Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1351/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Antagna texter :

P8_TA(2015)0461

Antagna texter
PDF 171kWORD 304k
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg
Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015
P8_TA(2015)0461RC-B8-1351/2015

Europaparlamentets resolution av den 16 december 2015 om situationen i Ungern (2015/2935(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ingressen till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt andra samt fjärde till sjunde skälen,

–  med beaktande av framför allt artiklarna 2, 3.3 andra strecksatsen, artiklarna 6 och 7 i EU‑fördraget, samt av de artiklar i såväl EU-fördraget som fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som handlar om att respektera, främja och skydda grundläggande rättigheter i EU,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, vilken proklamerades den 12 december 2007 i Strasbourg och trädde i kraft genom Lissabonfördraget i december 2009,

–  med beaktande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern(1), den 3 juli 2013 om grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern(2), den 16 februari 2012 om den senaste politiska utvecklingen i Ungern(3) och den 10 mars 2011 om den ungerska medielagen(4),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2014 En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),

–  med beaktande av rådets första årliga dialog om rättsstatsprincipen, som hölls den 17 november 2015,

–  med beaktande av uttalandet den 27 november 2015 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter efter hans besök i Ungern,

–  med beaktande av lag CXL från 2015 om massinvandring som antagits av det ungerska parlamentet,

–  med beaktande av lag CXLII från 2015 om ett effektivt skydd av Ungerns gränser och om massinvandring som antagits av det ungerska parlamentet,

–  med beaktande av det ungerska parlamentets resolution 36/2015 om ett meddelande till Europeiska unionens ledare, antagen den 22 september 2015,

–  med beaktande av den muntliga fråga till kommissionen som lagts fram för utskottets för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor räkning om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (O-000140/2015 – B8-1110/2015),

–  med beaktande av kommissionens svar av den 5 november 2015 som en följd av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015,

–  med beaktande av kommissionens uttalande vid debatten i parlamentets kammare den 2 december 2015 om situationen i Ungern,

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, och dessa värden är allmänna och gemensamma för medlemsstaterna (artikel 2 i EU-fördraget). En klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter de värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget ska aktivera det förfarande som anges i artikel 7.

B.  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är en del av EU:s primärlagstiftning och förbjuder diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

C.  Hur rättsstatsprincipen tillämpas på nationell nivå spelar en viktig roll för att säkerställa förtroende för medlemsstaternas rättsliga och administrativa system. EU måste vara orubbligt vad gäller respekten för demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, då detta är avgörande för att säkerställa EU:s trovärdighet både inom EU och på ett internationellt plan.

D.  Rätten till asyl garanteras genom vederbörligt iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och dess protokoll av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning, och i enlighet med EU-fördraget och EUF-fördraget.

E.  Sunda offentliga utgifter och skydd för EU:s ekonomiska intressen bör vara nyckelelement i EU:s politik för att förbättra medborgarnas förtroende genom att garantera att deras pengar används korrekt, effektivt och ändamålsenligt.

F.  Den senaste utvecklingen och initiativ och åtgärder som har vidtagits i Ungern de senaste åren har lett till en kraftig systematisk försämring av situationen vad gäller rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, bl.a. yttrandefriheten, inbegripet den akademiska friheten, migranters, asylsökandes och flyktingars mänskliga rättigheter, mötes- och föreningsfriheten, begränsningar och hinder för civila samhällsorganisationers verksamhet, rätten till lika behandling, rättigheter för personer som tillhör minoriteter, däribland romer, judar och hbti-personer, sociala rättigheter, det konstitutionella systemets funktionssätt, rättsväsendets och andra institutioners oberoende samt många oroande påståenden om korruption och intressekonflikter.

G.  I juli och september 2015 antog det ungerska parlamentet ett antal ändringar avseende framför allt asyllagen, strafflagen, straffprocesslagen, gränslagen, polislagen och lagen om nationellt försvar. Vid kommissionens preliminära utvärdering uppdagades ett antal allvarliga farhågor och frågor avseende förenligheten med EU:s regelverk om asyl och gränser och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Den 6 oktober 2015 skickade kommissionen en administrativ skrivelse till den ungerska regeringen. Den ungerska regeringen har besvarat denna skrivelse. Den 10 december 2015 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande mot Ungern.

H.  Kommissionen har inte tillmötesgått parlamentets krav på att den ska genomföra en fördjupad övervakningsprocess gällande situationen för demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern. I sitt uttalande vid debatten i parlamentets kammare den 2 december 2015 förklarade kommissionen att den är redo att utnyttja alla medel som står till dess förfogande, inklusive överträdelseförfaranden, för att se till att Ungern – liksom alla andra medlemsstater – uppfyller sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen och respekterar de unionsvärden som fastställs i artikel 2 i EU‑fördraget. Kommissionen anser inte att villkoren för att i Ungerns fall aktivera ramen för rättsstatsprincipen i detta skede har uppfyllts.

1.  Europaparlamentet bekräftar sin ståndpunkt från resolutionen av den 10 juni 2015 om situationen i Ungern.

2.  Europaparlamentet är mycket oroat över den rad snabba lagstiftningsåtgärder som har vidtagits under de senaste månaderna, som har gjort tillgången till internationellt skydd extremt svår och som utan grund har kriminaliserat flyktingar, migranter och asylsökande. Parlamentet framhåller sina farhågor angående respekten för principen om ”non-refoulement”, det allt vanligare bruket att sätta människor i förvar, inklusive minderåriga, och användningen av främlingsfientlig retorik som kopplar samman migranter med sociala problem och säkerhetsrisker, särskilt genom regeringsunderstödda kommunikationskampanjer och nationella samråd, vilket försvårar integreringen. Parlamentet uppmanar med eftertryck den ungerska regeringen att återgå till normala förfaranden och att upphäva krisåtgärderna.

3.  Europaparlamentet anser att alla medlemsstater till punkt och pricka måste följa EU:s lagstiftning i sitt rättsliga och administrativa arbete, och att all lagstiftning måste återspegla och vara förenlig med grundläggande europeiska värden, dvs. demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter.

4.  Europaparlamentet betonar att parlamentet vid upprepade tillfällen har uppmanat rådet att reagera på den oroväckande utvecklingen i Ungern. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska unionens råd och Europeiska rådet att så snart som möjligt hålla en diskussion och anta slutsatser om situationen i Ungern. Parlamentet anser att rådet och kommissionen, genom att inte överväga eller på lämpligt sätt tillmötesgå de farhågor som upprepade gånger har uttryckts av en majoritet av parlamentets ledamöter, undergräver den princip om lojalt samarbete mellan institutionerna som fastställs i artikel 13.2 i EU-fördraget.

5.  Europaparlamentet anser att Ungern är en möjlighet för EU att visa att man har kapacitet och politisk vilja att reagera på en medlemsstats hot och åsidosättande av EU:s egna grundläggande värderingar. Parlamentet beklagar djupt att det sker en liknande utveckling i vissa andra medlemsstater och anser att EU:s passivitet kan ha bidragit till denna utveckling som uppvisar oroande tecken, på ett liknande sätt som i Ungern, på att rättsstatsprincipen håller på att undergrävas. Parlamentet anser att detta gör att man allvarligt kan ifrågasätta EU:s förmåga att säkerställa fortsatt respekt för de politiska Köpenhamnskriterierna efter ett lands anslutning till EU.

6.  Europaparlamentet påminner om kommissionens roll som fördragens väktare när det gäller att säkerställa att nationell lagstiftning är förenlig med demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna. Parlamentet betonar att det är viktigt att alla utvärderingar och analyser som kommissionen och parlamentet gör av situationen i enskilda medlemsstater bygger på fakta och är objektiva. Parlamentet uppmanar Ungerns regering och kommissionen att ha ett nära samarbete om alla frågor som de anser kan behöva utvärderas eller analyseras ytterligare. Parlamentet konstaterar nöjt att ett överträdelseförfarande har inletts mot Ungern avseende asylregelverket.

7.  Europaparlamentet beklagar att kommissionens nuvarande angreppssätt huvudsakligen är inriktat på marginella, tekniska aspekter av lagstiftningen, samtidigt som man bortser från trender, mönster och den kombinerade effekten av åtgärder som rör rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna. Parlamentet anser att framför allt överträdelseförfaranden i de flesta fall har misslyckats med att få till stånd verkliga förändringar och hantera situationen i ett vidare perspektiv.

8.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att aktivera den första fasen av EU-ramen för att stärka rättsstatsprincipen och att därför genast inleda en fördjupad övervakningsprocess gällande situationen för demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern, däribland den kombinerade effekten av ett antal åtgärder, och att bedöma uppkomsten av ett systemhot i den medlemsstaten som skulle kunna omvandlas till en klar risk för ett allvarligt åsidosättande enligt artikel 7 i EU-fördraget.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå vidare med alla utredningar och använda alla befintliga lagstiftningsredskap i full utsträckning för att säkerställa att EU‑medel används på ett transparent och korrekt sätt i Ungern på grundval av unionslagstiftningen. Parlamentet noterar kommissionens beslut av den 14 juli 2015 om att tillfälligt avbryta flera kontrakt i åtta av EU:s finansieringsprogram på grund av att man i Ungern använt ett alltför restriktivt urvalskriterium i samband med offentlig upphandling.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Ungerns president, regering och parlament, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0227.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0315.
(3) EUT C 249 E, 30.8.2013, s. 27.
(4) EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 154.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy