Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/3010(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1345/2015

Predložena besedila :

B8-1345/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0455

Sprejeta besedila
PDF 253kWORD 74k
Sreda, 16. december 2015 - Strasbourg
Seznam invazivnih tujerodnih vrst
P8_TA(2015)0455B8-1345/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2015 o osnutku izvedbene uredbe Komisije o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (D041932/01 – 2015/3010(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka izvedbene uredbe Komisije o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (D041932/01),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst(1), zlasti njenega člena 4(1),

–  ob upoštevanju člena 11 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(2),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker bo Komisija z izvedbenimi akti sprejela seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo (v nadaljnjem besedilu: seznam Unije), na podlagi meril, določenih v členu 4(3) Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: uredba o invazivnih tujerodnih vrstah), in ker se ti izvedbeni akti sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 27(2) uredbe;

B.  ker bodo osnutki izvedbenih aktov predloženi odboru iz člena 27(1) uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah do 2. januarja 2016, veljati pa bodo začeli 20. dan po objavi v Uradnem listu;

C.  ker seznam Unije v celoti zavezuje in se neposredno uporablja v vseh državah članicah;

D.  ker je invazivnih tujerodnih vrst veliko in je zato pomembno zagotoviti, da se prednostno obravnavajo tiste, za katere se šteje, da zadevajo Unijo;

E.  ker bi bilo za invazivne tujerodne vrste treba šteti, da zadevajo Unijo, če je škoda, ki jo povzročijo v prizadetih državah članicah, tako velika, da upravičuje sprejetje posebnih ukrepov, ki se uporabljajo v celotni Uniji, tudi v državah članicah, ki še niso prizadete ali najverjetneje sploh ne bodo;

F.  ker je bilo v neuradnih tristranskih pogajanjih ugotovljeno, da je bistveno zagotoviti, da določanje invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ostane sorazmerno in osredotočeno na vrste, katerih uvrstitev na seznam Unije bi na stroškovno učinkovit način uspešno preprečevala, čim bolj zmanjšala ali ublažila njihove škodljive vplive;

G.  ker so merila za uvrstitev na seznam Unije ključni instrument za uporabo uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah;

H.  ker bi morala merila za uvrstitev na seznam Unije zagotoviti, da se na seznam uvrstijo tiste potencialne invazivne tujerodne vrste, ki imajo najbolj škodljiv vpliv, s čimer bi zagotovili tudi učinkovito uporabo sredstev;

I.  ker bi bilo treba na podlagi uvodne izjave 13 uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah vzpostaviti skupna merila za izvedbo ocen tveganja, da bi zagotovili skladnost s pravili iz ustreznih sporazumov Svetovne trgovinske organizacije in usklajeno uporabo uredbe;

J.  ker je v uvodni izjavi 32 uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah navedeno, da bi bilo treba zato, da bi upoštevali najnovejša znanstvena dognanja na okoljskem področju, v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov, da se določijo skupni elementi za pripravo ocen tveganja;

K.  ker je v uvodni izjavi 32 uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah nadalje navedeno, da je zlasti pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov, ter da bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način;

L.  ker Parlament ni bil ustrezno obveščen o določitvi skupnih elementov za pripravo ocen tveganja in ker mu ustrezni dokumenti niso bili predloženi istočasno, pravočasno in na ustrezen način;

M.  ker se na Komisijo prenese pooblastilo, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 29 uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah, s katerimi podrobneje določi vrste sprejemljivih dokazov za namene točke (b) člena 4(3) te uredbe ter pripravi podroben opis uporabe točk od (a) do (h) odstavka 1 člena 5 te uredbe; ker mora podrobni opis vključevati metodologijo, ki se uporabi pri oceni tveganja, pri kateri se upoštevajo ustrezni nacionalni in mednarodni standardi ter potreba po prednostni razvrstitvi ukrepov proti invazivnim tujerodnim vrstam, ki so povezane z znatnimi škodljivimi vplivi na biotsko raznovrstnost ali povezane ekosistemske storitve ali bi lahko imele take škodljive vplive ter imajo ali bi lahko imele take škodljive vplive na človekovo zdravje ali gospodarstvo, kar šteje za dodaten dejavnik pri prednostnem razvrščanju;

N.  ker Komisija ni upoštevala določb člena 4(3) uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah niti podrobneje določila vrste sprejemljivih dokazov za namene točke (b) člena 4(3) te uredbe in ker prav tako ni predložila podrobnega opisa uporabe točk od (a) do (h) odstavka 1 člena 5 te uredbe, vključno z metodologijo, ki se uporabi pri oceni tveganja;

O.  ker Komisija ni zagotovila, da bi vse države članice pri pripravi predlogov za uvrstitev vrst na seznam Unije na enak način uporabile metodologijo, ki se uporabi pri oceni tveganja, in ker ni mogoče zagotoviti, da države članice uporabljajo enake vrste dokazov in uporabljajo iste splošne standarde;

P.  ker razlogi za uvrstitev vrst na osnutek seznama Unije ne temeljijo na znanstvenih temveč na političnih merilih;

Q.  ker uvrstitev vrst na seznam ne temelji na standardizirani oceni tveganja in metodologiji, temveč na politični volji držav članic;

R.  ker v osnutku seznama Unije problematika invazivnih tujerodnih vrst ni obravnavana na celosten način, da bi lahko zaščitili domačo biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve ter čim bolj zmanjšali in ublažili vplive, ki bi jih te vrste utegnile imeti na človekovo zdravje ali gospodarstvo;

S.  ker bi se lahko z uredbo o invazivnih tujerodnih vrstah kot namenskim zakonodajnim instrumentom EU spoprijeli z obstoječimi izzivi, povezanimi z izgubo biotske raznovrstnosti, in pri tem dosegli rezultate ter prispevali k doseganju ciljev strategije za biotsko raznovrstnost, vendar samo, če bi se uredba pravilno izvajala in če bi jo podpirali lokalni organi ter širša javnost;

T.  ker je prvotni seznam Komisije kritiziralo več pristojnih nacionalnih organov in deležnikov ter širša javnost, ki zdaj resno dvomijo o učinkovitosti uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah v prihodnosti, zlasti zaradi tega, ker številne med najbolj problematičnimi invazivnimi tujerodnimi vrstami niso uvrščene na seznam, medtem ko so nanj uvrščene nekatere vrste, ki ne morejo imeti znatnega negativnega vpliva na biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve, zdravje ljudi ali gospodarstvo, ali pa bi ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti v zvezi z njimi, povzročili nesorazmerne stroške;

U.  ker so na prvotnem seznamu prezrte nekatere med najbolj škodljivimi invazivnimi tujerodnimi vrstami v Evropi; ker nekatere vrste kopenskih rastlin in sesalcev izpolnjujejo ustrezna merila in je zanje na voljo groba ocena tveganja, vendar niso uvrščene na seznam; ker nanj prav tako niso uvrščene nekatere med vrstami sesalcev, ki se v zadnjih letih v Evropi najhitreje širijo, pa tudi ne nekatere rastlinske vrste, ki so razširjene in se hitro širijo ter imajo znaten in dobro dokumentiran škodljiv vpliv na zdravje ljudi;

1.  meni da osnutek izvedbene uredbe Komisije presega izvedbena pooblastila, določena v uredbi (EU) št. 1143/2014;

2.  poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbene uredbe in odboru predloži nov osnutek;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 317, 4.11.2014, str. 35.
(2) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov