Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/3006(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1365/2015

Ingivna texter :

B8-1365/2015

Debatter :

PV 14/12/2015 - 15
CRE 14/12/2015 - 15

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.7

Antagna texter :

P8_TA(2015)0456

Antagna texter
PDF 173kWORD 71k
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg
Produkter som innehåller, består av eller har framställts av genmodifierad majs NK603xT25
P8_TA(2015)0456B8-1365/2015

Europaparlamentets resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) enligt Europaparlamentets och rådets föro rdning (EG) nr 1829/2003 (2015/3006(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(2), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(3),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) av den 15 juli 2015(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Monsanto Europe SA lämnade den 17 maj 2010 in en ansökan till den behöriga nederländska myndigheten, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om att få släppa ut livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av NK603 × T25-majs på marknaden.

B.  I ansökan anges att GMO-majsen MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 uttrycker CP4 EPSPS-protein som ger tolerans mot herbicider som innehåller glyfosat och PAT‑protein som ger tolerans mot herbicider som innehåller glufosinatammonium. Den 20 mars 2015 meddelade WHO:s särskilda cancerorgan (International Agency for Research on Cancer) att de klassar glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor(5).

C.  Den 1 december 2015 antog parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ett förslag till resolution med invändningar mot förslaget till genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2). Trots detta beslutade kommissionen att ignorera principen om lojalt samarbete mellan EU:s institutioner, och antog genomförandebeslutet den 4 december 2015, tio dagar före inledningen av den första sammanträdesperiod då parlamentet skulle ha möjlighet att rösta om förslaget till resolution efter dess antagande i utskottet.

D.  I motiveringen till sitt förslag av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 beklagade kommissionen att tillståndsbesluten, sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft, har fattats av kommissionen, i enlighet med tillämplig lagstiftning, utan stöd av medlemsstaternas yttrande i kommittén. Vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har det blivit en norm att åter hänvisa ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet.

E.  Europeiska kommissionen nominerades på grundval av de politiska riktlinjer som den lade fram för Europaparlamentet. I riktlinjerna åtog sig kommissionen att se över den tillämpliga lagstiftningen om godkännande av genetiskt modifierade organismer.

F.  Förslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 förkastades av parlamentet den 28 oktober 2015(6), eftersom GMO-handel är gränsöverskridande – även om själva odlingen naturligtvis sker på en medlemsstats territorium – vilket innebär att kommissionens förslag om nationella förbud mot försäljning och användning skulle bli omöjliga att genomdriva utan att återinföra importkontroller vid gränserna.

G.  Det nuvarande systemet för godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder fungerar inte. Detta framgår av den franska tidningen Le Mondes avslöjande av den 14 oktober 2015(7) att tillstånd för import till EU har getts för sex genetiskt modifierade majssorter som bär på genetiska modifieringar som inte fanns med i bedömningen när sorterna fick tillstånd. Syngenta underrättade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och kommissionen om de extra genmodifierade egenskaperna först i juli 2015, trots att import av sorterna hade tillåtits mellan 2008 och 2011.

H.  Parlamentet förkastade förslaget till ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 och uppmanade kommissionen att dra tillbaka förslaget och ersätta det med ett nytt.

1.  Europaparlamentet anser att kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att kommissionens beslut att gå vidare och anta kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279, trots att förslaget till beslut förkastades av det ansvariga utskottet inför omröstningen i kammaren, är ett brott mot artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen vad gäller lojalt samarbete mellan institutionerna.

3.  Europaparlamentet anser att genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierade organismer i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003 i sin nuvarande icke-fungerande form, bör stoppas tills en ny förordning har antagits på grundval av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet anser att kommissionens genomförandebeslut strider mot EU-rätten eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) nr 1829/2003 och förordning (EG) nr 396/2005(8), nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i förordning (EG) nr 178/2002(9), skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upphäva sitt genomförandebeslut (EU) 2015/2279.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag på grundval av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003, och att därvid ta hänsyn till de synpunkter som ofta uttryckts av medlemsstaterna och som inte enbart rör frågor om genetiskt modifierade organismer och deras säkerhet för hälsan eller miljön.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 322, 8.12.2015, s. 58.
(2) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(3) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) EFSA GMO Panel (Efsas panel för genetiskt modifierade organismer), 2015. Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2010-80) for the placing on the market of herbicide tolerant genetically modified maize NK603 x T25 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto. EFSA Journal: 2015, 13(7):4165, 23 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(5) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Antagna texter, P8_TA(2015)0379.
(7) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).
(9) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EUT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy