Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1351/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0461

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 402kWORD 88k
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Η κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015
P8_TA(2015)0461RC-B8-1351/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2935(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και συγκεκριμένα τη δεύτερη παράγραφο του αιτιολογικού και την τέταρτη έως την έβδομη παράγραφο του αιτιολογικού,

–  έχοντας ιδίως υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και τα άρθρα 6 και 7 της ΣΕΕ, καθώς και τα άρθρα της ΣΕΕ και της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορούν τον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Δεκεμβρίου 2000, ο οποίος θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία(1), της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία(2), της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία(3) και της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το Νόμο περί Μέσων Ενημέρωσης στην Ουγγαρία(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη τον πρώτο ετήσιο διάλογο του Συμβουλίου για το κράτος δικαίου, ο οποίος διεξάχθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις 27 Νοεμβρίου 2015 μετά από την επίσκεψή του στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο CXL του 2015 σχετικά με την μαζική μετανάστευση, ο οποίος εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο CXLII του 2015 σχετικά με την αποτελεσματική προστασία των συνόρων της Ουγγαρίας και τη μαζική μετανάστευση, ο οποίος εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 36/2015 του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, το οποίο συνιστούσε μήνυμα προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκρίθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή που κατατέθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2015, σε συνέχεια του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου 2015 για την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και ότι οι αξίες αυτές είναι οικουμενικές και κοινές στα κράτη μέλη (άρθρο 2 ΣΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ από κράτος μέλος ενεργοποιεί τη διαδικασία του «άρθρου 7»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέρος του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ και απαγορεύει τις διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται το κράτος δικαίου σε εθνικό επίπεδο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της εμπιστοσύνης στα νομικά και διοικητικά συστήματα των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιολογημένη μηδενική ανοχή της ΕΕ σε παραβιάσεις των αξιών του σεβασμού στη δημοκρατία, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι κρίσιμη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της Ένωσης τόσο εσωτερικά όσο και σε διεθνές επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται , τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου αυτής, της 31ης Ιανουαρίου 1967, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξυγίανση των δημοσίων δαπανών και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ θα πρέπει να αποτελούν κεντρικά στοιχεία της πολιτικής της ΕΕ για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω της εξασφάλισης της ορθής, αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των χρημάτων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις και οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια στην Ουγγαρία, έχουν γίνει αιτία σοβαρής συστημικής επιδείνωσης της κατάστασης του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής ελευθερίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, τον περιορισμό και την παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση, τα δικαιώματα των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των Εβραίων και των ΛΟΑΔΜ, τα κοινωνικά δικαιώματα, τη λειτουργία του συνταγματικού καθεστώτος, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και άλλων θεσμών και τις πολυάριθμες ανησυχητικές καταγγελίες για διαφθορά και για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου 2015, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας ενέκρινε μια σειρά τροποποιήσεων, οι οποίες αφορούσαν συγκεκριμένα τη νομοθεσία για το άσυλο, τον ποινικό κώδικα, την ποινική δικονομία, τη νομοθεσία για τα σύνορα, τη νομοθεσία για την αστυνομία και τη νομοθεσία για την εθνική άμυνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προκαταρκτική αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή αποκάλυψε μια σειρά σοβαρών ανησυχιών και ερωτημάτων όσον αφορά τη συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με το κεκτημένο της ΕΕ σχετικά με το άσυλο και τα σύνορα καθώς και με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή έστειλε διοικητική επιστολή στην ουγγρική κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουγγρική κυβέρνηση απάντησε στην εν λόγω επιστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κοινοβουλίου να ξεκινήσει διαδικασία εντατικής παρακολούθησης της κατάστασης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωση που παρουσίασε κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή δήλωσε ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, για να εξασφαλίσει ότι η Ουγγαρία – όπως και οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος – θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ και θα σέβεται τις αξίες της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του πλαισίου για το κράτος δικαίου για την Ουγγαρία δεν πληρούνται στο παρόν στάδιο·

1.  επαναλαμβάνει τη θέση που διατύπωσε στο ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία·

2.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη σειρά των άμεσων μέτρων που ελήφθησαν κατά τους τελευταίους μήνες και τα οποία κατέστησαν εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση σε διεθνή προστασία και οδήγησαν σε αδικαιολόγητη ποινικοποίηση της ιδιότητας του πρόσφυγα, του μετανάστη και του αιτούντος άσυλο· τονίζει τις ανησυχίες του σχετικά με την τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης, τις ολοένα και συχνότερες περιπτώσεις κράτησης, μεταξύ άλλων και ανηλίκων, και τη χρήση ξενοφοβικής ρητορικής η οποία συνδέει τους μετανάστες με κοινωνικά προβλήματα ή κινδύνους ασφαλείας, ιδίως μέσω κυβερνητικών επικοινωνιακών εκστρατειών και εθνικών διαβουλεύσεων, καθιστώντας έτσι προβληματική την ένταξη· προτρέπει την ουγγρική κυβέρνηση να επιστρέψει στις κανονικές διαδικασίες και να άρει τα μέτρα έκτακτης ανάγκης·

3.  φρονεί ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις νομοθετικές και διοικητικές πρακτικές τους και ότι ολόκληρη η νομοθεσία πρέπει να αντανακλά τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, δηλαδή τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και να συνάδει με αυτές·

4.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από το Συμβούλιο να αντιδράσει στις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουγγαρία· προτρέπει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πραγματοποιήσουν συζήτηση και να εκδώσουν συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία το συντομότερο δυνατόν· πιστεύει ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή, μη λαμβάνοντας υπόψη και μη αντιδρώντας με ικανοποιητικό τρόπο στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου, οι οποίες έχουν εκφραστεί επανειλημμένα από την πλειονότητα των μελών του, υπονομεύουν την αρχή της αμοιβαίας ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 της ΣΕΕ·

5.  πιστεύει ότι η Ουγγαρία είναι για την ΕΕ μια δοκιμασία η οποία της δίνει την ευκαιρία να αποδείξει την ικανότητά της και την πολιτική προθυμία της να αντιδρά σε απειλές και παραβιάσεις των θεμελιωδών αξιών της από κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του για την καταγραφή παρόμοιων εξελίξεων και σε άλλα κράτη μέλη και θεωρεί ότι η αδράνεια της ΕΕ έχει ενδεχομένως συμβάλει σε αυτές τις εξελίξεις, στο πλαίσιο των οποίων εντοπίζονται ανησυχητικές ενδείξεις υπονόμευσης του κράτους δικαίου, παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται στην Ουγγαρία· πιστεύει ότι το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρές ανησυχίες ως προς την ικανότητα της Ένωσης να διασφαλίζει τον αδιάκοπο σεβασμό των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, αφής στιγμής ένα κράτος γίνεται μέλος της Ένωσης·

6.  υπενθυμίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, είναι να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· τονίζει ότι κάθε αξιολόγηση και ανάλυση της κατάστασης στα επιμέρους κράτη μέλη που διενεργείται από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει οπωσδήποτε να είναι τεκμηριωμένη και αντικειμενική· καλεί την ουγγρική κυβέρνηση και την Επιτροπή να συνεργαστούν στενά σε οποιαδήποτε ζητήματα εκτιμούν ότι ενδέχεται να απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση ή ανάλυση· σημειώνει με ικανοποίηση την έναρξη της διαδικασίας επί παραβάσει κατά την Ουγγαρίας, η οποία αφορά το κεκτημένο σχετικά με το άσυλο·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προσέγγιση που ακολουθεί επί του παρόντος η Επιτροπή επικεντρώνεται κυρίως σε περιθωριακές και τεχνικές πτυχές της νομοθεσίας, ενώ αγνοεί τις τάσεις, τα επαναλαμβανόμενα πρότυπα και τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα· είναι πεπεισμένο ότι ιδίως οι διαδικασίες επί παραβάσει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν έχουν οδηγήσει σε πραγματικές αλλαγές ή σε ευρύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να ενεργοποιήσει το πρώτο στάδιο του πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και, συνεπώς, να ξεκινήσει αμέσως διαδικασία εντατικής παρακολούθησης της κατάστασης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμένου αντίκτυπου ορισμένων μέτρων, με την οποία θα εκτιμηθεί επίσης η ανάδυση συστημικής απειλής στο εν λόγω κράτος μέλος, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης κατά την έννοια του άρθρου 7 ΣΕΕ·

9.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει όλες τις έρευνες και την εξαντλητική χρήση όλων των υφιστάμενων νομοθετικών εργαλείων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η διαφανής και ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στην Ουγγαρία, με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ· λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2015 να αναστείλει μια σειρά συμβάσεων σε οκτώ προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, λόγω της χρήσης υπερβολικά περιοριστικού κριτηρίου επιλογής στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων στην Ουγγαρία·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0227.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0315.
(3) ΕΕ C 249 E της 30.8.2013, σ. 27.
(4) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 154.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου