Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2096(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0342/2015

Esitatud tekstid :

A8-0342/2015

Arutelud :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Hääletused :

PV 17/12/2015 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0468

Vastuvõetud tekstid
PDF 291kWORD 97k
Neljapäev, 17. detsember 2015 - Strasbourg
Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (resolutsioon)
P8_TA(2015)0468A8-0342/2015

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2015. aasta muu kui seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta (05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE)2015/2096(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05432/2015),

–  võttes arvesse laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahel (18204/2010),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 207 ja 209 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a,

–  võttes arvesse oma 17. detsembri 2015. aasta seadusandlikku resolutsiooni(1) otsuse eelnõu kohta,

–  võttes arvesse Vietnami ja ELi (tookord Euroopa ühenduste) 22. oktoobril 1990. aastal loodud diplomaatilisi suhteid,

–  võttes arvesse 1. juunil 1996. aastal jõustunud ELi ja Vietnami vahelist koostöö raamlepingut(2),

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni 4. augusti 2015. aasta teadet selle kohta, et EL ja Vietnam on jõudnud kokkuleppele laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sõlmimises, mille üle peeti läbirääkimisi alates 26. juunist 2012,

–  võttes arvesse ELi ombudsmani Emily O’Reilly 26. märtsi 2015. aasta soovituse projekti, milles palutakse komisjonil viivitamatult teha Vietnamiga kavandatava vabakaubanduslepinguga seonduvalt inimõiguste mõjuhinnang,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Vietnamile suunatud mitmeaastast sihtprogrammi aastateks 2014–2020,

–  võttes arvesse 2003. aastal alustatud ELi ja Vietnami vahelist inimõigustealast dialoogi ning ELi ja Vietnami vahel 19. jaanuaril 2015. aastal Brüsselis peetud tõhustatud inimõigustealase dialoogi 4. vooru,

–  võttes arvesse 2010. aasta novembrist alates Vietnamiga peetavaid läbirääkimisi vabatahtliku partnerluslepingu üle seoses metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) tegevuskavaga,

–  võttes arvesse nõukogu 30. mai 1980. aasta määrust (EMÜ) nr 1440/80 koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Majandusühenduse ning Indoneesia, Malaisia, Filipiinide, Singapuri ja Tai ehk Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni liikmesriikide vahel(3) ning 14. veebruaril 1997. aastal allkirjastatud protokolli, millega laiendati Euroopa Ühenduse ja ASEANi liikmesmaade vahelist koostöölepingut Vietnami Sotsialistlikule Vabariigile(4),

–  võttes arvesse 18. mail 2015. aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud ühisteatist „EL ja ASEAN: strateegiline partnerlus”,

–  võttes arvesse 16.–17. oktoobril 2014. aastal Milanos toimunud 10. Aasia-Euroopa tippkohtumist ja järgmist tippkohtumist, mis toimub 2016. aastal Ulaanbaataris, Mongoolias,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi Kagu-Aasia riikidega suhtlemise delegatsiooni 2013. aasta oktoobris tehtud visiiti Vietnamisse,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Vietnami parlamentidevahelist kohtumist 30. oktoobril 2013 Hanois,

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso visiiti Vietnamisse 2014. aasta augustis,

–  võttes arvesse Vietnami peaministri Nguyen Tan Dungi visiiti Euroopa Liitu 2014. aasta oktoobris,

–  võttes arvesse 5. veebruaril 2015. aastal Jakartas toimunud ASEANi ja ELi ühise koostöökomitee 22. kohtumist,

–  võttes arvesse oma hiljutisi resolutsioone Vietnami kohta, eelkõige 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni inimõiguste kohta Vietnamis(5), 22. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni demokraatia, inimõiguste ning ELi ja Vietnami vahelise uue partnerlus- ja koostöölepingu kohta(6), 26. novembri 2009. aasta resolutsiooni olukorra kohta Laoses ja Vietnamis(7), 18. aprilli 2013. aasta resolutsiooni Vietnami ja eelkõige sealse sõnavabaduse olukorra kohta(8), 15. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni ELi ja ASEANi suhete tuleviku kohta(9) ning 17. aprilli 2014. aasta resolutsiooni ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu hetkeseisu kohta(10),

–  võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse vabaduse strateegia kohta ELi välispoliitikas(11),

–  võttes arvesse oma 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni ajakirjandus- ja meediavabaduse kohta maailmas(12),

–  võttes arvesse 12. mail 2014. aastal ELi välisasjade nõukogus vastu võetud ELi inimõigustealaseid suuniseid sõnavabaduse kohta internetis ja mujal,

–  võttes arvesse oma 8. septembri 2015. aasta resolutsiooni inimõiguste ja tehnoloogia ning sekkumis- ja jälgimissüsteemide mõju kohta inimõigustele kolmandates riikides(13),

–  võttes arvesse, et 28. juulil 1995. aastal sai Vietnam Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) täieõiguslikuks liikmeks,

–  võttes arvesse, et 5. aprillil 1995. aastal lõi Vietnam Mekongi jõe komisjoni, mille eesmärk on tõhustada koostööd Mekongi vesikonna säästvaks arendamiseks,

–  võttes arvesse Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) 26. tippkohtumist, mis toimus Malaisias Kuala Lumpuris ja Langkawis 26.–28. aprillil 2015,

–  võttes arvesse Singapuris 29.–31. mail 2015. aastal toimunud 14. Aasia julgeolekualast tippkohtumist (IISS Shangri-La Dialogue),

–  võttes arvesse Hanoi põhiavaldust abi tõhususe kohta, s.o Vietnami riiklikku strateegiat abi tõhusust käsitleva Pariisi deklaratsiooni rakendamiseks,

–  võttes arvesse inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise töörühma 9. oktoobri 2009. aasta aruannet Vietnami kohta, ÜRO Inimõiguste Nõukogu 20. juunil 2014. aastal toimunud 26. istungjärgul esitatud inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise teise Vietnamit käsitleva aruande soovitusi ning Vietnami kuulumist ÜRO Inimõiguste Nõukogusse aastatel 2014–2016,

–  võttes arvesse ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni hiljutist ratifitseerimist Vietnami poolt ning ÜRO usu- ja veendumusvabaduse eriraportööri kauaoodatud visiiti 2014. aasta juulis,

–  võttes arvesse, et sel aastal tähistatakse 40 aasta möödumist Vietnami sõja lõpust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 teist lõiku,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8-0342/2015),

A.  arvestades, et 2015. aastal on ELi ja Vietnami vaheliste suhete sõlmimise 25. aastapäev; arvestades, et kaubanduse ja abi valdkonnast alguse saanud suhted on muutunud kiiresti mitmekülgsemaks;

B.  arvestades, et laiahaardelise partnerluse ja koostöölepingu eesmärk on luua kaasaegne, laiapõhjaline ja vastastikku kasulik partnerlus, mille aluseks on ühised huvid ja põhimõtted, nagu võrdsus, vastastikune austus, õigusriik ja inimõigused;

C.  arvestades, et EL on Vietnami suurim eksporditurg; arvestades, et EL on koos oma liikmesriikidega suurim ametliku arenguabi andja Vietnamile ning et aastatel 2014–2020 suurendatakse ELi sellealast eelarvet 30 %, st 400 miljoni euroni;

D.  arvestades, et Vietnami ametivõimud on teatanud välismaiste otseinvesteeringute keelu kaotamisest 45 sektoris ja võtnud välismaiste investeeringute kaasamise eesmärgil meetmeid riigi ettevõtluseeskirjade lihtsustamiseks;

E.  arvestades, et Vietnam on viimastel aastakümnetel võtnud Euroopa suhtes märksa positiivsema hoiaku ja teinud ELiga aktiivset koostööd ASEANi riikide koordinaatorina ASEANi ja ELi vahelises dialoogis aastatel 2012–2015 ning võõrustanud Parlamentidevahelise Liidu 132. assambleed Hanois 28. märtsist kuni 1. aprillini 2015; arvestades, et Vietnami koordinaatorina tegutsemise ajal suurenes oluliselt ELi ja ASEANi riikide kohtumiste arv ja paranes nende tase; arvestades, et Vietnam on liitunud Pekingis algatatud Aasia Taristuinvesteeringute Panga (AIIB) projektiga;

F.  arvestades, et ELi ja ASEANi suhted on laiaulatuslikud ja hõlmavad paljusid valdkondi, nagu kaubandus ja investeeringud, areng, majandus ja poliitilised teemad; arvestades, et 2012. aasta Bandar Seri Begawani tegevuskava võeti vastu selleks, et anda ELi ja ASEANi riikide vahelisele piirkondlikule koostööle nendes valdkondades suurem strateegiline siht;

G.  arvestades, et kaheteistkümne Vaikse ookeani piirkonna riigi, seahulgas Vietnam, vahel sõlmiti 5. oktoobril 2015. aastal Vaikse ookeani ülene partnerlusleping, millega luuakse uus kaubandusblokk, mis hõlmab 36 % ülemaailmsest SKPst ning mis võib avaldada kaugeleulatuvat mõju maailmakaubandusele;

H.  arvestades, et Vietnam on teinud viimasel paarikümnel aastal suuri edusamme aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks ja vaesuse vähendamiseks, samuti majandusarengu, sotsiaalkindlustuse, tööhõive, hariduse ja tervishoiu vallas;

I.  arvestades, et „doi moi” (kordaseadmise) poliitika mõju ja turumajanduse suunas liikumine on suurendanud ka vaesuse süvikut; arvestades, et sagenenud on protestid valitsuse poolt maade ja kinnisvara konfiskeerimise vastu; arvestades siiski, et ülemaailmne majanduslangus kahjustas Vietnami eksporti ning et 2014. aastal kasvas Vietnami SKP Aasia majanduskriisi lõppemisest alates kõige aeglasemalt; arvestades, et Vietnami väljakutse on tööjõu iga-aastane kasvamine enam kui miljoni võrra;

J.  arvestades, et laiahaardelise partnerluse ja koostöölepingu artikli 1 lõikes 1 kinnitatakse rahvusvahelise õiguse üldpõhimõtete järgimist ning sätestatakse, et demokraatia põhimõtetest ja inimõigustest kinnipidamine on lepingu oluline osa, millel tugineb mõlema poole sise- ja välispoliitika; arvestades, et veel on esinenud juhtumeid, kus inimõigusaktiviste on segastel asjaoludel kinni peetud, ning et tõeliseks proovikiviks, mis annab tunnistust demokraatlike põhimõtete tegelikust järgimisest Vietnamis, saab 2016. aasta jaanuaris toimuv Vietnami Kommunistliku Partei kongress;

K.  arvestades, et ÜRO usu- ja veendumusvabaduse eriraportööri aruande kohaselt on sõnavabaduse (nii internetis kui ka mujal), ajakirjandus- ja meediavabaduse, teabe kättesaadavuse, kogunemis- ja ühinemis- ning usuvabaduse piiramine Vietnamis jätkuvalt murettekitav;

L.  arvestades, et kliimamuutusi käsitlevatel läbirääkimistel on Vietnam ELi jaoks hinnatud partner, kes on lubanud enne 2015. aasta novembris Pariisis toimuvat ÜRO kliimamuutuste konverentsi vähendada heidet 2010. aastaga võrreldes 8–10 % ja energiatarbimist suhtena SKPsse 1–1,5 % aastas;

M.  arvestades, et suur hulk Euroopa kodanikke on ajalooliste seoste kaudu Vietnami päritolu ning et Tšehhi Vabariik on tunnistanud oma Vietnami päritolu kodanikud etniliseks vähemuseks;

N.  arvestades, et rahvusvahelise õigusega vastuolus olev Hiina ühepoolne tegevus Lõuna-Hiina mere piirkonnas on muutnud viimasel ajal Hiina ja Lõuna-Hiina mere piirkonnas asuvate naaberriikide, sealhulgas Vietnami suhted pingelisemaks; arvestades, et territoriaalsete vaidluste ägenemine kõnealuses piirkonnas avaldab globaalset mõju ning kujutab endast tõsist ohtu rahule, julgeolekule, stabiilsusele ja rahvusvahelisele kaubandusele; arvestades, et nende pingete maandamine on ELi jaoks strateegiliselt väga tähtis, et säilitada globaalne julgeolek ja tagada Lõuna-Hiina meres asuvate, ELi kaubandusele äärmiselt oluliste suurte mereteede stabiilsus; arvestades, et Vietnam toetab ametlikult asjaolu, et Filipiinid esitasid 16. märtsil 2015. aastal asja arutamiseks Haagis asuvale Alalisele Vahekohtule, võttes aluseks ÜRO mereõiguse konventsiooni;

O.  arvestades, et Vietnam on samal ajal tõhustanud strateegilist ning julgeoleku- ja energiaalast koostööd oma Aasia naabritega ja tõhustab Lõuna-Hiina mere piirkonnas tekkinud pingete tõttu oma kahepoolseid suhteid peamiste rahvusvaheliste jõududega, nagu Ameerika Ühendriigid ja Venemaa;

P.  arvestades, et Vietnam jääb Vietnami sõjast mahajäänud lõhkekehadega tugevalt reostunuks ning inimesed ja keskkond kannatavad jätkuvalt umbes 20 miljoni galloni Agent Orange’i (dioksiini) mõju all;

1.  kiidab heaks laiahaardelise partnerluse ja koostöölepingu sõlmimise Vietnamiga ning rõhutab Vietnami suurt strateegilist tähtsust ELi olulise partnerina Kagu-Aasias ja ASEANis; rõhutab, et lepingus määratakse tulevased suhted kindlaks laiemas plaanis, et veelgi tõhustada koostööd ülemaailmsete ja piirkondlike väljakutsete valdkonnas, nagu hea valitsemistava ja korruptsioonivastane võitlus, majanduslik ja sotsiaalne areng, lähtudes säästva arengu põhimõttest, desarmeerimine ja massihävitusrelvad ning terrorismivastane võitlus; palub liikmesriikide valitsustel ja parlamentidel kiirendada ratifitseerimisprotsessi, et tagada lepingu jõustumine;

2.  loodab, et laiahaardelise partnerluse ja koostöölepingu ratifitseerimine on majanduslikult kasulik nii ELile kui ka Vietnamile; rõhutab kaubandust ja investeerimist käsitleva tulevase lepingu võimalikku mõju töökohtade loomisele ja vaesuse vähendamisele; tunneb heameelt Vietnami ametivõimude poolt riigi suuremaks integreerimiseks maailmamajandusse läbi viidud majandus- ja finantsreformide üle ja kutsub riiki üles selliseid reforme jätkama; kutsub Vietnami valitsust ja ELi üles jätkama majandus-, kaubandus- ja uute tehnoloogiate alast koostööd mitmepoolsete foorumite kaudu; tunneb heameelt asjaolu üle, et Vietnami SKP inimese kohta on alates 2010. aastast peaaegu kahekordistunud;

3.  rõhutab laiahaardeliste partnerluse ja koostöölepingute olulisust ELi ja ASEANi suhetes; on veendunud, et ELi ja ASEANi koostööd võiks tõhustada mitmes valdkonnas, nagu finantssektori areng, läbipaistvus ja makromajanduspoliitika koordineerimine;

4.  kutsub liikmesriike üles poliitikavaldkondade sidususe tagamiseks viima oma riigi arengukoostöö eesmärgid võimalikult hästi vastavusse laiahaardelises partnerluse ja koostöölepingus sätestatud eesmärkidega;

5.  tunneb heameelt selle üle, et kuigi laiahaardelise partnerluse ja koostöölepingu ratifitseerimisprotsess on veel pooleli, rakendatakse seda varakult sellistes valdkondades nagu kaubandus, inimõigused, ränne, piirkondlik julgeolek, energia, teadus ja tehnoloogia;

6.  rõhutab selgete sihttasemete määramise ja laiahaardelise partnerluse ja koostöölepingu rakendamise kohustuslike tähtaegade kehtestamise tähtsust;

7.  tunneb heameelt laiahaardelise partnerluse ja koostöölepingu artiklite üle, milles käsitletakse ühiseid kohustusi ja koostööd inimõiguste valdkonnas; väljendab lootust, et vastastikuselt kokku lepitud demokraatlike põhimõtete järgimine ja inimõiguste austamine viib edasi pikaajalist dialoogi Vietnami valitsusega, iseäranis Vietnami põhiseaduse artiklis 69 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklites 9–11 sätestatud sõna-, kogunemis-, ühinemis- ja usuvabaduse edendamise valdkonnas;

8.  rõhutab avatud interneti ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate võimekust lisavat, loovat ja hooguandvat potentsiaali kogukonna arendamise, kodanikuühiskonna ning ülemaailmse majandusliku, sotsiaalse, teadusliku, kultuurilise ja poliitilise arengu seisukohalt; rõhutab seetõttu, kui oluline on piiranguteta juurdepääs vabale ja avatud internetile nii majanduslikust, sotsiaalsest kui ka inimõiguste seisukohast;

9.  tunneb heameelt Vietnami ametivõimude otsuse üle tühistada viisarežiim viie Euroopa riigi kodanike puhul ja usub, et see otsus aitab tõhustada koostööd turismisektoris;

10.  kiidab heaks Vietnami peaministri teatavaks tehtud üldkava, et viia ellu ÜRO Inimõiguste Nõukogu inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise käigus antud soovitused, ning kohtureformide strateegia, mis tuleks lõpule viia 2020. aastaks;

11.  tunneb heameelt selle üle, et Vietnami jaoks mõeldud ELi ametliku arenguabi eelarvet suurendatakse aastatel 2014–2020 400 miljoni euroni; nõuab tungivalt, et komisjon panustaks Vietnamis võetavate ELi meetmete ja Vietnamile antava toetuse nähtavuse suurendamisse, et kasutada maksimaalselt ära nende vahendite strateegiline potentsiaal;

12.  ergutab ELi jätkama Vietnami suutlikkuse suurendamise toetamist heade valitsemistavade ja õigusriigi põhimõtte järgimise edendamisel ning kiidab heaks, et EL keskendub oma koostöös muu hulgas avaliku halduse reformidele, sealhulgas maksureformile, mis on peamine vahend riigi maksimaalse tulu tootmise tagamiseks, ning maksudest kõrvalehoidumise ja korruptsiooni vastu võitlemiseks, samuti teaduse ja tehnoloogia, transpordi, linna- ja regionaalplaneerimise ning linnade ja piirkondade arendamise reformidele;

13.  palub, et parlament ja komisjon hindaksid tihedas koostöös võimalikke inimõiguste rikkumisi, et tagada laiahaardelise partnerluse ja koostöölepingu rakendamise üle nõuetekohase demokraatliku kontrolli teostamine; palub komisjonil tagada asjaomaste dokumentide üheaegne, kiire ja asjakohane edastamine Euroopa Parlamendile;

14.  väljendab heameelt vabakaubanduslepingu läbirääkimiste lõpuleviimise üle; on kindlalt veendunud, et ELi ja Vietnami vaheline laiahaardeline partnerluse ja koostööleping ning vabakaubandusleping peavad aitama kaasa inimõiguste tugevdamisele Vietnamis;

15.  peab kiiduväärseks, et tulevasse vabakaubanduslepingusse lisatakse peatükk, mis käsitleb kaubandust ja säästvat arengut, tööõiguse põhireeglite ja ILO konventsioonide järgimist, töötajate põhiõiguste järgimist mõlema poole poolt, kohustusi, mis aitavad tagada loodusvarade kaitse ja säästva majandamise, pöörates erilist tähelepanu ettevõtjate sotsiaalsele vastutusele ning õiglastele ja eetilistele kaubandustavadele;

16.  palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil täita uuest lepingust tulenevad ootused ning tagada, et poliitika, mida EL ja liikmesriigid partnerlus- ja koostöölepingu ning tulevase vabakaubanduslepingu rakendamisel Vietnamiga järgivad, aitaks edendada inimõiguste austamist ning õigusriigi põhimõtte ja heade valitsemistavade järgimist; nõuab suutlikkuse suurendamist, et tõhustada mõjutatud isikute ja kogukondade kaebuste lahendamist seoses laiahaardelise partnerluse ja koostöölepingu artikliga 35; kutsub Vietnami valitsust üles kaasama aktiivsemalt kodanikuühiskonda, ergutades ühendusi ja valitsusväliseid organisatsioone osalema riigi poliitilises, majanduslikus ja sotsiaalses arengus;

17.  kutsub Vietnami valitsust üles astuma kindlaid samme Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Pagulaste Ülemvoliniku Ameti poolt inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise käigus antud soovituste elluviimiseks, alustades sõltumatu riikliku inimõiguste institutsiooni loomisest; nõuab tungivalt, et komisjon pakuks Vietnamile vajalikku suutlikkuse suurendamise toetust; tunneb heameelt ELi poolt demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kaudu teostatava rahastamise üle ning nõuab tungivalt kõnealuste algatuste jätkamist, et toetada valitsuse jõupingutusi;

18.  kutsub 2016. aasta valimisi silmas pidades Vietnami Kommunistliku Partei 12. kongressi üles võimaldama kodanike tõhusamat osavõttu riigi demokraatlikust toimimisest, andes eelkõige loa opositsiooniparteide, kodanikuühiskonna liikumiste ja valitsusväliste organisatsioonide loomiseks;

19.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et surma mõistetud vange on hinnanguliselt rohkem kui 500; palub Vietnami valitsusel kehtestada viivitamatult surmanuhtluste täideviimise moratooriumi ning võtta vajalikke seadusandlikke meetmeid surmanuhtluse kaotamiseks, kiites heaks süsteemi avamise, kuid pidades samas kahetsusväärseks inimõiguslaste kinnipidamist; tunneb sellega seoses heameelt valitsuse valmisoleku üle vähendada niisuguste kuritegude arvu, mis on karistatavad surmanuhtlusega, ning kutsub valitsust üles andma läbipaistvat teavet selle kohta, kas endiselt teostatakse hukkamisi, ja kui see nii on, siis milliste süüdistuste alusel seda tehakse;

20.  tuletab meelde, kui oluline on ELi ja Vietnami vaheline inimõigustealane dialoog, mis on keskse tähtsusega vahend, mida tuleb kasutada tõhusalt ja pragmaatiliselt selleks, et toetada ja ergutada Vietnami vajalike reformide elluviimisel;

21.  nõuab tungivalt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi ratifitseerimist;

22.  võtab teadmiseks, et rõiva- ja tekstiilitööstus, kus töötab rohkem kui 2 miljonit töötajat, on Vietnami suurim ekspordisektor, ning tunneb muret selliste mehhanismide puudumise pärast, mis võimaldavad töötajatel oma õigusi kaitsta; rõhutab positiivset signaali, mis edastataks sellega, kui Vietnami ametivõimud ratifitseeriksid Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni nr 87 (ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse kohta) ning konventsiooni nr 98 (organiseerumisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta);

23.  kutsub ametivõime üles sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabaduse rahumeelset elluviimist mitte maha suruma; nõuab sellega seoses tungivalt kriminaalseadustiku, eriti selle artiklite 79, 87, 88 ja 258 läbivaatamist; võtab teadmiseks, et hiljuti anti armu rohkem kui 18 000 vangile, ning peab kahetsusväärseks asjaolu, et nende seas ei olnud poliitvange; on endiselt mures umbes 60 meelsusvangi pärast, kelle hulka kuuluvad inimõiguste kaitsjad, ajakirjanikud, blogijad, samuti maa- ja töötajate õiguste eest võitlejad ja keskkonnaaktivistid, keda peetakse kinni Vietnami vanglates ja kes on mõistetud süüdi eri alustel kiirmenetluste raames kuritegude eest, mis on eelkõige seotud sõnavabaduse ja riigivastaste kuritegudega, ning nõuab nende vabastamist; ergutab reformima kriminaalõigussüsteemi, eelkõige kriminaalmenetluse seadustikku, sealhulgas klausleid, millega kriminaliseeritakse rahumeelsed tegevused riikliku julgeoleku kaalutlustel; palub, et ametivõimud looksid sõltumatu kriminaalõigussüsteemi;

24.  nõuab usuvabaduse austamist ning etniliste ja usuvähemuste diskrimineerimise ja represseerimise lõpetamist, kaasa arvatud ahistamised, jälgimine, hirmutamine, kinnipidamine, koduarest, füüsilised rünnakud ja reisikeelud kristlaste, budistide, Hòa Hảo ja Cao Ðài usu järgijate puhul ning eelkõige niisuguste usukogukondade tagakiusamine nagu Vietnami ühendatud budistlik kirik, montanjaaridest kristlased ja Khmer Krom budistid; nõuab tungivalt selliste reformide elluviimist, mille eesmärk on parandada etniliste ja usuvähemuste sotsiaal-majanduslikke tingimusi; nõuab usuliste rühmituste registreerimist reguleerivate õigusaktide läbivaatamist; tuletab meelde 87aastase auväärse budistist dissidendi Thích Quảng Độ traagilist saatust, keda on hoitud rohkem kui kolmkümmend aastat oma kloostris koduarestis talle süüdistust esitamata, ning kordab oma nõudmist tema vabastamise kohta;

25.  nõuab õigussüsteemi kiiremas korras reformimist, et tagada rahvusvahelised õiglase kohtuliku arutamise standardid, nagu on ette nähtud inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 10;

26.  väljendab muret asjaolu pärast, et Vietnam on üks suuremaid inimkaubanduse ohvrite päritoluriike, ning teadete pärast, mille kohaselt lasteprostitutsiooni, lastega kaubitsemise või laste väärkohtlemise ohvriks langevate laste, eelkõige poiste, keda karistusseadustik seksuaalse kuritarvituse eest ei kaitse, arv on suur; nõuab tungivalt, et Vietnam töötaks välja tugevad ja tulemuslikud lastekaitseseadused, mis kaitsevad kõiki lapsi nende soost olenemata; kutsub komisjoni üles toetama Vietnami tema rändepoliitikaalase suutlikkuse suurendamises ja võitluses inimkaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse vastu, sealhulgas oma tööjõu- ja rändepoliitika kontekstis; väljendab samuti muret teadete pärast, mille kohaselt kasutatakse ELi liikmesriikides ära vietnamlastest inimkaubanduse ohvreid, sealhulgas alaealisi; palub, et komisjon tagaks viivitamatult inimkaubanduse kaotamist käsitlevas ELi strateegias sätestatud peamiste kaitsesätete täieliku rakendamise; ergutab Vietnami valitsust ja komisjoni kaaluma laiahaardelise partnerluse ja koostöölepingu raames inimkaubanduse küsimusega tegeleva allkomisjoni või spetsiaalse töörühma loomist;

27.  rõhutab sotsiaal-majanduslikke probleeme, millega Vietnam seoses oma noore elanikkonna ja üha suureneva linnadesse suunduva siserändega silmitsi seisab;

28.  kiidab heaks 2013. aasta muudetud maaseaduse vastuvõtmise, kuid väljendab jätkuvat tõsist muret omandiõiguste rikkumiste, sunniviisiliste väljatõstmiste ja riigi poolt maade konfiskeerimise pärast arendusprojektide puhul, mille tagajärjeks on sadadele tuhandetele põllumajandustootjatele osaks saav võõrandamine; kutsub valitsust üles lõpetama maa hõivamise ja looma piisavad kaebuste esitamise mehhanismid;

29.  tervitab Vietnami ametiasutuste võetud ulatuslikke juriidilisi kohustusi soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja diskrimineerimise vastu võitlemise valdkonnas, kuid on mures selle pärast, et koduvägivald, naiste ja lastega kaubitsemine, HIV/AIDSi suurenev levik naiste seas ning seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvate õiguste rikkumine on jätkuvalt tõsised probleemid; nõuab Vietnami valitsuselt tungivalt oma rahvastikuregistri reformimise jätkamist ja mõnikord Hộ khẩu (perekonnaseisukannete raamat) eripärast tulenevate diskrimineerivate tavade lõpetamist, mis takistab paljude perekondade ja eelkõige laste registreerimist ning seega nende juurdepääsu haridusele ja sotsiaalteenustele;

30.  kiidab Vietnamit tema juhtiva rolli eest Aasias LGBTI õiguste arendamisel, iseäranis hiljuti vastuvõetud abielu- ja perekonnaseaduse eest, mis lubab samasooliste pulmatseremooniaid;

31.  jagab Vietnami valitsuse muret selle pärast, et üks Vietnami põhiprobleeme on korruptsioon; nõuab, et lähemalt uuritaks olukordi, kus korruptsiooni avalikult hukkamõistvaid kodanikke kiusatakse ametivõimude poolt; nõuab tungivalt, et Vietnami ametiasutused uuriksid põhjalikult ajakirjanike, blogijate ja rikkumisest teatajate suhtes toime pandud väärkohtlemisi; peab ühtlasi kahetsusväärseks asjaolu, et Vietnami valitsus kasutab asjakohatult karistusseadustiku artiklit 258, mille alusel karistatakse „demokraatlike vabaduste kuritarvitamise” eest, mis on karistatav kuni seitsmeaastase vangistusega; märgib, et korruptsioonivastasest seadusest hoolimata on vaid väga väheste juhtumite puhul jõutud edukalt süüdistuse esitamiseni, ning kutsub valitsust üles tõhustama selle seaduse rakendamist;

32.  kutsub Vietnami ametivõime üles tegema suuremaid korruptsioonivastaseid jõupingutusi, et edastada välisinvestoritele positiivne signaal; märgib, et nõrk õiguslik infrastruktuur ja korruptsioonisüsteem toovad kaasa finantsilise prognoosimatuse ning kujutavad endast tõsist takistust investeerimis- ja äritehingute jaoks;

33.  väljendab tõsist muret Vietnami keskkonnakahju, eelkõige saastuse, metsade hävitamise ning jätkusuutmatu kaevandustegevuse pärast, mis hävitab terveid piirkondi ja veeteid ning kahjustab kohalike kogukondade elu, samuti Vietnami äriühingute niisuguse tegevuse pärast välismaal, mis aitab kaasa keskkonnaseisundi halvenemisele ja maa hõivamisele;

34.  nõuab Vietnami valitsuselt tungivalt meetmete võtmist selliste õigusaktide tõhusaks jõustamiseks, mille eesmärk on kaitsta keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust, eelkõige metsade hävitamise ja tooraine kaevandamise negatiivsete tagajärgede eest, tehes seda selgete, ajaliselt piiritletud ja tulemuspõhiste sihtide seadmise abil igas eespool nimetatud valdkonnas; palub, et komisjon pakuks selle saavutamiseks vajalikku suutlikkuse suurendamise toetust;

35.  rõhutab, et Mekongi jõe komisjon peab viima läbi põhjalikud eelnevad konsulteerimised ning koostama kõikehõlmavad keskkonna-, kalandus- ja elatisalase ning piiriülese mõju hinnangud Mekongi jõe peavoolus hüdroenergia arendamise kavade kohta;

36.  võtab teadmiseks, et loodusvarade ja keskkonna ministeerium on võtnud vastu kliimamuutustega kohanemise strateegia; osutab tõsiasjale, et riik tegeleb biomassi ja päikeseenergia valdkondade arendamisega ning tervitab ELi 2014.–2020. aasta perioodi abipaketi keskendumist säästva energia arendamisele;

37.  palub Vietnami sõjajärgseid tervise- ja keskkonnaalaseid probleeme silmas pidades komisjonil ja liikmesriikidel kaaluda niisuguse fondi loomist, mille eesmärk oleks toetada sõja ohvreid ja ellujääjaid ning tõhustada erimissioonide lähetamisega tegevusi, mis on suunatud niisuguste territooriumide kahjulikest ainetest puhastamisele ja demineerimisele, mis jätkuvalt põhjustavad ohvreid, olgugi et konflikti lõpust on nüüdseks möödunud juba 40 aastat;

38.  palub valitsusel vaadata läbi oma otsus Vietnami esimese tuumaelektrijaama (asukohaga Ninhis) rajamise ja käitamise kohta;

39.  tunneb heameelt asjaolu üle, et Vietnam on võtnud erimeetmeid teadus- ja tehnoloogiaalaste teadmiste ja teadusuuringute arendamiseks, kõrghariduse valdkonnas esinevate puuduste kõrvaldamiseks, ülemerevietnamlaste ligimeelitamiseks ning koostöö tegemiseks Euroopa ja USA akadeemiliste asutustega, et sellele protsessile kaasa aidata;

40.  kutsub Hiinat ja asjaomaseid naaberriike, sealhulgas Vietnamit üles vaidlusaluses Lõuna-Hiina mere piirkonnas pingete vähendamise nimel rohkem vaeva nägema; on seisukohal, et olukord seab ohtu olulised ELi huvid selles piirkonnas, sealhulgas seoses ülemaailmse julgeoleku ning meresõiduvabadusega suurtel mereteedel, mis on ELi kaubanduse jaoks eluliselt tähtsad; rõhutab vajadust lahendada vaidlused rahumeelselt, tehes seda usalduse suurendamise, kahepoolsete ja piirkondlike arutelude ning rahvusvahelise õiguse, sealhulgas mereõiguse alusel, ning vahenduse kaudu, mida teostavad sellised erapooletud rahvusvahelised organid nagu ÜRO Mereõiguse Konverents; tuletab meelde, kui oluline on kõiki osalisi kaasavate koostööpõhiste lahenduste loomine; nõuab tungivalt, et komisjon ning komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja jälgiksid aktiivselt olukorda ja toetaksid vaidlusele lahenduse leidmist vastavalt rahvusvahelisele õigusele; tunneb heameelt Hiina ja Vietnami liidrite 2015. aasta aprilli ühisavalduse üle, milles anti lubadus leida saarevaidlustele rahumeelne lahendus;

41.  tunneb heameelt ASEANi rolli üle vaidluste rahumeelses haldamises, mis seisneb eelkõige piirkondliku käitumisjuhendi loomise alastes püüdlustes;

42.  nõuab parlamentaarse koostöö ning Euroopa Parlamendi ja parlamentidevaheliste kohtumiste rolli tõhustamist laiahaardelise partnerluse ja koostöölepingu rakendamise jälgimise vahendina;

43.  on seisukohal, et laiahaardelise partnerluse ja koostöölepingu sõlmimine Vietnamiga annab ELile võimaluse tugevdada oma positsiooni Aasias ja omada suuremat rolli selles piirkonnas; rõhutab, et see leping on ühtlasi ELi jaoks võimalus edendada rahu, õigusriigi põhimõtte, demokraatia ja inimõiguste ning meresõiduohutuse ja ressursside jagamise valdkonna eesmärke;

44.  rõhutab, et vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10 tuleb Euroopa Parlamenti teavitada viivitamata ja täielikult kõigil menetluse etappidel seoses laiahaardelise partnerluse ja koostöölepinguga; nõuab kindlalt, et see peaks hõlmama Euroopa Parlamendi põhjalikku kirjalikku teavitamist ELi võetavate meetmetega taotletavatest eesmärkidest ja seisukohtadest ning eelkõige sellest, kuidas areneb riigis inimõiguste, sõnavabaduse ja õigusriigi olukord; rõhutab lisaks ELi delegatsioonide kontaktisikute põhjapanevat rolli inimõiguste olukorra jälgimisel riigis;

45.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Vietnami valitsusele ja Vietnami Rahvusassambleele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0467.
(2) EÜT L 136, 7.6.1996, lk 28.
(3) EÜT L 144, 10.6.1980, lk 1.
(4) EÜT L 117, 5.5.1999, lk 31.
(5) ELT C 175 E, 10.7.2008, lk 615.
(6) ELT C 15 E, 21.1.2010, lk 58.
(7) ELT C 285 E, 21.10.2010, lk 76.
(8) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0189.
(9) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0022.
(10) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0458.
(11) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0470.
(12) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0274.
(13) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0288.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika