Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/3018(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1412/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0465

Vastuvõetud tekstid
PDF 171kWORD 71k
Neljapäev, 17. detsember 2015 - Strasbourg
Malaisia
P8_TA(2015)0465RC-B8-1412/2015

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2015. aasta resolutsioon Malaisia kohta (2015/3018(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Malaisia kohta,

–  võttes arvesse oma 15. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni ELi ja ASEANi suhete tuleviku kohta(1);

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 15. aprilli 2015. aasta avaldust Malaisias mässule õhutamist käsitleva seaduse hiljuti vastuvõetud muudatuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 17. märtsi 2015. aasta avaldust Malaisia parlamendi opositsiooni kuuluva parlamendiliikme Nurul Izzahi arreteerimise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 10. veebruari 2015. aasta avaldust Malaisia opositsioonipoliitiku Anwar Ibrahimi süüdimõistmise kohta,

–  võttes arvesse ELi inimõiguste strateegilist raamistikku,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 9. aprilli 2015. aasta avaldust terrorismivastaste ja mässule õhutamist käsitlevate seaduste eelnõude kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse 23. oktoobri 2015. aasta ühist pressiteadet inimõigusi käsitleva ELi ja ASEANi poliitilise dialoogi kohta,

–  võttes arvesse ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste olukorra üldist korrapärast läbivaatamist 2013. aasta oktoobris,

–  võttes arvesse inimkaubanduse eriraportööri 2015. aasta juuni aruannet,

–  võttes arvesse Malaisia olukorra teist üldist korrapärast läbivaatamist ÜRO Inimõiguste Nõukogus ja selle 2013. aasta oktoobri soovitusi,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1998. aasta inimõiguste kaitsjaid käsitlevat ÜRO deklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1984. aasta piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastast ÜRO konventsiooni,

–  võttes arvesse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni inimõiguste deklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et EL-i jaoks on Malaisia keskse tähtsusega poliitiline ja majanduspartner Kagu-Aasias; arvestades, et EL ja Malaisia peavad läbirääkimisi partnerlus- ja koostöölepingu ning vabakaubanduslepingu üle;

B.  arvestades, et Malaisias kitsenevad väga kiiresti võimalused avalikuks aruteluks ja sõnavabaduseks, kuna valitsus kasutab ebamääraselt sõnastatud kriminaalõiguse sätteid, et vaigistada kriitikuid ning surub maha avalikku rahulolematust ja arvamuse rahumeelset avaldamist, sealhulgas arutelusid avalikku huvi pakkuvatel teemadel; arvestades, et nende seaduste hulka kuuluvad muu hulgas mässule õhutamist käsitlev seadus, trükikodasid ja avaldamist käsitlev seadus, kommunikatsiooni- ja multimeediaseadus ning rahumeelset kogunemist käsitlev seadus;

C.  arvestades, et 3. detsembril 2015. aastal võttis Malaisia parlament häälteenamusega vastu riikliku julgeolekunõukogu seaduse; arvestades, et nimetatud seadusega antakse peaministri juhitud riiklikule julgeolekunõukogule ulatuslikud volitused kuulutada välja erakorraline seisukord igas valdkonnas, milles nähakse julgeolekuriski, ning laialdased volitused arreteerida, otsida läbi ja konfiskeerida ilma eelneva määruseta;

D.  arvestades, et ainuüksi mässule õhutamist käsitleva seaduse raames on 2014. aasta algusest alates uurimise alla sattunud või süüdistuse saanud vähemalt 78 inimest;

E.  arvestades, et endine opositsioonijuht Anwar Ibrahim mõisteti 2015. aasta veebruaris süüdi sodoomias pärast seda, kui talle oli esitatud poliitilistel põhjustel süüdistus, millele järgnes kriminaalmenetlus, mille puhul ei järgitud õiglase kohtumõistmise rahvusvahelisi standardeid; arvestades, et on keeldutud nõuetekohase arstiabi andmisest talle;

F.  arvestades, et lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi peetakse sodoomiavastaste ja vastassoo riiete kandmist keelavate piirkondlike õigusaktide järgi kuritegelikeks ning nad puutuvad kokku poliitiliste vihakõnede, meelevaldse vahistamise, füüsiliste ja seksuaalsete rünnakute, vangistamise ja muu väärkohtlemisega;

G.  arvestades, et Malaisia karikaturisti Zulkiflee Anwar Ulhaque (Zunar) vastu esitati mässule õhutamist käsitleva seaduse raames süüdistus pärast tema valitsust kritiseerivaid säutse seoses Anwar Ibrahimi süüdimõistmisega; arvestades, et blogija Khalid Ismathile ja akadeemik Azmi Sharomile on esitatud sarnased süüdistused;

H.  arvestades, et Malaisia korruptsioonivastane komisjon on küsitlenud peaministrit seoses pistise väidetava andmisega pärast seda, kui tema pangakontolt leiti üle 600 miljoni euro, mille päritolu ja maksmise põhjust ei suudetud tuvastada, ning seoses väidetega, et kadunud on sajad miljonid eurod tema asutatud riigiettevõtte 1Malaysia Development Berhad (1MDB) tehtud tehingutest;

I.  arvestades, et meediaväljaannete ja kirjastuste tegevust on trükikodasid ja avaldamist käsitleva seaduse raames piiratud pärast seda, kui nad avalikustasid ülaltoodud väited, ning arvestades, et arreteeriti advokaat Matthias Chang ja poliitik Khairuddin Abu Hassan pärast seda, kui nad neid väiteid uurisid;

J.  arvestades, et külastades Malaisiat 5.–6. augustil 2015. aastal, väljendas liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja muret kriminaalõiguse kuritarvitamise pärast;

K.  arvestades, et ÜRO ja vabaühenduste sõnul on Malaisia politseijõud üha sagedamini kasutanud piinamist, öist arreteerimist, põhjendamatut vangistamist ja valikulist süüdimõistmist;

L.  arvestades, et Malaisias kehtib jätkuvalt surmanuhtlus ning praegu ootab hukkamist kuni 1000 vangi;

M.  arvestades, et Malaisia on ÜRO Julgeolekunõukogu liige ja ASEANi praegune eesistuja, ning et ASEANi 27. tippkohtumine toimus 18.–22. novembril 2015. aastal Kuala Lumpuris;

1.  kinnitab veel kord, et EL toetab kindlalt Malaisia rahvast, kellega teda seovad tugevad ja pikaajalised poliitilised ning majandus- ja kultuurisidemed;

2.  mõistab hukka inimõiguste halveneva olukorra Malaisias ning eelkõige kodanikuühiskonna aktivistide, akadeemikute, meedia ja poliitiliste aktivistide vastu suunatud rünnakud; tunneb muret asjaolu pärast, et järsult on tõusnud nende inimeste arv, keda süüdistatakse või arreteeritakse mässule õhutamist käsitleva seaduse raames;

3.  on eriti mures riikliku julgeolekunõukogu seaduse vastuvõtmise pärast ning nõuab selle tagasivõtmist; kutsub valitsust üles säilitama nõuetekohast tasakaalu riikliku julgeoleku tagamise vajaduse ja kodaniku- ja poliitiliste õiguste kaitsmise kohustuse vahel;

4.  nõuab, et Malaisia valitsus vabastaks viivitamata kõik poliitvangid, sealhulgas endise opositsioonijuhi Anwar Ibrahimi, ning tagaks neile nõuetekohase arstiabi ja loobuks poliitiliselt põhjendatud süüdistustest, sealhulgas karikaturisti Zulkiflee Anwar Haque’i (Zunar), blogija Khalid Ismathi, akadeemiku Azmi Sharomi, poliitiliste teisitimõtlejate Khairuddin Abu Hassani ja Matthias Changi ning inimõiguste aktivistide Lena Hendry ja Maria Chin Abdullah vastu esitatud süüdistustest;

5.  nõuab, et Malaisia ametivõimud tühistaksid mässule õhutamist käsitleva seaduse ning viiksid kõik seadused, sealhulgas terrorismi ennetamise seadus, trükikodasid ja avaldamist käsitlev seadus, kommunikatsiooni- ja multimeediaseadus, rahumeelset kogunemist käsitlev seadus ning muud karistusseadustiku sätted, kooskõlla sõna- ja kogunemisvabaduse ja inimõiguste kaitsmise rahvusvaheliste standarditega; kutsub Malaisia ametivõime üles lihtsustama rahumeelseid kogunemisi ning tagama kõigi osalejate turvalisuse ning sõnavabaduse üle kogu riigi;

6.  nõuab tungivalt, et asutataks politsei kohta esitatud kaebuste ja nende väärkäitumisega tegelev sõltumatu komisjon, nagu seda soovitas politsei uurimiskomisjon 2005. aastal, et uurida politsei valve all väidetavalt esinenud piinamis- ja surmajuhtumeid;

7.  rõhutab, et pististe väidetava andmise suhtes on oluline korraldada sõltumatu ja läbipaistev uurimine, ning et uurimise eest vastutajatega tuleb teha täielikku koostööd; nõuab, et Malaisia valitsus hoiduks Malaisia korruptsioonivastase komisjoni ja meedia survestamisest;

8.  peab äärmiselt kahetsusväärseks end ülimuslikuks pidavate rühmade esiletõusu, kuna sellega kaasnevad veelgi suuremad etnilised pinged;

9.  julgustab Malaisia valitsust avama dialoogi opositsioonierakondade ja kodanikuühiskonna sidusrühmadega;

10.  kutsub Malaisia valitsust üles ratifitseerima peamisi rahvusvahelisi inimõiguste konventsioone, sealhulgas kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon, rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, ILO konventsioon nr 169, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut ning 1951. aasta pagulasseisundi konventsioon ja selle fakultatiivprotokoll;

11.  palub Malaisia valitsusel laiendada alalise kutse kõigile ÜRO erimenetlustele, võimaldades eriraportööridel külastada Malaisiat, ilma et peaksid kutset küsima;

12.  kordab oma seisukohta, et surmanuhtlus on julm, ebainimlik ja alandav, ning kutsub Malaisiat üles tegema esimese sammu surmanuhtluse keelustamise teel, kehtestades hukkamistele moratooriumi, ning muutma kõik surmanuhtlused vanglakaristusega;

13.  palub ELil ja liikmesriikidel koordineerida Malaisiale keskendunud poliitikat kooskõlas ELi inimõiguste strateegilise raamistikuga, et julgustada reformide tegemist eespool mainitud murettekitavates valdkondades kõigi võimalike vahenditega, sealhulgas ÜRO kontekstis, kus Malaisia on ÜRO Julgeolekunõukogu ajutine liige 2015.–2016. aastal;

14.  nõuab, et Malaisiaga suhtlemiseks loodud ELi delegatsioon teeks suuremaid pingutusi, et rahastada projekte, mille abil edendatakse sõnavabadust ja reformitakse repressiivseid seaduseid, ning et delegatsioon kasutaks inimõiguste eest seisjate kaitsmiseks kõiki asjakohaseid vahendeid, sealhulgas demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend; nõuab sodoomiavastase seaduse tagasivõtmist ning kutsub Euroopa välisteenistust üles kooskõlas lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste õiguste kaitset ja edendamist käsitlevate suunistega suurendama oma jõupingutusi töös Malaisias elavate lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste õiguste nimel, kes kannatavad vägivalla ja kiusamise käes, ning võtma eelkõige eesmärgiks homoseksuaalsuse ja transsoolisuse dekriminaliseerimise;

15.  kinnitab, kui oluline on ELi ja ASEANi poliitiline dialoog inimõiguste teemal kui kasulik vahend heade tavade vahetamiseks ja suutlikkust arendavate algatuste edendamiseks;

16.  kutsub komisjoni üles tegema kindlaks, et inimõigustealaseid probleeme võetakse nõuetekohaselt arvesse edaspidistes vabakaubanduslepingut ning partnerlus- ja koostöölepingut käsitlevates läbirääkimistes ELi ja Malaisia vahel;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Malaisia parlamendile ja valitsusele, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ning ASEANi liikmesriikide valitsustele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0022.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika