Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/3016(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1402/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.2
CRE 17/12/2015 - 9.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0463

Hyväksytyt tekstit
PDF 170kWORD 71k
Torstai 17. joulukuuta 2015 - Strasbourg
Ibrahim Halawan mahdollinen kuolemantuomio
P8_TA(2015)0463RC-B8-1402/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2015 Ibrahim Halawan mahdollisesta kuolemantuomiosta (2015/3016(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Egyptistä ja erityisesti 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Egyptin tilanteesta(1) sekä 8. lokakuuta 2015 antamansa päätöslauselman kuolemanrangaistuksesta(2),

–  ottaa huomioon EU:n ulkoasiainneuvoston elokuussa 2013 ja helmikuussa 2014 hyväksymät päätelmät Egyptistä,

–  ottaa huomioon vuonna 2001 tehdyn ja vuonna 2004 voimaan tulleen EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimuksen, jota täydennettiin EU:n ja Egyptin välillä vuonna 2007 tehdyllä toimintasuunnitelmalla,

–  ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2015 päivätyn Egyptiä koskevan Euroopan naapuruuspolitiikkaan liittyvän edistymiskertomuksen 2014,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon viimeaikaiset julkilausumat Egyptistä, mukaan luettuina 16. kesäkuuta 2015 annettu julkilausuma tuomioistuimen tuomioista Egyptissä ja 4. helmikuuta 2015 annettu julkilausuma aktivistien saamista tuomioista Egyptissä,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin EU:n puolesta ja Euroopan neuvoston pääsihteerin Thorbjørn Jaglandin 10. lokakuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman eurooppalaisesta ja kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä,

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta koskevat EU:n suuntaviivat ja EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen, joiden sopimuspuoli Egypti on; ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat ja erityisesti sen 18. joulukuuta 2014 antaman päätöslauselman kuolemanrangaistuksen käyttöä koskevasta moratoriosta (69/186),

–  ottaa huomioon Egyptin arabitasavallan perustuslain,

–  ottaa huomioon 24. marraskuuta 2013 annetun Egyptin lain nro 107 oikeudesta julkisiin kokoontumisiin, kulkueisiin ja rauhanomaisiin mielenosoituksiin,

–  ottaa huomioon marraskuussa 2014 annetun presidentin asetuksen (laki nro 140), jonka nojalla rikoksesta syytetyt ulkomaalaiset voidaan palauttaa kotimaahansa,

–  ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnan periaatteet ja suuntaviivat oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeusapuun Afrikassa; ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Irlannin kansalainen Ibrahim Halawa on ollut pidätettynä yli kahden vuoden ajan syytettynä osallistumisesta Kairossa perheensä kanssa lomalla ollessaan 16. ja 17. elokuuta 2013 laittomaan mielenosoitukseen, jonka aikana mielenosoittajien väitetään aiheuttaneen kuolonuhreja ja syyllistyneen ilkivaltaan; ottaa huomioon, että mielenosoituksissa kuoli 97 ihmistä, joista useimmat menehtyivät turvallisuusjoukkojen liiallisen voimankäytön seurauksena; ottaa huomioon, että Ibrahim Halawa oli pidätyshetkellä 17-vuotias eli Egyptin lain ja kansainvälisen oikeuden mukaan vielä alaikäinen;

B.  ottaa huomioon, että Ibrahim Halawa pidätettiin kolmen sisarensa kanssa heidän hakeuduttuaan turvaan Al-Fatehin moskeijaan väkivaltaisuuksien puhjetessa mielenosoituksen aikana; ottaa huomioon, että viranomaiset vapauttivat myöhemmin hänen kolme sisartaan;

C.  ottaa huomioon, että syyttäjä ei ole toimittanut näyttöä siitä, että Ibrahim Halawa olisi ollut mukana yhdessäkään mielenosoitusten aikaisessa väkivallanteossa; ottaa huomioon, että syyttäjä on tukeutunut pelkästään poliisien antamiin todistajanlausuntoihin ja poliisin tutkintapöytäkirjoihin sekä tiedustelupalvelujen tutkimuksiin; ottaa huomioon, että egyptiläinen tuomioistuin on toistuvasti lykännyt Ibrahim Halawan oikeudenkäyntiä ja keskeyttänyt sen viimeksi 15. joulukuuta 2015; ottaa huomioon, että häntä vastaan ei nostettu syytettä vuoteen hänen pidättämisensä jälkeen; ottaa huomion, että Ibrahim Halawa ja 493 muuta henkilöä, joista suurin osa on aikuisia, odottavat 19. joulukuuta 2015 järjestettävää joukko-oikeudenkäyntiä eikä heillä ole mitään takeita vapaaseen ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta ja että häntä saattaa uhata kuolemanrangaistus, jos hänet tuomitaan syylliseksi; ottaa huomioon, että Egypti teloitti toukokuussa 2015 kuusi henkilöä, joista yksi oli samanikäinen kuin Ibrahim Halawa nyt;

D.  ottaa huomioon, että väitetyille Muslimiveljeskunnan jäsenille ja vallasta syöstyn presidentti Mursin väitetyille kannattajille on vuodesta 2013 lähtien langetettu joukko-oikeudenkäynneissä suuri määrä kuolemantuomioita; toteaa, että nämä oikeudenkäyntimenettelyt rikkovat Egyptin kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteita;

E.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10 artiklan mukaan jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä;

F.  ottaa huomioon, että Ibrahim Halawa on pidätettynä, koska hän on käyttänyt rauhanomaisesti oikeuttaan sananvapauteen ja kokoontumisvapauteen, ja Amnesty International pitää häntä mielipidevankina; toteaa, että sananvapaus ja kokoontumisvapaus ovat demokraattisen ja moniarvoisen yhteiskunnan välttämättömiä tukipilareita; ottaa huomioon, että Egyptin perustuslain 73 pykälässä määrätään, että kansalaisilla on oikeus järjestää julkisia kokouksia, marsseja, mielenosoituksia ja kaikenlaisia rauhanomaisia protesteja;

G.  ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan kesäkuussa 2013 tapahtuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen Egyptissä on pidätetty suuri joukko mielenosoittajia ja vangittu ihmisiä heidän mielipiteidensä vuoksi; toteaa, että yhdistymis- ja kokoontumisvapaus sekä sananvapaus ovat pysyneet erityisinä huolenaiheina heinäkuusta 2013 lähtien;

H.  ottaa huomioon, että Ibrahim Halawan olot vankilassa ovat erittäin kovat ja että hänen väitetään muun muassa joutuneen kokemaan kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua pidätyksen yhteydessä ja vankeusaikana ja häneltä on evätty lääkinnällinen ja oikeudellinen apu; ottaa huomioon, että Ibrahim Halawan perheen ja laillisten edustajien mukaan hän on ollut 21. lokakuuta 2015 lähtien nälkälakossa protestina vangitsemisen jatkamiselle, mikä vaarantaa vakavasti hänen terveydentilansa;

I.  ottaa huomioon, että Egyptin Kairon pohjoisen piirin syyttäjäviranomaiset ja tuomioistuin eivät kohdelleet Ibrahim Halawaa alaikäisenä, kun hänet pidätettiin, mikä rikkoo velvoitteita, joita Egyptin viranomaisille on asetettu yleissopimuksessa lapsen oikeuksista, jonka sopimuspuoli Egypti on;

J.  ottaa huomioon, että tuomiot, joissa rikoksentekohetkellä alle 18-vuotiaalle langetetaan kuolemanrangaistus, sekä tällaisten henkilöiden teloitukset ovat ristiriidassa Egyptin kansainvälisten velvoitteiden kanssa;

K.  katsoo, että Irlannin ulkoasiain- ja kauppaministeri Charles Flanagan on ilmaissut pettymyksensä Ibrahim Halawan tapauksen käsittelyn jatkuvaan lykkäämiseen Egyptissä; ottaa huomioon, että Irlannin konsuliviranomaiset ovat osallistuneet kaikkiin tähänastisiin käsittelyihin sekä vierailleet Ibrahim Halawan luona 48 kertaa, mikä osoittaa, että tapaus on hyvin tärkeä Irlannin hallitukselle;

L.  ottaa huomioon, että Egypti on vapauttanut ulkomaalaisia marraskuussa 2014 annetun presidentin asetuksen nojalla, joka mahdollistaa rikoksesta syytettyjen ulkomaalaisten karkottamisen kotimaahansa;

M.  ottaa huomioon, että Egypti ei ole vielä toteuttanut Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnan maaliskuussa 2015 pyytämiä väliaikaisia toimenpiteitä Ibrahim Halawan ja tapaukseen liittyvien muiden alaikäisten henkilöiden koskemattomuuden takaamiseksi vapauttamalla heidät välittömästi takuita vastaan;

N.  ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot pyrkivät tiivistämään monilla eri aloilla suhteita Egyptiin ja sen kansaan, sillä se on tärkeä naapuri ja kumppani; ottaa huomioon, että yli 80 miljoonan asukkaan Egypti on väkirikkain arabimaa ja että se on keskeinen valtio eteläisen Välimeren alueella; toteaa, että maahan kohdistuu vakavia turvallisuushaasteita naapurimaiden tilanteen vaikutuksesta; toteaa, että Egyptin poliittisilla, taloudellisilla ja yhteiskunnallisilla tapahtumilla on merkittäviä vaikutuksia koko alueeseen ja laajemmaltikin;

1.  ilmaisee syvän huolensa Irlannin kansalaisen Ibrahim Halawan mielivaltaisesta pidätyksestä ja toteaa sen loukkaavan perusihmisoikeuksia tavalla, jota ei voida hyväksyä; kehottaa Egyptin viranomaisia vapauttamaan Halawan välittömästi ja ehdoitta Irlannin viranomaisten huostaan Egyptin lain nro 140 nojalla marraskuussa 2014 annetun presidentin asetuksen mukaisesti;

2.  ilmaisee syvän huolensa Ibrahim Halawan kunnon heikkenemisestä nälkälakon vuoksi sekä hänen huonoiksi väitetyistä vankilaoloistaan; kehottaa Egyptin viranomaisia huolehtimaan ensisijaisesti siitä, että Ibrahim Halawa pysyy terveenä ja hyvinvoivana vankilassaolonsa aikana; vaatii, että kaikki väitteet Ibrahim Halawan kidutuksesta ja huonosta kohtelusta tutkitaan perusteellisesti ja riippumattomasti;

3.  pyytää Egyptin viranomaisia varmistamaan, että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 10 artiklaa, jonka mukaan kaikkia henkilöitä, joilta on riistetty heidän vapautensa, on kohdeltava inhimillisesti ja kunnioittaen ihmisen synnynnäistä arvoa, noudatetaan;

4.  muistuttaa Egyptin viranomaisia siitä, että Egyptiä sitovat lapsen oikeuksien sopimuksen nojalla kiistattomat kansainväliset velvoitteet, joita sovelletaan Ibrahim Halawan tapauksessa; vaatii Egyptin viranomaisia sulkemaan kokonaan pois kuolemanrangaistuksen uhan, jos Ibrahim Halawa tuomitaan, koska hänet pidätettiin alaikäisenä;

5.  toteaa EU:n vastustavan ehdottomasti kuolemanrangaistuksen käyttöä kaikissa olosuhteissa ja kehottaa keskeyttämään kokonaan kuolemantuomioiden langettamisen Egyptissä; kehottaa Egyptiä ratifioimaan vuonna 1996 tehtyyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän toisen valinnaisen pöytäkirjan kuolemanrangaistuksen poistamisesta;

6.  on erittäin huolissaan siitä, että Egyptin viranomaiset eivät ole kunnioittaneet Ibrahim Halawan ja 493 kanssasyytetyn oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, ja erityisesti siitä, että heidän jatkuvan vapaudenriistonsa ja heitä vastaan nostettujen syytteiden uudelleentarkastelu tai riitauttaminen ei ole ollut mahdollista ja heiltä on toistuvasti evätty asianajaja, ja on samoin huolissaan tutkintavankeuden liiallisesta kestosta, joka on vastoin Egyptin kansallisia ja kansainvälisiä velvoitteita;

7.  on vakuuttunut, että Ibrahim Halawan asianajajien on erittäin vaikeaa järjestää erillinen puolustus, jos hänen tapauksensa käsitellään osana kaikkien elokuun 2013 mielenosoitusten yhteydessä pidätettyjen syytettyjen joukko-oikeudenkäyntiä;

8.  tuomitsee jyrkästi joukko-oikeudenkäynnin käytön oikeusprosessissa ja kehottaa Egyptin viranomaisia noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja turvaamaan korkeimmat kansainväliset normit, jotka koskevat oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja menettelytakeita; kehottaa Egyptin viranomaisia vapauttamaan henkilöt, jotka on pidätetty siksi, että he ovat käyttäneet rauhanomaisesti oikeuttaan sananvapauteen ja kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen, jotka on kirjattu Egyptin perustuslakiin ja kansainvälisiin yleissopimuksiin, joiden sopimuspuoli Egypti on; on erittäin huolissaan mediaympäristön vakavasta heikentymisestä; tuomitsee oikeudenkäyntien järjestämisen egyptiläisiä ja ulkomaisia toimittajia vastaan ilman heidän läsnäoloaan sekä heidän tuomitsemisensa poissaolevina;

9.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa EU:n Kairon-edustuston välityksellä sekä jäsenvaltioita, erityisesti Irlantia, seuraamaan kaikkia käsittelyjä Ibrahim Halawan ja hänen kanssasyytettyjensä oikeudenkäynnissä; odottaa, että ulkosuhdehallinto tuo tapauksen esille korkeimmalla tasolla vuoropuhelussaan Egyptin kanssa ja raportoi säännöllisesti parlamentille oikeudenkäynnin seurannasta; kehottaa Irlannin viranomaisia antamaan edelleen täysimääräistä oikeudellista tukea, konsuliapua ja muunlaista tukea Ibrahim Halawalle ja hänen sukulaisilleen sekä vierailemaan säännöllisesti hänen luonaan vankilassa; toteaa, että tämä koskee myös EU:n edustustoa; kehottaa Egyptin viranomaisia mahdollistamaan edelleen Irlannin hallituksen konsulipalvelujen saatavuuden ottaen huomioon, että Ibrahim Halawa on EU:n kansalainen;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Egyptin arabitasavallan presidentille ja väliaikaishallinnolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0012.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0348.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö