Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/3006(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1365/2015

Pateikti tekstai :

B8-1365/2015

Debatai :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Balsavimas :

PV 16/12/2015 - 11.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0456

Priimti tekstai
PDF 270kWORD 81k
Trečiadienis, 2015 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Produktai, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25
P8_TA(2015)0456B8-1365/2015

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2015 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2279, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (2015/3006(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/2279, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti(1),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų(2), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 11 ir 13 straipsnius(3),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 15 d. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) pateiktą nuomonę(4),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A.  kadangi 2010 m. gegužės 17 d. bendrovė „Monsanto Europe S.A.“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius pateikė Nyderlandų kompetentingai institucijai prašymą dėl maisto produktų, maisto sudedamųjų dalių ir pašarų, kuriuose yra kukurūzų NK603 × T25, kurie iš jų sudaryti ar pagaminti, pateikimo rinkai;

B.  kadangi, kaip nurodoma prašyme, genetiškai modifikuotų kukurūzų MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 sudėtyje yra CP4 EPSPS baltymo, kuris suteikia atsparumą glifosato herbicidams, ir PAT baltymo, kuris suteikia atsparumą herbicidams, kurių sudėtyje yra amonio gliufozinato, ir kadangi Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra – Pasaulio sveikatos organizacijos specializuotoji agentūra vėžio klausimu – 2015 m. kovo 20 d. klasifikavo glifosatą kaip turbūt kancerogeninį poveikį žmonėms darančią medžiagą(5);

C.  Komisija, nepaisydama 2015 m. gruodžio 1 d. Parlamento aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete priimto pasiūlymo dėl rezoliucijos, kuriame buvo prieštaraujama įgyvendinimo sprendimo projektui, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, nusprendė nesilaikyti ES institucijų lojalaus tarpusavio bendradarbiavimo principo ir 2015 m. gruodžio 4 d. patvirtino įgyvendinimo sprendimą – tai padaryta likus 10 dienų iki pirmojo plenarinio Parlamento posėdžio, kuriame Parlamentas būtų galėjęs balsuoti dėl rezoliucijos pasiūlymo, priimto komitete;

D.  kadangi 2015 m. balandžio 22 d. Komisija savo pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, aiškinamajame memorandume apgailestavo dėl to, kad nuo to laiko, kai įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, Komisija, laikydamasi taikomų teisės aktų, turėjo priimti sprendimus dėl leidimų negaudama Valstybių narių komiteto nuomonės ir kad dokumentų sugrąžinimas Komisijai, kad ji priimtų galutinį sprendimą, –tai didelė visos procedūros išimtis – tapo norma priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų (GM) maisto produktų ir pašarų leidimų;

E.  kadangi Komisija buvo paskirta remiantis politinių gairių rinkiniu, kuris buvo pateiktas Parlamentui, ir kadangi šiose gairėse prisiimtas įsipareigojimas persvarstyti teisės aktus, taikomus genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) leidimams;

F.  kadangi 2015 m. spalio 28 d.(6) Parlamentas atmetė 2015 m. balandžio 22 d. pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, nes, nors auginimas neišvengiamai vykdomas valstybės narės teritorijoje, prekyba GMO yra tarpvalstybinė, o tai reiškia, kad neįmanoma įgyvendinti Komisijos pasiūlyto nacionalinio pardavimo ir naudojimo draudimo, jeigu importui vėl nepradedama taikyti sienų kontrolė;

G.  kadangi dabartinė GM maisto ir pašarų patvirtinimo sistema veikia netinkamai, nes, kaip 2015 m. spalio 14 d. atskleidė Prancūzijos laikraštis „Le Monde(7), į ES buvo leista importuoti šešias genetiškai modifikuotų kukurūzų veisles, turinčias genetines modifikacijas, kurios nebuvo įtrauktos į vertinimą tuomet, kai kultūroms buvo suteiktas leidimas, o įmonė „Syngenta“ Europos maisto saugos tarnybai ir Komisijai apie papildomus GM požymius pranešė tik 2015 m. liepos mėn., nepaisant to, kad šių veislių importas buvo patvirtintas laikotarpiu tarp 2008 ir 2011 m.;

H.  kadangi, atmesdamas pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, Parlamentas ragino Komisiją atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują pasiūlymą;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2279 viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  mano, kad Komisijos sprendimu toliau siekti Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2279 priėmimo, nepaisant to, kad jo projektą atmetė atsakingas komitetas prieš atitinkamą balsavimą plenariniame posėdyje, pažeidžiama Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalis dėl institucijų lojalaus tarpusavio bendradarbiavimo;

3.  mano, kad kiekvienas įgyvendinimo sprendimas, pagal kurį leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, laikantis dabartinės neveiksmingos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 versijos, turėtų būti sustabdytas iki tol, kol bus priimtas naujas reglamentas remiantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo;

4.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 ir Reglamento (EB) Nr. 396/2005(8) tikslu, pagal kurį, remiantis Reglamente (EB) Nr. 178/2002(9) nustatytais bendraisiais principais, siekiama parengti bazę, leidžiančią užtikrinti aukštą žmonių gyvenimo ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų atžvilgiu, tuo pačiu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos darbą;

5.  prašo Komisijos panaikinti Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/2279;

6.  ragina Komisiją, remiantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, pateikti naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 ir atsižvelgta į dažnai nacionalinių institucijų pareikštą susirūpinimą dėl klausimų, kurie susiję ne tik su GMO saugumu sveikatos ir aplinkos požiūriu;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 322, 2015 12 8, p. 58.
(2) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(3) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(4) EFSA GMO grupės (angl. EFSA Panel on Genetically Modified Organisms) 2015 m. mokslinė nuomonė „Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2010-80) for the placing on the market of herbicide tolerant genetically modified maize NK603 x T25 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto“. EFSA leidinys: 2015; 13(7):4165, 23 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(5) „IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015“ http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0379.
(7) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html
(8) 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).
(9) 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika