Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2295(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0363/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0363/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0454

Hyväksytyt tekstit
PDF 264kWORD 72k
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/006 IE/PWA International, Irlanti)
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/006 IE/PWA International, Irlanti) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0363/2015),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, asetetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Irlanti jätti hakemuksen EGF/2015/006 IE/PWA International EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 33 (Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus)(4) luokitellulla toimialalla NUTS 2 ‑tason alueella Irlannissa (Southern ja Eastern) toimiva PWA International Ltd (PWAI) oli vähentänyt 108 työntekijää, ja että kaikkien vähennettyjen työntekijöiden odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin;

E.  toteaa, että hakemus ei täytä EGR-asetuksessa vahvistettuja perinteisiä tukikelpoisuuskriteereitä vähennettyjen työntekijöiden määrän perusteella ja että se perustuu kyseisen asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaiseen toimintakriteeriin, joka mahdollistaa poikkeusmenettelyn poikkeuksellisissa olosuhteissa;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että Irlannin esittämiä perusteita voidaan pitää ”poikkeuksellisina olosuhteina” ja että Irlanti on näin ollen oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 442 293 euroa;

2.  toteaa, että Irlannin viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 19. kesäkuuta 2015 ja että komissio sai arvionsa valmiiksi 6. marraskuuta 2015; pitää myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti alle viidessä kuukaudessa;

3.  panee merkille, että PWAI perustettiin vuonna 1989 Rathcooleen United Technologies Corporation -yhtiön ja Lufthansa Technik Airmotive Ireland -yhtiön yhteisyrityksenä;

4.  toteaa, että Irlanti erikoistui huolto-, korjaus- ja tarkastuspalvelualalle (MRO) 90-luvulla, jolloin se vielä oli kannattavaa, mutta siihen vaikuttivat erityisen vakavasti tämän hetken suuntaus sijoittaa MRO-palvelut lähelle maailmanlaajuisesti kasvavan ilmailun keskuksia eli Aasiaan sekä globaalien kauppasopimusten kielteiset vaikutukset; pitää osoituksena tästä haavoittuvuudesta kahta muuta Irlannin EGR-hakemusta koneiden ja laitteiden korjauksen, huollon ja asennuksen toimialalla(5); toteaa myös, että MRO-toimintaan Euroopassa ja erityisesti Irlannissa on vaikuttanut vakavasti se, että SR Technics sulki toimipisteensä vuonna 2009 ja Lufthansa Technik Airmotive Ireland vuonna 2014, jolloin menetettiin yhteensä arviolta 1 520 työpaikkaa;

5.  huomauttaa, että vaikka South Dublinin työttömyysaste oli vain hieman korkeampi (11,61 %) kuin koko maan keskiarvo (10,83 %), näiden lukujen taakse kätkeytyy tiettyjä alueita, joilla paikallinen huono-osaisuus on huomattavaa, ja että PWAI:n sulkemisella on ollut vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen talouteen alueen jo ennestään vaikean tilanteen vuoksi, johon yhdistyy huolto-, korjaus- ja tarkastuspalvelusektorin lyhyessä ajassa tapahtuneiden kolmen suuren sulkemisen kumuloituva vaikutus;

6.  on yhtä mieltä siitä, että alueen jo ennestään vaikea tilanne, johon yhdistyy MRO-sektorin lyhyessä ajassa tapahtuneiden kolmen suuren sulkemisen kumuloituva vaikutus, sekä se, että tällä toimialalla ei ole enää jäljellä lainkaan työnantajia koko Irlannissa, voivat oikeuttaa poikkeukseen EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisen 500 työntekijän vähennyksen kynnysarvosta; toistaa tässä yhteydessä komissiolle esittämänsä suosituksen joko selkeyttää EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaista poikkeuskriteeriä tai alentaa 500 vähennetyn työntekijän kynnysarvoa;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Irlannin viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 22. toukokuuta 2015 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

8.  on myös tyytyväinen siihen, että EGR:n tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja tarjotaan lisäksi 108:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle, jotka olivat alle 25-vuotiaita hakemuksen jättöpäivänä;

9.  toteaa, että Irlanti suunnittelee viidenlaisia toimenpiteitä tämän hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) ohjaus sekä urasuunnittelu ja -kehitys, ii) EGR:n koulutusapurahat, iii) koulutus- ja täydennyskoulutusohjelmat, iv) korkea-asteen koulutusohjelmat ja v) ajallisesti rajatut avustukset; suosittelee, että tässä EGR-ohjelmassa noudatetaan vastaavanlaisen SR Technicsin EGR-ohjelman esimerkkiä, koska siitä saatiin myönteisiä tuloksia, kun noin 53,45 prosenttia edunsaajista oli jälleen työelämässä syyskuussa 2012 eli alle 12 kuukautta ohjelman loppumisen jälkeen; huomauttaa, että näiden toimien menoihin voidaan myöntää EGR:n rahoitustukea 22. toukokuuta 2014 ja 19. kesäkuuta 2017 väliseltä ajalta;

10.  on ilahtunut siitä, että edunsaajille on tarjolla monenlaisia koulutustoimia; toteaa, että yrittäjyyden ja itsenäisen ammatinharjoittamisen tukitoimet koskevat vain suppeaa määrää edunsaajia;

11.  panee merkille, että viranomaisten arvioiden mukaan 24,81 prosenttia kustannuksista käytetään ajallisesti rajoitettuihin avustuksiin, joiden osuus jää selvästi alle sallitun 35 prosentin enimmäisosuuden;

12.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu työmarkkinaosapuolia;

13.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti EGR:n varoilla tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

14.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä vähennettyjen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

15.  toteaa Irlannin viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

16.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset tapausten tutkintaan;

17.  kehottaa komissiota varmistamaan, että kauppapoliittisia päätöksiä tarkastellaan siitä näkökulmasta, miten ne voivat vaikuttaa unionin työmarkkinoihin;

18.  pitää valitettavana, että EGR:n varojen käyttöönottoa ehdotetaan vain 108 vähennetylle työntekijälle, joiden on määrä hyötyä välineestä, ja huomauttaa, ettei EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohtaa ole välttämättä tarkoituksenmukaista tulkita laajentavasti;

19.  huomauttaa, että tällä ehdotuksella pyritään ottamaan käyttöön EGR:n varoja toistaiseksi pienimmälle esitetylle määrälle vähennettyjä työntekijöitä;

20.  huomauttaa, että lähes 80 prosenttia vähennetyistä työntekijöistä on 30–54-vuotiaita ja että he muodostavat siten ryhmän, jolla on hyvät työllistymismahdollisuudet ja pienempi pitkäaikaistyöttömyyden riski;

21.  huomauttaa, että kaikki 108 työntekijävähennystä ovat koneiden ja laitteiden, tarkemmin sanottuna lentokoneiden suihkumoottoreiden, korjauksen, huollon ja asennuksen toimialalla, jolla työntekijät ovat ammattitaitoisia ja sopeutuvat helposti työmarkkinoille;

22.  korostaa, että irtisanomiset toteutettiin Dublinin lähistöllä sijaitsevassa Rathcoolessa ja että kyseessä on talouden ja teollisuuden keskus, jossa työttömyyden on todettu vähenevän, liiketoiminnan lisääntyvän ja koko talouden yleisesti ottaen kasvavan;

23.  kiinnittää huomiota siihen, että viittaus hakemukseen EGF/2009/021 IE/SR Technics on kaukaa haettu, sillä kyseinen asia on vuodelta 2009;

24.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

25.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

26.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5)EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) ja EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

(Irlannin hakemus – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/2458.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö