Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2935(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-1351/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0461

Sprejeta besedila
PDF 257kWORD 79k
Sreda, 16. december 2015 - Strasbourg
Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015
P8_TA(2015)0461RC-B8-1351/2015

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2015 o razmerah na Madžarskem (2015/2935(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju preambule k Pogodbi o Evropski uniji (PEU), zlasti druge uvodne izjave ter četrte do sedme uvodne izjave,

–  ob upoštevanju zlasti člena 2, drugega pododstavka člena 3(3), členov 6 in 7 PEU ter členov PEU in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v zvezi s spoštovanjem, spodbujanjem in varovanjem temeljnih pravic v EU,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000, ki je bila razglašena 12. decembra 2007 v Strasbourgu in je decembra 2009 začela veljati skupaj z Lizbonsko pogodbo,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic in Evropske konvencije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem(1), z dne 3. julija 2013 o razmerah na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem(2), z dne 16. februarja 2012 o nedavnih političnih dogodkih na Madžarskem(3) in z dne 10. marca 2011 o madžarskem zakonu o medijih(4),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2014 z naslovom "Novi okvir EU za krepitev načela pravne države" (COM(2014)0158),

–  ob upoštevanju prvega letnega dialoga Sveta o pravni državi z dne 17. novembra 2015,

–  ob upoštevanju izjave komisarja Sveta Evrope za človekove pravice z dne 27. novembra 2015 po njegovem obisku na Madžarskem,

–  ob upoštevanju zakona CXL o množičnem priseljevanju, ki ga je madžarski parlament sprejel leta 2015,

–  ob upoštevanju zakona CXLII iz leta 2015 o učinkovitem varstvu madžarskih meja in množičnem priseljevanju, ki ga je madžarski parlament sprejel leta 2015,

–  ob upoštevanju resolucije 36/2015 madžarskega parlamenta o sporočilu voditeljem Evropske unije, ki je bila sprejeta 22. septembra 2015,

–  ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Komisiji o stanju človekovih pravic na Madžarskem: nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  ob upoštevanju odgovora Komisije z dne 5. novembra 2015 po sprejetju resolucije Parlamenta z dne 10. junija 2015,

–  ob upoštevanju izjave Komisije, predstavljene na plenarni razpravi v Parlamentu 2. decembra 2015, o razmerah na Madžarskem,

–  ob upoštevanju členov 128(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, tudi pravic pripadnikov manjšin, in ker so te vrednote univerzalne in skupne državam članicam (člen 2 PEU); ker bi se v primeru očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila vrednote iz člena 2 PEU, sprožil postopek iz člena 7;

B.  ker je Listina Evropske unije o temeljnih pravicah del primarne zakonodaje EU in prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

C.  ker način izvajanja načela pravne države na nacionalni ravni igra ključno vlogo pri zagotavljanju zaupanja v pravne in upravne sisteme držav članic; ker je upravičena neomajnost EU glede vrednot spoštovanja demokracije, načela pravne države in temeljnih pravic ključnega pomena pri zagotavljanju verodostojnosti Unije na evropski in mednarodni ravni;

D.  ker je pravica do azila zagotovljena ob ustreznem upoštevanju pravil Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 in njenega protokola z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev, ter v skladu s PEU in PDEU;

E.  ker bi morala biti smotrna javna poraba in zaščita finančnih interesov EU osrednja elementa politike EU za zagotovitev, da se denar davkoplačevalcev uporablja smiselno, preudarno in učinkovito, zato da bi se s tem povečalo njihovo zaupanje;

F.  ker so nedavni dogodki ter pobude in ukrepi, sprejeti v zadnjih letih na Madžarskem, privedli do hudega sistemskega poslabšanja razmer na področju pravne države in temeljnih pravicam, med drugim svobode izražanja, vključno z akademsko svobodo, človekovimi pravicami migrantov, prosilcev za azil in beguncev, svobodo zbiranja in združevanja, omejevanjem in oviranjem dejavnosti organizacij civilne družbe, pravico do enake obravnave, pravicami pripadnikov manjšin, vključno z Romi, judi in osebami LGBTI, socialnimi pravicami, delovanjem ustavnega sistema, neodvisnostjo sodstva in drugih institucij ter v zvezi s številnimi skrb zbujajočimi primeri domnevne korupcije in navzkrižja interesov;

G.  ker je madžarski parlament julija in septembra 2015 sprejel vrsto zakonodajnih sprememb, zlasti na področju azilne politike, kazenskega zakonika, kazenskega postopka ter zakonov o nadzoru državne meje, delovanju policije in nacionalni obrambi; ker je predhodna ocena Komisije pokazala, da je skladnost nekaterih s pravnim redom za azil in meje ter z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah zelo zaskrbljujoča in vprašljiva; ker je Komisija 6. oktobra 2015 madžarski vladi poslala upravni dopis; ker je madžarska vlada na ta dopis odgovorila; ker je 10. decembra 2015 Komisija začela postopek ugotavljanja kršitev proti Madžarski;

H.  ker se Komisija ni odzvala na zahtevo Parlamenta, naj začne postopek podrobnega spremljanja razmer glede demokracije, pravne države in temeljnih pravic na Madžarskem; ker je Komisija v svoji izjavi na parlamentarni razpravi v Evropskem parlamentu z dne 2. decembra 2015 sporočila, da je pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, vključno s postopkom za ugotavljanje kršitev, da bi zagotovila, da bo Madžarska, pa tudi vse ostale države članice, izpolnjevala svoje obveznosti, ki izhajajo iz prava EU, ter spoštovala vrednote Unije iz člena 2 PEU; ker po mnenju Komisije pogoji za uporabo okvirja za okrepitev pravne države glede Madžarske trenutno še niso izpolnjeni;

1.  ponavlja svoje stališče, izraženo v resoluciji z dne 10. junija 2015 o razmerah na Madžarskem;

2.  je zelo zaskrbljen zaradi svežnja zakonodajnih ukrepov, na hitro sprejetih v zadnjih mesecih, ki so močno otežili dostop do mednarodne zaščite in neupravičeno kriminalizirali begunce, migrante in prosilce za azil; poudarja, da je zaskrbljen glede spoštovanja načela nevračanja, vse pogostejše uporabe pridržanja, tudi mladoletnikov, in ksenofobne retorike, ki migrante povezuje s socialnimi problemi ali varnostnimi tveganji, zlasti v vladnih komunikacijskih kampanjah in pri nacionalnih posvetovanjih, kar otežuje integracijo; poziva madžarsko vlado, naj se vrne k običajnim postopkom in odpravi izredne ukrepe;

3.  meni, da morajo vse države članice v svoji zakonodajni in upravni praksi v celoti spoštovati pravo EU in da mora vsa zakonodaja odražati osnovne evropske vrednote, torej demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, ter biti skladna z njimi;

4.  poudarja, da je Parlament večkrat pozval Svet, naj se odzove na zaskrbljujoče dogodke na Madžarskem; poziva Svet Evropske unije in Evropski svet, naj čim prej razpravljata o razmerah na Madžarskem in sprejmeta sklepe v zvezi s tem; meni, da Komisija in Svet s tem, ko ne obravnavata pomislekov Parlamenta, ki jih je večkrat izrazila večina njegovih poslancev, in se ustrezno ne odzivata, spodkopavata načelo lojalnega sodelovanja med institucijami iz člena 13(2) PEU;

5.  meni, da Madžarska predstavlja preizkus za Evropsko unijo, da pokaže svojo zmožnost in politično pripravljenost za odzivanje na grožnje in kršitve lastnih temeljnih vrednot, ki jih izvaja država članica; obžaluje, ker je morda EU zaradi neodzivnosti prispevala k podobnim dogajanjem v nekaterih drugih državah članicah, od koder prihajajo zaskrbljujoči podatki o podobnem ogrožanju načela pravne države kot na Madžarskem; meni, da to vzbuja resne pomisleke glede tega, ali lahko Unija po pristopu posamezne države k Uniji zagotavlja neprekinjeno spoštovanje političnih københavnskih meril;

6.  želi spomniti na vlogo Komisije, ki kot varuhinja Pogodb zagotavlja, da je nacionalna zakonodaja skladna z demokracijo, pravno državo in temeljnimi pravicami; poudarja, da je pomembno, da vse ocene in analize razmer v posamezni državi članici, ki jih izvedeta Komisija in Parlament, temeljijo na dejstvih in so objektivne; poziva madžarsko vlado in Komisijo, naj v tesnem medsebojnem sodelovanju obravnavata morebitna vprašanja, ki bi jih bilo treba po njunem mnenju dodatno oceniti in analizirati; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil proti Madžarski začet postopek ugotavljanja kršitev pravnega reda na področju azila;

7.  obžaluje, da se Komisija s sedanjim pristopom osredotoča predvsem na obrobne, tehnične vidike zakonodaje, zanemarja pa trende, vzorce in skupni učinek ukrepov na pravno državo in temeljne pravice; meni, da zlasti postopki za ugotavljanje kršitev v večini primerov niso privedli do dejanskih sprememb in širše obravnave stanja;

8.  ponovno poziva Komisijo, naj uporabi prvo stopnjo okvira EU za krepitev načela pravne države in v ta namen takoj sproži proces podrobnega spremljanja stanja demokracije, načela pravne države in temeljnih pravic na Madžarskem, vključno s skupnim učinkom številnih ukrepov, in oceno porajanja sistemske grožnje v tej državi članici, ki bi lahko postala očitno tveganje hujše kršitve v smislu člena 7 PEU;

9.  poziva Komisijo, naj nadaljuje vse preiskave in v celoti izrabi vsa obstoječa zakonodajna orodja, da bi zagotovila pregledno in pravilno porabo sredstev EU na Madžarskem na podlagi prava EU; je seznanjen z odločitvijo Komisije z dne 14. julija 2015, da začasno ustavi izvajanje nekaterih pogodb v osmih programih financiranja EU zaradi uporabe pretirano omejujočih izbirnih meril v postopkih javnega naročanja na Madžarskem;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, predsedniku, vladi in parlamentu Madžarske, vladam in parlamentom držav članic in držav kandidatk, Agenciji EU za temeljne pravice, Svetu Evrope ter Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0227.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0315.
(3) UL C 249 E, 30.8.2013, str. 27.
(4) UL C 199 E, 7.7.2012, str. 154.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov