Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/3037(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1424/2015

Indgivne tekster :

B8-1424/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0462

Vedtagne tekster
PDF 162kWORD 66k
Torsdag den 17. december 2015 - Strasbourg
Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg om emissionsmålinger i bilindustrien og fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode
P8_TA(2015)0462B8-1424/2015

Europa-Parlamentets afgørelse af 17. december 2015 om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg om emissionsmålinger i bilindustrien og fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode (2015/3037(RSO))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodningen fra 283 medlemmer om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår emissionsmålinger i bilindustrien,

–  der henviser til Formandskonferencens forslag,

–  der henviser til artikel 226 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa(4) samt de verserende traktatbrudssager i forbindelse med det,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer(5),

–  der henviser til sin beslutning af 27. oktober 2015 om emissionsmålinger i bilsektoren(6), hvori det indtrængende opfordrer til en grundig undersøgelse af Kommissionens samt medlemsstaternes myndigheders rolle og ansvar, bl.a. i betragtning af de problemer, der blev påpeget i rapporten fra Kommissionens Fælles Forskningscenter fra 2011,

–  der henviser til Kommissionens udkast til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (D042120),

–  der henviser til udtalelse af 28. oktober 2015 fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer (TCMV) nedsat i medfør af artikel 40, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 198,

1.  vedtager at nedsætte et undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår emissionsmålinger i bilindustrien, med forbehold af den kompetence, der tilkommer nationale retsinstanser eller EU-retsinstanser;

2.  vedtager, at undersøgelsesudvalget skal have til opgave at:

   undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke har overholdt den forpligtelse, der følger af artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 715/2007, til at overvåge de prøvningscyklusser, der anvendes til emissionsmåling, og tilpasse dem, hvis de ikke længere er tilstrækkelige eller ikke længere afspejler de faktiske emissioner, så de reelt afspejler de emissioner, der frembringes ved faktisk kørsel på vej, til trods for oplysninger vedrørende alvorlige og vedvarende overskridelser af emissionsgrænseværdier for køretøjer under normal brug i strid med de forpligtelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2007, herunder Kommissionens Fælles Forskningscenters rapporter fra 2011 og 2013 samt undersøgelser foretaget af International Council on Clean Transportation (ICCT), som blev fremlagt i maj 2014
   undersøge påstanden om, at Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder ikke har truffet passende og effektive foranstaltninger med henblik på at føre tilsyn med håndhævelsen af og at håndhæve det udtrykkelige forbud mod manipulationsanordninger, som er fastsat i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007
   undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke i tide har indført prøvninger, der afspejler faktiske kørselsforhold, og ikke har vedtaget foranstaltninger vedrørende anvendelsen af manipulationsmekanismer som fastsat i artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 715/2007
   undersøge påstanden om, at medlemsstaterne ikke har fastsat bestemmelser om effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner mod fabrikanter ved overtrædelser af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 715/2007, herunder anvendelse af manipulationsanordninger, nægtelse af adgang til oplysninger og forfalskning af prøvningsresultater i forbindelse med typegodkendelse eller overensstemmelsesprøvning efter ibrugtagning, jf. artikel 13, stk. 1 og stk. 2, i denne forordning
   undersøge påstanden om, at medlemsstaterne ikke har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at bestemmelserne om sanktioner ved overtrædelser af forordning (EF) nr. 715/2007 blev gennemført som foreskrevet i artikel 13, stk. 1, i denne forordning
   indsamle og analysere oplysninger for at kontrollere, om Kommissionen og medlemsstaterne havde beviser for brugen af manipulationsmekanismer, før meddelelsen om krænkelse blev udsendt af Amerikas Forenede Staters miljøbeskyttelsesagentur (EPA) den 18. september 2015
   indsamle og analysere oplysninger om medlemsstaternes gennemførelse af bestemmelserne i direktiv 2007/46/EF, særlig artikel 12, stk. 1, og artikel 30, stk. 1, 3 og 4,
   indsamle og analysere oplysninger for at kontrollere, om Kommissionen og medlemsstaterne havde beviser for brug af manipulationsanordninger ved CO2-emissionsprøvninger
   fremsætte de henstillinger, som det måtte finde nødvendige i denne sag;

3.  vedtager, at undersøgelsesudvalget skal forelægge en foreløbig beretning senest seks måneder efter påbegyndelsen af sit arbejde og forelægge en endelig beretning senest 12 måneder efter påbegyndelsen af sit arbejde;

4.  vedtager, at undersøgelsesudvalget skal have 45 medlemmer;

5.  pålægger sin formand at drage omsorg for, at denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(1) EFT L 113 af 19.5.1995, s. 1.
(2) EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1.
(3) EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.
(4) EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
(5) EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0375.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik