Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2295(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0363/2015

Texte depuse :

A8-0363/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2015 - 11.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0454

Texte adoptate
PDF 273kWORD 88k
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea din partea Irlandei EGF/2015/006 IE/PWA International
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (solicitare din partea Irlandei – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0363/2015),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau care au fost disponibilizați din cauza crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea procesării cererilor privind mobilizarea FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Irlanda a depus cererea EGF/2015/006 IE/PWA International pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizării a 108 lucrători din cadrul întreprinderii PWA International Ltd (PWAI), care își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 33 din NACE Rev 2 („Repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor”)(4) în regiunea de nivel NUTS 2 din sudul și estul Irlandei și întrucât se preconizează că toți lucrătorii disponibilizați vor participa la aceste măsuri;

E.  întrucât cererea nu îndeplinește criteriile tradiționale de eligibilitate stabilite de Regulamentul privind FEG în ceea ce privește numărul disponibilizărilor și este depusă în temeiul criteriilor de intervenție de la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul în cauză, care permite o derogare în împrejurări excepționale,

1.  este de acord cu opinia Comisiei potrivit căreia argumentele prezentate de Irlanda se califică drept „împrejurări excepționale” și, prin urmare, Irlanda are dreptul la o contribuție financiară în valoare de 442 293 EUR, în temeiul regulamentului în cauză;

2.  remarcă faptul că autoritățile irlandeze au depus solicitarea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 19 iunie 2015 și că evaluarea acesteia a fost finalizată de către Comisie la 6 noiembrie 2015; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

3.  constată că întreprinderea PWAI a fost înființată în 1989 în Rathcoole, Co Dublin, ca asociație în participațiune între United Technologies Corporation și Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.  observă că Irlanda s-a specializat, în anii 1990, în sectorul întreținerii, reparației și reviziei (IRR) de aeronave, ceea ce a ajutat-o la vremea respectivă, dar a făcut-o deosebit de vulnerabilă în fața tendinței recente de a amplasa activitățile de IRR în apropierea unor centre de expansiune mondială în domeniul aviației, cum este Asia, și în fața efectelor negative ale acordurilor comerciale mondiale; consideră că celelalte două cereri FEG depuse de Irlanda în sectorul „repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor”(5) constituie o dovadă a acestei vulnerabilități; observă, de asemenea, că activitățile de IRR au fost grav afectate în Europa, îndeosebi în Irlanda, de închiderea întreprinderii SR Technics în 2009 și de închiderea întreprinderii Lufthansa Technik Airmotive Ireland în 2014, care au dus la pierderea a circa 1 520 de locuri de muncă;

5.  constată că, deși rata șomajului din comitatul South Dublin (11,61 %) este doar puțin peste media națională (10,83 %), aceste cifre ascund nuclee defavorizate în mod considerabil la nivel local, iar închiderea întreprinderii PWAI a afectat serios ocuparea forței de muncă și economia locală, regională sau națională din cauza situației dificile existente deja în zonă, la care s-a adăugat efectul cumulativ al celor trei închideri importante din sectorul IRR survenite într-o perioadă scurtă de timp;

6.  este de acord că situația dificilă existentă deja în zonă, la care s-a adăugat efectul cumulativ al celor trei închideri importante din sectorul IRR survenite într-o perioadă scurtă de timp, precum și faptul că în Irlanda nu a mai rămas niciun angajator în acest sector pot justifica o derogare de la plafonul de 500 de disponibilizări stabilit la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG; reiterează, în acest sens, recomandarea adresată Comisiei fie de a clarifica criteriile de derogare prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG, fie de a reduce plafonul de 500 de lucrători disponibilizați;

7.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile irlandeze au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 22 mai 2015, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

8.  salută, de asemenea, faptul că 108 tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare și care aveau sub 25 de ani la data depunerii solicitării vor avea acces la serviciile personalizate cofinanțate de FEG;

9.  constată că Irlanda are în vedere cinci tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați vizați de prezenta cerere: (i) orientarea, planificarea și dezvoltarea profesională, (ii) burse de formare profesională FEG, (iii) programe de formare și de învățământ complementar, (iv) programe de învățământ superior și (v) alocații limitate în timp; recomandă ca acest program FEG să fie similar celui aplicat în cazul SR Technics, soldat cu rezultate pozitive, 53,45 % dintre beneficiari întorcându-se în câmpul muncii în septembrie 2012, la mai puțin de 12 luni de la încheierea programului; observă că cheltuielile cu aceste acțiuni vor fi eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG în perioada 22 mai 2014-19 iunie 2017;

10.  salută varietatea măsurilor de formare care vor fi puse la dispoziția beneficiarilor; ia act de faptul că măsurile de sprijin pentru încadrarea în muncă și pentru activitățile independente vor fi disponibile numai pentru un număr limitat de beneficiari;

11.  ia act de faptul că autoritățile estimează că 24,81 % din costuri vor fi folosite pentru indemnizații limitate, valoare situată mult sub maximul permis de 35 % din totalul costurilor;

12.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu partenerii sociali;

13.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite prin FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și durabilă;

14.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

15.  observă că autoritățile irlandeze confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale, pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și pentru a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

16.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a solicitării Parlamentului de a se accelera eliberarea subvențiilor; atrage atenția asupra timpului limitat prevăzut de noul calendar și asupra posibilului impact asupra eficacității procesării dosarelor;

17.  cere Comisiei să se asigure că deciziile politicii comerciale sunt examinate din perspectiva potențialului lor impact asupra pieței muncii din Uniune;

18.  regretă faptul că se propune mobilizarea FEG numai pentru 108 angajați disponibilizați care urmează să beneficieze de instrument și subliniază că este posibil ca interpretarea mai largă a articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul FEG să nu fie adecvată;

19.  observă că, efectiv, această propunere este, dintre toate propunerile prezentate până în prezent, propunerea care vizează mobilizarea FEG pentru cel mai mic număr de lucrători disponibilizați;

20.  ia act de faptul că circa 80 % dintre lucrătorii disponibilizați au vârsta cuprinsă între 30 și 54 de ani și, prin urmare, reprezintă un grup cu șanse mari de încadrare în muncă și cu risc mai redus de șomaj pe termen lung;

21.  ia act de faptul că toate cele 108 disponibilizări au avut loc în sectorul economic clasificat ca „repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor”, mai precis motoare cu reacție pentru aeronave, ceea ce înseamnă că lucrătorii sunt calificați și adaptabili la piața muncii;

22.  ia act de faptul că disponibilizările au avut loc la Rathcoole, o localitate situată în vecinătatea orașului Dublin, un nod economic și industrial unde șomajul se află în scădere, unde activitatea economică crește și unde, în general, se observă creștere economică;

23.  atrage atenția asupra faptului că orice referire la solicitarea EGF/2009/021 IE/SR Technics merge prea departe, deoarece cazul în discuție datează din anul 2009;

24.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

25.  încredințează Președintei sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

26.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).
(5) EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) și EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

(cererea depusă de Irlanda – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2015/2458.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate