Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2295(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0363/2015

Ingivna texter :

A8-0363/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0454

Antagna texter
PDF 266kWORD 306k
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International
P8_TA(2015)0454A8-0363/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 16 december 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan från Irland – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 – C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0555 – C8-0329/2015),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0363/2015),

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Irland lämnade in ansökan EGF/2015/006 IE/PWA International om ekonomiskt stöd från fonden efter 108 uppsägningar vid PWA International Ltd (nedan kallat PWAI), verksamt i Nace rev. 2 huvudgrupp 33 (Reparation och installation av maskiner och apparater)(4) i Nuts2-regionensödra och östra Irland. Alla de uppsagda arbetstagarna förväntas delta i åtgärderna.

E.  Ansökan uppfyller inte de traditionella kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om fonden, och lämnades in med stöd av insatskriteriet i artikel 4.2 i den förordningen, vilket möjliggör undantag under särskilda omständigheter.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de argument som Irland fört fram kan anses utgöra ”särskilda omständigheter”, och att Irland därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 442 293 EUR enligt den förordningen.

2.  Europaparlamentet noterar att de irländska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 19 juni 2015, och att kommissionen avslutade sin bedömning av ansökan den 6 november 2015. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

3.  Europaparlamentet noterar att PWAI grundades 1989 i Rathcoole, Co Dublin som ett gemensamt företag mellan United Technologies Corporation och Lufthansa Technik Airmotive Ireland.

4.  Europaparlamentet konstaterar att Irland sedan 1990-talet har skapat sig en nisch inom sektorn för underhålls-, reparations- och översynstjänster, vilket var en fördel vid den tidpunkten, men gjorde landet särskilt sårbart för den senaste tidens tendens att placera underhålls-, reparations- och översynstjänster nära sådana områden där tillväxten inom den globala luftfarten är som högst, det vill säga Asien, liksom de negativa effekterna av globala handelsavtal. Parlamentet anser att förekomsten av två andra irländska ansökningar om stöd från fonden inom huvudgruppen ”reparation och installation av maskiner och apparater”(5) är tecken på denna sårbarhet. Parlamentet noterar dessutom att underhålls-, reparations- och översynstjänster har drabbats hårt i Europa, särskilt i Irland, med nedläggningen av SR Technics 2009 och av Lufthansa Technik Airmotive Ireland 2014, vilket innebar en förlust på cirka 1520 arbetstillfällen.

5.  Europaparlamentet konstaterar att andelen arbetslösa i South Dublin bara är något högre (11,61 %) än det nationella genomsnittet (10,83 %), men att siffrorna i själva verket döljer att vissa områden är mycket utsatta och att nedläggningen av PWAI har fått allvarliga konsekvenser för den lokala, regionala eller nationella ekonomin och sysselsättningen på grund av den redan svåra situationen i området i kombination med den samlade effekten av tre stora nedläggningar inom sektorn för underhålls-, reparations- och översynstjänster på kort tid.

6.  Europaparlamentet håller med om att den redan svåra situationen i området i kombination med den samlade effekten av tre stora nedläggningar inom sektorn för underhålls-, reparations- och översynstjänster på kort tid, och det faktum att det i hela Irland inte finns kvar några arbetsgivare inom denna sektor, kan berättiga ett undantag från tröskelvärdet på 500 uppsägningar som fastställs i artikel 4.1 i förordningen om fonden. Parlamentet upprepar i detta avseende sin rekommendation till kommissionen att antingen klargöra undantagskriterierna i artikel 4.1 i förordningen om fonden, eller sänka tröskelvärdet på 500 uppsagda arbetstagare.

7.  Europaparlamentet ser positivt på att de irländska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 22 maj 2015 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna, långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

8.  Europaparlamentet gläder sig också över att 108 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte hade fyllt 25 år den dag ansökan lämnades in också kommer att tillhandahållas individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden.

9.  Europaparlamentet noterar att Irland planerar för fem typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna åtgärd, nämligen (i) vägledning, karriärplanering och kompetensutveckling, (ii) utbildningsbidrag från fonden, (iii) vidareutbildning och fortbildning, (iv) program för högre utbildning och (v) tidsbegränsat bidrag. Parlamentet rekommenderar att detta åtgärdsprogram följer ett program som liknar åtgärdsprogramet för SR Technics, vilket ledde till positiva resultat: cirka 53,45 % av deltagarna var tillbaka i arbetslivet i september 2012, knappt 12 månader efter programmets slut. Parlamentet noterar att utgifterna för dessa åtgärder ska berättiga till ekonomiskt stöd från fonden mellan den 22 maj 2014 och den 19 juni 2017.

10.  Europaparlamentet välkomnar de olika utbildningsalternativ som ska erbjudas stödmottagarna. Parlamentet noterar att företagsstöd och stöd till egenföretagande endast kommer att erbjudas ett begränsat antal stödmottagare.

11.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheterna uppskattar att 24,81 % av kostnaderna kommer att användas för tidsbegränsade bidrag, vilket fortsatt är väsentligt lägre än det högsta tillåtna beloppet på 35 % av totalkostnaderna.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter.

13.  Parlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

14.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

15.  Europaparlamentet betonar att de irländska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan unionsfinansierade tjänster.

16.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att handelspolitiska beslut behandlas mot bakgrund av deras potentiella konsekvenser för unionens arbetsmarknad.

18.  Europaparlamentet beklagar att ansökan om stöd från fonden endast gäller 108 uppsagda arbetstagare som ska kunna utnyttja instrumentet, och påpekar att en bredare tolkning av artikel 4.1 i förordningen om fonden kanske inte är lämplig.

19.  Europaparlamentet konstaterar att detta förslag syftar till att bevilja stöd från fonden för det lägsta antalet uppsagda arbetstagare någonsin.

20.  Europaparlamentet konstaterar att nästan 80 % av de uppsagda arbetstagarna är i åldern 30–54 år, och att de därför utgör en grupp med hög anställbarhet som löper mindre risk för långtidsarbetslöshet.

21.  Europaparlamentet påpekar att alla de 108 uppsägningarna är inom huvudgruppen ”reparation och installation av maskiner och apparater”, och mer specifikt jetmotorer, vilket innebär att arbetstagarna är kvalificerade och kan anpassa sig till arbetsmarknaden.

22.  Europaparlamentet understryker att uppsägningarna ägde rum i Rathcoole, som befinner sig i närheten av Dublin, ett ekonomiskt och industriellt centrum där man har konstaterat en minskning av arbetslösheten, en ökning av affärsverksamheten och en övergripande ekonomisk tillväxt.

23.  Europaparlamentet betonar att alla hänvisningar till ansökan EGF/2009/021 IE/SR Technics alltför långtgående, eftersom det ärendet går tillbaka till 2009.

24.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5) EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) och EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

(ansökan från Irland – EGF/2015/006 IE/PWA International)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/2458.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy