Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/3037(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1424/2015

Ingivna texter :

B8-1424/2015

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0462

Antagna texter
PDF 160kWORD 67k
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg
Tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
P8_TA(2015)0462B8-1424/2015

Europaparlamentets beslut av den 17 december 2015 om tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod (2015/3037(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av att 283 ledamöter har begärt att parlamentet tillsätter en undersökningskommitté för att undersöka anklagelser om överträdelser av unionsrätten och fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om utsläppsmätningar i bilindustrin,

–  med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–  med beaktande av artikel 226 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa(4) samt pågående överträdelseförfaranden,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 27 oktober 2015 om utsläppsmätningar i bilindustrin(6), där Europaparlamentet begär en grundlig utredning av kommissionens och medlemsstaternas myndigheters roll och ansvar, mot bakgrund av bland annat de problem som påpekades i 2011 års rapport från kommissionens gemensamma forskningscentrum,

–  med beaktande av kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (D042120),

–  med beaktande av yttrandet av den 28 oktober 2015 från tekniska kommittén för motorfordon, som inrättades genom artikel 40.1 i direktiv 2007/46/EG,

–  med beaktande av artikel 198 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet beslutar att tillsätta en undersökningskommitté för att utreda påstådda överträdelser av unionsrätten och fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om utsläppsmätningar i bilindustrin, utan att detta inverkar på en eventuell domstolsprövning på nationell nivå eller unionsnivå.

2.  Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén ska

   undersöka om kommissionen har underlåtit att uppfylla skyldigheten enligt artikel 14.3 i förordning (EG) nr 715/2007 att se över de testcykler som används för att mäta utsläpp, och att anpassa dessa om man finner att de inte längre är adekvata eller inte längre avspeglar de verkliga utsläppen, så att de korrekt avspeglar utsläppen vid verklig körning på väg, trots uppgifter om att gränsvärden för utsläpp från fordon vid normal användning har överskridits på ett allvarligt och konsekvent sätt, i strid med de skyldigheter som fastställs i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 715/2007, inbegripet kommissionens gemensamma forskningscentrums rapporter från 2011 och 2013 samt de undersökningar som International Council on Clean Transportation utfört och som offentliggjordes i maj 2014,
   undersöka om kommissionen och medlemsstaternas myndigheter har underlåtit att vidta verkliga och effektiva åtgärder för att övervaka upprätthållandet och upprätthålla det uttryckliga förbudet mot manipulationsanordningar, vilket föreskrivs i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007,
   undersöka om kommissionen har underlåtit att snabbt införa tester som speglar verkliga körförhållanden och att vidta åtgärder för att ta itu med användningen av manipulationsanordningar, vilket föreskrivs i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 715/2007,
   undersöka om medlemsstaterna har underlåtit att fastställa bestämmelser om effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner för tillverkare som överträder bestämmelserna i förordning (EG) nr 715/2007, inbegripet användningen av manipulationsanordningar, vägran att bereda tillgång till information, förfalskning av testresultat, antingen för typgodkännande eller om överensstämmelse för fordon i drift, vilket föreskrivs i artikel 13.1 och 13.2 i förordningen,
   undersöka om medlemsstaterna har underlåtit att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna om sanktioner för överträdelser mot förordning (EG) nr 715/2007 genomförs, vilket föreskrivs i artikel 13.1 i den förordningen,
   samla in och analysera information för att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna hade belägg för användningen av manipulationsanordningar innan USA:s miljöskyddsnämnd utfärdade sitt meddelande om överträdelse den 18 september 2015,
   samla in och analysera information om medlemsstaternas genomförande av bestämmelserna i direktiv 2007/46/EG, framför allt vad gäller artiklarna 12.1 och 30.1, 30.3 och 30.4,
   samla in och analysera information för att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna hade belägg för att manipulationsanordningar användes för test av koldioxidutsläpp,
   lägga fram alla rekommendationer som undersökningskommittén anser nödvändiga på detta område.

3.  Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén ska lägga fram en interimsrapport inom sex månader från det att kommittén har inlett sitt arbete och sin slutrapport senast 12 månader efter det att kommittén inlett sitt arbete.

4.  Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén ska bestå av 45 ledamöter.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att se till att detta beslut offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(1) EGT L 113, 19.5.1995, s. 1.
(2) EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.
(3) EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.
(4) EUT L 152, 11.6.2008, s.1.
(5) EUT L 140, 5.6.2009, s. 1.
(6) Antagna texter, P8_TA(2015)0375.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy