Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/3006(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1365/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-1365/2015

Viták :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Szavazatok :

PV 16/12/2015 - 11.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0456

Elfogadott szövegek
PDF 272kWORD 80k
2015. december 16., Szerda - Strasbourg
A géntechnológiával módosított NK603 × T25 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek
P8_TA(2015)0456B8-1365/2015

Az Európai Parlament 2015. december 16-i állásfoglalása a géntechnológiával módosított NK603 × T25 kukoricát (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló, 2015. december 4-i (EU) 2015/2279 bizottsági végrehajtási határozatról (2015/3006(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a géntechnológiával módosított NK603 × T25 kukoricát (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló, 2015. december 4-i (EU) 2015/2279 bizottsági végrehajtási határozatra(1),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2), és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére és 19. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) 11. és 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 2015. július 15-én kiadott véleményre(4),

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A.  mivel 2010. május 17-én a Monsanto Europe S.A. az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkének megfelelően kérelmet nyújtott be Hollandia illetékes hatóságához az NK603 × T25 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozóan;

B.  mivel a géntechnológiával módosított MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 kukorica a kérelemben leírtaknak megfelelően CP4 EPSPS proteint tartalmaz, amely ellenállást biztosít a glifozát tartalmú gyomirtókkal szemben, illetve PAT proteint tartalmaz, amely ellenállást biztosít a glufozinát-ammónium tartalmú gyomirtókkal szemben, és mivel a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség – a WHO rákbetegségekkel foglalkozó ügynöksége – 2015. március 20-án a glifozátot az „emberre valószínűleg rákkeltő hatású” anyagként sorolta be(5);

C.  mivel a Bizottság, annak ellenére, hogy a Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsága 2015. december 1-jén állásfoglalási indítványt fogadott el, melyben ellenezte a géntechnológiával módosított NK603 × T25 kukoricát (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalát, úgy határozott, hogy figyelmen kívül hagyja az uniós intézmények közötti jóhiszemű együttműködés elvét azáltal, hogy 2015. december 4-én elfogadta a végrehajtási határozatot, 10 nappal azelőtt, hogy az első olyan plenáris ülés megkezdődött volna, amelyen a Parlament szavazhatott volna a bizottságban elfogadott állásfoglalási indítványról;

D.  mivel az 1829/2003/EK rendelet módosításáról szóló jogalkotási javaslata indokolásában 2015. április 22-én a Bizottság sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az 1829/2003/EK rendelet hatálybalépése óta az engedélyező határozatokat a Bizottság az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a tagállamok bizottságának véleménye nélkül fogadta el, és hogy a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerek és takarmányok esetében általánossá vált az az egyébiránt kivételes döntéshozatali gyakorlat, hogy a dossziét végleges jóváhagyásra visszaküldik a Bizottsághoz;

E.  mivel a Bizottság a Parlamentnek benyújtott politikai iránymutatások alapján került kijelölésre, és mivel ezek az iránymutatások kötelezettségvállalást tartalmaztak arra nézve, hogy a géntechnológiával módosított szervezetekre (GMO-kra) vonatkozó jogszabályokat felül kell vizsgálni;

F.  mivel az 1829/2003/EK rendelet módosításáról szóló 2015. április 22-i jogalkotási javaslatot a Parlament 2015. október 28-án elutasította(6), azzal az érveléssel, hogy míg az előállítás szükségszerűen egy tagállam területén történik, a GMO-k kereskedelme átlépi a határokat, ami azt jelenti, hogy a Bizottság által javasolt nemzeti „értékesítésére és felhasználására” vonatkozó tilalmat a behozatali határellenőrzés visszaállítása nélkül nem lehetne érvényesíteni;

G.  mivel a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó jelenlegi jóváhagyási rendszer nem működik megfelelően, mivel – ahogyan arra a francia Le Monde című lap 2015. október 14-én felhívta a figyelmet(7) – hat géntechnológiával módosított olyan kukoricafajta behozatalát engedélyezték az Unióba, amelyeknek genetikai módosításai az engedélyezéskor nem szerepeltek az értékelésben, és ezeket az eltérő GM-jellemzőket a Syngenta csak 2015 júliusában jelentette az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak és a Bizottságnak, annak ellenére, hogy a behozatali engedély 2008 és 2011 közöttre szólt;

H.  mivel az 1829/2003/EK rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslat elutasításakor a Parlament felkérte a Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát és nyújtson be új javaslatot;

1.  úgy véli, hogy az (EU) 2015/2279 bizottsági végrehajtási határozat túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2.  úgy véli, hogy a Bizottság azon döntése, hogy elfogadja az (EU) 2015/2279 bizottsági végrehajtási határozatot annak ellenére, hogy az illetékes bizottság elutasította a határozat tervezetét a plenáris ülésen történő szavazás előtt, sérti az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdését az intézmények közötti jóhiszemű és kölcsönös együttműködés tekintetében;

3.  úgy véli, hogy a géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalát engedélyező, a jelenlegi, rosszul működő1829/2003/EK rendelettel összhangban elfogadott összes végrehajtási határozatot fel kell függeszteni mindaddig, amíg az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján új rendelet nem kerül elfogadásra;

4.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat nem felel meg az uniós jognak, mivel az nem egyeztethető össze az 1829/2003/EK rendelet és a 396/2005/EK rendelet(8) céljával, ami a 178/2002/EK rendeletben(9) meghatározott általános alapelvekkel összhangban az, hogy alapul szolgáljon az emberi élet és egészség, az állati egészség és jólét, a környezet és a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó fogyasztói érdekek magas szintű védelméhez, miközben biztosítja a belső piac hatékony működését;

5.  felkéri a Bizottságot, hogy helyezze hatályon kívül az (EU) 2015/2279 végrehajtási határozatot;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján nyújtson be új jogalkotási javaslatot az 1829/2003/EK rendelet módosítására, figyelembe véve azokat a gyakran hangoztatott tagállami aggályokat, amelyek nem csupán a GMO-k által az egészségre vagy a környezetre jelentett veszélyekkel kapcsolatosak;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 322., 2015.12.8., 58. o.
(2) HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
(3) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(4) Az EFSA GMO-testülete (a géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó testület), 2015. Tudományos vélemény az EFSA-GMO-NL-2010-80 számú, a gyomirtó szereknek ellenálló géntechnológiával módosított NK603 × T25, a Monsanto által előállított kukorica élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából történő forgalomba hozatalára, behozatalára és feldolgozására vonatkozó, az 1829/2003/EK rendelet szerinti kérelméről. EFSA-közlöny: 2015; 13(7):4165 [23 oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(5) IARC-monográfiák, 112. kötet: Öt szerves foszfátot tartalmazó rovarirtó és gyomirtó vegyszer értékelése, 2015. március 20. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0379.
(7) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html
(8) Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).
(9) Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat