Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/3006(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1365/2015

Predložena besedila :

B8-1365/2015

Razprave :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0456

Sprejeta besedila
PDF 261kWORD 76k
Sreda, 16. december 2015 - Strasbourg
Izdelki, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603xT25
P8_TA(2015)0456B8-1365/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2015 o izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2015/2279 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (2015/3006(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/2279 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi(2) in zlasti členov 7(3) in 19(3) Uredbe,

–  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(3),

–  ob upoštevanju mnenja Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) z dne 15. julija 2015(4),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker je družba Monsanto Europe S.A. 17. maja 2010 v skladu s členoma 5 in 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 pri nizozemskem pristojnem organu vložila prošnjo za dajanje na trg živil, živilskih sestavin in krme, ki vsebujejo koruzo NK603 x T25, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni;

B.  ker gensko spremenjena koruza MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, kot je opisano v prošnji, izloča beljakovino CP4 EPSPS, ki omogoča odpornost na herbicid glifosat, in beljakovino PAT, ki omogoča odpornost na herbicide na osnovi amonijevega glufosinata, in ker je Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) (specializirana agencija za rak pri Svetovni zdravstveni organizaciji) 20. marca 2015 glifosat uvrstila med snovi, ki so verjetno rakotvorne za ljudi(5),

C.  ker je Komisija, čeprav je Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 1. decembra 2015 sprejel predlog resolucije, v katerem je nasprotoval osnutku izvedbenega sklepa o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, odločila, da ne bo upoštevala načela lojalnega sodelovanja med institucijami EU in je 4. decembra 2015 sprejela izvedbeni sklep, kar je bilo 10 dni pred začetkom prvega plenarnega zasedanja Parlamenta, na katerem bi ta lahko glasoval o predlogu resolucije po njenem sprejetju v odboru;

D.  ker je 22. aprila 2015 v obrazložitvenem memorandumu svojega zakonodajnega predloga o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 Komisija izrazila obžalovanje, ker je od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1829/2003 sklepe o odobritvi sprejela Komisija v skladu z veljavno zakonodajo, brez podpore mnenj držav članic v odboru, ter da je vrnitev dosjeja Komisiji za sprejetje končne odločitve, kar je precejšnja izjema za postopek kot celoto, postala pravilo pri sprejemanju odločitev o odobritvah gensko spremenjenih živil in krme;

E.  ker je bila Komisija imenovana na podlagi sklopa političnih smernic, predstavljenih Parlamentu, in ker so te smernice vsebovale obvezo, da se pregleda zakonodaja, ki velja za odobritev gensko spremenjenih organizmov (GSO);

F.  ker je Parlament 28. oktobra 2015 zavrnil zakonodajni predlog z dne 22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003(6), ker se GSO sicer pridelujejo na ozemlju držav članic, a trgovina z njimi prečka meje, kar pomeni, da ne more veljati tradicionalna prepoved trgovine in uporabe, ki jo predlaga Komisija, brez ponovne uvedbe pregledov uvoženega blaga na mejah;

G.  ker sedanji sistem odobritve gensko spremenjenih živil in krme ne deluje dobro, saj je francoski časnik Le Monde 14. oktobra 2015 objavil(7), da je bilo izdano dovoljenje za uvoz v EU šest sort gensko spremenjene koruze, katerih genske spremembe niso bile vključene v oceno, ko so poljščine bile odobrene, družba Syngenta pa je julija 2015 Evropsko agencijo za varnost hrane in Komisijo le obvestila o dodatnih gensko spremenjenih lastnostih, čeprav so bile sorte odobrene za uvoz med letoma 2008 in 2011;

H.  ker je Parlament, ko je zavrnil zakonodajni predlog o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003, pozval Komisijo, naj umakne svoj predlog in predloži novega;

1.  meni, da Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2279 presega izvedbena pooblastila, določena v Uredbi (ES) št. 1829/2003;

2.  meni, da Komisija s svojo odločitvijo, da nadaljuje s postopkom za sprejetje Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/2279, čeprav je pristojni odbor osnutek pred zadevnim glasovanjem na plenarnem zasedanju zavrnil, krši člen 13(2) Pogodbe o Evropski uniji glede medsebojnega lojalnega sodelovanja med institucijami;

3.  meni, da bi treba izvedbeni sklep v sedanji, nedelujoči različici, ki dovoljuje, da se dajo na trg proizvodi, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme, so iz njih sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003, začasno preklicati, dokler se ne na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme nova uredba;

4.  meni, da izvedbeni sklep Komisije ni v skladu s pravom Unije, s ciljem Uredbe (ES) št. 1829/2003 in Uredbe (ES) št. 396/2005(8), ki je v skladu z glavnimi načeli iz Uredbe (ES) št. 178/2002(9) ta, da se v zvezi z gensko spremenjeno hrano in krmo določijo temelji za zagotavljanje visoke stopnje zaščite človeškega življenja in zdravja, zdravja in dobrobiti živali, interesov okolja in potrošnikov, hkrati pa zagotovi učinkovito delovanje notranjega trga;

5.  poziva Komisijo, naj razveljavi svoj izvedbeni sklep (EU) 2015/2279;

6.  poziva Komisijo, naj na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije predloži nov zakonodajni predlog o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki naj upošteva pogosto izražene nacionalne pomisleke, ki ne zadevajo le vprašanj v zvezi z varnostjo GSO za zdravje ali okolje;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 322, 8.12.2015, str. 58.
(2) UL L 268, 18.10.2003, str.1.
(3) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(4) Odbor EFSA za GSO (odbor EFSA za gensko spremenjene organizme), 2015. Znanstveno mnenje o vlogi (EFSA-GMO-NL-2010-80) družbe Monsanto za dajanje na trg proti herbicidom odporne gensko spremenjene koruze NK603 x T25 za uporabo v živilih in krmi, uvoz in predelavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003. Glasilo EFSA: 2015; 13(7):4165, 23 str. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(5) Monografije IARC, zvezek 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015 (ocena petih organofosfatnih insekticidov in herbicidov, 20. marec 2015, ni SL različice, op. prev. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0379.
(7) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html
(8) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).
(9) Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov