Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/3018(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-1412/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2015 - 9.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0465

Vedtagne tekster
PDF 174kWORD 71k
Torsdag den 17. december 2015 - Strasbourg
Malaysia
P8_TA(2015)0465RC-B8-1412/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2015 om Malaysia (2015/3018(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Malaysia,

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om de fremtidige forbindelser EU-ASEAN(1),

–  der henviser til erklæring fra EU-Udenrigstjenestens talsperson af 15. april 2015 om den lov om tilskyndelse til oprør, der for nyligt blev vedtaget i Malaysia,

–  der henviser til erklæring fra EU-Udenrigstjenestens talsperson af 17. marts 2015 om anholdelsen af Nurul Izzah, der er medlem af oppositionen i Malaysias parlament,

–  der henviser til erklæring fra EU-Udenrigstjenestens talsperson af 10. februar 2015 om dommen mod de malaysiske oppositionspolitikker, Anwar Ibrahim,

–  der henviser til EU's strategiske ramme for menneskerettigheder,

–  der henviser til erklæring af 9. april 2015 fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder om lov om bekæmpelse af terror og om tilskyndelse til oprør,

–  der henviser til den fælles pressemeddelelse af 23. oktober 2015 fra EU-Udenrigstjenesten om dialogen mellem EU og ASEAN-landene om menneskerettighederne,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds anden universelle regelmæssige gennemgang fra oktober 2013,

–  der henviser til rapporten fra juni 2015 fra FN's særlige rapportør om menneskehandel,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds anden universelle regelmæssige gennemgang af Malaysia og dets henstillinger fra oktober 2013,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra 1998,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til FN's konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationers menneskerettighedserklæring,

–  der henviser til artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4, i forretningsordenen,

A.  der henviser til, at EU betragter Malaysia som en central politisk og økonomisk partner i Sydøstasien; der henviser til, at EU og Malaysia i øjeblikket forhandler om en partnerskabs- og samarbejdsaftale og en frihandelsaftale;

B.  der henviser til, at spillerummet for den offentlige debat og ytringsfriheden i Malaysia indsnævres hurtigt, efterhånden som regeringen gør brug af vagt formulerede strafferetlige bestemmelser for at bringe sine kritikere til tavshed og dæmpe befolkningens utilfredshed og fredelig tilkendegivelser, herunder debatter om spørgsmål af offentlig interesse; der henviser til, at disse bestemmelser bl.a. omfatter loven om tilskyndelse til oprør, loven om trykkeri og publikationer, loven om kommunikation og multimedier og loven om fredelige forsamlinger;

C.  der henviser til, at den 3. december 2015 vedtog et flertal i det malaysiske parlament loven om det nationale sikkerhedsråd; der henviser til, at loven tildeler det nationale sikkerhedsråd, der ledes af premierministeren, vidtrækkende beføjelser til at erklære undtagelsestilstand i ethvert område, der anses for at udgøre en sikkerhedsrisiko, og giver store beføjelser til at anholde, ransage og beslaglægge uden dommerkendelse;

D.  der henviser til, at siden begyndelsen af 2014 er mindst 78 personer blevet undersøgt eller anklaget alene i henhold til loven om tilskyndelse til oprør;

E.  der henviser til, at den tidligere oppositionsleder, Anwar Ibrahim, blev dømt efter anklager om sodomi i februar 2015 efter en politisk motiveret retsforfølgelse, der resulterede i en straffesag, der ikke levede op til internationale standarder for retfærdig rettergang; der henviser til, at han er blevet nægtet passende lægehjælp;

F.  der henviser til, at LGBTI-personer i Malaysia bliver kriminaliseret som følge af landets lov om forbud mod sodomi og regionale love om forbud mod transvestitisme og udsættes for politisk hadefuld tale, vilkårlige anholdelser, fysisk og seksuel vold, fængsling og andre krænkelser;

G.  der henviser til, at den malaysiske vittighedstegner Zulkiflee Anwar Ulhaque (Zunar) er anklaget i henhold til loven om tilskyndelse til oprør efter kritiske tweets mod regeringen vedrørende domfældelsen mod Anwar Ibrahim; der henviser til, at der er rettet lignende anklager mod bloggeren Khalid Ismath og akademikeren Azmi Sharom;

H.  der henviser til, at den malaysiske antikorruptionskommission har udspurgt premierministeren i forbindelse med påstande om svindel, efter at over 600 mio. EUR er blevet fundet på hans bankkonto uden nogen dokumentation for oprindelse og formål, og i forbindelse med særskilte påstande om, at flere hundrede millioner euro manglede i forbindelse med transaktioner, der involverede en statslig virksomhed, han har oprettet, 1Malaysia Development Berhad (1MDB);

I.  der henviser til, at medier og forlag er blevet udsat for restriktioner i medfør af loven om trykkeri og publikationer efter at have omtalt disse påstande, og til at advokaten Matthias Chang og politikeren Khairuddin Abu Hassan blev anholdt efter deres efterforskning af disse påstande;

J.  der henviser til, at den højtstående repræsentant udtrykte bekymring over misbruget af strafferetlige bestemmelser under sit besøg i Malaysia den 5.-6. august 2015;

K.  der henviser til, at de malaysiske politistyrker ifølge FN og ngo’er i stigende grad anvender tortur, sene natlige anholdelser, uberettigede varetægtsfængslinger og selektive retsforfølgelser;

L.  der henviser til, at Malaysia fortsætter med at anvende dødsstraf, og at der i øjeblikket befinder sig op til 1 000 fanger på dødsgangen;

M.  der henviser til, at Malaysia er medlem af FN’s Sikkerhedsråd og den aktuelle formand for ASEAN, og at det 27. ASEAN-topmøde blev afholdt i Kuala Lumpur den 18.-22. november 2015;

1.  glæder sig over EU’s stærke engagement i den malaysiske befolkning, som EU har en stærk og mangeårig politisk, økonomisk og kulturel tilknytning til;

2.  beklager den forværrede menneskerettighedssituation i Malaysia og navnlig angrebene mod aktivister fra civilsamfundet, akademikere, medier og politiske aktivister; giver udtryk for bekymring over den kraftige stigning i antallet af personer, som anklages eller anholdes under henvisning til loven om tilskyndelse til oprør;

3.  er især bekymret over vedtagelsen af loven om det nationale sikkerhedsråd og opfordrer til en tilbagetrækning heraf; opfordrer regeringen til at opretholde den rette balance mellem behovet for at beskytte den nationale sikkerhed og nødvendigheden af at beskytte borgerlige og politiske rettigheder;

4.  opfordrer den malaysiske regering til øjeblikkeligt at løslade alle politiske fanger, herunder den tidligere oppositionsleder Anwar Ibrahim, og til at give dem passende lægebehandling samt til at frafalde de politisk motiverede anklager, herunder mod tegneren Zulkiflee Anwar Haque (Zunar), bloggeren Khalid Ismath, akademikeren Azmi Sharom, de politiske systemkritikere Khairuddin Abu Hassan og Matthias Chang og menneskerettighedsaktivisterne Lena Hendry og Maria Chin Abdullah;

5.  opfordrer de malaysiske myndigheder til at trække loven om tilskyndelse til oprør tilbage og til at bringe alle love, herunder loven om forebyggelse af terrorisme, loven om trykkeri og publikationer, loven om kommunikation og multimedier, loven om fredelige forsamlinger og andre relevante bestemmelser i straffeloven, i overensstemmelse med de internationale standarder for ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og beskyttelse af menneskerettighederne; opfordrer de malaysiske myndigheder til at fremme fredelige forsamlinger og til at garantere sikkerheden for alle deltagere og deres ytringsfrihed i hele landet;

6.  opfordrer indtrængende til at der nedsættes en uafhængig kommission til behandling af klager over politiforseelser, som anbefalet af politiundersøgelseskommissionen i 2005, med det formål at undersøge påstande om tortur og dødsfald under varetægtsfængslinger;

7.  understreger betydningen af uafhængige og gennemsigtige undersøgelser af påstandene om svindel og fuldstændigt samarbejde med undersøgerne; opfordrer den malaysiske regering til at afholde sig fra at lægge pres på den malaysiske antikorruptionskommissionen og medierne;

8.  beklager dybt, at der er opstået racistiske grupper som bidrager yderligere til at skabe etniske spændinger;

9.  opfordrer den malaysiske regering til at indlede en dialog med oppositionspartierne og civilsamfundets aktører;

10.  opfordrer den malaysiske regering til at ratificere centrale internationale menneskerettighedskonventioner, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, FN's konvention mod tortur, den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, ILO’s konvention 169, Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol samt konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling og den tilhørende valgfrie protokol;

11.  opfordrer den malaysiske regering til at sende en stående invitation til alle FN’s særlige procedurer, således at de særlige rapportører får mulighed for at besøge Malaysia uden at anmode om en indbydelse;

12.  fastholder, at dødsstraf er en grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling, og opfordrer Malaysia til at indføre et moratorium som et første skridt hen imod en afskaffelse af dødsstraffen for alle strafbare handlinger og til at ændre alle dødsdomme til fængselsstraffe;

13.  opfordrer EU og EU's medlemsstater til i tråd med EU’s strategiske ramme for menneskerettigheder at koordinere deres politikker over for Malaysia med henblik på at tilskynde til reformer på ovennævnte områder med alle mulige midler, herunder inden for rammerne af FN, hvor Malaysia er ikkepermanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd i perioden 2015-2016;

14.  opfordrer indtrængende EU’s delegation i Malaysia til at intensivere bestræbelserne på at finansiere projekter til fordel for ytringsfrihed og en reform af undertrykkende love og til at bruge alle hensigtsmæssige redskaber, herunder det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder, til at beskytte menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer indtrængende til en tilbagetrækningen af loven om forbud mod sodomi og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til i overensstemmelse med EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af LGBTI-personers rettigheder at intensivere sit arbejde til fordel for LGBTI-personers rettigheder i Malaysia, hvor de udsættes for vold og forfølgelse, og til navnlig at arbejde for en afkriminalisering af homoseksualitet og transseksualitet;

15.  bekræfter på ny betydningen af den politiske dialog mellem EU og ASEAN om menneskerettighederne som et nyttigt middel til at udveksle god praksis og fremme initiativer til kapacitetsopbygning;

16.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at menneskerettighedsspørgsmål tages behørigt i betragtning under de kommende forhandlinger om frihandelsaftalen og partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Malaysia;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, parlamentet og regeringen i Malaysia, FN’s højkommissær for menneskerettigheder og ASEAN-medlemsstaternes regeringer.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0022.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik