Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/3010(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1345/2015

Předložené texty :

B8-1345/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2015 - 11.6

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0455

Přijaté texty
PDF 333kWORD 77k
Středa, 16. prosince 2015 - Štrasburk
Seznam invazivních nepůvodních druhů
P8_TA(2015)0455B8-1345/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2015 o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (D041932/01 – 2015/3010(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (D041932/01),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů(1), a zejména čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na článek 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Komise má prostřednictvím prováděcích aktů přijmout seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (dále jen „unijní seznam“), a to na základě kritérií stanovených v čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (dále jen „nařízení IAS“), a vzhledem k tomu, že tyto prováděcí akty mají být přijímány přezkumným postupem uvedeným v čl. 27 odst. 2 uvedeného nařízení;

B.  vzhledem k tomu, že tyto návrhy prováděcích aktů mají být předloženy výboru, který je uveden v čl. 27 odst. 1 nařízení IAS, nejpozději do 2. ledna 2016 a vstupují v platnost dvacátým dnem po jejich vyhlášení v Úředním věstníku;

C.  vzhledem k tomu, že unijní seznam má být závazný v celém rozsahu a přímo použitelný ve všech členských státech;

D.  vzhledem k tomu, že existuje značné množství invazních nepůvodních druhů, a je tudíž důležité zabývat se prioritně dílčím souborem invazních nepůvodních druhů, které jsou považovány za invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii;

E.  vzhledem k tomu, že invazní nepůvodní druhy by měly být považovány za invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii, pokud škoda, kterou způsobují v zasažených členských státech, je natolik závažná, že je důvodem k přijetí zvláštních opatření použitelných v celé Unii, a to včetně členských států, které dosud zasaženy nebyly, nebo je dokonce nepravděpodobné, že zasaženy budou;

F.  vzhledem k tomu, že v průběhu neformálních jednání v rámci trialogu byl jakožto přednostní cíl identifikován zájem na tom, aby se zaručilo, že výběr invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii zůstane přiměřený a zaměří se na ty druhy, v jejichž případě se díky zařazení na unijní seznam nákladově efektivním způsobem zajistí účinná prevence, minimalizace a zmírnění nepříznivých dopadů těchto druhů;

G.  vzhledem k tomu, že hlavním nástrojem pro uplatňování nařízení IAS jsou kritéria pro zařazení na unijní seznam;

H.  vzhledem k tomu, že kritéria pro zařazení na unijní seznam by měla zajistit, aby byly na tento seznam zařazeny potenciální invazní nepůvodní druhy s nejzávažnějším nepříznivým dopadem, a zároveň tedy bylo zajištěno účinné využívání zdrojů;

I.  vzhledem k tomu, že podle 13. bodu odůvodnění nařízení IAS by za účelem zajištění souladu s pravidly podle příslušných dohod Světové obchodní organizace a důsledného uplatňování tohoto nařízení měla být stanovena společná kritéria, aby bylo možné provádět posuzování rizik;

J.  vzhledem k tomu, že v 32. bodě odůvodnění nařízení IAS se uvádí: „aby se zohlednil nejnovější vědecký vývoj v oblasti životního prostředí, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o určení způsobu, jak se zjišťuje, že invazní nepůvodní druhy jsou schopny vytvořit životaschopné populace a rozšířit se, jakož i o vymezení společných prvků pro vypracování posouzení rizik“;

K.  vzhledem k tomu, že v 32. bodě odůvodnění nařízení IAS se dále uvádí, že je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni, a že by Komise měla při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci zajistit, aby příslušné dokumenty byly současně, včas a vhodným způsobem předávány Evropskému parlamentu a Radě;

L.  vzhledem k tomu, že Parlament nebyl řádně vyrozuměn o vypracování společných prvků pro stanovení posuzování rizik, a vzhledem k tomu, že příslušné dokumenty nebyly současně, včas a vhodným způsobem předány Evropskému parlamentu;

M.  vzhledem k tomu, že Komisi je podle článku 29 nařízení IAS svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, aby dále upřesnila druhy přijatelných dokladů pro účely čl. 4 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení a vymezila podrobný popis uplatnění čl. 5 odst. 1 písm. a) až h) uvedeného nařízení, a vzhledem k tomu, že podrobný popis musí zahrnovat metodiku, která má být uplatňována při posuzování rizik, a to s ohledem na příslušné vnitrostátní a mezinárodní normy a potřebu upřednostnit opatření vůči invazním nepůvodním druhům, které jsou spojovány se závažnými nepříznivými dopady na biologickou rozmanitost nebo související ekosystémové služby, jakož i na lidské zdraví nebo hospodářství, kteréžto jsou považovány za přitěžující okolnost, nebo mají potenciál tyto závažné nepříznivé dopady způsobit;

N.  vzhledem k tomu, že Komise nepostupovala podle ustanovení čl. 4 odst. 3 nařízení IAS, neupřesnila dále druhy dokladů, které jsou přijatelné pro účely čl. 4 odst. 3 písm. b) nařízení IAS, a nevymezila podrobný popis uplatnění čl. 5 odst. 1 písm. a) až h) uvedeného nařízení, ani metodiku, která se má použít pro posuzování rizik;

O.  vzhledem k tomu, že Komise nezajistila, aby byla metodika, která má být uplatněna pro posuzování rizik v souvislosti s návrhem zařazení druhu na unijní seznam, používána shodně ve všech členských státech, a vzhledem k tomu, že nelze zajistit, aby členské státy používaly stejné důkazy a uplatňovaly stejné obecné normy;

P.  vzhledem k tomu, že důvody pro zařazení druhů na unijní seznam vycházejí spíše z politických než z vědeckých kritérií;

Q.  vzhledem k tomu, že uvedení druhů na seznam nevychází ze standardizovaného posouzení rizika a ze standardizované metodiky, ale z politické vůle členských států;

R.  vzhledem k tomu, že unijní seznam neřeší problém invazních nepůvodních druhů komplexně, aby byla zajištěna ochrana původní biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb a byly minimalizovány či zmírněny dopady, které by tyto druhy mohly mít na lidské zdraví či hospodářství;

S.  vzhledem k tomu, že nařízení IAS, které je zvláštním právním nástrojem EU, by mohlo řešit přetrvávající výzvy, které se týkají ztráty biologické rozmanitost, a dále plnit cíle strategie v oblasti biologické rozmanitost a přispívat k jejich dosažení, avšak pouze pokud bude řádně prováděno a podporováno místními orgány a širokou veřejností;

T.  vzhledem k tomu, že zástupci řady příslušných vnitrostátních orgánů, zúčastněných stran a široké veřejnosti kritizují původní seznam Komise, a to do té míry, že nyní vážně pochybují o budoucí účinnosti nařízení IAS, a to zejména proto, že celá řada nejproblematičtějších invazních nepůvodních druhů není v tomto seznamu uvedena, i když jsou v něm uvedeny určité druhy, které nemohou vyvolávat závažné negativní dopady na biologickou rozmanitost, ekosystémové služby, lidské zdraví či hospodářství, či druhy, u nichž by opatření, která mají být přijata, vedla ke vzniku nepřiměřených nákladů;

U.  vzhledem k tomu, že prvotní seznam opomíjí druhy, které náleží k nejškodlivějším invazním nepůvodním druhům v Evropě; vzhledem k tomu, že i když některé druhy pozemských rostlin a savců tato kritéria splňují a jsou k dispozici spolehlivé výsledky posouzení rizik, nejsou přesto tyto druhy na tento seznam zařazeny; vzhledem k tomu, že na tomto seznamu nejsou uvedeny druhy savců, které v posledních letech náleží mezi nejrychleji se rozšiřující nepůvodní druhy v Evropě; a vzhledem k tomu, že na tomto seznamu nejsou uvedeny ani rozšířené a rychle se šířící druhy rostlin se značným a řádně doloženým negativním dopadem na lidské zdraví;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího nařízení Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (EU) č. 1143/2014;

2.  vyzývá Komisi, aby vzala zpět návrh prováděcího nařízení a předložila výboru nový návrh;

3.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Právní upozornění - Ochrana soukromí