Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/3006(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1365/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1365/2015

Keskustelut :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Äänestykset :

PV 16/12/2015 - 11.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0456

Hyväksytyt tekstit
PDF 173kWORD 70k
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - Strasbourg
Muuntogeenisen NK603 × T25-maissin hyväksyminen
P8_TA(2015)0456B8-1365/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2015 4. joulukuuta 2015 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (2015/3006(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 4. joulukuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003(1) mukaisesti,

–  ottaa huomioon 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista(2) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(3) yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, ja erityisesti sen 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 15. heinäkuuta 2015 antaman lausunnon(4),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 17. toukokuuta 2010 Monsanto Europe SA toimitti Alankomaiden toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen maissia NK603 x T25 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi markkinoille;

B.  ottaa huomioon, että muuntogeeninen maissi MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, sellaisena kuin se on kuvattu hakemuksessa, ilmentää CP4 EPSPS -proteiinia, jonka ansiosta se kestää kudos-selektiivisesti rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glyfosaattia, ja PAT-proteiinia, jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glufosinaattiammoniumia; ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestö WHO:n alainen Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus luokitteli 20. maaliskuuta 2015 glyfosaatin mahdollisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi aineeksi(5);

C.  toteaa, että vaikka parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta oli hyväksynyt 1. joulukuuta 2015 päätöslauselmaesityksen, jossa vastustettiin täytäntöönpanopäätöstä muuntogeenistä maissia NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta, komissio päätti sivuuttaa EU:n toimielimien vilpitöntä yhteistyötä koskevan periaatteen hyväksymällä edellä mainitun täytäntöönpanopäätöksen 4. joulukuuta 2015, eli kymmenen päivää ennen parlamentin täysistuntoa, jossa parlamentilla oli ensimmäistä kertaa tilaisuus äänestää täysistunnossa kyseisen valiokunnan hyväksymästä päätöslauselmaesityksestä;

D.  ottaa huomioon, että komissio piti asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamista koskevan, 22. huhtikuuta 2015 julkaistun lainsäädäntöehdotuksensa perusteluissa valitettavana sitä, että kyseisen asetuksen tultua voimaan komissio on hyväksynyt lupapäätökset sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ilman jäsenvaltioiden komiteassa antamaa tukea ja että muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen luvista päätettäessä on muodostunut säännöksi, että asia palautetaan komissiolle lopullista päätöstä varten, mikä on hyvin pitkälti poikkeus siitä, miten menettely kokonaisuutena toimii;

E.  toteaa, että komission nimittäminen perustui parlamentille esitettyihin poliittisiin suuntaviivoihin, ja että kyseisissä suuntaviivoissa oli sitouduttu tarkastelemaan uudelleen muuntogeenisten organismien lupiin sovellettavaa lainsäädäntöä;

F.  ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015(6) asetusta (EY) N:o 1829/2003 muuttavan, 22. huhtikuuta 2015 julkaistun lainsäädäntöehdotuksen, koska viljelyä harjoitetaan vääjäämättä jäsenvaltion alueella, jolloin muuntogeenisiä organismeja kaupataan rajojen yli, mikä tarkoittaa, että komission ehdottamaa myyntiä ja käyttöä koskevaa kansallista kieltoa ei ehkä kyettäisi panemaan täytäntöön palauttamatta maahantuontia koskevia rajatarkastuksia;

G.  toteaa, että nykyinen muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeva lupajärjestelmä ei toimi hyvin, sillä ranskalaisen Le Monde -sanomalehden 14. lokakuuta 2015 julkaiseman artikkelin(7) mukaan unionissa on myönnetty maahantuontilupa kuudelle muuntogeeniselle maissilajikkeelle, joiden muuntogeenisyyttä ei ollut käsitelty arvioinneissa siinä vaiheessa, kun lajikkeille myönnettiin lupa, ja että Syngenta oli ilmoittanut uusista muuntogeenisistä ominaisuuksista Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja komissiolle vasta heinäkuussa 2015, vaikka lajikkeita sai tuoda maahan jo 2008–2011;

H.  toteaa, että hylätessään asetusta (EY) N:o 1829/2003 muuttavan lainsäädäntöehdotuksen parlamentti kehotti komissiota peruttamaan ehdotuksensa ja antamaan uuden ehdotuksen;

1.  katsoo, että komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2279 ylittää asetuksessa (EU) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että komission päätös edetä komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/2279 antamisessa, vaikka asiasta vastaava parlamentin valiokunta oli hylännyt sitä koskevan luonnoksen jo ennen täysistuntoäänestystä, on vastoin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohtaa, joka koskee toimielinten keskinäistä vilpitöntä yhteistyötä;

3.  katsoo, että nykyinen täytäntöönpanopäätös, joka koskee muuntogeenisiä organismeja sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti, ei toimi nykyisessä muodossaan ja että sen soveltaminen olisi keskeytettävä, kunnes asiasta on hyväksytty uusi säädös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen perusteella;

4.  katsoo, että komission täytäntöönpanopäätös ei sovi yhteen asetuksen (EY) N:o 1829/2003 eikä asetuksen (EY) N:o 396/2005(8) tavoitteen kanssa; toteaa, että niiden tavoitteena on asetuksessa (EY) N:o 178/2002(9) vahvistettujen yleisten periaatteiden mukaisesti säätää perustasta ihmisten hengen ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kuluttajien etujen korkeatasoiselle suojelulle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen suhteen, samalla kun varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

5.  pyytää komissiota kumoamaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/2279;

6.  kehottaa komissiota antamaan asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamista koskevan uuden lainsäädäntöehdotuksen, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja jossa otetaan huomioon kansalliset huolenaiheet, jotka eivät liity pelkästään muuntogeenisten organismien turvallisuutta terveydelle tai ympäristölle koskeviin kysymyksiin;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 322, 8.12.2015, s. 58.
(2)EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(3)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4)Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen GMO-lautakunnan vuonna 2015 antama tieteellinen lausunto ”Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2010-80) for the placing on the market of herbicide tolerant genetically modified maize NK603 × T25 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto”, EFSA Journal: 2015; 13(7):4165, 23 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(5)IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0379.
(7)http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö