Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2295(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0363/2015

Pateikti tekstai :

A8-0363/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2015 - 11.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0454

Priimti tekstai
PDF 352kWORD 86k
Trečiadienis, 2015 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą 2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 13 punkte,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0363/2015),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems grįžti į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Airija pateikė paraišką „EGF/2015/006 IE/PWA International“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai iš bendrovės „PWA International Ltd (PWAI)“, veikiančios NACE 2 red. 33 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas)(4) (NUTS 2 lygio pietų ir rytų Airijos regionas), buvo atleisti 108 darbuotojai, ir kadangi priemonėmis turėtų pasinaudoti visi atleisti darbuotojai;

E.  kadangi paraiška neatitinka EGF reglamente nustatytų tinkamumo kriterijų dėl atleistų darbuotojų skaičiaus ir pateikta remiantis šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos išskirtinėmis aplinkybėmis leidžiama taikyti išimtis;

1.  pritaria Komisijai, kad, remiantis Airijos pateiktais argumentais, aplinkybės gali būti laikomos „išskirtinėmis“, taigi Airija turi teisę gauti finansinę 442 293 EUR paramą pagal tą reglamentą;

2.  pažymi, kad Airijos valdžios institucijos paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2015 m. birželio 19 d. ir kad 2015 m. lapkričio 6 d. Komisija baigė jos vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo įvertinta greičiau nei per penkių mėnesių laikotarpį;

3.  pažymi, kad bendrovė „PWAI“ įsteigta 1989 m. Ratkule (Dublino grafystė) kaip bendroji „United Technologies Corporation“ ir „Lufthansa Technik Airmotive Ireland“ įmonė;

4.  pažymi, kad Airija praeito amžiaus paskutiniame dešimtmetyje specializavosi remonto, priežiūros ir kapitalinio remonto (RPKR) sektoriuje ir tuo metu tai buvo naudinga veikla, tačiau dėl naujos tendencijos perkelti minėtą veiklą arčiau pasaulinės aviacijos plėtros centrų, t. y. į Aziją, ir dėl neigiamo pasaulinių prekybos susitarimų poveikio, tokia veikla tapo itin pažeidžiama; mano, kad tai, jog Airija yra pateikusi dvi kitas „mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo“ sektoriaus EGF paraiškas(5), rodo, kad šis sektorius tikrai pažeidžiamas; taip pat pažymi, kad RPKR sektoriaus veikla labai nukentėjo Europoje, ypač Airijoje, po to, kai 2009 m. buvo uždaryta įmonė „SR Technics“, 2014 m. – įmonė „Lufthansa Technik Airmotive Ireland“ ir prarasta maždaug 1 520 darbo vietų;

5.  pažymi, kad nors pietų Dubline nedarbo lygis (11,61 proc.) tik truputį didesnis nei nacionalinis nedarbo lygio vidurkis (10,83 proc.), šie skaičiai nerodo, kad toje vietovėje gyvena nemažai asmenų, neturinčių palankių sąlygų, ir kad įmonės „PWAI“ uždarymas turi labai didelę įtaką nedarbui ir vietos, regiono ir nacionalinei ekonomikai, kadangi tos vietovės padėtis ir anksčiau buvo sunki, o padėtį taip pat pablogino papildomas bendras trijų RPKR sektoriaus įmonių uždarymo per trumpą laikotarpį poveikis;

6.  pritaria, kad atsižvelgiant į anksčiau buvusią sunkią vietovės padėtį ir papildomą bendrą trijų RPKR sektoriaus įmonių uždarymo per trumpą laikotarpį poveikį, taip pat į tai, kad Airijoje neliko nė vieno šio sektoriaus darbdavio, galima pagrįsti išimties taikymą ir nepaisyti 500 atleidimų ribos, nustatytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje; atsižvelgdamas į tai, dar kartą pabrėžia savo rekomendaciją Komisijai patikslinti EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus išimties taikymo kriterijus arba sumažinti 500 atleidžiamų darbuotojų ribą;

7.  palankiai vertina tai, kad Airijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2015 m. gegužės 22 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

8.  be to, palankiai vertina tai, kad 108 paraiškos pateikimo dieną jaunesni nei 25-ių metų nesimokantys ir nedirbantys jaunuoliai (NEET) taip pat galės naudotis prie individualių poreikių pritaikytomis EGF bendrai finansuojamomis paslaugomis;

9.  pažymi, kad atleistų darbuotojų, kuriuos apima ši paraiška, atžvilgiu Airija planuoja taikyti penkių tipų priemones: i) orientavimą ir karjeros planavimą, ii) EGF mokymo stipendijas, iii) mokymą ir tolesnio švietimo programas, iv) aukštojo mokslo programas ir v) ribotą laikotarpį teikiamas išmokas; rekomenduoja, kad ši EGF programa būtų panaši į įmonei „SR Technics“ taikytą EGF programą, pagal kurią gauti geri rezultatai – 53,45 proc. paramos gavėjų 2012 m. rugsėjo mėn., tai yra, praėjus mažiau kaip 12 mėnesių po programos taikymo pabaigos, grįžo į darbo rinką; pažymi, kad išlaidos šioms priemonėms bus tinkamos EGF finansinei paramai teikti nuo 2014 m. gegužės 22 d. iki 2017 m. birželio 19 d.;

10.  džiaugiasi, kad paramos gavėjams ketinama teikti daug įvairių mokymo priemonių; pažymi, kad paramos įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims priemonės bus taikomos tik nedideliam skaičiui paramos gavėjų;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad, valdžios institucijų vertinimu, 24,81 proc. išlaidų bus panaudota ribotą laikotarpį teikiamoms išmokoms teikti – ši suma yra daug mažesnė nei leidžiama maksimali 35 proc. visų išlaidų suma;

12.  pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su socialiniais partneriais;

13.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant iš EGF remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir įgūdžius, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

14.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

15.  pažymi, kad Airijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamų reglamentų ir kad Sąjungos finansuojamos paslaugos nesidubliuotų;

16.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, susijusį su nauju tvarkaraščiu, ir galimą jo poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

17.  ragina Komisiją užtikrinti, kad prekybos politikos srities sprendimai būtų nagrinėjami jų galimo poveikio Sąjungos darbo rinkai požiūriu;

18.  apgailestauja, kad siūloma mobilizuoti EGF lėšas tik dėl 108 atleistų darbuotojų, kurie turės pasinaudoti šia priemone, ir atkreipia dėmesį į tai, kad platesnis EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies aiškinimas gali nebūti tinkamas;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo pasiūlymu siekiama mobilizuoti EGF lėšas faktiškai dėl mažiausio iš iki šiol teiktų atleistų darbuotojų skaičiaus;

20.  pažymi, kad beveik 80 proc. minėtų atleistų darbuotojų sudaro 30–54 metų amžiaus asmenys, taigi jie priskirtini dideles galimybes įsidarbinti turinčiųjų grupei, kuriai būdinga mažesnė ilgalaikio nedarbo rizika;

21.  pabrėžia, kad visi 108 darbuotojai dirbo ekonomikos sektoriuje, priskiriamame „mašinų ir įrangos remontui ir įrengimui“, konkrečiau – orlaivių reaktyvinių variklių sektoriuje, o tai reiškia, kad šie darbuotojai yra kvalifikuoti ir galintys prisitaikyti prie darbo rinkos;

22.  pabrėžia, kad darbuotojai atleisti Ratkule, esančiame netoli Dublino – ekonomikos ir pramonės centro, kuriame stebimas mažėjantis nedarbas bei verslo veiklos ir bendras ekonomikos augimas;

23.  atkreipia dėmesį į tai, kad bet kokios nuorodos į paraišką „EGF/2009/021 IE/SR Technics“ yra pernelyg plataus masto, nes joje nagrinėjamas klausimas susijęs su 2009 m.;

24.  pritaria prie šios rezoliucijos pridėtam sprendimui;

25.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).
(5) EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) ir EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo

(Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/2458.)

Teisinė informacija - Privatumo politika