Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2295(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0363/2015

Teksty złożone :

A8-0363/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0454

Teksty przyjęte
PDF 427kWORD 89k
Środa, 16 grudnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International)
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), (Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0363/2015),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub skutkami światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna mieć charakter dynamiczny i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez objęcie pomocą osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że Irlandia złożyła wniosek EGF/2015/006 IE/PWA International dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku ze 108 zwolnieniami w przedsiębiorstwie PWA International Ltd (PWAI), prowadzącym działalność w dziale 33 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń”)(4) w regionie południowej i wschodniej Irlandii zaliczanym do poziomu 2 klasyfikacji NUTS, przy czym zakłada się, że wszyscy pracownicy skorzystają ze środków pomocy;

E.  mając na uwadze, że wniosek nie spełnia tradycyjnych kryteriów kwalifikowalności przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie EFG pod względem liczby zwolnień i został złożony na podstawie kryteriów interwencji wymienionych w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia, co pozwala na odstępstwo w wyjątkowych okolicznościach;

1.  zgadza się z Komisją, że argumenty przedstawione przez Irlandię kwalifikują się jako „wyjątkowe okoliczności” i że z tego względu Irlandia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 442 293 EUR na mocy tego rozporządzenia;

2.  zauważa, że władze Irlandii przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 19 czerwca 2015 r., a dnia 6 listopada 2015 r. Komisja sfinalizowała ocenę wniosku; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący niecałe pięć miesięcy;

3.  odnotowuje, że PWAI zostało założone w 1989 r. w Rathcoole w hrabstwie Dublin jako joint venture przedsiębiorstw United Technologies Corporation oraz Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  zauważa, że w latach dziewięćdziesiątych Irlandia wyspecjalizowała się w sektorze obsługi technicznej, napraw i przeglądów, który w owym czasie funkcjonował dobrze, lecz uczynił ten kraj szczególnie nieodpornym na obecną tendencję do lokalizowania działalności w zakresie obsługi technicznej, napraw i przeglądów w pobliżu centrów globalnego rozwoju lotnictwa, np. w Azji, a także na niekorzystny wpływ globalnych umów handlowych; uważa, że pojawienie się dwóch innych wniosków z Irlandii o uruchomienie EFG w sektorze „naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń”(5) świadczy o tym fakcie; odnotowuje również, że działalność w zakresie obsługi technicznej, napraw i przeglądów została poważnie naruszona w Europie, a szczególnie w Irlandii, wraz z zamknięciem w 2009 r. przedsiębiorstwa SR Technics oraz zamknięciem przedsiębiorstwa Lufthansa Technik Airmotive Ireland w 2014 r., w wyniku czego likwidacji uległo ok. 1520 miejsc pracy;

5.  zauważa, że choć stopa bezrobocia w południowym Dublinie (11,61%) jest tylko nieznacznie wyższa niż średnia krajowa (10,83%), to liczby te skrywają obszary o bardzo niekorzystnych warunkach lokalnych, i że zamknięcie PWAI miało poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną, regionalną lub krajową gospodarkę z powodu istniejącej już wcześniej trudnej sytuacji w tym obszarze, w połączeniu ze skumulowanym wpływem trzech dużych zamknięć w krótkim okresie czasu przedsiębiorstw w sektorze obsługi technicznej, napraw i przeglądów;

6.  zgadza się, że istniejąca już wcześniej trudna sytuacja w tym obszarze, w połączeniu ze skumulowanym wpływem trzech dużych zamknięć w krótkim okresie czasu przedsiębiorstw w sektorze obsługi technicznej, napraw i przeglądów, a także fakt, iż w tym sektorze w Irlandii nie pozostali żadni pracodawcy, może uzasadniać odstępstwo od progu 500 zwolnionych pracowników, określonego w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG; ponawia w tym względzie skierowane do Komisji zalecenie, aby wyjaśnić kryteria stosowania odstępstw określone w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG, lub obniżyć próg 500 zwalnianych pracowników;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Irlandii postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 22 maja 2015 r., na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

8.  ponadto z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 108 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się poniżej 25 roku życia w dniu przedłożenia wniosku również będzie miało dostęp do zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG;

9.  zauważa, że Irlandia planuje pięć rodzajów środków dla zwalnianych pracowników, których dotyczy wniosek: (i) doradztwo oraz planowanie i rozwój kariery zawodowej, (ii) dotacje na szkolenia z EFG, (iii) programy szkolenia i dalszego kształcenia, (iv) programy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz (v) zasiłki ograniczone w czasie; zaleca, by ten program EFG realizował program podobny do programu EFG dla przedsiębiorstwa SR Technics, który przyniósł pozytywne wyniki wraz z powrotem do pracy 53,45% beneficjentów we wrześniu 2012 r., mniej niż 12 miesięcy po zakończeniu programu; zauważa, że wydatki na te środki będą kwalifikowały się do wkładu finansowego z EFG w okresie od 22 maja 2014 r. do 19 czerwca 2017 r.;

10.  z zadowoleniem przyjmuje duży wybór działań szkoleniowych, które mają być świadczone na rzecz beneficjentów; zauważa, że środki wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia będą dostępne tylko dla ograniczonej liczby beneficjentów;

11.  zauważa, że władze szacują, iż 24,81 % kosztów zostanie wykorzystanych na zasiłki ograniczone w czasie, które pozostają znacznie poniżej poziomu maksymalnych dopuszczalnych kosztów całkowitych wynoszącego 35 %;

12.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w porozumieniu z partnerami społecznymi;

13.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

14.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracowników w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

15.  zauważa, że władze irlandzkie potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania dublowaniu usług finansowanych przez Unię;

16.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zwraca uwagę na presję czasu wynikającą z nowego harmonogramu oraz na potencjalne skutki dotyczące skuteczności rozpatrywania spraw;

17.  wzywa Komisję do dopilnowania, by decyzje w zakresie polityki handlowej były analizowane z perspektywy ich ewentualnego wpływu na unijny rynek pracy;

18.  wyraża ubolewanie, że uruchomienie EFG zostało zaproponowane w odniesieniu do jedynie 108 zwolnionych pracowników, którzy mają korzystać z tego instrumentu, i zwraca uwagę, że szersza interpretacja art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG może nie być właściwa;

19.  zauważa, że wniosek ten ma na celu uruchomienie EFG de facto dla najmniejszej przedstawionej dotychczas liczby zwolnionych pracowników;

20.  zauważa, że prawie 80% zwolnionych pracowników jest w wieku 30–54 lat i tym samym stanowią oni grupę o dużych szansach na znalezienie zatrudnienia i mniej zagrożoną długotrwałym bezrobociem;

21.  podkreśla, że wszystkie 108 zwolnień ma miejsce w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym jako „naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń“, a dokładniej odrzutowych silników lotniczych, co świadczy o wykwalifikowaniu tych pracowników i możliwości dostosowania się przez nich do rynku pracy;

22.  podkreśla, że zwolnienia miały miejsce w Rathcoole w pobliżu Dublina, który jest centrum gospodarczym i przemysłowym, i w którym odnotowuje się spadek bezrobocia, wzrost działalności biznesowej oraz ogólny wzrost gospodarczy;

23.  zwraca uwagę na fakt, że wszelkie odniesienia do wniosku EGF/2009/021 IE/SR Technics są zbyt daleko idące, ponieważ odnośna sprawa dotyczy 2009 r.;

24.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

25.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

26.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).
(5) EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) oraz EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

(wniosek z Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/2458.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności