Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2051(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0332/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0332/2015

Συζήτηση :

PV 15/12/2015 - 13
CRE 15/12/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0459

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 567kWORD 189k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια
P8_TA(2015)0459A8-0332/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (2015/2051(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 46/182 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 19ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με την ενίσχυση του συντονισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης(1),

–  έχοντας υπόψη τη Μόνιμη Διοργανική Επιτροπή του ΟΗΕ για το Μετασχηματιστικό Θεματολόγιο(2),

–  έχοντας υπόψη τις Αρχές Σύμπραξης (όπως εγκρίθηκαν από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Βήμα (Global Humanitarian Platform) στις 12 Ιουλίου 2007(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 64/290 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Ιουλίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης(4) και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, περιλαμβανομένων αυτών της UNICEF και της UNESCO,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Μόνιμης Διοργανικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την ενσωμάτωση στην ανθρωπιστική δράση των παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη βία λόγω φύλου(5),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο του Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030 που εγκρίθηκε από την Τρίτη Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 18 Μαρτίου 2015 στο Sendai της Ιαπωνίας(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/313 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 27ης Ιουλίου 2015, που θεσπίζει το Θεματολόγιο Δράσης της Αντίς Αμπέμπα της Τρίτης Διεθνούς Διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης(7),

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις κατά την προετοιμασία της 32ης Διεθνούς Διάσκεψης του Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, που θα διεξαχθεί στις 8-10 Δεκεμβρίου 2015 στη Γενεύη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Global Humanitarian Assistance) για το 2015(8),

–  έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Επισκόπηση (Global Humanitarian Overview) του Ιουνίου 2015(9),

–  έχοντας υπόψη τις αρχές της Χρηστής Ανθρωπιστικής Χορηγίας (ΧΑΧ)(10),

–  έχοντας υπόψη την ομάδα υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική χρηματοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια(11),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια του 2007 (εφεξής «Ευρωπαϊκή συναίνεση»), μία κοινή δήλωση που υπεγράφη από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη(12), και το προς ανανέωση σχέδιο δράσης της,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 375/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας («πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ»)(13), και την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ του 2014(14),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης(15),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Η διάσταση του φύλου στην ανθρωπιστική βοήθεια: διαφορετικές ανάγκες, προσαρμοσμένη βοήθεια» (SWD(2013)0290)(16),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – Ετήσια έκθεση για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας, καθώς και για την εφαρμογή τους το 2014 (COM(2015)0406)(17),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014 της ΓΔ της Επιτροπής για την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία (ECHO)(18),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2015 σχετικά με κοινές αρχές για μια άμεση χρηματική βοήθεια πολλαπλών σκοπών για την ανταπόκριση στις ανθρωπιστικές ανάγκες(19),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ της 20ής Νοεμβρίου του 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το προαιρετικό της πρωτόκολλο της 25ης Μαΐου 2000 για τη συμμετοχή των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις· έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις (οι οποίες ενημερώθηκαν το 2008),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2015, σχετικά με μια νέα παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015(20),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2013, σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα(21),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2014, σχετικά με το μετά το 2015 πλαίσιο δράσης του Hyogo: διαχείριση επικινδυνότητας για να επιτευχθεί ανθεκτικότητα(22),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με το μετασχηματιστικό θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015(23),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ» (JOIN(2015)0040)(24),

–  έχοντας υπόψη τις περιφερειακές, θεματικές και παγκόσμιες διαβουλεύσεις για την προετοιμασία της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015(27),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη(28)· της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στο Νεπάλ μετά τους σεισμούς(29)· της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ στην Συρία(30)· της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με το Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων απαγωγών παιδιών(31)· της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους(32)· και της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη(33),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη(34)· και της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο(35),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 214 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις επιχειρήσεις της Ένωσης στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: Μια παγκόσμια εταιρική σχέση για αποτελεσματική και βάσει αρχών ανθρωπιστική δράση» (COM(2015)0419)(36) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της (SWD(2015)0166(37),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0332/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε έναν πολύ εύθραυστο κόσμο, αντιμετωπίζουμε μια αύξηση της πολυμορφίας, της συχνότητας και της έντασης των φυσικών καταστροφών και των λιμών και μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του αριθμού και της πολυπλοκότητας των συγκρούσεων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενες προκλήσεις, όπως η αστικοποίηση, η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, οι δημογραφικές αλλαγές, η εμφάνιση και η αυξημένη ένταση των φυσικών καταστροφών, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η ερημοποίηση, η αλλαγή του κλίματος, οι πολυάριθμες μακροχρόνιες και παράλληλες συγκρούσεις με περιφερειακό αντίκτυπο και η σπανιότητα πόρων, που επιτείνουν τις συνέπειες της φτώχειας, της ανισότητας, του εκτοπισμού, της μετανάστευσης και της αστάθειας, έχουν συνεπώς αυξήσει δραματικά την ανάγκη για ανθρωπιστικές δράσεις στον πλανήτη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε ανάγκη έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2004 υπερβαίνοντας τα 100 εκατομμύρια το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι 250 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων έχει αγγίξει το υψηλότερο σημείο του από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, φθάνοντας σχεδόν τα 60 εκατομμύρια εκ των οποίων περίπου τα 40 έχουν εκτοπισθεί εντός των ίδιων των χωρών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού των προσφύγων είναι παιδιά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ενδέχεται να εκτοπιστούν έως το 2050 εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ενώ άνω του 40% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα καταπόνησης των υδάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές απώλειες λόγω φυσικών καταστροφών ενδέχεται να αυξηθούν δραματικά σε σύγκριση με το ποσό των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που σήμερα χάνεται ετησίως·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τελευταία οκταετία, οι αυξανόμενες ανάγκες και προκλήσεις, η έλλειψη σταθερών δεσμεύσεων και το αυξανόμενο κόστος της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν συμβάλει στο να αγγίξει τα όριά του το σημερινό ανθρωπιστικό σύστημα, αναγκάζοντας σειρά οργανώσεων να αναστείλουν προσωρινά την επισιτιστική βοήθεια, τη στέγαση και άλλες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις διάσωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρωπιστικά νοσοκομεία αποτελούν συχνά στόχους επιθέσεων με την χρήση όπλων μαζικής καταστροφής· ότι οι απειλές και οι επιθέσεις κατά του προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας αυξάνονται· ότι η ασφάλεια τόσο του ανθρωπιστικού προσωπικού όσο και των τραυματιών απειλείται πολύ συχνά· και ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και σοβαρό κίνδυνο για το μέλλον της ανθρωπιστικής βοήθειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας και οι βασικοί κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις της Γενεύης και στα συμπληρωματικά τους πρωτόκολλα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των ανθρωπιστικών δράσεων· ότι η προστασία των εκτοπισμένων ατόμων πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς όρους, και ότι πρέπει να κυριαρχεί η ανεξαρτησία της βοήθειας, ήτοι η βοήθεια που δεν σχετίζεται με οιεσδήποτε πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες και σκοπιμότητες στον τομέα της ασφάλειας, ούτε με κανένα είδος διακρίσεων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε μια σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών και των μη κρατικών ένοπλων μερών, πρέπει να εγγυώνται στους ανθρωπιστικούς φορείς την απαραίτητη πρόσβαση για να συνδράμουν τους ευάλωτους άμαχους πληθυσμούς που πλήττονται από τη σύγκρουση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά όχι μόνο βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση και εκτίθενται σε δυσανάλογο βαθμό σε κίνδυνο, σε ζώνες καταστροφών, τόσο κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όσο και μετά από αυτές, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης εκμετάλλευση, περιθωριοποίηση, λοιμώξεις και σεξουαλική και βασιζόμενη στο φύλο βία που χρησιμοποιείται ως όπλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους λόγω του εκτοπισμού τους και λόγω της κατάρρευσης των φυσιολογικών δομών προστασίας και στήριξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο προβλέπει την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας χωρίς διακρίσεις, σε κορίτσια και γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού σε περιόδους πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη ασφαλής έκτρωση θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα από τα τρία βασικότερα αίτια της μητρικής θνησιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική υγεία, η ψυχολογική υποστήριξη των βιασμένων γυναικών, η εκπαίδευση και η σχολική ένταξη των εκτοπισμένων παιδιών συνιστούν βασικές προκλήσεις στους καταυλισμούς των προσφύγων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενοποιημένη έκκληση ανθρωπιστικής βοήθειας για το 2015 έφθασε σε ύψος ρεκόρ στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, αγγίζοντας σχεδόν τα 19 εκατομμήυρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις συνεισφορές ρεκόρ των χορηγών, χρηματοδοτήθηκε μόνο το ένα τέταρτο της παγκόσμιας έκκλησης για βοήθεια, ενώ η ΕΕ έχει αγωνιστεί για τη χρηματοδότηση των παγκόσμιων ανθρωπιστικών εκκλήσεων και των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από τη ΓΔ ECHO· ότι έτσι ενισχύεται η ανάγκη για παγκόσμια συντονισμένη, έγκαιρη, προβλέψιμη και ευέλικτη χρηματοδότηση, προσαρμοζόμενη στα διαφορετικά πλαίσια και στηριζόμενη από μια νέα σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για καινοτόμο ετοιμότητα και μεθόδους χορήγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αγωνιστεί για τη χρηματοδότηση των παγκόσμιων ανθρωπιστικών εκκλήσεων και των επιχειρήσεων της ECHO· ότι η ανανέωση της δέσμευσης για την παροχή βοήθειας που θα ανέρχεται στο 0,7 % του εθνικού εισοδήματος και η έγκαιρη υλοποίηση των δεσμεύσεων αποκτούν, εν προκειμένω, ολοένα και μεγαλύτερη σημασία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες των ανθρωπιστικών κρίσεων συνδέονται κατά κύριο λόγο με τον άνθρωπο· ότι το 80 % της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ επικεντρώνεται σε ανθρωπογενείς κρίσεις που απαιτούν κυρίως πολιτικές και όχι μόνον ανθρωπιστικές λύσεις· ότι η φτώχεια και η ευπάθεια στις κρίσεις συνδέονται αδιάρρηκτα μεταξύ τους, γεγονός το οποίο καθιστά σαφή την ανάγκη αντιμετώπισης των βασικών αιτιών των κρίσεων, οικοδόμησης ανθεκτικότητας, ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας στις φυσικές καταστροφές και στην κλιματική αλλαγή και ικανοποίησης των μακροπρόθεσμων αναγκών των πληττόμενων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες των ανθρωπιστικών κρίσεων, όπως οι μεταναστευτικές και προσφυγικές προκλήσεις, θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες, εκτός εάν αντιμετωπιστούν οι γενεσιουργές αιτίες και υπάρξει καλύτερη σύνδεση μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της βοήθειας στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανάπτυξη είναι αλληλένδετες, ιδίως υπό το φως της ανάγκης ενίσχυσης της ανθεκτικότητας σε καταστροφές μέσω του μετριασμού των κινδύνων και μέσω της προστασίας από αναταραχές ως καίριας σημασίας μέσου για να μειωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες και να καταπολεμηθούν τα προβλήματα αποδιοργάνωσης που παρατηρούνται στους τομείς της υγείας, της υγιεινής, της εκπαίδευσης, του επισιτισμού, ακόμα και στον τομέα της βασικής στέγασης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διεθνής, τοπικός και περιφερειακός συντονισμός, η ανταλλαγή πληροφοριών και ο κοινός προγραμματισμός, η συλλογή δεδομένων και οι αξιολογικές εκτιμήσεις θα βοηθήσουν στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της λογοδοσίας στη χορήγηση της βοήθειας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ φορέων του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, τοπικών αρχών, διεθνών οργανώσεων και κυβερνήσεων· ότι οι επιχειρηματικοί πόροι, η εμπειρογνωμοσύνη, οι αλυσίδες εφοδιασμού, οι ικανότητες έρευνας και ανάπτυξης και η εφοδιαστική μπορούν να συμβάλουν στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ετοιμότητας και της ανθρωπιστικής δράσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιστώσεις του κεφαλαίου της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, που ανέρχονται σε 909 εκατομμύρια EUR το 2015, αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 1 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ· ότι η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ αρωγής και μακροπρόθεσμης βοήθειας συνιστά έναν τρόπο για να μειωθεί η σημερινή απόκλιση μεταξύ των έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών και των διαθέσιμων μέσων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Ερυθρός Σταυρός και οι οργανισμοί του ΟΗΕ αποτελούν επί του παρόντος τους βασικούς φορείς υλοποίησης της ανθρωπιστικής στήριξης, παρέχοντας βοήθεια και προστασία για τη διάσωση περίπου 120 εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη, η εγχώρια αντιμετώπιση και οι εγχώριες ικανότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών και τη μείωση της ανάγκης για διεθνή βοήθεια· ότι το 2015 μόνο 2% της συνολικής διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας χορηγήθηκε άμεσα στις τοπικές και εθνικές ΜΚΟ των χωρών που πλήττονταν από κρίσεις, μολονότι η ικανότητα αντίδρασής τους, η γνώση των αναγκών και οι δυνατότητες που έχουν να προσεγγίζουν τους πληγέντες είναι, συνήθως, καλύτερες σε σύγκριση με εκείνες άλλων φορέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαίτηση για διασφάλιση της λογοδοσίας έναντι ατόμων και κοινοτήτων που πλήττονται από κρίσεις αυξάνεται συνεχώς·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να εξακολουθήσει να βασίζεται στις ανάγκες, όπως αυτές αξιολογούνται από τους ανθρωπιστικούς φορείς, ενώ οι χορηγοί βοήθειας πρέπει να μην χρησιμοποιούν τη βοήθεια ως εργαλείο διαχείρισης κρίσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική απόκριση και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία θα πρέπει να προσαρμόζονται στις από κοινού εκτιμηθείσες ανάγκες και να εξαρτώνται από τα διαφορετικά περιβάλλοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλισθεί ότι στις προσπάθειες ανθρωπιστικής απόκρισης ενσωματώνονται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ειδικότερα, οι ειδικές ανάγκες των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, των μειονοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσμών, καθώς και άλλων ευάλωτων ομάδων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς φορείς ενθαρρύνονται να ενσωματώσουν τις ανθρωπιστικές δράσεις σε μηχανισμούς παρακολούθησης και ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής (WHS) που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 23-24 Μαΐου 2016 αναμένεται να καταλήξει στην εκ νέου διαμόρφωση της ανθρωπιστικής αρχιτεκτονικής προκειμένου να την καταστήσει περισσότερο ανοικτή, αποτελεσματική, διαφανή και πραγματικά παγκόσμια, ώστε να ανταποκριθεί στην αναμενόμενη αύξηση των ανθρωπιστικών αναγκών η οποία συνδέεται με τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές προκλήσεις, όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η αύξηση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή, η αστάθεια, η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας, ο αναγκαστικός εκτοπισμός και η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η WHS θα ακολουθήσει μια σειρά από διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015 και την κλιματική αλλαγή, οι οποίες θα διαμορφώσουν το αναπτυξιακό και ανθρωπιστικό τοπίο για τα ερχόμενα χρόνια και, ως εκ τούτου, θα προσφέρει μοναδική, κρίσιμη και συγκεκριμένη ευκαιρία για την ευθυγράμμιση στόχων, αρχών και δράσεων, και για τον κόσμο μια ευκαιρία να αντιμετωπίσει τις ανάγκες και να οικοδομήσει ανθεκτικότητα υπέρ των πλέον ευάλωτων με έναν πιο συνεκτικό τρόπο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως σημαντικότερος χορηγός, έχει την ευθύνη και την απαραίτητη μόχλευση για να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αναζήτηση καλύτερων και καινοτόμων τρόπων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των εκατομμυρίων ανθρώπων που πλήττονται από συγκρούσεις και καταστροφές και να προσφερθούν βιώσιμες μακροπρόθεσμες λύσεις στους ανθρώπους αυτούς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη κλιμάκωση, τα μεγάλα παγκόσμια ποσοστά υποσιτισμού και η περιφερειακή και διεθνής διάδοση της πολιτικής αστάθειας στις χώρες που ταξινομούνται στο Επίπεδο 3, υπενθυμίζουν εκ νέου την ανάγκη να επιταχύνει η WHS τον μετασχηματισμό του ανθρωπιστικού συστήματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη·

Από τις παγκόσμιες διαβουλεύσεις στην παγκόσμια δράση

1.  χαιρετίζει την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να συγκαλέσει την πρώτη πολυμερή Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής (WHS) και την προθυμία της Τουρκίας να τη φιλοξενήσει· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη WHS και να καταλήξουν σε σαφή συμπεράσματα στο Συμβούλιο, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και τομείς προτεραιότητας για ανάληψη δράσης, επιδιώκοντας παράλληλα επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, κοινά πρότυπα ποιότητας, καλύτερο συντονισμό και συμπράξεις με τους αναδυόμενους χορηγούς, με βάση μια πολιτικώς αμερόληπτη βοήθεια, καθώς και μια κοινή κατανόηση και εφαρμογή των ανθρωπιστικών αρχών του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, και σεβασμό των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

2.  επικροτεί την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για τη συγκέντρωση πληροφοριών από όλες τις χώρες του κόσμου προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι φυσικές καταστροφές και οι συγκρούσεις και να βρεθούν τρόποι διάσωσης και προστασίας περισσότερων ανθρώπων από τον αντίκτυπο παρομοίων κρίσεων· επικροτεί επίσης τη διοργάνωση οκτώ περιφερειακών διαβουλεύσεων που περιελάμβαναν επίσης θεματικές συναντήσεις και μια παγκόσμια διαβούλευση- με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ, των δικτύων εθελοντών, επιχειρήσεων και θρησκευτικών δικτύων - καθώς και την πρωτοβουλία της διαβούλευσης μέσω διαδικτύου και τη δημιουργία Ομάδας υψηλού επιπέδου για την ανθρωπιστική χρηματοδότηση, της οποίας συμπροεδρεύει η ΕΕ·

3.  τονίζει ότι οι υφιστάμενες τεράστιες ανθρωπιστικές προκλήσεις απαιτούν την ενίσχυση κατά τη WHS ενός πιο ανοικτού, ποικιλόμορφου και πραγματικά παγκόσμιου ανθρωπιστικού συστήματος, το οποίο, ταυτόχρονα, θα αναγνωρίζει την πολυμορφία των συστημάτων ανταπόκρισης σε ανθρωπιστικές κρίσεις καθώς και τους συμπληρωματικούς ρόλους όλων των φορέων· καλεί την ΕΕ να προωθήσει μια Παγκόσμια Συναίνεση για την Ανθρωπιστική Δράση, η οποία να επαναβεβαιώνει τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ), διασφαλίζοντας παράλληλα ανθρωποκεντρικές απαντήσεις προστασίας βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να κατοχυρώνει τη λογοδοσία των κυβερνήσεων για τους ρόλους και τις ευθύνες τους στην προστασία των ανθρώπων· εφιστά την προσοχή στις αρνητικές επιπτώσεις του αυξανόμενου πολιτικού χαρακτήρα της ανθρωπιστικής βοήθειας και υπενθυμίζει ότι η τήρηση και η συνεχιζόμενη δέσμευση έναντι των βασικών ανθρωπιστικών αξιών έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση ενός χώρου παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές·

4.  τονίζει ότι, για να είναι μεστό νοήματος, το έγγραφο αποτελεσμάτων της WHS θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν πενταετή χάρτη πορείας για την ανάπτυξη και την επιχειρησιακή εφαρμογή των συγκεκριμένων πολιτικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, συμπεριλαμβανομένων ενός διακυβερνητικού πλαισίου παρακολούθησης και λογοδοσίας, μιας αξιολόγησης των πρακτικών των οργανώσεων παροχής βοήθειας και μιας μελέτης επιπτώσεων που να περιλαμβάνει τη συμμετοχή των αρμοδίων φορέων·

5.  καλεί τη WHS να συνδέσει μεταξύ τους το αναπτυξιακό πρόγραμμα της περιόδου μετά το 2015, το πλαίσιο του Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (DRR) και τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP 21), προκειμένου να αναβαθμιστεί η συνοχή των πολιτικών και των θεσμών που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις καταστροφές και να ανατεθεί στους αναπτυξιακούς φορείς πιο ενεργός ρόλος για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας· καλεί τις κυβερνήσεις που χορηγούν βοήθεια να αναπτύξουν κοινή δέσμη στόχων, προτεραιοτήτων και δεικτών για τις εθνικές τους πολιτικές, συνδέοντας τα εν λόγω πλαίσια·

6.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ως τους μεγαλύτερους χορηγούς και βασικούς επιχειρησιακούς παράγοντες, να λειτουργήσουν ενεργά ως υπόδειγμα· τονίζει ότι όλες οι ανθρωπιστικές δράσεις της ΕΕ θα πρέπει να υπαγορεύονται από τις αρχές της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας και να αποσκοπούν στην προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των ευάλωτων ατόμων· ζητεί μια παγκόσμια, ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη λύση για τα πλήθη των ανθρώπων που φεύγουν από τις περιοχές συγκρούσεων· σημειώνει ότι μεταξύ άλλων διακυβεύεται ο ρόλος και η αξιοπιστία της Ευρώπης στην παγκόσμια ανθρωπιστική σκηνή από την απάντηση που θα δοθεί εντός της ΕΕ στην υφιστάμενη κρίση·

7.  καλεί τη WHS να δεσμευτεί για μια συστηματική και συμμετοχική προσέγγιση η οποία θα βασίζεται στα αποτελέσματα θεσπίζοντας ειδικούς δείκτες και μεθοδολογίες εργασίας που πρέπει να ενισχυθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής μεταξύ των χορηγών και των φορέων υλοποίησης προκειμένου οι πληγέντες να συμμετέχουν στο σύνολο του κύκλου ανθρωπιστικής δράσης· καλεί τη WHS να καταβάλει προσπάθειες για τη θεσμοθέτηση, την καλύτερη παρακολούθηση και την αξιολόγηση του πλαισίου του ΟΗΕ για τη λογοδοσία στους πληγέντες πληθυσμούς·

8.  υπογραμμίζει ότι η WHS αποτελεί επίσης ευκαιρία για να εξετάσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη ζωτική ανάγκη μεταρρύθμισης του ΟΗΕ με στόχο τη δημιουργία ενός διαφανούς, αποτελεσματικού και χωρίς αποκλεισμούς συστήματος συντονισμού, το οποίο θα διαθέτει μια πιο ανοικτή και λειτουργική διοργανική επιτροπή (IASC) με καλύτερη συνεργασία με τους εταίρους, προκειμένου να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα και με την πλήρη επιχειρησιακή εφαρμογή της ατζέντας μετασχηματισμού, καθώς και για να ενισχύσουν την πολυμερή ανθρωπιστική αρχιτεκτονική για όλες τις κρίσεις μέσω της θέσπισης ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολογήσεων των αναγκών, το οποίο θα λειτουργεί ως βάση για την υποβολή κοινών αιτημάτων (διασφαλίζοντας ολοκληρωμένη οικονομική παρακολούθηση), ενός συστήματος σύγκρισης δαπανών μεταξύ των οργανισμών, καθώς και ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης·

9.  επιμένει ότι, χωρίς ολοκληρωμένα και βιώσιμα μέσα, η παγκόσμια αυτή δραστηριοποίηση δεν θα είναι επιτυχής· υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση νέων και χρόνιων καταστροφών και αδυναμιών απαιτεί την αποφυγή παράλληλων συστημάτων, μια διεύρυνση της χρηματοδοτικής βάσης, την υλοποίηση μακρόπνοων προβλέψιμων επενδύσεων και τη συμμόρφωση με το νέο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προωθώντας πιο συγκεκριμένα την κοινή εκτίμηση κινδύνων και αναγκών, τον κοινό σχεδιασμό και την κοινή χρηματοδότηση μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ανάπτυξης, και της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι η αυξημένη συμπληρωματικότητα μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας χρειάζεται για την κάλυψη των κενών που υφίστανται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας ως προς την αποτελεσματικότητα και την χρηματοδότηση, και ότι πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένη αναπτυξιακή βοήθεια· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη μακροχρόνια διεθνή δέσμευση για επίτευξη του στόχου του 0,7% του ΑΕΕ·

10.  προτρέπει την ΕΕ να αναλάβει, ως ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, ηγετικό ρόλο στην WHS, ζητώντας πιο ευέλικτες μεθόδους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και προορατικά μέτρα και αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόληψη κρίσεων· καλεί την ΕΕ και άλλους δωρητές να παραμείνουν πιστοί στις οικονομικές δεσμεύσεις τους και να αναπτύξουν τρόπους για να μειωθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να μετατραπούν οι χρηματοδοτικές δεσμεύσεις σε επιτόπιες ενέργειες· επισημαίνει, παράλληλα, τη σημασία της υποβολής εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για την αντιμετώπιση κρίσεων, και ενθαρρύνει την WHS να λάβει το θέμα αυτό υπόψη για τη μετάβαση από μια κουλτούρα αντίδρασης σε μια κουλτούρα πρόληψης·

Κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων σε εμπόλεμες ζώνες

11.  καλεί την ΕΕ να θέσει την προστασία στο επίκεντρο της ανθρωπιστικής δράσης, στο πλαίσιο απόκρισης βάσει αναγκών, δημιουργώντας ένα σύστημα συμμόρφωσης και ενσωματώνοντάς το στον προγραμματισμό· τονίζει την ανάγκη θεσμοθέτησης του ρόλου των εποπτών προστασίας και ανάπτυξης στρατηγικών και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, με επαρκή κονδύλια για τις δραστηριότητες προστασίας, μεταξύ άλλων και κατά την πρώτη φάση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης· ζητεί από την ΕΕ να δεσμευτεί με εντονότερο τρόπο σε μια προσέγγιση της ανθρωπιστικής δράσης που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός τόσο των αναγκών όσο και των δικαιωμάτων συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων, ιδίως των γυναικών, των νέων, των μεταναστών, των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV, των ΛΟΑΔΜ και των ατόμων με αναπηρίες·

12.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει στη WHS μια συνολική συμφωνία για τους πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης του σεβασμού και της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ), τη διεθνή νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΔΝΑΔ) και το δίκαιο περί προσφύγων, όπως μέσω της διάδοσης των κανόνων του ΔΑΔ μεταξύ των περιφερειακών και εθνικών διοικήσεων, των δυνάμεων ασφαλείας, των τοπικών αρχών και των ηγετών των κοινοτήτων και να στηρίξει τον ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου προκειμένου να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία σε περιπτώσεις παραβίασης του ΔΑΔ και της ΔΝΑΔ·

13.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να διευρυνθούν η Σύμβαση για τους Πρόσφυγες και η Σύμβαση της Καμπάλα ώστε να παρέχεται προστασία και αρωγή στους εκτοπισμένους όλου του κόσμου, καθώς και στα άτομα που έχουν πληγεί από την αλλαγή του κλίματος και να τους παρέχεται προστασία από διάφορες μορφές βίας, όπως η εμπορία ανθρώπων, η βία λόγω φύλου, η βία στις πόλεις και η οικονομική βία, δεδομένου ότι οι πολίτες αυτοί μπορεί να φοβούνται βάσιμα ότι θα υποστούν διώξεις ή μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής βλάβης· υπογραμμίζει ότι πρέπει να παρέχεται στους μετανάστες το ίδιο επίπεδο προστασίας δικαιωμάτων με οποιαδήποτε άλλη ομάδα σε περιόδους κρίσης· ζητεί να δοθεί προσοχή σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως οι μετανάστες, οι ανιθαγενείς και οι πρόσφυγες, οι οποίες δεν λαμβάνονται συχνά υπόψη στον διάλογο για θέματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα· ζητεί τη δημιουργία νέας γενιάς μέσων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των πληθυσμών αυτών·

14.  τονίζει την ανάγκη για εκ βάθρων αναθεώρηση της στήριξης που προσφέρεται σε πρόσφυγες και σε χώρες και κοινότητες υποδοχής· στηρίζει τη συγκεφαλαιωτική έκθεση για τις παγκόσμιες διαβουλεύσεις, στην οποία ζητείται από τη WHS να εξετάσει μια συνολική «συμφωνία υποδοχής προσφύγων», που να αναγνωρίζει τη συνεισφορά των χωρών υποδοχής, να δρομολογεί μακροπρόθεσμες, προβλέψιμες και βιώσιμες δέσμες οικονομικών μέτρων για τη συνδρομή τους, να καθιστά τους πρόσφυγες αυτόνομους προσφέροντάς τους πρόσβαση σε ευκαιρίες βιοπορισμού και να δημιουργεί πιο ισορροπημένες ρυθμίσεις για την επανεγκατάστασή τους σε τρίτες χώρες·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εργασθούν για μια παγκόσμια κοινή κατανόηση και επιχειρησιακή εφαρμογή των ανθρωπιστικών αρχών κατά την προετοιμασία για τη WHS και να αναπτύξουν από κοινού έναν ευρύ, συμμετοχικό κώδικα συμπεριφοράς για τους υφιστάμενους και τους νέους χορηγούς, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε άτομα που έχουν ανάγκη από βοήθεια και την ενίσχυση των υφιστάμενων δεσμεύσεων για χρηστές πρακτικές χορηγίας, όπως οι αρχές της ΧΑΧ·

16.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τη συμπερίληψη της διαφάνειας και της λογοδοσίας ως κατευθυντήριων αρχών στη δήλωση της WHS, χρησιμοποιώντας ειδικούς δείκτες και ξεχωριστά δεδομένα (δηλ. για το φύλο και την ηλικία, με συγκεκριμένες μεταβλητές και τα παιδιά) ως βάση για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων, και προωθώντας μια διεθνή πρωτοβουλία για ένα πρότυπο διαφάνειας στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, με στόχο να διασφαλισθεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο αποτελεσμάτων λογοδοσίας για τη μέτρηση της προόδου·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής τροφίμων, νερού, στέγασης, συνθηκών υγιεινής και ιατρικής περίθαλψης, ως θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε ανθρώπινου όντος· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον κίνδυνο επιδημιών που συνδέονται με τις κακές συνθήκες υγιεινής και την περιορισμένη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, αλλά και για την έλλειψη πρόσβασης σε βασικά φάρμακα στο πλαίσιο ανθρωπιστικών κρίσεων· καλεί την ΕΕ να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο διασφαλίζοντας επαρκή παροχή βασικών φαρμάκων και ασφαλούς πόσιμου νερού στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών κρίσεων·

18.  καλεί την Ένωση και όλους τους διεθνείς παράγοντες να ενισχύσουν, στους καταυλισμούς προσφύγων, τις τεχνικές ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως τη δημιουργία κινητών εργαστηριών στο πλαίσιο της καταπολέμησης των μολυσματικών επιδημιών, τη βελτίωση των μεθόδων διανομής της έκτακτης βοήθειας λαμβάνοντας υπόψη τις πιο ευάλωτες κατηγορίες και τη βελτίωση της υγιεινής και των υγειονομικών εγκαταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

19.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί η προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής παρέμβασης προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν η κακοποίηση, η παραμέληση, η εκμετάλλευση και η βία κατά των παιδιών· επισημαίνει ότι εφόσον τα παιδιά αποτελούν τους βασικούς φορείς αλλαγής, είναι σημαντική η δημιουργία φιλικών για τα παιδιά χώρων στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής παρέμβασης·

20.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες σε καταστάσεις συγκρούσεων και σε μεταπολεμικές περιόδους, δεδομένου ότι είναι οι πρώτες που κινητοποιούνται στις κρίσεις, διατηρώντας τη συνοχή των οικογενειών και των κοινοτήτων τους· καλεί τους χορηγούς και τις κυβερνήσεις να ενσωματώσουν την ισότητα των φύλων στον ανθρωπιστικό προγραμματισμό και να στηρίξουν τη χειραφέτηση των γυναικών και κοριτσιών·

21.  επιμένει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ότι η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ δεν μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς που επιβάλλονται από άλλους χορηγούς εταίρους· εκφράζει την ανησυχία του και καταδικάζει τη συνεχιζόμενη χρήση του βιασμού και άλλων μορφών σεξουαλικής και βασιζόμενης στο φύλο βίας κατά γυναικών και κοριτσιών ως όπλου πολέμου σε καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης· τονίζει ότι η βία αυτή, όπως και οι σωματικές και ψυχολογικές της συνέπειες, πρέπει να αντιμετωπιστεί· ζητεί την ανάληψη παγκόσμιας δέσμευσης ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από την πρώτη στιγμή που εκδηλώνονται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή κρίσεις, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο της σεξουαλικής και σεξιστικής βίας, με εκστρατείες ευαισθητοποίησης, διασφαλίζοντας τη δίωξη των δραστών των βίαιων αυτών πράξεων, και εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των γυναικών και κοριτσιών στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών εκτρώσεων, σε ανθρωπιστικές κρίσεις, και μεριμνώντας ώστε να μην διαιωνίζονται καταστάσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν απάνθρωπη μεταχείριση, όπως επιβάλλεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και όπως προβλέπεται από τις Συμβάσεις της Γενεύης και τα συμπληρωματικά τους πρωτόκολλα ·

22.  θεωρεί ότι όλο το προσωπικό που συμμετέχει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, πρέπει να λαμβάνει επαρκή κατάρτιση που να συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου, και ότι πρέπει να καταρτιστεί αυστηρός κώδικας δεοντολογίας για να αποτραπεί ενδεχόμενη κατάχρηση θέσης από το εν λόγω προσωπικό και να εξασφαλιστεί έτσι ο σεβασμός της ισότητας των φύλων·

23.  καλεί τους ανθρωπιστικούς φορείς να ενσωματώσουν στρατηγικές πρόληψης και μετριασμού της βίας λόγω φύλου σε όλες τις τομεακές παρεμβάσεις τους, διευκολύνοντας τον εντοπισμό νέων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, και, για το σκοπό αυτό, να εξετάσουν τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση στην ανθρωπιστική δράση των παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη βία λόγω φύλου, που εκπονήθηκαν από την οργάνωση Global Protection Cluster· θεωρεί ότι οι ανθρωπιστικοί φορείς (περιλαμβανομένης της ΕΕ) πρέπει να συμβουλεύονται τα αγόρια και τα κορίτσια (ιδίως τις έφηβες) σε όλα τα στάδια της ετοιμότητας και της αντίδρασης για την αντιμετώπιση καταστροφών.

24.  καλεί τις διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις να ενισχύσουν τον συντονισμό τους με σκοπό τον εντοπισμό και την προστασία των θυμάτων και των πιθανών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης·

25.  αναγνωρίζει την αξία της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ στον συντονισμό και τη συνεκτικότητα του ευρέος φάσματος των μέσων εξωτερικής πολιτικής της, ώστε να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε βιώσιμες πολιτικές λύσεις· εφιστά την προσοχή στα ειδικά χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής βοήθειας και τονίζει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη διαφοροποίησης της ανθρωπιστικής απόκρισης από παράγοντες που αφορούν τα εξωτερικά θέματα, την πολιτική, την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μέσω της έγκρισης προληπτικών μέτρων· αποδοκιμάζει οιαδήποτε καταστρατήγηση ή μη σεβασμό των βασικών ανθρωπιστικών αρχών, δεδομένου ότι παρόμοια ανάρμοστη χρήση υπονομεύει σε σημαντικό βαθμό τη διανομή βοήθειας και την ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού· επιμένει ότι τα αντιτρομοκρατικά μέτρα δεν πρέπει ούτε να υπονομεύουν ούτε να παρεμποδίζουν τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και καλεί τη WHS να αντιμετωπίσει με δέοντα τρόπο το εν λόγω ζήτημα·

Ανθρωπιστική αποτελεσματικότητα

26.  καταδικάζει τη συστηματική απόκρουση των προσπαθειών διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας και οιαδήποτε δράση που παραβιάζει τις αρχές της «μη συνδρομής των ατόμων που κινδυνεύουν» και της «μη απέλασης» οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται στους εκτοπισμένους από όλους τους φορείς είτε είναι κράτη μέλη της ΕΕ είτε όχι· καλεί τις κυβερνήσεις να αναλάβουν τις πρωταρχικές τους ευθύνες για την προστασία και τη βοήθεια των αμάχων και να καθιερώσουν νομικά πλαίσια και πλαίσια πολιτικής για να διευκολύνουν την ανθρωπιστική πρόσβαση και την παροχή βοήθειας, σύμφωνα με το ΔΑΔ· προτείνει τα εν λόγω πλαίσια να περιλαμβάνουν φορολογικές απαλλαγές, μείωση του κόστους αποστολής εμβασμάτων και απλοποιημένο τελωνειακό καθεστώς για την ανθρωπιστική βοήθεια· καλεί τους χορηγούς, τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής και τους φορείς υλοποίησης να σεβαστούν τις διατάξεις της ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής μέσω όλων των πιθανών διαύλων και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για να εξασφαλιστεί ότι επαγγελματική, έγκαιρη, συντονισμένη, κατάλληλη και ποιοτική βοήθεια φθάνει στους πληθυσμούς που τη χρειάζονται, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές·

27.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία, στο πλαίσιο της καλύτερης προστασίας των ανθρωπιστικών φορέων, για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά ανθρωπιστικού προσωπικού, αλλά και υποδομών, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων· τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ασφάλειάς τους, της προστασίας και της ελευθερίας κινήσεών τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· στηρίζει, αφενός, τη συστηματική συμπερίληψη ειδικών ρητρών στην νομοθεσία και στα σχέδια δράσης των χορηγών για όλες τις χώρες, ώστε να ενισχυθεί η λογοδοσία για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και, αφετέρου, τη σταθερή και συστηματική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με επιθέσεις κατά των εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας·

28.  υποστηρίζει τις συστάσεις της Επιτροπής για έναν ολοκληρωμένο πίνακα μέτρησης της αποτελεσματικότητας·

29.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί ο διάλογος σχετικά με τους συμπληρωματικούς ρόλους και τις εντολές των διαφόρων ανθρωπιστικών φορέων· θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ μη στρατιωτικών ανθρωπιστικών και στρατιωτικών φορέων· θεωρεί ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην μη στρατιωτική ανθρωπιστική απόκριση· καλεί την WHS να ερευνήσει νέα πλαίσια για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των φορέων ως παράγοντα κλειδί για μια αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και καταλληλότερη ανθρωπιστική απόκριση· τονίζει ότι πρέπει να αναλύονται καλύτερα οι τοπικές επιχειρησιακές ικανότητες και να αξιολογούνται καλύτερα και από κοινού οι ανάγκες και η λογοδοσία των φορέων της ανθρωπιστικής δράσης·

30.  ζητεί να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί κατά τρόπο αποτελεσματικό το δικαίωμα στην εκπαίδευση όταν υπάρχουν παρατεταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις, μέσω της παροχής των απαραίτητων χρηματοδοτικών και ανθρωπίνων πόρων, εφόσον η έλλειψη εκπαίδευσης απειλεί το μέλλον των παιδιών και την περαιτέρω ανάπτυξη οιασδήποτε κοινωνίας· υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσης για την προάσπιση και προαγωγή κοινών και οικουμενικών αξιών όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

31.  δεδομένων του ανησυχητικού αριθμού των παιδιών που στερούνται εκπαίδευσης και των τεράστιων δυνατοτήτων που έχει η εκπαίδευση να αυξάνει την ανθεκτικότητα των πληθυσμών, εκφράζει ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για διάθεση του 4 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για ανθρωπιστική βοήθεια για αυτόν τον σκοπό· θεωρεί ότι η εν λόγω αύξηση δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να αφιερώνεται λιγότερη προσοχή σε άλλες βασικές ανάγκες·

32.  εκφράζει την ανησυχία του για την εκπαίδευση και τη σχολική φοίτηση των παιδιών στους καταυλισμούς προσφύγων και παροτρύνει την ΕΕ και όλους τους διεθνείς παράγοντες να ενισχύσουν τις δυνατότητες σχολικής υποστήριξης στους καταυλισμούς προσφύγων·

33.  αναγνωρίζει ότι η προβλεψιμότητα, η λειτουργική ευελιξία και οι πολυετείς εισφορές αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για αποδοτική και αποτελεσματική παροχή βοήθειας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τις αρχές της ΧΑΧ στη δήλωση της WHS·

34.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται παγκόσμια δράση για να καλυφθεί το κενό στη χρηματοδότηση· ζητεί τη δημιουργία παγκόσμιου ταμείου για ανθρωπιστική βοήθεια (GFHA) το οποίο θα στηρίζει τη συμμετοχή και συμπερίληψη χορηγών που δεν ανήκουν στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας και θα συγκεντρώνει όλους τους υφιστάμενους διεθνείς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, τους εγχώριους πόρους και τα ομαδικά ταμεία (ταμεία του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ταμεία του CERF, ταμεία υπέρ αναπτυσσομένων χωρών, κλπ.) και θα συμπληρώνεται με εθελοντικές πληρωμές από κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και περιφερειακές οργανώσεις· συνιστά να χρησιμοποιηθούν οι πληρωμές για την κάλυψη κενών στις ανθρωπιστικές δεσμεύσεις που αφορούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης επιπέδου 3, τη στήριξη της ετοιμότητας, την παροχή δέσμης μέτρων κοινωνικής προστασίας και ανθεκτικότητας για μακροχρόνιους πρόσφυγες ή για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων έκτακτων καταστάσεων, όπως, μεταξύ άλλων, η κρίση του Έμπολα·

35.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμμετέχουν πλήρως και να επανεξετάσουν το πρότυπο της χορήγησης δανείων με ευνοϊκούς όρους, ανακαθορίζοντας κυρίως τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη διάθεση κεφαλαίων με ευνοϊκούς όρους, ώστε να γίνει πιο ευέλικτη η ανταπόκριση των θεσμών σε επισφαλείς καταστάσεις και να διερευνώνται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι εθνικές ικανότητες συγκέντρωσης εγχώριων πόρων·

36.  προτρέπει τις κυβερνήσεις, τους χορηγούς και τα περιβάλλοντα που διευκολύνουν τις ανθρωπιστικές τους δραστηριότητες να απλουστεύσουν τις διοικητικές απαιτήσεις για τους εκτελεστικούς εταίρους, εξορθολογίζοντας τις διαδικασίες και χαρτογραφώντας τις διοικητικές και συμβατικές βέλτιστες πρακτικές, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές υποβολής εκθέσεων και διασφαλίζοντας παράλληλα τη λογοδοσία τους και να στηρίξουν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη χορήγηση συνεχούς βοήθειας προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες και η παρακολούθηση των τοπικών φορέων και να ενδυναμωθούν οι εθνικές δομές συντονισμού·

37.  τονίζει ότι, για την καλύτερη προστασία και θωράκιση της ζωής και της αξιοπρέπειας των πληγέντων πληθυσμών, οι τοπικές ΜΚΟ πρέπει να έχουν πρόσβαση σε άμεση χρηματοδότηση· προτρέπει τα κράτη μέλη και τους χορηγούς να αυξήσουν σημαντικά την άμεση χρηματοδότηση των τοπικών ανθρωπιστικών φορέων που διαθέτουν την ικανότητα, την εμπειρογνωμοσύνη και τα μέσα για να δραστηριοποιούνται στον τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη λογοδοσία τους·

38.  καλεί τη WHS να θεσπίσει νέα συμφωνία σχετικά με τη συνεργασία με ευάλωτες χώρες και την αντιμετώπιση παρατεταμένων κρίσεων μέσω βιώσιμων προγραμμάτων, σχεδίων υλοποίησης και προβλέψιμης αναπτυξιακής χρηματοδότησης· υπογραμμίζει ότι το Θεματολόγιο Δράσης της Αντίς Αμπέμπα τονίζει την ανάγκη επενδύσεων σε συστήματα κοινωνικής προστασίας και σε δίκτυα ασφαλείας, ώστε να μπορεί ενισχυθεί ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά η ανταπόκριση σε επισφαλή περιβάλλοντα·

Μείωση της ευπάθειας και διαχείριση κινδύνου

39.  υπογραμμίζει ότι το σύστημα ανταπόκρισης σε ανθρωπιστικές κρίσεις πρέπει να αναπροσαρμοστεί στις τοπικές, εθνικές και περιφερειακές απαιτήσεις και ότι οι πληγέντες πληθυσμοί πρέπει να ενισχυθούν και να συμμετέχουν συστηματικά, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών κάθε ηλικίας, των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες, των μειονοτήτων και των αυτοχθόνων πληθυσμών, αναγνωρίζοντας το ρόλο τους ως φορέων αλλαγής μεριμνώντας, όποτε αυτό είναι εφικτό, για ενημέρωση εκ μέρους των πληθυσμών αυτών και για την εκ των προτέρων διαβούλευση μαζί τους κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή ανθρωπιστικής δράσης·

40.  υπογραμμίζει ότι μια διεθνής δράση πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενες τοπικές ή εθνικές πρωτοβουλίες και εταιρικές σχέσεις και όχι να δημιουργεί παράλληλες προσπάθειες· επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης των τοπικών και περιφερειακών ικανοτήτων για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και, όποτε αυτό είναι εφικτό, της ύπαρξης διαδικασιών χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο των οποίων οι τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας και οι πληγέντες πληθυσμοί συμμετέχουν στη διαδικασία του σχεδιασμού·

41.  τονίζει την ανάγκη για νέο παγκόσμιο μοντέλο συμπληρωματικότητας στο οποίο θα βασίζεται η συνεργασία μεταξύ φορέων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας και το οποίο θα τους επιτρέπει σταδιακά να οικοδομούν ανθεκτικές και αυτοδύναμες κοινωνίες, ξεκινώντας από κοινές αναλύσεις και κοινό προγραμματισμό· τονίζει ότι παρόμοιο μοντέλο θα πρέπει να περιλαμβάνει, πρώτον, ενταξιακές στρατηγικές για αναπτυξιακούς φορείς για να γεφυρωθούν τα χάσματα στον τομέα, δεύτερον, τροποποιητές κρίσης στα αναπτυξιακά προγράμματα και, τρίτον, στρατηγικές εξόδου για ανθρωπιστικές ανταποκρίσεις, οι οποίες επιτρέπουν μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, και να περιλαμβάνει επίσης αξιόπιστο και ευέλικτο πολυετή μηχανισμό χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση παρατεταμένων κρίσεων· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με τις τοπικές ΜΚΟ και τους ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να δημιουργηθούν μόνιμες δομές σε περιοχές ευάλωτες στις συγκρούσεις·

42.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρωτοβουλία για τη σύνδεση της ανθρωπιστικής βοήθειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθεκτικότητας κατά συστηματικότερο τρόπο, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να ανταποκριθεί με πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο στις αυξανόμενες ανάγκες και να προωθήσει ένα διάλογο προβληματισμού, κατά τη διάρκεια της WHS, για τη βελτίωση της εν λόγω σύνδεσης · καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει την ενδιάμεση αναθεώρηση του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την ανθρωπιστική/αναπτυξιακή σύνδεση·

43.  τονίζει τη σημασία της μείωσης του κινδύνου καταστροφών για την ανθεκτικότητα σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: 1) κατανόηση των κινδύνων καταστροφών· 2) ενίσχυση της διαχείρισης των κινδύνων για την αντιμετώπιση του κινδύνου καταστροφών· 3) επένδυση στη μείωση του κινδύνου καταστροφών για ανθεκτικότητα, σχέδια έκτακτης ανάγκης και συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης, και 4) ενίσχυση της ετοιμότητας στις περιπτώσεις καταστροφών, με στόχο την αποτελεσματική παρέμβαση και την «καλύτερη ανοικοδόμηση» στο πλαίσιο της ανάκαμψης, της αποκατάστασης και της ανασυγκρότησης·

44.  καλεί τα κράτη μέλη και τους λοιπούς χορηγούς να ενισχύσουν και να αναπτύξουν εθνικά νομικά πλαίσια για την ανάληψη ανθρωπιστικής δράσης, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη διαχείριση καταστροφών με βάση διεθνείς νόμους, κανόνες και αρχές για την αντιμετώπιση καταστροφών· επισημαίνει ότι η ετοιμότητα στις περιπτώσεις καταστροφών, η μείωση του κινδύνου και η ανθεκτικότητα πρέπει να ενσωματώνονται συστηματικά στα σχέδια απόκρισης που εκπονούνται από τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς διοικητικούς φορείς, βιομηχανίες και την κοινωνία των πολιτών και, ταυτόχρονα, να ενισχύονται με επαρκή χρηματοδότηση και μεγαλύτερη καινοτομία στους τομείς της πρόβλεψης και της κατάρτισης προτύπων διαχείρισης κινδύνου·

45.  καλεί τη WHS να δώσει μεγάλη έμφαση στο ζήτημα της αλλαγής του κλίματος και της ανθρωπιστικής δράσης· είναι της άποψης ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός και να δημιουργηθεί ανθεκτικότητα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων για τα φαινόμενα εκτοπισμού και μετανάστευσης που προκαλούνται από το κλίμα, σε κάθε σχετική διαδικασία χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν, στο πλαίσιο αυτό, να λαμβάνουν τολμηρές πολιτικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

Μετασχηματισμός μέσω της καινοτομίας

46.  τονίζει ότι η καινοτομία πρέπει να αξιοποιεί πολλαπλές πηγές και ειδικότερα τις γνώσεις των πληγέντων πληθυσμών, της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων στην πρώτη γραμμή ανταπόκρισης· τονίζει τη σημασία, κατά τη διάρκεια των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, των ελάχιστων ανθρωπιστικών προτύπων για να ενισχυθούν ουσιαστικές δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η διατροφή, η υγεία, η στέγαση, η ύδρευση και οι συνθήκες υγιεινής· πιστεύει ότι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι διατομεακές εταιρικές σχέσεις - όταν ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός έχουν κοινές αξίες και προτεραιότητες που ευθυγραμμίζουν τους επιχειρηματικούς στόχους με τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ, και τηρούν τα διεθνή πρότυπα για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης - θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέσο για τη συμπλήρωση της δημόσιας ανταπόκρισης στις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες· σημειώνει ότι η άμεση χρηματική βοήθεια, όταν ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, αποτελεί αποτελεσματικό παράδειγμα καινοτομίας στην ανθρωπιστική βοήθεια·

47.  επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές αρχές όσον αφορά την παροχή άμεσης χρηματικής βοήθειας με πολλαπλό σκοπό για την ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές ανάγκες· αναγνωρίζει ότι, παρόλο που μικρό μόνο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει επί του παρόντος χρηματικό χαρακτήρα, η χρήση χρηματικής βοήθειας έχει σημαντικές δυνατότητες ως καινοτόμος, αξιοπρεπής, ασφαλής, ευέλικτος, οικονομικά αποδοτικός τρόπος ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και καλύπτει τις επείγουσες βασικές ανάγκες των πλέον ευάλωτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ενόψει της WHS, να προωθήσουν τις κοινές αρχές και τη χρήση της άνευ όρων χρηματικής βοήθειας με βάση την ανάλυση του περιβάλλοντος και της ανταπόκρισης, υποστηρίζοντας παράλληλα έναν μηχανισμό παρακολούθησης·

48.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει και να στηρίξει μια παγκόσμια συμμαχία ανθρωπιστικής καινοτομίας για την ανάπτυξη οικουμενικών, κοινών δεοντολογικών προσεγγίσεων σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές και τις αρχές του ΟΗΕ για καινοτομία και τεχνολογία στην ανάπτυξη, για να διασφαλιστεί ότι όλες οι επενδύσεις στην ανθρωπιστική καινοτομία σχεδιάζονται με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στους πληγέντες πληθυσμούς· ζητεί τη σύσταση ταμείων ανθρωπιστικής καινοτομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

49.  αναγνωρίζει ότι η καινοτομία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και στη βελτίωση υφιστάμενων προγραμμάτων, μέσω της ενσωμάτωσης νέων εξελίξεων σε άλλους τομείς με σκοπό το σχεδιασμό, την ενίσχυση και την ανάπτυξη μοντέλων που επιτρέπουν το άνοιγμα νέων δρόμων για την υπέρβαση ανθρωπιστικών προκλήσεων·

50.  υπογραμμίζει τον ρόλο των νέων τεχνολογιών και των καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων στην οργάνωση και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως όσον αφορά τη διανομή και την παρακολούθηση της βοήθειας, την επιτήρηση των καταστροφών, την ανταλλαγή πληροφοριών, τον συντονισμό μεταξύ χορηγών και τη διευκόλυνση των σχέσεων μεταξύ υπηρεσιών παροχής βοήθειας και τοπικών κυβερνήσεων, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές και σε ζώνες καταστροφών· επισημαίνει ότι η Αφρική, ιδίως η υποσαχάρια Αφρική, βιώνει επί του παρόντος μια ψηφιακή επανάσταση στις κινητές επικοινωνίες, με ραγδαία αύξηση των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας (και της χρήσης κινητού διαδικτύου), με αποτέλεσμα τα εν λόγω εργαλεία και οι εν λόγω υπηρεσίες να διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης, καθώς και στην άμεση ενημέρωση για ζητήματα υγείας, περιοχές κινδύνου και σημεία παροχής βοήθειας·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν, με σεβασμό στις ανθρωπιστικές αρχές και τα πρότυπα δεοντολογίας, τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, μέσω της δημιουργίας ενός επιχειρηματικού οδηγού δράσης και της προώθησης των τοπικών και περιφερειακών πλατφορμών εταιρικών σχέσεων, με στόχο τη δομημένη, συντονισμένη και βιώσιμη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενσωματώσουν καλύτερα τις επιχειρήσεις στα εθνικά τους σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και στους μηχανισμούς λογοδοσίας·

52.  καλεί την ΕΕ να διερευνήσει και να ενθαρρύνει τις εταιρικές σχέσεις, μεταξύ άλλων, με νεοσύστατες επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες τεχνολογίας, με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων ετοιμότητας και λειτουργίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· τονίζει την ανάγκη στήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης της παγκόσμιας χαρτογράφησης των διαθέσιμων μέσων και ικανοτήτων του ιδιωτικού τομέα από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), προκειμένου να ενισχυθεί η τεχνική συνεργασία στις προσπάθειες αντιμετώπισης των καταστροφών·

53.  καλεί την ΕΕ και τους ανθρωπιστικούς της εταίρους να ταχθούν, στο πλαίσιο της WHS, υπέρ της αναβαθμισμένης συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες ανθρωπιστικής ετοιμότητας και ανάκαμψης και να προωθήσουν προγράμματα εθελοντισμού·

54.  υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το πρόγραμμα εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ αφενός στην πρακτική εφαρμογή των αποφάσεων που θα ληφθούν στην επικείμενη WHS, και, αφετέρου, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια· τονίζει ότι η εμπειρία των εθελοντών, παράλληλα με την εμπειρία άλλων ανθρωπιστών ακτιβιστών, μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών και μέσων εφαρμογής·

55.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν, κατά τη διάρκεια της WHS, το σημαντικό ρόλο της προάσπισης της ανθρωπιστικής βοήθειας, δεδομένου ότι η βοήθεια αυτή μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης της προστασίας και της καινοτομίας·

56.  υπογραμμίζει ότι οι δεσμεύσεις που θα αναληφθούν στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να υλοποιηθούν στο επίπεδο της ΕΕ και των κρατών μελών της· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταρτίσουν από κοινού με άλλους ανθρωπιστικούς φορείς, θεματολόγιο για την επιχειρησιακή εφαρμογή των αποτελεσμάτων της διάσκεψης κορυφής μετά την Κωνσταντινούπολη· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί προβλέψιμη και έγκαιρη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι οι αναλήψεις ανθρωπιστικών υποχρεώσεων της ΕΕ χρηματοδοτούνται συστηματικά και στο σύνολό τους με ισόποσες πιστώσεις πληρωμών·

57.  ζητεί την κατάρτιση ενός νέου συνεκτικού και σταθερού σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο θα διασφαλίζει αμερόληπτες και αποτελεσματικές ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές παρεμβάσεις που θα είναι προσαρμοσμένες στο τοπικό πλαίσιο, θα λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες της ηλικίας και του φύλου, δεν θα εισάγουν διακρίσεις και θα αναπτύσσονται ανάλογα με τις ανάγκες·

o
o   o

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
(2) https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda
(3) https://docs.unocha.org/sites/dms/ROWCA/Coordination/Principles_of_Partnership _GHP_July2007.pdf
(4) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/290
(5) https://interagencystandingcommittee.org/files/guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions-humanitarian-action
(6) http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
(7) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313
(8) http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2015/06/GHA-Report-2015_-Interactive_Online.pdf
(9) https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/gho-status_report-final-web.pdf
(10) http://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/principles-good-practice-of-ghd/principles-good-practice-ghd.html
(11) ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1
(12) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:ah0009
(13) ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 1.
(14) https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-335-EN-F1-1.PDF
(15) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924.
(16) http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/Gender_SWD_2013.pdf
(17) http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-406-EN-F1-1.PDF
(18) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/echo_aar_2014.pdf
(19) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9420-2015-INIT/en/pdf
(20) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9241-2015-INIT/en/pdf
(21) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137319.pdf
(22) http://www.preventionweb.net/files/37783_eccommunicationsdgs.pdf
(23) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/146311.pdf
(24) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2015:0040:FIN:EN:PDF
(25) https://www.worldhumanitariansummit.org/
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0196.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0270.
(29) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0231.
(30) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0187.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0072.
(32) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.
(33) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0010.
(34) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0317.
(35) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0176.
(36) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=comnat:COM_2015_0419_FIN
(37) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1441187290883&uri=SWD:2015: 166:FIN

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου