Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/3010(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1345/2015

Predkladané texty :

B8-1345/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.6

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0455

Prijaté texty
PDF 266kWORD 76k
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg
Zoznam inváznych nepôvodných druhov
P8_TA(2015)0455B8-1345/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2015 o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (D041932/01 – 2015/3010(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (D041932/01),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov(1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

–  so zreteľom na článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Komisia má prostredníctvom vykonávacích aktov prijať zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie („zoznam Únie“) na základe kritérií stanovených v článku 4 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 („nariadenie IAS“) a keďže tieto vykonávacie akty sa majú prijať v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 27 ods. 2 nariadenia;

B.  keďže tieto návrhy vykonávacích aktov sa majú predložiť výboru uvedenému v článku 27 ods. 1 nariadenia IAS do 2. januára 2016 a nadobudnú účinnosť v 20. deň po ich uverejnení v Úradnom vestníku;

C.  keďže zoznam Únie má byť záväzný v celom rozsahu a priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch;

D.  keďže existuje veľké množstvo inváznych nepôvodných druhov, a preto je dôležité zabezpečiť, aby sa prioritná pozornosť venovala podskupine inváznych nepôvodných druhov, ktoré sa považujú za druhy vzbudzujúce obavy Únie;

E.  keďže invázne nepôvodné druhy by sa mali považovať za druhy vzbudzujúce obavy Únie vtedy, ak sú škody, ktoré spôsobujú v dotknutých členských štátoch, natoľko výrazné, že odôvodňujú prijatie osobitných opatrení uplatniteľných v celej Únii vrátane členských štátov, ktoré zatiaľ nie sú dotknuté, alebo je nepravdepodobné, že budú dotknuté;

F.  keďže počas neformálnych rokovaní trialógu bolo uznané, že najdôležitejšie je zabezpečiť, aby identifikácia inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie bola naďalej primeraná a zameriavala sa na druhy, ktorých zaradenie na zoznam Únie by účinne a nákladovo efektívnym spôsobom zabránilo nepriaznivému vplyvu týchto druhov alebo by tento vplyv minimalizovalo alebo zmiernilo;

G.  keďže kritériá zaraďovania na zoznam Únie sú kľúčovým nástrojom uplatňovania nariadenia IAS;

H.  keďže kritériá zaraďovania na zoznam Únie by mali zabezpečiť, aby potenciálne invázne nepôvodné druhy s najvýraznejším nepriaznivým vplyvom boli medzi tými, ktoré treba zaradiť na zoznam, s cieľom takisto zabezpečiť účinné využívanie zdrojov;

I.  keďže podľa odôvodnenia 13 nariadenia IAS by sa mali stanoviť spoločné kritériá na vykonávanie posúdení rizík s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel podľa príslušných dohôd Svetovej obchodnej organizácie a jednotné uplatňovanie tohto nariadenia;

J.  keďže v odôvodnení 32 nariadenia IAS sa uvádza, že s cieľom zohľadniť najnovší vedecký vývoj v oblasti životného prostredia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na stanovenie spoločných prvkov na vypracovanie posúdení rizík;

K.  keďže v odôvodnení 32 nariadenia IAS sa ďalej uvádza, že je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala príslušné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a aby Komisia pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov zabezpečila súbežné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade;

L.  keďže Európsky parlament nebol riadne informovaný o stanovení spoločných prvkov na vypracovanie posúdení rizík a keďže postúpenie relevantných dokumentov Európskeho parlamentu nebolo súbežné, včasné a primerané;

M.  keďže Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 nariadenia IAS s cieľom bližšie špecifikovať typ dôkazov prijateľných na účely článku 4 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia a poskytnúť podrobný opis uplatňovania článku 5 ods. 1 písm. a) až h) a keďže podrobný opis musí zahŕňať metodiku, ktorá sa použije pri posudzovaní rizík, s prihliadnutím na príslušné vnútroštátne a medzinárodné normy a potrebu uprednostniť opatrenia proti inváznym nepôvodným druhom, ktoré majú – alebo môžu mať – výrazný nepriaznivý vplyv na biodiverzitu alebo súvisiace ekosystémové služby, ako aj na ľudské zdravie alebo hospodárstvo, pričom takýto nepriaznivý vplyv sa považuje za priťažujúcu okolnosť;

N.  keďže Komisia nedodržala ustanovenia článku 4 ods. 3 nariadenia IAS, bližšie nešpecifikovala typ dôkazov prijateľných na účely článku 4 ods. 3 písm. b) nariadenia IAS a neposkytla podrobný opis uplatňovania článku 5 ods. 1 písm. a) až h) tohto nariadenia vrátane metodiky, ktorá sa má použiť pri posudzovaní rizík;

O.  keďže Komisia nezabezpečila, aby všetky členské štáty pri navrhovaní zaradenia určitého druhu na zoznam Únie vykonávali metodiku, ktorá sa má použiť pri posudzovaní rizík, rovnako, a keďže nie je možné zaistiť, aby členské štáty používali ten istý typ dôkazov a uplatňovali rovnaké celkové normy;

P.  keďže dôvody na zaradenie druhu do návrhu zoznamu Únie nie sú založené na vedeckých, ale skôr na politických kritériách;

Q.  keďže zaraďovanie druhu na zoznam nevychádza zo štandardizovaného posudzovania rizika a metodiky, ale skôr z politickej vôle členských štátov;

R.  keďže návrhom zoznamu Únie sa nerieši problém inváznych nepôvodných druhov komplexne tak, aby sa chránila pôvodná biodiverzita a ekosystémové služby a minimalizoval a zmiernil sa vplyv, ktorý by tieto druhy mohli mať na ľudské zdravie alebo z hospodárskeho hľadiska;

S.  keďže nariadenie IAS ako osobitný legislatívny nástroj EÚ by mohlo riešiť nedoriešené otázky spojené so stratou biodiverzity, priniesť výsledky a prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie v oblasti biodiverzity, ale iba vtedy, ak ho miestne orgány a široká verejnosť správne vykonávajú a podporujú;

T.  keďže viaceré príslušné vnútroštátne orgány, zainteresované strany a široká verejnosť kritizujú počiatočný zoznam Komisie natoľko, že v súčasnosti majú vážne pochybnosti o budúcej účinnosti nariadenia IAS, najmä preto, že mnohé z najproblematickejších inváznych nepôvodných druhov nie sú zaradené do zoznamu, zatiaľ čo na zozname sa nachádzajú niektoré druhy, ktoré nemajú žiadny výrazný negatívny vplyv na biodiverzitu, ekosystémové služby, ľudské zdravie či hospodárstvo alebo v prípade ktorých by opatrenia, ktoré by sa prijali, spôsobili neprimerané náklady;

U.  keďže v rámci počiatočného zoznamu sú opomenuté druhy, ktoré patria medzi najškodlivejšie invázne nepôvodné druhy v Európe; keďže i keď niektoré suchozemské rastliny a druhy cicavcov spĺňajú kritériá a k dispozícii je rozsiahle posúdenie rizika, nie sú zaradené do zoznamu; keďže druhy cicavcov, ktoré boli medzi najrýchlejšie sa rozširujúcimi nepôvodnými druhmi v Európe v uplynulých rokoch, nie sú na zozname uvedené a keďže uvedené nie sú ani rozšírené a rýchlo sa šíriace druhy rastlín so značnými a dobre zdokumentovanými nepriaznivými účinkami na ľudské zdravie;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho nariadenia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 1143/2014;

2.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho nariadenia a aby predložila výboru nový návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia