Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/3006(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1365/2015

Predkladané texty :

B8-1365/2015

Rozpravy :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.7

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0456

Prijaté texty
PDF 353kWORD 81k
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg
Produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené
P8_TA(2015)0456B8-1365/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (2015/3006(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sú z nej zložené alebo vyrobené(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(2), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(3),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín z 15. júla 2015(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Spoločnosť Monsanto Europe S.A. predložila 17. mája 2010 v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušnému orgánu Holandska žiadosť o uvedenie na trh potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené;

B.  keďže geneticky modifikovaná kukurica MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 opísaná v žiadosti exprimuje proteín CP4 EPSPS, ktorý prepožičiava rastline toleranciu voči herbicídom na báze glyfozátu, a proteín PAT, ktorý prepožičiava rastline toleranciu voči herbicídom na báze glufozinátu amónneho, a keďže Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (špecializovaná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie zaoberajúca sa rakovinou) označila 20. marca 2015 glyfozát za látku, ktorá je pravdepodobne karcinogénna pre človeka(5);

C.  keďže Komisia sa napriek prijatiu návrhu uznesenia 1. decembra 2015 vo Výbore Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, v ktorom namietal voči návrhu vykonávacieho rozhodnutia, ktorým sa povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), rozhodla nerešpektovať zásadu lojálnej spolupráce medzi inštitúciami EÚ tým, že prijala vykonávacie rozhodnutie 4. decembra 2015, čo bolo 10 dní pred začiatkom prvej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu, na ktorej mohol Európsky parlament hlasovať o návrhu uznesenia po jeho prijatí vo výbore;

D.  keďže 22. apríla 2015 Komisia vyjadrila v dôvodovej správe k svojmu legislatívnemu návrhu na zmenu nariadenia (ES) č. 1829/2003 poľutovanie nad skutočnosťou, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 prijímala Komisia rozhodnutia o povolení v súlade s platnými právnymi predpismi bez podpory stanoviska výboru členských štátov a že navrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie, čo je v podstate výnimka pre tento postup ako celok, sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív;

E.  keďže Komisia bola vymenovaná na základe súboru politických usmernení predložených Európskemu parlamentu a keďže v rámci týchto usmernení bol prijatý záväzok preskúmať platné právne predpisy týkajúce sa povoľovania geneticky modifikovaných organizmov (GMO);

F.  keďže legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, bol 28. októbra 2015 Európskym parlamentom zamietnutý(6), pretože napriek tomu, že pestovanie GMO nutne prebieha na území členského štátu, obchodovanie s nimi má cezhraničný charakter, čo znamená, že vnútroštátny zákaz predaja a použitia, ako ho navrhuje Komisia, by nebol vynútiteľný bez znovuzavedenia hraničných kontrol dovážaného tovaru;

G.  keďže súčasný systém schvaľovania geneticky modifikovaných potravín a krmív nefunguje dobre, ako odhalil francúzsky denník Le Monde 14. októbra 2015(7), lebo bol povolený dovoz do EÚ šiestich geneticky modifikovaných odrôd kukurice nesúcich genetické modifikácie, ktoré neboli zahrnuté do posudzovania počas postupu povoľovania, a spoločnosť Syngenta oznámila Európskej agentúre pre bezpečnosť potravín a Komisii dodatočné geneticky modifikované vlastnosti až v júli 2015, hoci dovoz týchto odrôd bol schválený už v rokoch 2008 až 2011;

H.  keďže Európsky parlament zamietol legislatívny návrh, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby svoj návrh stiahla a predložila nový;

1.  domnieva sa, že vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2279 prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že rozhodnutie Komisie pristúpiť k prijatiu vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2015/2279, hoci bol jeho návrh zamietnutý gestorským výborom pred hlasovaním v pléne, je v rozpore s článkom 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, pokiaľ ide o vzájomnú lojálnu spoluprácu medzi inštitúciami;

3.  domnieva sa, že všetky vykonávacie rozhodnutia o povolení uvedenia produktov, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy, sú z nich zložené alebo vyrobené, na trh podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 v jeho súčasnej nefunkčnej forme by mali byť pozastavené, kým sa neprijme nové nariadenie na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  domnieva sa, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003 a nariadenia (ES) č. 396/2005(8), ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení (ES) č. 178/2002(9) spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

5.  žiada Komisiu, aby zrušila vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/2279;

6.  vyzýva Komisiu, aby na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie predložila nový legislatívny návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý zohľadní často vyjadrované pripomienky členských štátov, ktoré sa netýkajú len otázok bezpečnosti GMO pre zdravie a životné prostredie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2015, s. 58.
(2) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Vedecká skupina EFSA pre GMO (Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy), 2015. Vedecké stanovisko k žiadosti (EFSA-GMO-NL-2010-80) týkajúcej sa umiestnenia geneticky modifikovanej NK603 × T25 tolerantnej voči herbicídom na trh na použitie v potravinách a krmivách, jej dovozu a spracovania v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorú predložila spoločnosť Monsanto. EFSA Journal: 2015; 13(7):4165, 23 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(5) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Prijaté texty, P8_TA(2015)0379.
(7) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).
(9) Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia