Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/3016(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1402/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.2
CRE 17/12/2015 - 9.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0463

Vastuvõetud tekstid
PDF 171kWORD 72k
Neljapäev, 17. detsember 2015 - Strasbourg
Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus
P8_TA(2015)0463RC-B8-1402/2015

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2015. aasta resolutsioon Ibrahim Halawa kohta, keda võib ähvardada surmanuhtlus (2015/3016(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Egiptuse kohta, eelkõige 15. jaanuari 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Egiptuses(1) ja 8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni surmanuhtluse kohta(2),

–  võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 2013. aasta augusti ja 2014. aasta veebruari järeldusi Egiptuse kohta,

–  võttes arvesse ELi-Egiptuse 2001. aasta assotsieerimislepingut, mis jõustus 2004. aastal ja mida täiendati 2007. aastal ELi-Egiptuse tegevuskavaga,

–  võttes arvesse 25. märtsil 2015. aastal avaldatud Euroopa naabruspoliitika 2014. aasta eduaruannet Egiptuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse hiljutisi avaldusi Egiptuse kohta, sealhulgas 16. juuni 2015. aasta avaldust kohtuotsuste kohta Egiptuses ja 4. veebruari 2015. aasta avaldust aktivistide süüdimõistmise kohta Egiptuses,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini poolt ELi nimel ning Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandi poolt 10. oktoobril 2015. aastal tehtud ühisavaldust Euroopa ja ülemaailmse surmanuhtluse vastu võitlemise päeva puhul,

–  võttes arvesse ELi suuniseid surmanuhtluse küsimuses ning suuniseid Euroopa Liidu kolmandatele riikidele suunatud poliitika kohta piinamise ning muu julma, ebainimliku ja inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise asjus,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni, millega Egiptus on ühinenud; võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone, eelkõige 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni surmanuhtluse kasutamisele moratooriumi kehtestamise kohta (69/186),

–  võttes arvesse Egiptuse Araabia Vabariigi põhiseadust,

–  võttes arvesse Egiptuse 24. novembri 2013. aasta seadust 107, millega reguleeritakse avalike kogunemiste, rongkäikude ja rahumeelsete meeleavalduste õigust,

–  võttes arvesse presidendi 2014. aasta novembri dekreeti (seadus 140), millega lubatakse kuritöös süüdistatavaid välismaa kodanikke oma päritoluriiki tagasi saata,

–  võttes arvesse Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste komisjoni põhimõtteid ja suuniseid õiglast kohtulikku arutamist ja õigusabi käsitlevate õiguste kohta Aafrikas; võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Iiri kodanikku Ibrahim Halawat peetakse juba üle kahe aasta kinni süüdistatuna selles, et perekondliku puhkuse ajal Kairos osales ta 16.–17. augustil 2013 ebaseaduslikul meelevaldusel, mille käigus meeleavaldajad väidetavalt põhjustasid inimeste surma ja kuritegelikku kahju; arvestades, et nende meeleavalduste käigus hukkus 97 inimest, enamik neist julgeolekujõudude poolt rakendatud ülemäärase jõu tagajärjel; arvestades, et Ibrahim Halawa oli vahistamise hetkel 17-aastane ning seega nii Egiptuse kui ka rahvusvahelise õiguse kohaselt alaealine;

B.  arvestades, et Ibrahim Halawa ja tema kolm õde vahistati, kui nad otsisid varju Al-Fatehi mošeest pärast seda, kui meeleavaldus muutus vägivaldseks; arvestades, et tema kolm õde vabastati hiljem ametivõimude poolt;

C.  arvestades, et prokurör ei ole esitanud tõendeid selle kohta, et Ibrahim Halawa oleks osalenud meeleavalduse ajal üheski vägivallaaktis; arvestades, et prokurör on tuginenud üksnes politseinikest tunnistajate antud tunnistustele ning julgeolekuteenistuse korraldatud uurimisele; arvestades, et Egiptuse kohus on tema kohtuprotsessi korduvalt katkestanud ja edasi lükanud, viimati toimus see 15. detsembril 2015; arvestades, et terve aasta jooksul pärast vahistamist ei esitatud talle süüdistust; arvestades, et Ibrahim Halawa ootab koos ülejäänud 493 isikuga, kellest enamik on täisealised, 19. detsembriks 2015 kavandatud kollektiivset kohtuprotsessi, ilma vähimagi tagatiseta, et kohaldatakse vaba ja õiglase kohtupidamise miinimumstandardeid, ning süüdimõistmise korral võib teda ähvardada surmanuhtlus; arvestades, et 2015. aasta mais hukati Egiptuses kuus inimest, kellest üks oli sama vana kui Ibrahim Halawa praegu;

D.  arvestades, et alates 2013. aastast on suur hulk surmanuhtlusi mõistetud kollektiivsetel kohtuprotsessidel väidetavatele Moslemi Vennaskonna liikmetele ja tagandatud president Morsi väidetavatele pooldajatele; arvestades, et need menetlused rikuvad rahvusvahelisest õigusest tulenevaid Egiptuse kohustusi;

E.  arvestades, et inimõiguste ülddeklaratsiooni artikli 10 kohaselt on igal inimesel tema õiguste ja kohustuste määratlemiseks ja temale esitatud kriminaalsüüdistuste põhjendatuse kindlakstegemiseks täieliku võrdsuse alusel õigus sellele, et tema asi vaadataks avalikult ja kõiki õigluse nõudeid järgides läbi sõltumatu ja erapooletu kohtu poolt;

F.  arvestades, et Ibrahim Halawat peetakse kinni selle eest, et ta kasutas rahumeelselt oma sõna- ja kogunemisvabadust, ning Amnesty International käsitleb teda meelsusvangina; arvestades, et sõna- ja kogunemisvabadus on iga demokraatliku ja pluralistliku ühiskonna asendamatu alustala; arvestades, et Egiptuse põhiseaduse artiklis 73 on sätestatud, et kodanikel on õigus korraldada avalikke miitinguid, rongkäike, demonstratsioone ja mis tahes vormis rahumeelseid meeleavaldusi;

G.  arvestades, et teadete kohaselt on alates 2013. aasta juuni sõjaväelisest riigipöördest Egiptuses toimunud väga palju meeleavaldajate ja meelsusvangide vahistamisi; arvestades, et ühinemis-, kogunemis- ja sõnavabadus on alates 2013. aasta juulist olnud eriti murettekitavateks valdkondadeks;

H.  arvestades, et Ibrahim Halawat peetakse äärmiselt karmides vanglatingimustes, mis väidetavalt hõlmavad piinamist ja muud julmal, ebainimlikul ja alandaval moel kohtlemist nii vahistamisel kui ka vangistuses, ning talle ei võimaldata arsti- ega õigusabi; arvestades, et tema perekonna ja seaduslike esindajate väitel on Ibrahim Halawa protestiks oma jätkuva kinnipidamise vastu pidanud alates 21. oktoobrist 2015 näljastreiki, seades nii tõsiselt ohtu oma tervisliku seisundi;

I.  arvestades, et Põhja-Kairo prokuratuur ja kohus ei ole tunnistanud Ibrahim Halawat tema vahistamise hetkel alaealiseks, millega nad rikuvad Egiptuse ametivõimudel lasuvaid kohustusi vastavalt lapse õiguste konventsioonile, millega Egiptus on ühinenud;

J.  arvestades, et mis tahes kohtuotsus, millega mõistetakse rikkumise hetkel alla 18-aastasele isikule surmanuhtlus, ja selle täideviimine on vastuolus Egiptuse rahvusvaheliste kohustustega;

K.  arvestades, et Iirimaa välis- ja kaubandusminister Charles Flanagan on väljendanud pettumust seoses Ibrahim Halawa kohtuprotsessi pideva katkestamisega Egiptuses; arvestades, et Iiri konsulaarametnikud on viibinud kõigil senitoimunud kohtuistungitel ning samuti külastanud 48 korral Ibrahim Halawat, ja arvestades, et see rõhutab asjaolu, kuivõrd oluliseks Iiri valitsus seda kohtuasja peab;

L.  arvestades, et Egiptus on välisriikide kodanikke vabastanud presidendi 2014. aasta novembri dekreedi alusel, millega lubatakse kuritöös süüdistatavaid välismaalasi oma päritoluriiki välja saata;

M.  arvestades, et Egiptus ei ole tänaseni rakendanud Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste komisjoni poolt 2015. aasta märtsis taotletud ajutisi meetmeid, et tagada Ibrahim Halawa ja teiste selle kohtuasjaga seotud alaealiste puutumatus, vabastades nad viivitamata kautsjoni vastu;

N.  arvestades, et ELi ja selle liikmesriikide eesmärk on arendada tihedamaid sidemeid egiptlaste ja Egiptuse kui olulise naabri ja partneriga mitmetes eri valdkondades; arvestades, et oma rohkem kui 80 miljoni elanikuga on Egiptus suurima rahvaarvuga araabia riik ning Vahemere lõunakalda riikide seas määrava tähtsusega; arvestades, et Egiptus seisab naaberriikides valitseva olukorra tõttu silmitsi tõsiste julgeolekuprobleemidega; arvestades, et Egiptuse poliitilistel, majanduslikel ja sotsiaalsetel arengusuundadel on oluline mõju kogu piirkonnas ja kaugemalgi;

1.  väljendab sügavat muret põhiliste inimõiguste vastuvõetamatu rikkumise pärast seoses Iiri kodaniku Ibrahim Halawa meelevaldse kinnipidamisega ja palub Egiptuse ametivõimudel ta koheselt ja tingimusteta Iirimaa ametivõimudele üle anda vastavalt Egiptuse seaduse 140 alusel antud 2014. aasta novembri presidendi dekreedile;

2.  väljendab sügavaimat muret Ibrahim Halawa halveneva seisundi pärast tulenevalt näljastreigist ja väidetavatest halbadest tingimustest vanglas; kutsub Egiptuse ametivõime üles tagama esmajärjekorras Ibrahim Halawa tervise ja heaolu säilitamise tema vanglas viibimise ajal; nõuab, et põhjalikult uuritaks kõiki süüdistusi Ibrahim Halawa piinamises ja halvas kohtlemises;

3.  palub Egiptuse ametivõimudel tagada, et järgitaks kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 10, mille alusel „kõikidel isikutel, kellelt on võetud vabadus, on õigus humaansele kohtlemisele ja inimväärikuse austamisele”;

4.  tuletab Egiptuse ametivõimudele meelde, et lapse õiguste konventsiooni alusel on Egiptus seotud vaieldamatute rahvusvaheliste kohustustega Ibrahim Halawa suhtes; nõuab, et Egiptuse ametivõimud välistaksid kategooriliselt surmanuhtluse ohu, juhul kui Ibrahim Halawa peaks süüdi mõistetama, kuna ta vahistati alaealisena;

5.  kordab ELi täielikku vastuseisu surmanuhtluse kasutamisele mis tahes asjaoludel ning nõuab täielikku moratooriumi surmanuhtluse määramisele Egiptuses; nõuab tungivalt, et Egiptus ratifitseeriks 1996. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise fakultatiivprotokolli, mille eesmärk on surmanuhtluse kaotamine;

6.  väljendab äärmist muret seoses asjaoluga, et Egiptuse ametivõimud ei ole Ibrahim Halawa ja tema 493 kaaskohtualuse puhul pidanud kinni õigusest õiglasele kohtumenetlusele, eelkõige seoses puuduva võimalusega läbi vaadata või vaidlustada nende jätkuvat kinnipidamist ja nende vastu esitatud süüdistusi, korduva keeldumisega võimaldada kasutada advokaati ja ülipika eelvangistusperioodiga, mis rikuvad Egiptuse siseriiklikke ja rahvusvahelisi kohustusi;

7.  on veendunud, et Ibrahim Halawa advokaatidel on äärmiselt raske teda kaitsta, kui tema kohtuasja arutatakse osana kõigi 2013. aasta augusti meeleavaldustega seotud kohtualuste kollektiivsest kohtuprotsessist;

8.  mõistab rangelt hukka kollektiivse kohtuprotsessi kasutamise kohtumenetluse käigus ning palub Egiptuse ametivõimudel õiglase kohtumõistmise ja nõuetekohase menetluse osas järgida rahvusvahelist õigust ning tagada kõrgeimad rahvusvahelised standardid; kutsub Egiptuse ametivõime üles vabastama isikud, kes on kinni peetud selle eest, et nad rahumeelselt kasutasid oma sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabaduse õigust, mis on tagatud Egiptuse põhiseadusega ja teiste rahvusvaheliste konventsioonidega, millega Egiptus on ühinenud; väljendab sügavat muret meediakeskkonna tõsise halvenemise pärast; mõistab hukka tagaselja toimunud kohtuprotsessid ja süüdimõistvad otsused Egiptuse ja välismaa ajakirjanike suhtes;

9.  kutsub Euroopa välisteenistust – ELi delegatsiooni kaudu Kairos – ja liikmesriike, eelkõige Iirimaad üles jälgima kõiki Ibrahim Halawa ja tema kaassüüdistatavate kohtuprotsessi istungeid; eeldab Euroopa välisteenistuselt selle küsimuse tõstatamist Egiptusega peetava dialoogi kõige kõrgemal tasandil ning andma Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru kohtuprotsessi jälgimisest; kutsub Iirimaa ametivõime ja ELi delegatsiooni üles jätkama täieliku õigus-, konsulaar- ja muus vormis antava abi osutamist Ibrahim Halawale ja tema sugulastele ning külastama teda regulaarselt vanglas; kutsub Egiptuse ametivõime üles võimaldama Iiri valitsusel osutada jätkuvalt konsulaarabi Ibrahim Halawale kui Euroopa Liidu kodanikule;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroole, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning Egiptuse Araabia Vabariigi presidendile ja ajutisele valitsusele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0012.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0348.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika