Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/3010(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1345/2015

Pateikti tekstai :

B8-1345/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2015 - 11.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0455

Priimti tekstai
PDF 258kWORD 75k
Trečiadienis, 2015 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Invazinių svetimų rūšių sąrašas
P8_TA(2015)0455B8-1345/2015

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 priimamas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas, projekto (D041932/01 – 2015/3010(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 priimamas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas, projektą (D041932/01),

–  atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo(1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 11 straipsnį(2),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A.  kadangi, remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 (toliau – ISR reglamentas) 4 straipsnio 3 dalyje nustatytais kriterijais, Komisija įgyvendinimo aktais turi nustatyti Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą (toliau – Sąjungos sąrašas) ir kadangi šie įgyvendinimo aktai turi būti priimami laikantis minėto reglamento 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros;

B.  kadangi įgyvendinimo aktų projektai turi būti pateikti ISR reglamento 27 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui ne vėliau kaip 2016 m. sausio 2 d. ir įsigalios dvidešimtą dieną nuo jų paskelbimo Oficialiajame leidinyje;

C.  kadangi Sąjungos sąrašas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse;

D.  kadangi invazinių svetimų rūšių yra daug ir todėl svarbu užtikrinti, kad pirmenybė būtų teikiama toms rūšims, kurios laikomos Sąjungai susirūpinimą keliančiomis invazinėmis svetimomis rūšimis;

E.  kadangi Sąjungai susirūpinimą keliančiomis invazinėmis svetimomis rūšimis turėtų būti laikomos tos rūšys, kurių daroma žala poveikį patyrusiose valstybėse narėse yra tokia didelė, kad tai pateisina tikslinių priemonių, taikytinų visos Sąjungos mastu, priėmimą, įskaitant taikymą tose valstybėse narėse, kurios dar nėra patyrusios poveikio ar net, tikėtina, nepatirs tokio poveikio;

F.  kadangi per neformalias trišales derybas pripažinta, jog svarbiausia yra užtikrinti, kad nustatytas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių skaičius išliktų proporcingas ir nustatant šias rūšis daugiausia dėmesio būtų skiriama toms rūšims, kurių įtraukimas į Sąjungos sąrašą veiksmingai užkirstų kelią tų rūšių neigiamam poveikiui, šį poveikį sumažintų ar sušvelnintų ekonomiškai efektyviu būdu;

G.  kadangi kriterijai, pagal kuriuos invazinės svetimos rūšys turi būti įtraukiamos į Sąjungos sąrašą, yra pagrindinė ISR reglamento taikymo priemonė;

H.  kadangi, siekiant užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą, pagal kriterijus, pagal kuriuos minėtos rūšys turi būti įtraukiamos į Sąjungos sąrašą, turėtų būti užtikrinta, kad į sąrašą bus įtrauktos tos invazinės svetimos rūšys, kurios daro didžiausią neigiamą poveikį;

I.  kadangi, siekiant užtikrinti atitiktį taisyklėms, įtvirtintoms pagal atitinkamus Pasaulio prekybos organizacijos susitarimus, ir nuoseklų minėto reglamento taikymą, pagal ISR reglamento 13 konstatuojamąją dalį turėtų būti nustatyti bendri kriterijai rizikos vertinimui atlikti;

J.  kadangi ISR reglamento 32 konstatuojamojoje dalyje teigiama, jog, siekiant atsižvelgti į naujausius mokslo laimėjimus aplinkosaugos srityje, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nustatyti bendrieji rizikos vertinimo elementai;

K.  kadangi, be to, ISR reglamento 32 konstatuojamojoje dalyje teigiama, jog itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, jog atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

L.  kadangi Parlamentas nebuvo tinkamai informuotas apie bendrųjų rizikos vertinimo elementų išdėstymą ir kadangi atitinkami dokumentai nebuvo perduoti Parlamentui vienu metu, laiku ir tinkamai;

M.  kadangi Komisijai pagal ISR reglamento 29 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose išsamiau nurodoma, kokie įrodymai laikytini priimtinais šio reglamento 4 straipsnio 3 dalies b punkto tikslais, ir kuriuose pateikiamas išsamus minėto reglamento 5 straipsnio 1 dalies a–h punktų taikymo aprašymas, taip pat kadangi išsamus aprašymas turi apimti ir metodiką, taikytiną vertinant riziką, atsižvelgiant į atitinkamus nacionalinius ir tarptautinius standartus ir būtinybę pirmenybę teikti veiksmams, nukreiptiems prieš invazines svetimas rūšis, siejamas su dideliu neigiamu poveikiu (arba galinčias padaryti tokį poveikį) biologinei įvairovei arba atitinkamoms ekosistemų funkcijoms, taip pat žmonių sveikatai ar ekonomikai, tokį neigiamą poveikį laikant sunkinančiu veiksniu;

N.  kadangi Komisija nesilaikė ISR reglamento 4 straipsnio 3 dalies nuostatų, nenurodė išsamiau, kokie įrodymai laikytini priimtinais ISR reglamento 4 straipsnio 3 dalies b punkto tikslais, ir nepateikė išsamaus minėto reglamento 5 straipsnio 1 dalies a–h punktų taikymo aprašymo, įskaitant metodiką, taikytiną vertinant riziką;

O.  kadangi Komisija neužtikrino, kad, siūlydamos įrašyti rūšis į Sąjungos sąrašą, visos valstybės narės vienodai taikytų metodiką, taikytiną vertinant riziką, ir kadangi neįmanoma užtikrinti, kad valstybės narės naudotų tos pačios rūšies įrodymus ir taikytų tuos pačius bendruosius standartus;

P.  kadangi priežastys, dėl kurių rūšys įrašomos į Sąjungos sąrašą, pagrįstos labiau politiniais, o ne moksliniais kriterijais;

Q.  kadangi rūšių sąrašas pagrįstas ne standartizuotu rizikos vertinimu ir metodika, o greičiau valstybių narių politine valia;

R.  kadangi pagal Sąjungos sąrašo projektą invazinių svetimų rūšių problema nesprendžiama visapusiškai, kad būtų išsaugota vietos biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos, taip pat kad būtų iki minimumo sumažinti ir sušvelninti poveikiai žmonių sveikatai ar ekonomikai, kuriuos šios rūšys gali daryti;

S.  kadangi ISR reglamentas, kaip speciali ES teisėkūros priemonė, galėtų padėti išspręsti įsisenėjusias problemas, susijusias su biologinės įvairovės nykimu, užtikrinti rezultatus ir padėti pasiekti biologinės įvairovės tikslus, tačiau tik jei bus tinkamai įgyvendintas ir jį rems vietos valdžios institucijos bei plačioji visuomenė;

T.  kadangi pirminį Komisijos sąrašą kritikavo kelios kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, suinteresuotieji subjektai ir plačioji visuomenė tokiu mastu, kad dabar šie subjektai rimtai abejoja dėl būsimo ISR reglamento efektyvumo iš esmės dėl to, kad daugelis didžiausių problemų keliančių invazinių svetimų rūšių neįrašytos į minėtą sąrašą, kai tuo tarpu į jį įrašytos kai kurios rūšys, kurios negali daryti didelio neigiamo poveikio biologinei įvairovei, ekosistemų funkcijoms, žmonių sveikatai ar ekonomikai, arba kurių atžvilgiu taikant taikytinas priemones būtų patiriama neproporcingų išlaidų;

U.  kadangi pradiniame sąraše neįrašytos rūšys, esančios tarp didžiausią žalą darančių invazinių svetimų rūšių Europoje; kadangi kai kurios sausumos augalų ir žinduolių rūšys atitinka kriterijus ir galima susipažinti su nuodugniu jų keliamos rizikos vertinimu, tačiau šios rūšys neįrašytos į Sąjungos sąrašą; kadangi į sąrašą neįrašytos žinduolių rūšys, kurios minimos tarp pastaraisiais metais Europoje labiausiai plintančių svetimų rūšių, ir kadangi į sąrašą taip pat neįrašytos plačiai paplitusios ir sparčiai plintančios augalų rūšys, darančios didelį ir išsamiai pagrįstą dokumentais neigiamą poveikį žmonių sveikatai;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo reglamento projektas viršija Reglamente (ES) Nr. 1143/2014 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo reglamento projektą ir pateikti komitetui naują projektą;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 317, 2014 11 4, p. 35.
(2) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Teisinė informacija - Privatumo politika