Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/3017(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1409/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2015 - 9.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0464

Priimti tekstai
PDF 257kWORD 79k
Ketvirtadienis, 2015 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Padėtis Maldyvuose
P8_TA(2015)0464RC-B8-1409/2015

2015 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Maldyvuose (2015/3017(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Maldyvų, ypač į 2004 m. rugsėjo 16 d.(1) ir 2015 m. balandžio 30 d.(2) rezoliucijas,

−  atsižvelgdamas į ES rinkimų stebėjimo misijos Maldyvų Respublikos parlamento rinkimuose 2014 m. kovo 22 d. galutinę ataskaitą,

−  atsižvelgdamas į susitarus su ES valstybių narių ambasadomis ir Norvegijos bei Šveicarijos ambasadomis Kolombe, akredituotomis Maldyvams, 2014 m. rugsėjo 30 d. pateiktą ES delegacijos bendrą vietos pareiškimą dėl grėsmės pilietinei visuomenei ir žmonių teisėms Maldyvuose,

−  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 12 d. Delegacijos ryšiams su Pietų Azijos šalimis pirmininko pranešimą dėl buvusio Prezidento Mohamedo Nasheedo suėmimo Maldyvuose ir į 2015 m. balandžio 10 d. Užsienio reikalų komiteto pirmininko laišką Maldyvų Respublikos užsienio reikalų ministrui,

−  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 14 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos atstovo spaudai pareiškimą dėl buvusio Maldyvų prezidento Mohamedo Nasheedo nuteisimo,

−  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 5 d. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovo spaudai pareiškimą dėl nepaprastosios padėties, kurią paskelbė Maldyvų prezidentas,

−  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Maldyvai yra pasirašę,

−  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 18 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ado Al Husseino pareiškimą dėl buvusio prezidento Mohamedo Nasheedo teismo proceso,

−  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 4 d. JT Darbo grupės savavališko sulaikymo klausimais nuomonę Nr. 33/2015 dėl Maldyvų,

−  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 6 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos atlikto naujausio visuotinio periodinio Maldyvų vertinimo dokumentus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2013 m. prezidento rinkimų procese, po kurio į valdžią atėjo Abdulla Yameen Abdul Gayoom, buvo pastebėta pažeidimų;

B.  kadangi 2015 m. kovo 13 d. Mohamed Nasheed, pirmasis demokratiškai išrinktas Maldyvų prezidentas, buvo nuteistas 13 metų kalėti remiantis politiškai motyvuotais kaltinimais ir kadangi JT Darbo grupė savavališko sulaikymo klausimais pasmerkė šį faktą; kadangi per šį teismo procesą padaryta pažeidimų; kadangi kiti buvę pareigūnai, įskaitant buvusį viceprezidentą Ahmedą Adeebą ir buvusius gynybos ministrus Mohamedą Nazimą ir Tholhathą Ibrahimą, taip pat buvo suimti ir įkalinti;

C.  kadangi rūpestį kelia itin politizuotos Maldyvų teisminės institucijos, kurios daug metų piktnaudžiavo įgaliojimais ir veikė esamos valdančiosios partijos naudai ir prieš opozicijos politikus;

D.  kadangi 2015 m. lapkričio 4 d. Maldyvų vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį, kuri po šešių dienų buvo atšaukta ir kuria, kaip paaiškėjo, buvo pasinaudota siekiant sustabdyti masinius prieš vyriausybę nukreiptus protestus; kadangi vyriausybė plačiu mastu buvo pasmerkta už tai, kad buvo apribotos pagrindinės piliečių teisės, o kariuomenei ir policijai suteikti įgaliojimai savavališkai vykdyti paiešką ir suimti;

E.  kadangi 2015 m. lapkričio 27 ir 28 d. policija Maldyvuose išvaikė opozicijos protestuotojus, panaudojusi ašarines ir pipirines dujas, ir suėmė daugiau kaip dešimt demonstrantų, kurie reikalavo paleisti buvusį prezidentą ir kitus kalinamus politinius lyderius;

F.  kadangi žmogaus teisių srityje dirbantis teisininkas ir buvusio prezidento Mohamedo Nasheedo teisininkų komandos narys Mahfooz Saeed 2015 m. rugsėjo 4 d. buvo užpultas;

G.  kadangi mirties bausmės moratoriumas (įskaitant atidėtą bausmės taikymą nepilnamečiams), Maldyvuose taikomas nuo 1953 m., 2014 m. balandžio mėn. buvo panaikintas;

H.  kadangi parlamentas priėmė teisės aktą, pagal kurį reikalavimas taikyti ribojamąsias priemones ir kitas susijusias nuobaudas Maldyvų vyriausybei ir jos nariams laikomas išdavikišku nusikaltimu;

I.  kadangi Tarpparlamentinės sąjungos komitetas parlamentų narių žmogaus teisių klausimais įvardijo Maldyvus kaip vieną iš daugiausiai išpuolių prieš opozicijoje esančius parlamento narius vykdančių šalių, kurioje opozicijos politikai reguliariai bauginami, suimami ir kalinami; kadangi žodžio laisvei (įskaitant žiniasklaidos laisvę), asociacijų laisvei ir demokratiniam pliuralizmui kyla vis didesnis pavojus, nes suimta šimtai protestų prieš vyriausybę dalyvių ir jiems pateikti kaltinimai;

J.  kadangi nerimą kelia tai, jog didėja radikalių islamistų karingumas, taip pat tai, kad daug radikalizuotų jaunų vyrų ir moterų tariamai prisijungė prie ISIS; kadangi vertinant pagal gyventojų skaičių Maldyvai yra šalis, iš kurios užverbuojama daugiausia ISIS kovotojų;

K.  kadangi vyriausybę kritikuojantis žurnalistas Ahmed Rilwan, kuris tariamai dingo 2014 m. rugpjūčio mėn., vis dar nerastas, ir dabar baiminamasi, kad jis yra negyvas;

L.  kadangi gaujos ir radikalios islamistų grupuotės, tariamai bendradarbiaujančios su policija, dažnai užpuola vyriausybės veiksmus kritikuojančias arba ateizmo propagavimu kaltinamas institucijas, organizacijas ir asmenis, o tai sukuria bauginimo atmosferą;

M.  kadangi vis didėja pilietinės visuomenės organizacijų ir žmogaus teisių gynėjų (įskaitant ankstesnę Maldyvų žmogaus teisių komisiją (HRCN), kurią Aukščiausiasis teismas kritikavo dėl to, kad ji JT Žmogaus teisių tarybos visuotiniam periodiniam vertinimui pateikė pranešimą) persekiojimas, bauginimas ir atakos prieš jas;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl laipsniško demokratijos standartų kritimo ir stiprėjančių autoritarinių tendencijų Maldyvuose, sukuriančių baimės aplinką ir politinę įtampą, kurios gali tapti grėsme bet kokiems pastaraisiais metais šalyje pasiektiems laimėjimams žmogaus teisių, demokratijos ir teisės viršenybės srityse;

2.  apgailestauja, kad imamasi griežtų priemonių prieš politinius oponentus; ragina Maldyvų vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti buvusį prezidentą Mohamedą Nasheedą, buvusį viceprezidentą Ahmedą Adeebą, buvusius gynybos ministrus Tholhathą Ibrahimą ir Mohamedą Nazimą, taip pat Sheikhą Imraną Abdullą ir kitus politinius kalinius ir panaikinti visus jiems pateiktus kaltinimus; yra taip pat susirūpinęs dėl blogėjančios buvusio prezidento sveikatos;

3.  dar kartą reiškia didžiulį nepasitenkinimą dėl rimtų pažeidimų buvusio prezidento Mohamedo Nasheedo teismo procese;

4.  ragina Maldyvų vyriausybę užtikrinti visišką teismų nešališkumą ir laikytis tinkamo teisinio proceso bei gerbti teisę į teisingą, nešališką ir nepriklausomą bylos nagrinėjimą; pabrėžia, kad šalies teisines ir saugumo tarnybas reikia atskirti nuo politikos;

5.  šiomis aplinkybėmis reiškia didžiulį susirūpinimą dėl generalinio prokuroro atleidimo ir primena vyriausybei, kad generalinė prokuratūra pagal Maldyvų konstituciją yra nepriklausomas konstitucinis organas ir kad generaliniam prokurorui turi būti sudarytos sąlygos vykdyti teisėtus konstitucinius įgaliojimus be savavališko politikų kišimosi ar kitų valdžios institucijų bauginimų;

6.  yra itin susirūpinęs dėl nuolatinio žmogaus teisių Maldyvuose blogėjimo (taip pat dėl to, kad vykdomoji valdžia piktnaudžiauja nepaprastąja padėtimi) ir rizikos, kad padėtis gali pablogėti dar labiau; primena Maldyvų Respublikai jos tarptautinius įsipareigojimus dėl pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant vaikų teises ir pagrindines laisves;

7.  ragina visas politines partijas pradėti tikrą dialogą dėl šios trapios salų valstybės ateities;

8.  ragina Maldyvų vyriausybę gerbti ir visapusiškai remti teisę protestuoti, taip pat saviraiškos, susirinkimų ir asociacijų laisvę, ir nesiekti riboti šių teisių; be to, ragina Maldyvų vyriausybę panaikinti nebaudžiamumą savavaldžių tvarkdarių, kurie naudoja smurtą prieš religinę toleranciją skatinančius žmones, taikius protestuotojus, kritišką žiniasklaidą bei pilietinę visuomenę; ragina Maldyvus visapusiškai laikytis tarptautinių prievolių;

9.  ragina Maldyvų vyriausybę apsaugoti demokratiją propaguojančių asmenų, nuosaikių musulmonų, pasaulietiškos kultūros šalininkų ir tų, kurie prieštarauja vahabitų ir salafistų ideologijos propagavimui Maldyvuose, teises ir užtikrinti jų teisę dalyvauti visose šalies viešojo gyvenimo srityse;

10.  primena, kad žiniasklaidos laisvė yra kertinis veikiančios demokratijos akmuo; ragina Maldyvų vyriausybę ir valdžios institucijas užtikrinti deramą apsaugą žurnalistams ir žmogaus teisių gynėjams, kuriems grasinama ir prieš kuriuos vykdomi išpuoliai dėl jų teisėtai dirbamo darbo, ir, atsižvelgdamas į tai, ragina leisti atlikti nuodugnų tyrimą dėl Ahmedo Rilwano dingimo, Mahfoozo Saeedo užpuolimo ir gąsdinimų ir atakų prieš žurnalistus, pilietinės visuomenės narius ir nepriklausomas institucijas;

11.  ragina nedelsiant vėl paskelbti mirties bausmės moratoriumą, o vėliau ją visai panaikinti, taip pat persvarstyti baudžiamąjį kodeksą siekiant nutraukti fizinių bausmių taikymą;

12.  ragina Komisiją ir valstybes nares paskelbti išsamius įspėjimus dėl žmogaus teisių padėties Maldyvuose turistams, planuojantiems vykti į šią šalį; taip pat ragina Europos išorės veiksmų tarnybą atidžiai stebėti žmogaus teisių ir politinę padėtį Maldyvuose;

13.  ragina ES ir valstybes nares, atsižvelgiant į tai, kad Maldyvuose ir toliau blogėja demokratijos ir žmogaus teisių padėtis, imtis ribojamųjų priemonių ir taikyti tikslines sankcijas, t. y. įšaldyti tam tikrų Maldyvų vyriausybės narių ir pagrindinių jų rėmėjų, priklausančių Maldyvų verslo bendruomenei, turtą užsienyje ir taikyti draudimą keliauti;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybėms narėms ir Maldyvų vyriausybei bei parlamentui.

(1) OL C 140 E, 2005 6 9, p.165.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0180.

Teisinė informacija - Privatumo politika