Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2295(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0363/2015

Esitatud tekstid :

A8-0363/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2015 - 11.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0454

Vastuvõetud tekstid
PDF 265kWORD 75k
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Iirimaa taotlus EGF/2015/006 IE/PWA International
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2015/006 IE/PWA International, Iirimaa) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0363/2015),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, tõhustada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamist komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Iirimaa esitas taotluse EGF/2015/006 IE/PWA International fondist rahalise toetuse saamiseks pärast 108 töötaja koondamist ettevõttest PWA International Ltd (PWAI), mis tegutseb NACE Rev. 2 osa 33 „Masinate ja seadmete remont ja paigaldus”(4) alla kuuluvas majandussektoris NUTS 2. tasandi piirkonnas Lõuna- ja Ida-Iirimaal, ning arvestades, et eeldatavalt osalevad meetmetes kõik koondatud töötajad;

E.  arvestades, et taotlus ei täida koondatavate arvu osas fondi määruses sätestatud tavalisi toetuskõlblikkuse kriteeriume ning on esitatud selle määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud sekkumiskriteeriumi alusel, mis võimaldab erandolukorras teha erandi;

1.  nõustub komisjoniga, et Iirimaa esitatud argumendid vastavad erandolukorrale ja seetõttu on Iirimaal õigus saada nimetatud määruse alusel 442 293 eurot rahalist toetust;

2.  märgib, et Iirimaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 19. juunil 2015 ja komisjon lõpetas selle hindamise 6. novembril 2015; väljendab heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis kestis vähem kui viis kuud;

3.  märgib, et PWAI loodi 1989. aastal Dublini krahvkonnas Rathcoole’is United Technologies Corporationi ja Lufthansa Technik Airmotive Irelandi vahelise ühisettevõttena;

4.  märgib, et Iirimaa spetsialiseerus hooldus-, remondi- ja kapitaalremonditeenuste valdkonnale 1990ndatel aastatel, mis toimis siis hästi, kuid muutis ta eriti kaitsetuks hilisema suundumuse ees viia hooldus-, remondi- ja kapitaalremonditeenused lähemale laieneva globaalse lennunduse keskustele, st Aasiasse, ning globaalsete kaubanduskokkulepete kahjuliku mõju ees; leiab, et asjaolu, et masinate ja seadmete remondi ja paigaldamise sektoris on esitatud fondi vahendite kasutuselevõtmiseks veel kaks Iirimaa taotlust(5), tõendab nimetatud kaitsetust; märgib ka, et hooldus-, remondi- ja kapitaalremondi alane tegevus on Euroopas tõsiselt kannatada saanud, eelkõige Iirimaal, kus 2009. aastal suleti SR Technics ja 2014. aastal Lufthansa Technik Airmotive Ireland, mille tulemusena kadus umbes 1520 töökohta;

5.  märgib, et kuigi Lõuna-Dublini tööpuuduse määr (11,61 %) on ainult veidi kõrgem kui riigi keskmine (10,83 %), on nendes arvudes peidus märkimisväärsed kohalikud ebasoodsad olud ning PWAI sulgemisel on olnud väga tõsine mõju tööhõivele ning kohalikule, piirkondlikule ja riigi majandusele, arvestades juba eelnevat rasket olukorda, millele lisandub kolme hooldus-, remondi- ja kapitaalremondi valdkonnas tegutseva suure ettevõtte lühikese aja jooksul sulgemise kumulatiivne mõju;

6.  on nõus, et piirkonna juba eelnevalt raske olukord, millele lisandub kolme hooldus-, remondi- ja kapitaalremondi valdkonnas tegutseva suure ettevõtte lühikese ajaperioodi jooksul sulgemise kumulatiivne mõju, ja asjaolu, et Iirimaale ei jää ühtki selle sektori tööandjat, võiksid õigustada erandi tegemist fondi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud 500 töötaja koondamise künnisest; kordab sellega seoses oma soovitust komisjonile kas täpsustada fondi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud erandi tegemise kriteeriume või 500 töötaja koondamise künnist alandada;

7.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et töötajatele kiire abi andmiseks otsustasid Iirimaa ametiasutused alustada individuaalsete teenuste osutamist koondatud töötajatele 22. mail 2015, varakult enne seda, kui tehti otsus esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse andmise kohta;

8.  väljendab heameelt ka asjaolu üle, et fondi kaasrahastatavad individuaalsed teenused on kättesaadavad ka 108 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele, kes on taotluse esitamise kuupäeval alla 25aastased;

9.  võtab teadmiseks, et Iirimaa kavandab kõnealuse taotlusega hõlmatud koondatud töötajate jaoks viit liiki meetmeid: i) nõustamine ja karjääri kavandamine ning arendamine, ii) fondi koolitustoetus, iii) koolitus- ja täiendõppeprogrammid, iv) kõrgharidusprogrammid ja v) ajalise piiranguga hüvitised; soovitab fondi käesoleva programmi puhul järgida sarnast fondi programmi, mida kasutati SR Technicsi puhul ja mille tulemusena oli 53,45 % toetuse saajatest tagasi tööl 2012. aasta septembris, vähem kui 12 kuud pärast programmi lõppemist; märgib, et nende meetmete kulud on fondist rahalise toetuse saamiseks kõlbulikud 22. maist 2014 kuni 19. juunini 2017;

10.  väljendab heameelt mitmesuguste koolitusmeetmete üle, mida toetuse saajatele pakutakse; märgib, et ettevõtte asutamise ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegevuse alustamise toetusmeetmed on kättesaadavad vaid piiratud hulgale toetuse saajatele;

11.  märgib, et ametiasutuste hinnangul kasutatakse 24,81 % kuludest ajalise piiranguga hüvitisteks, mis on tunduvalt vähem kui maksimaalne lubatud osakaal 35 % kogukuludest;

12.  märgib, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel on konsulteeritud sotsiaalpartnerite esindajatega;

13.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks fondist toetust saava individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

14.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

15.  rõhutab, et Iirimaa ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

16.  tunneb heameelt, et tulenevalt parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada, kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

17.  palub komisjonil tagada, et kaubanduspoliitiliste otsuste puhul kaalutaks nende võimalikku mõju liidu tööturule;

18.  väljendab kahetsust, et fond kavatsetakse võtta kasutusele üksnes 108 koondatud töötaja jaoks, kes saavad vahendist kasu, ning juhib tähelepanu asjaolule, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 laiem tõlgendus ei pruugi olla kohane;

19.  täheldab, et käesoleva ettepaneku eesmärk on võtta fond kasutusele seni kõige väiksema arvu koondatud töötajate jaoks;

20.  märgib, et peaaegu 80 % koondatud töötajatest on 30–54aastased ja seega kujutavad endast suure tööalase konkurentsivõimega rühma, kelle puhul pikaajalise töötuse risk on väiksem;

21.  juhib tähelepanu sellele, et kõik 108 koondamist toimusid majandussektoris „masinate ja seadmete remont ja paigaldus” ning täpsemalt lennukite reaktiivmootorite valdkonnas, mis tähendab, et töötajad on kõrgelt kvalifitseeritud ja tööturul kohanemisvõimelised;

22.  rõhutab, et koondamised toimusid Rathcoole’is, mis asub majandus- ja tööstuskeskuse Dublini lähedal, kus võib täheldada tööpuuduse vähenemist, äritegevuse laienemist ja üldist majanduskasvu;

23.  juhib tähelepanu tõsiasjale, et mis tahes viide taotlusele EGF/2009/021 IE/SR Technics on liiga kaugeleulatuv, kuna kõnealune juhtum leidis aset 2009. aastal;

24.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

25.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

26.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).
(5) EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) ja EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta

(Iirimaa taotlus – EGF/2015/006 FI/PWA International)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/2458).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika