Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/3006(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1365/2015

Indgivne tekster :

B8-1365/2015

Forhandlinger :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Afstemninger :

PV 16/12/2015 - 11.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0456

Vedtagne tekster
PDF 174kWORD 72k
Onsdag den 16. december 2015 - Strasbourg
Produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret NK603 × T25-majs
P8_TA(2015)0456B8-1365/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2015 om Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2279 af 4. december 2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret NK603 × T25-majs (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (2015/3006(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2279 af 4. december 2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret NK603 × T25-majs (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(2), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 19, stk. 3,

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(3),

–  der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) udtalelse af 15. juli 2015(4),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3,

A.  der henviser til, at Monsanto Europe S.A. den 17. maj 2010 i henhold til artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 1829/2003 indgav en ansøgning til Nederlandenes kompetente myndighed om tilladelse til markedsføring af fødevarer, fødevareingredienser og foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af NK603 × T25-majs;

B.  der henviser til, at genetisk modificeret MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2-majs, som beskrevet i ansøgningen, udtrykker proteinet CP4 EPSPS, som giver tolerance over for ukrudtsmidlet glyphosat, og proteinet PAT, som giver tolerance over for glufosinat-ammonium-baserede ukrudtsmidler, og at Det Internationale Kræftforskningscenter – Verdenssundhedsorganisationens specialiserede kræftagentur – klassificerede glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende hos mennesker den 20. marts 2015(5);

C.  der henviser til, at Kommissionen, på trods af at Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed den 1. december 2015 vedtog et forslag til beslutning, hvori den modsatte sig udkastet til gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret NK 603 × T 25-majs (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ 3-2), besluttede at udvise manglende respekt for princippet om loyalt samarbejde mellem EU’s institutioner ved at vedtage en gennemførelsesafgørelse den 4. december 2015, hvilket var 10 dage før åbningen af den første mødeperiode i Parlamentet, hvor Parlamentet kunne stemme om beslutningsforslaget efter vedtagelsen i udvalget;

D.  der henviser til, at Kommissionen den 22. april 2015 i begrundelsen til sit lovgivningsmæssige forslag om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 beklagede den omstændighed, at tilladelsesafgørelserne, siden forordning (EF) nr. 1829/2003 trådte i kraft, i henhold til gældende lovgivning, er blevet vedtaget af Kommissionen, uden en positiv udtalelse fra den komité, hvori medlemsstaterne er repræsenteret, og at tilbagegivelse af sagen til Kommissionen med henblik på en endelig afgørelse – i høj grad en undtagelse fra beslutningstagningen generelt – er blevet normen for beslutningsprocessen for tilladelse af GM-fødevarer og -foder;

E.  der henviser til, at Kommissionen blev udnævnt på grundlag af et sæt politiske retningslinjer, der blev fremlagt for Parlamentet, og at der i disse retningslinjer blev givet tilsagn om at revidere lovgivningen om tilladelse af genetisk modificerede organismer (GMO’er);

F.  der henviser til, at det lovgivningsmæssige forslag af 22. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 blev forkastet af Europa-Parlamentet den 28. oktober 2015(6), fordi GMO-handel – i modsætning til dyrkningen, som nødvendigvis finder sted på en medlemsstats område – foregår på tværs af grænserne, hvilket betyder, at et nationalt forbud mod "salg og brug", som Kommissionen foreslår, kan være umulig at håndhæve, uden at genindføre grænsekontrol af import;

G.  der henviser til, at den nuværende ordning for godkendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ikke fungerer godt, hvilket – som afsløret af den franske dagblad Le Monde den 14. oktober 2015(7) – fremgår af, at seks genetisk modificerede majssorter er blevet godkendt til import til EU med genetiske modifikationer, der ikke var medtaget i vurderingen, da afgrøderne blev godkendt, og at de supplerende genetisk modificerede egenskaber først blev anmeldt til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Kommissionen af Syngenta i juli 2015, på trods af at sorterne var blevet godkendt til import mellem 2008 og 2011;

H.  der henviser til, at Parlamentet, samtidig med at det forkastede det lovgivningsmæssige forslag til ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003, opfordrede Kommissionen til at tage sit forslag tilbage og forelægge et nyt;

1.  mener, at Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2279 indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2.  mener, at Kommissionens beslutning om at gå videre med vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2279, på trods af at dens udkast er blevet forkastet af det korresponderende udvalg før afstemningen i plenarforsamlingen, er i strid med artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union for så vidt angår gensidigt loyalt samarbejde mellem institutionerne;

3.  mener, at enhver afgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003, i sin nuværende, ikke-fungerer form bør suspenderes, indtil der er vedtaget en ny forordning på grundlag af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  mener, at Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, fordi den ikke er forenelig med formålet i forordning (EF) nr. 1829/2003 og forordning (EF) nr. 396/2005(8), som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 178/2002(9), er at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugerinteresser i relation til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer effektivt;

5.  anmoder Kommissionen om at ophæve gennemførelsesforordning (EU) 2015/2279;

6.  anmoder Kommissionen om at fremsætte et nyt lovgivningsmæssigt forslag på grundlag af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 og under hensyntagen til de ofte udtrykte nationale bekymringer, som ikke alene vedrører spørgsmål i forbindelse med GMO’ers sikkerhed for sundheden eller miljøet;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 322 af 8.12.2015, s. 58.
(2) EUT L 268 af 18.10.2003, s.1.
(3) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(4) EFSA's GMO-panel (EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer), 2015. Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2010-80) for the placing on the market of herbicide-tolerant, increased oleic acid, genetically modified soybean MON87705 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto. EFSA Journal: 2015; 13(7):4165, 23 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(5) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0379.
(7) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s.1).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik