Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1351/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0461

Priimti tekstai
PDF 260kWORD 82k
Trečiadienis, 2015 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras
Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija
P8_TA(2015)0461RC-B8-1351/2015

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Vengrijoje (2015/2935(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) preambulę, ypač į jos antrą ir ketvirtą–septintą konstatuojamąsias dalis,

–  ypač atsižvelgdamas į ES sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 6 ir 7 straipsnius, taip pat į ES sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) straipsnius, susijusius su pagarba pagrindinėms teisėms, jų skatinimu ir apsauga ES,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, paskelbtą 2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre ir įsigaliojusią 2009 m. gruodžio mėn. kartu su Lisabonos sutartimi,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir Europos žmogaus teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 10 d. EP rezoliuciją dėl padėties Vengrijoje(1), 2013 m. liepos 3 d. EP rezoliuciją „Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika“(2), 2012 m. vasario 16 d. EP rezoliuciją dėl pastarųjų politinių įvykių Vengrijoje(3) ir 2011 m. kovo 10 d. EP rezoliuciją dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES priemonės teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014)0158),

–  atsižvelgdamas į Tarybos pirmąjį metinį dialogą teisinės valstybės klausimais, įvykusį 2015 m. lapkričio 17 d.,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro pareiškimą po jo apsilankymo Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į Vengrijos parlamento priimtą 2015 m. Įstatymą Nr. CXL dėl masinės imigracijos,

–  atsižvelgdamas į Vengrijos parlamento priimtą 2015 m. Įstatymą Nr. CXLII dėl veiksmingos Vengrijos sienų apsaugos ir masinės imigracijos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 22 d. priimtą Vengrijos parlamento rezoliuciją Nr. 36/2015 dėl žinios Europos Sąjungos vadovams,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu pateiktą klausimą žodžiu Komisijai „Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija“ (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2015 m. lapkričio 5 d. pateiktą atsakymą atsižvelgiant į 2015 m. birželio 10 d. Parlamento rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pareiškimą, pateiktą 2015 m. gruodžio 2 d. Parlamente vykusioje plenarinio posėdžio diskusijoje dėl padėties Vengrijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, ir kadangi šios vertybės yra universalios ir bendros valstybėms narėms (ES sutarties 2 straipsnis); kadangi iškilus aiškiam pavojui, kad kuri nors valstybė narė gali šiurkščiai pažeisti ES sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes, būtų pradedama taikyti 7 straipsnyje numatyta procedūra;

B.  kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija yra ES pirminės teisės dalis ir pagal ją draudžiama bet kokia diskriminacija – dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

C.  kadangi tai, kaip teisinės valstybės principas įgyvendinamas nacionaliniu lygmeniu, atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant pasitikėjimą valstybių narių teisinėmis ir administracinėmis sistemomis; kadangi ES pagrįsta nepalenkiama pozicija dėl šių vertybių – pagarbos demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms – yra labai svarbi, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas Sąjunga tiek jos viduje, tiek tarptautiniu lygmeniu;

D.  kadangi teisė į prieglobstį garantuojama pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją ir jos 1967 m. sausio 31 d. Protokolą dėl pabėgėlių statuso, taip pat pagal ES sutartį ir SESV;

E.  kadangi pagrįstos viešosios išlaidos ir ES finansinių interesų apsauga turėtų būti pagrindiniai ES politikos, kuria siekiama didinti piliečių pasitikėjimą užtikrinant, kad jų pinigai naudojami tinkamai, veiksmingai ir efektyviai, aspektai;

F.  kadangi dėl pastarojo meto įvykių, iniciatyvų ir priemonių, kurių imtasi per pastaruosius kelerius metus Vengrijoje, smarkiai sistemingai blogėja padėtis, susijusi su teisine valstybe ir pagrindinėmis teisėmis, inter alia, žodžio laisve, įskaitant akademinę laisvę, migrantų, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių žmogaus teisėmis, susirinkimų ir asociacijų laisve, pilietinės visuomenės organizacijų veiklos apribojimais ir kliūtims užsiimti tokia veikla, teise į vienodą požiūrį, mažumoms priklausančių asmenų, įskaitant romus, žydus ir LGBTI asmenis, teisėmis, socialinėmis teisėmis, konstitucinės sistemos veikimu, teisminių ir kitų institucijų nepriklausomumu ir daugeliu susirūpinimą keliančių įtarimų korupcija ir interesų konfliktais;

G.  kadangi 2015 m. liepos ir rugsėjo mėn. Vengrijos parlamentas priėmė keletą pakeitimų, visų pirma susijusių su prieglobsčio, baudžiamojo kodekso, baudžiamojo proceso, sienų apsaugos, policijos ir nacionalinės gynybos teisės aktais; kadangi Komisija, atlikusi preliminarų vertinimą, nustatė įvairių susirūpinimą keliančių faktų ir klausimų dėl suderinamumo su prieglobsčio ir sienų apsaugos acquis ir Pagrindinių teisių chartija; kadangi 2015 m. spalio 6 d. Komisija Vengrijos vyriausybei nusiuntė administracinį raštą; kadangi Vengrijos vyriausybė atsakė į šį raštą; kadangi 2015 m. gruodžio 10 d. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Vengriją;

H.  kadangi Komisija neatsižvelgė į Parlamento prašymą pradėti išsamų demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėties Vengrijoje stebėjimo procesą; kadangi pareiškime, pateiktame 2015 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamente vykusioje plenarinio posėdžio diskusijoje, Komisija pareiškė, kad yra pasirengusi panaudoti visas turimas priemones, įskaitant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kad užtikrintų, jog Vengrija ir bet kuri kita valstybė narė laikytųsi įsipareigojimų pagal ES teisę ir gerbtų Sąjungos vertybes, įtvirtintas ES sutarties 2 straipsnyje; kadangi Komisija mano, jog šiuo etapu netenkinamos sąlygos pradėti Vengrijai taikyti priemones teisinei valstybei stiprinti;

1.  patvirtina savo poziciją, pareikštą 2015 m. birželio 10 d. EP rezoliucijoje dėl padėties Vengrijoje;

2.  labai abejoja dėl įvairių skubių teisėkūros priemonių, kurių imtasi pastaraisiais mėnesiais ir dėl kurių tapo labai sunku pasinaudoti tarptautine apsauga, o pabėgėliai, migrantai ir prieglobsčio prašytojai yra nepagrįstai kriminalizuojami; pabrėžia, kad yra susirūpinęs dėl to, kaip laikomasi negrąžinimo principo, kad daugėja atvejų, kai asmenys, įskaitant nepilnamečius, yra sulaikomi, taip pat dėl to, kad pasigirsta ksenofobinės kalbos, migrantus siejančios su socialinėmis problemomis arba pavojumi saugumui, ypač pasitelkiant valdžios vykdomas komunikacijos kampanijas ir nacionalines konsultacijas, taip sudarant sunkumų integracijai; primygtinai ragina Vengrijos vyriausybę grįžti prie įprastų procedūrų ir atšaukti krizės atveju taikomas priemones;

3.  mano, kad visos valstybės narės savo įstatymų leidimo ir administracinėje praktikoje turi visapusiškai laikytis ES teisės ir kad visi teisės aktai turi būti grindžiami pagrindinėmis Europos Sąjungos vertybėmis, būtent demokratija, teisine valstybe ir pagrindinėmis teisėmis;

4.  pabrėžia, kad Parlamentas nuolat ragina Tarybą reaguoti į susirūpinimą keliančius įvykius Vengrijoje; primygtinai ragina Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Vadovų Tarybą kuo skubiau surengti diskusiją dėl padėties Vengrijoje ir priimti išvadas šiuo klausimu; mano, kad, neatsižvelgdamos ar tinkamai nereaguodamos į Parlamentui susirūpinimą keliančius klausimus, kuriuos Parlamentas nuolat išreiškia savo narių balsų dauguma, Taryba ir Komisija pamina lojalaus institucijų tarpusavio bendradarbiavimo principą, įtvirtintą ES sutarties 13 straipsnio 2 dalyje;

5.  mano, kad Vengrija yra ES išbandymas, siekiant nustatyti, ar ES geba ir turi politinės valios reaguoti į tam tikroje valstybėje narėje iškilusią grėsmę ES pamatinėms vertybėms ir šių vertybių pažeidimus; apgailestauja, kad kai kuriose kitose valstybėse narėse taip pat vyksta tokie pokyčiai, ir mano, kad juos galėjo paskatinti ES neveiklumas, o tokie, į įvykius Vengrijoje panašūs, pokyčiai yra ženklas, kad paminamas teisinės valstybės principas; mano, kad dėl šios priežasties kyla rimtas susirūpinimas dėl to, ar Sąjunga sugeba užtikrinti nuolatinį politinių Kopenhagos kriterijų laikymąsi valstybei narei prisijungus prie Sąjungos;

6.  primena Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, vaidmenį užtikrinant, kad nacionaliniai teisės aktai atitiktų demokratijos, teisinės valstybės principus ir pagrindines teises; pabrėžia, kad svarbu, jog kiekvienas vertinimas ir analizė, kuriuos atlieka Komisija ir Parlamentas dėl padėties atskirose valstybėse narėse, būtų pagrįsti faktais ir būtų objektyvūs; ragina Vengrijos vyriausybę ir Komisiją dirbti išvien ir glaudžiai bendradarbiauti visais būsimais klausimais, dėl kurių, jų nuomone, gali prireikti tolesnio vertinimo arba analizės; patenkintas pažymi, kad prieš Vengriją dėl pabėgėlių acquis pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra;

7.  apgailestauja, kad šiuo metu Komisija laikosi požiūrio daugiausia dėmesio skirti mažiau svarbiems, techniniams teisės aktų aspektams ignoruojant tendencijas, modelius ir teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių užtikrinimo priemonių bendrą poveikį; mano, kad ypač taikant pažeidimo nagrinėjimo procedūras dažniausiai nesugebėta paskatinti tikrų pokyčių ir sureguliuoti padėties platesniu mastu;

8.  dar kartą ragina Komisiją pradėti taikyti ES teisinės valstybės stiprinimo sistemos pirmosios pakopos nuostatas, taigi, nedelsiant inicijuoti išsamų demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėties Vengrijoje stebėjimo procesą, įskaitant bendrą keleto priemonių poveikį, ir įvertinti, ar toje valstybėje narėje nėra susidariusi padėtis, dėl kurios kiltų sisteminė grėsmė, kuri galėtų peraugti į akivaizdų šiurkštaus pažeidimo pagal ES sutarties 7 straipsnį pavojų;

9.  ragina Komisiją tęsti visus tyrimus ir visapusiškai taikyti visas esamas teisėkūros priemones, siekiant užtikrinti skaidrų ir tinkamą ES lėšų naudojimą Vengrijoje pagal ES teisę; atkreipia dėmesį į 2015 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą sustabdyti keletą sutarčių, sudarytų pagal aštuonias ES finansavimo programas, dėl to, kad Vengrijoje, vykdant viešųjų pirkimų procedūras, buvo taikomi pernelyg griežti atrankos kriterijai;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Vengrijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, ES pagrindinių teisių agentūrai, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0227.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0315.
(3) OL C 249 E, 2013 8 30, p. 27.
(4) OL C 199 E, 2012 7 7, p. 154.

Teisinė informacija - Privatumo politika