Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/3010(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1345/2015

Indgivne tekster :

B8-1345/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0455

Vedtagne tekster
PDF 257kWORD 68k
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg
Liste over invasive ikkehjemmehørende arter
P8_TA(2015)0455B8-1345/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2015 om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (D041932/01 – 2015/3010(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (D041932/01),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter(1), navnlig artikel 4, stk. 1,

–  der henviser til artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3,

A.  der henviser til, at Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter skal vedtage en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan (i det følgende benævnt "EU-listen"), på grundlag af de kriterier, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 ("IAS-forordningen"), og at disse gennemførelsesretsakter skal vedtages i overensstemmelse med den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2, af samme forordning;

B.  der henviser til, at udkastene til gennemførelsesretsakter forelægges for det i artikel 27, stk. 1, i IAS-forordningen omhandlede udvalg senest den 2. januar 2016 og træder i kraft den 20. dag efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende;

C.  der henviser til, at EU-listen skal være bindende i alle enkeltheder og gælde umiddelbart i alle medlemsstater;

D.  der henviser til, at der findes et stort antal invasive ikkehjemmehørende arter, og at det derfor er vigtigt at sikre, at den delgruppe af invasive ikkehjemmehørende arter, der betragtes som problematiske på EU-plan, prioriteres;

E.  der henviser til, at invasive ikkehjemmehørende arter bør anses for at være problematiske for Unionen, hvis den skade, som de forårsager i berørte medlemsstater, er så omfattende, at det berettiger vedtagelse af målrettede foranstaltninger, der finder anvendelse i hele Unionen, herunder også i de medlemsstater, som endnu ikke er berørt eller endog sandsynligvis ikke vil blive berørt;

F.  der henviser til, at det under de uformelle trilogforhandlinger blev anerkendt, at det er afgørende at sikre, at identifikationen af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, forbliver proportionel og fokuserer på de arter, hvis opførelse på listen effektivt vil forebygge, minimere eller begrænse den negative indvirkning af disse arter på en omkostningseffektiv måde;

G.  der henviser til, at kriterierne for optagelse på EU-listen er det vigtigste instrument for anvendelsen af denne forordning;

H.  der henviser til, at kriterierne for optagelse på EU-listen bør sikre, at de potentielt invasive ikkehjemmehørende arter, der har den største skadelige indvirkning, er blandt dem, der opføres på listen, for også at sikre en effektiv ressourceudnyttelse;

I.  der henviser til, at der i overensstemmelse med betragtning 13 i IAS-forordningen bør etableres fælles kriterier for gennemførelse af risikovurderinger for at sikre overensstemmelse med bestemmelserne i Verdenshandelsorganisationens aftaler og en konsekvent anvendelse af forordningen;

J.  der henviser til, at det i henvisning 32 fastslås, at Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår fastsættelse af de fælles elementer til udformning af risikovurderinger for at tage hensyn til den seneste videnskabelige udvikling på miljøområdet;

K.  der henviser til, at det i betragtning 32 i IAS-forordningen desuden anføres, at det navnlig er vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, samt at Kommissionen i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter bør sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet;

L.  der henviser til, at Parlamentet ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om fastsættelsen af fælles bestemmelser for udvikling af risikovurderinger, og at fremsendelsen af de relevante dokumenter til Europa-Parlamentet ikke var samtidig, rettidig og hensigtsmæssig;

M.  der henviser til, at Kommissionen har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 i IAS-forordningen med henblik på at præcisere arten af acceptable oplysninger yderligere, jf. artikel 4, stk. 3, litra b), i samme forordning og give en detaljeret beskrivelse af anvendelsen af artikel 5, stk. 1, litra a)-h); der henviser til, at den detaljerede beskrivelse skal omfatte den metode, som skal anvendes i risikovurderinger under hensyntagen til relevante nationale og internationale normer og behovet for at prioritere indsatsen mod invasive ikkehjemmehørende arter, som er knyttet til eller har potentiale til at forårsage en betydelig skadelig indvirkning på biodiversiteten eller de relaterede økosystemtjenester samt for menneskers sundhed eller økonomien, idet sådanne negative virkninger betragtes som en skærpende omstændighed;

N.  der henviser til, at Kommissionen ikke har overholdt bestemmelserne i artikel 4, stk. 3, i IAS-forordningen, ikke har præciseret arten af acceptable oplysninger yderligere, jf. artikel 4, stk. 3, litra b), i IAS-forordningen, og ikke har givet en detaljeret beskrivelse af anvendelsen af artikel 5, stk. 1, litra a)-h), herunder den metode, som skal anvendes i risikovurderingerne;

O.  der henviser til, at Kommissionen har forsømt at sikre sig, at den metode, som anvendes i risikovurderingerne, gennemføres på samme måde af alle medlemsstater, når det foreslås at optage en art på EU-listen, og at det ikke kan sikres, at medlemsstaterne anvender samme type beviser og samme generelle standarder;

P.  der henviser til, at årsagerne til, at arter opføres på udkastet til EU-listen ikke er baseret på videnskabelige, men snarere politiske kriterier;

Q.  der henviser til, at opførelsen af arterne ikke er baseret på en standardiseret risikovurdering og metode, men snarere på den politiske vilje i medlemsstaterne;

R.  der henviser til, at udkastet til EU-listen ikke løser problemet med invasive ikkehjemmehørende arter på en omfattende måde, der beskytter naturlig biodiversitet og økosystemtjenester samt minimerer og afbøder de sundhedsmæssige og økonomiske virkninger, som disse arter kan have;

S.  der henviser til, at IAS-forordningen som et dedikeret EU-lovgivningsinstrument kan tage højde for åbne problemstillinger vedrørende tab af biodiversitet, give resultater og hjælpe med at nå målene i biodiversitetsstrategien, men kun hvis forordningen gennemføres korrekt og støttes af lokale myndigheder og offentligheden;

T.  der henviser til, at Kommissionens oprindelige liste er blevet kritiseret af flere kompetente nationale myndigheder, interesseparter og den brede offentlighed i et omfang, så de nu betvivler den fremtidige effektivitet af IAS-forordningen, hovedsageligt fordi mange af de mest problematiske invasive ikkehjemmehørende arter ikke er opført på listen, mens nogle arter, der er ude af stand til at forårsage en væsentlig negativ indvirkning på biodiversitet, økosystemtjenester, menneskers sundhed eller økonomien, eller for hvilke de foranstaltninger, der skal træffes, vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, er opført på listen;

U.  der henviser til, at der med den foreløbige liste ikke tages højde for arter, der er blandt de mest skadelige invasive ikkehjemmehørende arter i Europa; der henviser til, at visse landplante- og pattedyrsarter, der opfylder kriterierne og for hvilke der foreligger en velfunderet risikovurdering, alligevel ikke er opført på listen; der henviser til, at pattedyrsarter, der har været blandt de hurtigst voksende ikkehjemmehørende arter i Europa i de seneste år, ikke er opført, og at udbredte og hurtigt voksende plantearter med store og veldokumenterede skadevirkninger på menneskers sundhed heller ikke er opført på listen;

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesforordning indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1143/2014;

2.  opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til gennemførelsesforordning tilbage og forelægge udvalget et nyt udkast;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik