Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/3016(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-1402/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2015 - 9.2
CRE 17/12/2015 - 9.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0463

Vedtagne tekster
PDF 172kWORD 72k
Torsdag den 17. december 2015 - Strasbourg
Mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa
P8_TA(2015)0463RC-B8-1402/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2015 om Ibrahim Halawa, der risikerer dødsstraf (2015/3016(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Egypten, især beslutningen af 15. januar 2015(1) om situationen i Egypten og af 8. oktober 2015 om dødsstraffen(2),

–  der henviser til EU-Udenrigsrådets konklusioner fra august 2013 og februar 2014 om Egypten,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Egypten fra 2001, der trådte i kraft i 2004, suppleret med handlingsplanen EU-Egypten fra 2007,

–  der henviser til ENP-landestatusrapporten 2014 for Egypten af 25. marts 2015,

–  der henviser til de seneste erklæringer om Egypten fra EU-Udenrigstjenesten, herunder erklæring af 16. juni 2015 om domstolsafgørelser i Egypten og af 4. februar 2015 om domfældelsen af aktivister i Egypten,

–  der henviser til den fælles erklæring af 10. oktober 2015 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, på EU's vegne og Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, i anledning af den europæiske dag og verdensdagen mod dødsstraf,

–  der henviser til EU's retningslinjer om dødsstraf og retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande om tortur og anden grusom, inhuman og nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, FN’s konvention om barnets rettigheder og FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som Egypten har tiltrådt; der henviser til resolutionerne fra FN's Generalforsamling, navnlig resolutionen af 18. december 2014 om et moratorium for brugen af dødsstraf (69/186),

–  der henviser til Den Arabiske Republik Egyptens forfatning,

–  der henviser til den egyptiske lov nr. 107 af 24. november 2013 om retten til afholdelse af offentlige forsamlinger, optog og fredelige demonstrationer,

–  der henviser til det præsidentdekret fra november 2014 (lov 140), som gør det muligt for udenlandske statsborgere, der er anklaget for straffelovovertrædelser, at blive sendt tilbage til deres hjemland,

–  der henviser til Den Afrikanske Menneskerettighedskommissions principper og retningslinjer for retten til en retfærdig rettergang og juridisk bistand i Afrika, der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at den irske statsborger Ibrahim Halawa har været frihedsberøvet i over to år under anklage for, i forbindelse med en familieferie i Kairo, at have deltaget i ulovlige demonstrationer den 16. og 17. august 2013, hvorunder demonstranter angiveligt forårsagede dødsfald og hærværk; der henviser til, at 97 mennesker omkom under disse demonstrationer, mest som følge af overdreven magtanvendelse fra sikkerhedsstyrkernes side; der henviser til, at Ibrahim Halawa ved sin anholdelse var 17 år gammel - og således stadig mindreårig i henhold til egyptisk og international lovgivning;

B.  der henviser til, at Ibrahim blev arresteret sammen med sine tre søstre efter at have søgt tilflugt i Al-Fateh-moskéen, da der udbrød vold under en demonstration; der henviser til, at hans tre søstre efterfølgende blev løsladt af myndighederne;

C.  der henviser til, at anklagemyndigheden ikke har fremlagt bevis for, at Ibrahim Halawa var involveret i en eneste voldshandling under demonstrationerne; der henviser til, at anklagemyndigheden udelukkende har baseret sig på vidneudsagn og rapporter fra politifolk og på efterretningstjenesternes efterforskning; der henviser til, at den egyptiske domstol gentagne gange har udsat og afbrudt hans retssag, senest den 15. december 2015; der henviser til, at han først blev tiltalt et år efter sin anholdelse; der henviser til, at Ibrahim Halawa sammen med 493 personer, hvoraf de fleste er voksne, afventer en masseretssag, som forventes at finde sted den 19. december 2015 uden minimumsgarantier for en fri og retfærdig rettergang, og at han risikerer dødsstraf, hvis han domfældes; der henviser til, at Egypten i maj 2015 henrettede 6 personer, hvoraf en var af samme alder, som Ibrahim Halawa er nu;

D.  der henviser til, at et stort antal dødsdomme er blevet afsagt ved de masseretssager, som siden 2013 har været ført mod påståede medlemmer af Det Muslimske Broderskab og påståede tilhængere af den afsatte præsident Morsi; der henviser til, at disse retssager er i strid med Egyptens folkeretlige forpligtelser;

E.  der henviser til, at enhver person ifølge artikel 10 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder under fuld ligeberettigelse har krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstol, når der skal træffes en afgørelse med hensyn til vedkommendes rettigheder og forpligtelser og med hensyn til en hvilken som helst strafferetslig anklage mod den pågældende;

F.  der henviser til, at Ibrahim Halawa er blevet frihedsberøvet, fordi han fredeligt har udøvet sin ret til ytrings- og forsamlingsfrihed, og at han af Amnesty International betragtes som samvittighedsfange; der henviser til, at ytrings- og forsamlingsfrihed er uundværlige søjler i et demokratisk og pluralistisk samfund; der henviser til, at borgerne i henhold til artikel 73 i den egyptiske forfatning har ret til at organisere offentlige møder, optog, demonstrationer og enhver form for fredelig protest;

G.  der henviser til forlydender om, at der siden den militære magtovertagelse i juni 2013 er foretaget et stort antal frihedsberøvelser af demonstranter og samvittighedsfanger i Egypten; der henviser til, at forenings-, forsamlings- og ytringsfriheden siden juli 2013 har givet og fortsat giver anledning til særlig bekymring;

H.  der henviser til, at Ibrahim Halawa lever under særdeles barske fængselsforhold, herunder angiveligt tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling i forbindelse med hans anholdelse og frihedsberøvelse, og at han nægtes lægehjælp og advokatbistand; der henviser til, at Ibrahim Halawa ifølge sin familie og retlige repræsentanter har været i sultestrejke i protest mod sin fortsatte frihedsberøvelse lige siden den 21. oktober 2015, hvilket udgør en alvorlig trussel mod hans sundhedstilstand;

I.  der henviser til, at den egyptiske anklagemyndighed for Kairo Nord samt domstolen har undladt at anerkende, at Ibrahim Halawa var mindreårig ved sin anholdelse, hvilket er i strid med de forpligtelser, som påhviler de egyptiske myndigheder i henhold til konventionen om barnets rettigheder, som Egypten er part i;

J.  der understreger, at enhver dom, der indebærer dødsstraf for personer, som var under 18 år på tidspunktet for lovovertrædelsen, samt fuldbyrdelse heraf, er uforenelig med Egyptens internationale forpligtelser;

K.  der henviser til, at Irlands udenrigs- og handelsminister, Charles Flanagan, har udtrykt skuffelse over de gentagne udsættelser af Ibrahim Halawas retssag i Egypten; der henviser til, at irske ambassaderepræsentanter har deltaget i alle retsmøder indtil nu og endvidere har aflagt 48 officielle besøg hos Ibrahim Halawa, hvilket understreger den betydning, som den irske regering tillægger sagen;

L.  der henviser til, at Egypten tidligere har frigivet udenlandske statsborgere i henhold til et præsidentdekret fra november 2014, der gør det muligt for udlændinge, som er tiltalt for en strafbar handling, at blive udvist til deres hjemland;

M.  der henviser til, at Egypten har undladt at gennemføre de foreløbige foranstaltninger, som Den Afrikanske Kommission for Menneske- og Folkerettigheder anmodede om i marts 2015, med henblik på at garantere for integriteten af Ibrahim Halawa og de andre mindreårige i sagen ved at løslade dem omgående mod kaution;

N.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater bestræber sig for at udvikle tættere forbindelser med Egypten og dets folk som en vigtig nabo og partner på en lang række områder; der henviser til, at Egypten med sine over 80 millioner indbyggere er det folkerigeste arabiske land og spiller en central rolle i det sydlige Middelhavsområde; der henviser til, at det står over for alvorlig sikkerhedsproblemer på grund af indvirkningerne fra situationen i nabolandene; der henviser til, at den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i Egypten har væsentlige konsekvenser for hele regionen og uden for denne;

1.  udtrykker sine dybe betænkeligheder ved de uacceptable krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder i forbindelse med den vilkårlige frihedsberøvelse af den irske statsborger Ibrahim Halawa og opfordrer de egyptiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at overgive ham i de irske myndigheders varetægt i overensstemmelse med det præsidentdekret, der blev udstedt i november 2014 i henhold til den egyptiske lov nr. 140;

2.  udtrykker sin dybeste bekymring over Ibrahim Halawas forværrede tilstand som følge af hans sultestrejke og de angiveligt ringe forhold, han lever under i fængslet; opfordrer de egyptiske myndigheder til at gøre en særlig indsats for at sikre, at Ibrahim Halawas sundhed og trivsel opretholdes, så længe han fortsat er fængslet; kræver, at alle rapporter om tortur og mishandling af Ibrahim Halawa underkastes en grundig og uafhængig undersøgelse;

3.  opfordrer de egyptiske myndigheder til at sikre overholdelsen af artikel 10 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, ifølge hvilken alle personer, der frihedsberøves, skal behandles humant og med respekt for menneskets naturlige værdighed;

4.  minder de egyptiske myndigheder om, at Egypten er bundet af indiskutable internationale forpligtelser i henhold til konventionen om barnets rettigheder, eftersom de finder anvendelse på Ibrahim Halawa; kræver, at de egyptiske myndigheder kategorisk udelukker, at Ibrahim Halawa kan idømmes dødsstraf, eftersom han var mindreårig på tidspunktet for sin arrestation;

5.  fastholder, at EU fuldt og helt afviser anvendelsen af dødsstraf under nogen omstændigheder, og opfordrer til et fuldstændigt moratorium for idømmelse af dødsstraf i Egypten; opfordrer Egypten til at ratificere den anden valgfrie protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der sigter mod afskaffelse af dødsstraf;

6.  finder det yderst foruroligende, at de egyptiske myndigheder har undladt at sikre retten til en retfærdig rettergang for Ibrahim Halawa og hans 493 medtiltalte, navnlig den manglende mulighed for at vurdere eller anfægte deres vedvarende frihedsberøvelse og anklagerne mod dem, den gentagne nægtelse af at give dem adgang til advokater samt den urimeligt lange varetægtsfængsling, der er i strid med Egyptens nationale og internationale forpligtelser;

7.  er overbevist om, at det vil blive meget svært for Ibrahim Halawas advokater at fremføre et individuelt forsvar for ham i tilfælde af, at hans sag bliver behandlet som en del af en masseretssag mod alle de personer, der blev anholdt i forbindelse med demonstrationerne i august 2013;

8.  fordømmer på det stærkeste anvendelsen af en masseretssag som led i den retslige proces og opfordrer de egyptiske myndigheder til at overholde folkeretten og sikre de højeste internationale standarder for så vidt angår retten til en retfærdig rettergang; opfordrer de egyptiske myndigheder til at løslade dem, der er frihedsberøvet for på fredelig vis at have udøvet deres ret til ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed, som er nedfældet i den egyptiske forfatning og andre internationale konventioner, som Egypten er part i; udtrykker dyb bekymring over den alvorlige forringelse af forholdene for medierne; fordømmer retssagerne mod og domfældelserne af egyptiske og udenlandske journalister in absentia;

9.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten, via EU’s delegation i Kairo, samt medlemsstaterne, navnlig Irland, til at overvåge alle retsmøder i sagen mod Ibrahim Halawa og hans medtiltalte; forventer, at EU-Udenrigstjenesten tager denne sag op på højeste plan i sin dialog med Egypten og rapporterer regelmæssigt tilbage til Parlamentet om overvågningen af retssagen; opfordrer de irske myndigheder og EU's delegation til fortsat at yde Ibrahim Halawa og hans slægtninge fuld juridisk, konsulær og anden støtte og til regelmæssigt at besøge ham i fængslet; opfordrer de egyptiske myndigheder til, i lyset af at Ibrahim Halawa er europæisk statsborger, fortsat at give den irske regering konsulær adgang;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, FN’s højkommissær for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Den Arabiske Republik Egyptens præsident og hans midlertidige regering.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0012.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0348.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik