Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2096(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0342/2015

Ingivna texter :

A8-0342/2015

Debatter :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0468

Antagna texter
PDF 366kWORD 97k
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg
Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution)
P8_TA(2015)0468A8-0342/2015

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 17 december 2015 med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE)2015/2096(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05432/2015),

–  med beaktande av utkastet till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (18204/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207 och 209 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, jämförda med artikel 218.6 a i detta fördrag,

–  med beaktande av sin resolution av den 17 december 2015(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av de diplomatiska förbindelser mellan Vietnam och EU (dåvarande Europeiska gemenskaperna) som inleddes den 22 oktober 1990,

–  med beaktande av ramavtalet om samarbete mellan EU och Vietnam som trädde i kraft den 1 juni 1996(2),

–  med beaktande av kommissionens tillkännagivande den 4 augusti 2015 att EU och Vietnam hade nått en överenskommelse om ett omfattande frihandelsavtal som varit under förhandling sedan den 26 juni 2012,

–  med beaktande av utkastet till rekommendation från Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly av den 26 mars 2015 med en uppmaning till kommissionen att utan ytterligare dröjsmål genomföra en utvärdering av effekterna för de mänskliga rättigheterna mot bakgrund av det planerade frihandelsavtalet med Vietnam,

–  med beaktande av Europeiska unionens fleråriga vägledande program för Vietnam 2014–2020,

–  med beaktande av den människorättsdialog mellan EU och Vietnam som inleddes 2003 och den fjärde rundan av den förstärkta människorättsdialogen mellan EU och Vietnam i Bryssel den 19 januari 2015,

–  med beaktande av förhandlingarna om ett frivilligt partnerskapsavtal med Vietnam avseende en åtgärdsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt), vilka inleddes i november 2010,

–  med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1440/80 av den 30 maj 1980 om slutandet av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore och Thailand – medlemsländer i Sydöstasiatiska förbundet(3) och protokollet om utvidgning av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Asean till att även omfatta Socialistiska republiken Vietnam, undertecknat den 14 februari 1997(4),

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 18 maj 2015 till parlamentet och rådet EU och Asean – ett partnerskap med strategisk inriktning,

–  med beaktande av det tionde Asem-mötet, som ägde rum i Milano den 16–17 oktober 2014, och nästa möte som kommer att äga rum i Ulaanbaatar i Mongoliet 2016,

–  med beaktande av det besök som parlamentets delegation för förbindelserna med länderna i Sydostasien avlade i Vietnam i oktober 2013,

–  med beaktande av det interparlamentariska mötet mellan Europaparlamentet och Vietnam i Hanoi den 30 oktober 2013,

–  med beaktande av det besök som kommissionens ordförande José Manuel Barroso avlade i Vietnam i augusti 2014,

–  med beaktande av det besök som Vietnams premiärminister Nguyen Tan Dung avlade i Europeiska unionen i oktober 2014,

–  med beaktande av det 22:a mötet i den gemensamma samarbetskommittén Asean–EU i Jakarta den 5 februari 2015,

–  med beaktande av sina nyligen antagna resolutioner om Vietnam, särskilt av den 12 juli 2007 om mänskliga rättigheter i Vietnam(5), av den 22 oktober 2008 om det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam och mänskliga rättigheter(6), av den 26 november 2009 om situationen i Laos och Vietnam(7), av den 18 april 2013 om Vietnam, särskilt yttrandefriheten(8), av den 15 januari 2014 om de framtida förbindelserna mellan EU och Asean(9) samt av den 17 april 2014 om förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam(10),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 december 2012 om en strategi för digital frihet i EU:s utrikespolitik(11),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2013 om press- och mediefrihet i världen(12),

–  med beaktande av EU:s människorättsriktlinjer för yttrandefrihet online och offline, som antogs vid rådets (utrikes frågor) möte den 12 maj 2014,

–  med beaktande av sin resolution av den 8 september 2015 om mänskliga rättigheter och teknik: effekterna för de mänskliga rättigheterna i tredjeländer av system för intrång och övervakning(13),

–  med beaktande av att Vietnam blev ordinarie ledamot av Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) den 28 juli 1995,

–  med beaktande av att Vietnam var en av grundarstaterna till Mekongkommissionen, som grundades den 5 april 1995 för att förbättra samarbetet för hållbar utveckling i Mekongflodens avrinningsområde,

–  med beaktande av det 26:e toppmötet i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) i Kuala Lumpur och Langkawi i Malaysia den 26–28 april 2015,

–  med beaktande av det 14:e säkerhetstoppmötet för Asien (IISS Shangri-La-dialogen) i Singapore den 29–31 maj 2015,

–  med beaktande av Hanoiuttalandet, Vietnams nationella strategi för genomförandet av Parisförklaringen om biståndseffektivitet,

–  med beaktande av rapporten från arbetsgruppen för den allmänna återkommande utvärderingen av Vietnam av den 9 oktober 2009 samt rekommendationerna i den andra allmänna återkommande utvärderingsrapporten om Vietnam vid det 26:e sammanträdet för FN:s råd för mänskliga rättigheter den 20 juni 2014 och Vietnams medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter under perioden 2014–2016,

–  med beaktande av att Vietnam nyligen ratificerade FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt det sedan länge emotsedda besöket av FN:s särskilda rapportör om religions- och trosfrihet i juli 2014,

–  med beaktande av åminnelsen av Vietnamkrigets slut i år (40 år sedan),

–  med beaktande av artikel 99.1 andra stycket i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0342/2015), och av följande skäl:

A.  År 2015 firas 25-årsminnet av förbindelserna mellan EU och Vietnam. Dessa förbindelser har snabbt utvidgats från handel och bistånd till ett mer omfattande förhållande.

B.  Avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete har till syfte att etablera ett modernt partnerskap på bred bas som gynnar båda parter och som bygger på gemensamma intressen och principer såsom jämlikhet, ömsesidig respekt, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.

C.  EU är Vietnams största exportmarknad. EU är tillsammans med sina medlemsstater den största givaren av offentligt utvecklingsbistånd till Vietnam, och EU:s budget för detta kommer att öka med 30 procent till 400 miljoner euro för perioden 2014–2020.

D.  De vietnamesiska myndigheterna har meddelat att de hävt förbudet mot utländska direktinvesteringar i 45 sektorer och har vidtagit åtgärder för att lätta upp reglerna för företag i landet och därmed stödja utländska investeringar.

E.  Vietnam har under de senaste årtiondena konsekvent tillämpat ett uttalat proeuropeiskt förhållningssätt och varit aktivt engagerat tillsammans med EU som Aseans ländersamordnare för dialogförbindelserna mellan Asean och EU under perioden 2012–2015 och som värd för Interparlamentariska unionens 132:a församling i Hanoi den 28 mars till den 1 april 2015. Landets uppgift som samordnare resulterade i en avsevärd ökning av antalet möten mellan EU och Asean och av nivån på vilken dessa möten hölls. Vietnam har anslutit sig till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB), vilken leds av Peking.

F.  Förbindelserna mellan EU och Asean är omfattande och täcker in en rad sektorer, däribland handel och investeringar, utveckling, ekonomi och politiska frågor. Handlingsplanen från Bandar Seri Begawan från 2012 antogs för att få till stånd en mer strategisk inriktning på det regionala samarbetet mellan EU och Asean i dessa sektorer.

G.  Stillahavspartnerskapet (TPP) mellan tolv länder i Stillahavsområdet, däribland Vietnam, slutfördes den 5 oktober 2015 och innebar att det skapades ett nytt handelsblock som omfattar 36 procent av världens BNP och som skulle kunna få långtgående konsekvenser för världshandeln.

H.  Under de två senaste decennierna har Vietnam gjort stora framsteg när det gäller förverkligande av millenniemålen, fattigdomsminskning, ekonomisk utveckling, social trygghet, sysselsättning, utbildning och hälso- och sjukvård.

I.  Påverkan av ”doi moi”-politiken (förnyelse) och de steg som tagits för att införa marknadsekonomi har även lett till att fattigdomsklyftan ökat. Protesterna mot regeringens konfiskeringar av mark och egendom har tilltagit. Den globala recessionen slog emellertid hårt mot Vietnams export, och BNP-ökningen under 2014 var en av de svagaste sedan slutet på den asiatiska ekonomiska krisen. En utmaning för Vietnam är att arbetskraften ökar med över en miljon personer om året.

J.  I artikel 1.1 i avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete bekräftas engagemanget för den internationella rättens allmänna principer. Dessutom föreskrivs ”respekt för de demokratiska principerna och mänskliga rättigheterna” som en viktig del av avtalet som ligger till grund för båda parters inhemska och internationella politik. Det händer dock fortfarande att människorättsaktivister grips under mycket oklara omständigheter, och det vietnamesiska kommunistpartiets nästa kongress, som kommer att äga rum i januari 2016, kommer att bli den verkliga måttstocken på hur bra Vietnam verkligen är på att respektera de demokratiska principerna.

K.  De begränsningar när det gäller yttrandefrihet både online och offline, press- och mediefrihet, tillgång till information, mötesfrihet och föreningsfrihet samt religionsfrihet som förekommer i Vietnam, enligt rapporten från FN:s särskilda rapportör om religions- och trosfrihet, ger fortfarande stor anledning till oro.

L.  Vietnam är en viktig partner för EU i förhandlingarna om klimatförändringarna och har utfäst sig att minska utsläppen med 8–10 procent jämfört med 2010 och att minska energiförbrukningen som andel av BNP med 1–1,5 procent om året inför FN:s klimatförändringskonferens i Paris i november 2015.

M.  Många europeiska medborgare har vietnamesiskt ursprung till följd av historiska band, och Tjeckien har tillerkänt sina medborgare av vietnamesiskt ursprung ställning som etnisk minoritet.

N.  Det spända klimatet mellan Kina och grannländerna i Sydkinesiska havet, däribland Vietnam, har nyligen trappats upp på grund av att folkrättsvidriga ensidiga åtgärder har vidtagits i omtvistade delar av Sydkinesiska havet. Upptrappningen av tvister om landområden i regionen påverkar den globala handeln och utgör ett allvarligt hot mot freden, säkerheten, stabiliteten och den internationella handeln. Det är av strategiska skäl mycket angeläget för EU att mildra dessa spänningar, i syfte att upprätthålla den globala säkerheten och säkra stabiliteten på viktiga farleder i Sydkinesiska havet som är av central betydelse för EU:s handel. Vietnam stöder officiellt Filippinernas beslut att vända sig till Permanenta skiljedomstolen i Haag den 16 mars 2015 på grundval av Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos).

O.  Vietnam har stärkt sitt strategiska samarbete och sitt säkerhets- och energisamarbete med grannländerna i Asien och håller samtidigt på att stärka sina bilaterala band med centrala internationella aktörer såsom USA och Ryssland på grund av de förnyade spänningarna i Sydkinesiska havet.

P.  Vietnam är fortfarande kraftigt förorenat av explosiva lämningar efter Vietnamkriget, och människorna och miljön påverkas fortfarande av effekterna av besprutningen med bortåt 20 miljoner gallon Agent Orange (dioxin).

1.  Europaparlamentet välkomnar ingåendet av avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete med Vietnam och betonar Vietnams stora strategiska betydelse som en central partner till EU i Sydostasien och Asean. Parlamentet betonar att avtalet fastställer ramen för de framtida förbindelserna i vid bemärkelse för att ytterligare stärka samarbetet om globala och regionala utmaningar, såsom goda styrelseformer och korruptionsbekämpning, ekonomisk och social utveckling med beaktande av principen om hållbar utveckling, nedrustning och massförstörelsevapen och kampen mot terrorism. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar och parlament att påskynda ratificeringsprocessen, så att avtalet verkligen kan träda i kraft.

2.  Europaparlamentet hoppas att både EU och Vietnam kommer att gynnas ekonomiskt av ratificeringen av avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete. Parlamentet betonar de potentiella effekter som ett framtida handels- och investeringsavtal kan få för insatserna för att skapa arbetstillfällen och minska fattigdomen. Parlamentet välkomnar de ekonomiska och finansiella reformer som de vietnamesiska myndigheterna har genomfört för att främja Vietnams fortsatta integrering i världsekonomin och uppmanar Vietnam att fullfölja dessa reformer. Den vietnamesiska regeringen och EU uppmanas att fortsätta sitt samarbete om ekonomi, handel och ny teknik i multilaterala forum. Parlamentet välkomnar att Vietnams BNP per capita nästan har fördubblats sedan 2010.

3.  Europaparlamentet betonar hur viktiga avtalen om vittomspännande partnerskap och samarbete är för förbindelserna mellan EU och Asean. Parlamentet anser att samarbetet mellan EU och Asean skulle kunna stärkas på flera områden, bl.a. när det gäller utveckling av den finansiella sektorn, transparens och samordning av den makroekonomiska politiken.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, i ett försök att uppnå en samstämd politik, i möjligaste mån anpassa de individuella målen för deras respektive utvecklingssamarbete till målen i avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete.

5.  Europaparlamentet välkomnar det tidiga genomförandet av avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete, parallellt med att ratificeringsprocessen pågår, på områdena handel, mänskliga rättigheter, migration, regional säkerhet, energi, vetenskap och teknik.

6.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att fastställa tydliga riktmärken och bindande tidsfrister för genomförandet av avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete.

7.  Europaparlamentet välkomnar de artiklar i avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete som hänvisar till gemensamma åtaganden för och samarbete om mänskliga rättigheter. Parlamentet uttrycker sin förhoppning om att den ömsesidigt överenskomna respekten för demokratiska principer och mänskliga rättigheter ytterligare kommer att förstärka den väletablerade dialogen med den vietnamesiska regeringen för att främja framför allt yttrande-, mötes-, förenings- och religionsfrihet såsom den fastställs i artikel 69 i Vietnams konstitution och i artiklarna 9, 10 och 11 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

8.  Europaparlamentet betonar det öppna internets och informations- och kommunikationsteknikens stora möjliggörande, skapande och katalyserande potential för samhällsbyggande, det civila samhället samt global ekonomisk, social, vetenskaplig, kulturell och politisk utveckling. Parlamentet understryker därför betydelsen av obehindrad tillgång till det fria och öppna internet, både ur ett ekonomiskt, socialt och människorättsligt perspektiv.

9.  Europaparlamentet välkomnar de vietnamesiska myndigheternas beslut att häva visumtvånget för medborgare i fem europeiska länder, och anser att detta beslut kommer att främja ett större samarbete inom turismbranschen.

10.  Europaparlamentet välkomnar att Vietnams premiärminister har tillkännagett en ”översiktsplan” för att genomföra rekommendationerna i FN:s människorättsråds allmänna återkommande utvärdering samt den strategi för rättsliga reformer som bör ha slutförts 2020.

11.  Europaparlamentet välkomnar EU:s ökning av ODA-budgeten för Vietnam till 400 miljoner euro under perioden 2014–2020. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att investera i ökad synlighet för EU:s verksamhet i och stöd till Vietnam för att maximera dessa resursers strategiska potential.

12.  Europaparlamentet uppmuntrar EU att fortsätta att stödja Vietnams kapacitetsutveckling genom att främja respekt för goda styrelseformer och rättsstatsprincipen och välkomnar EU-samarbetets inriktning på bland annat reformer av den offentliga förvaltningen, bl.a. av skattesystemet, vilket är viktigt för att säkerställa ett optimalt utnyttjande av kapaciteten att generera interna inkomster och för att bekämpa skatteundandragande och korruption. Parlamentet välkomnar också EU-samarbetets inriktning på vetenskap, teknik, transport, stadsplanering och regional planering samt utveckling.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nära samråd med parlamentet granska eventuella brott mot de mänskliga rättigheterna i syfte att garantera en lämplig demokratisk kontroll av tillämpningen av avtalet om det avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete. Kommissionen uppmanas att se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till parlamentet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

14.  Europaparlamentet välkomnar slutförandet av förhandlingarna om frihandelsavtalet. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete samt frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam måste bidra till en förstärkning av människorättssituationen i Vietnam.

15.  Europaparlamentet lovordar införandet i det kommande frihandelsavtalet av ett kapitel om handel och hållbar utveckling, åtaganden om att följa ILO:s viktigaste arbetsrättsliga standarder och konventioner, båda parters respekt för arbetstagarnas grundläggande rättigheter, åtaganden om stöd till bevarande och hållbar förvaltning av naturresurser, med särskilt betoning på företagens sociala ansvar och rättvisa och etiska handelssystem.

16.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att infria de förväntningar som skapats av det nya avtalet och att säkerställa att den politik som EU och dess medlemsstater driver inom ramen för genomförandet av partnerskaps- och samarbetsavtalet och det framtida frihandelsavtalet med Vietnam bidrar till att främja respekten för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och goda styrelseformer. Parlamentet efterlyser kapacitetsbyggande insatser för att göra det lättare för berörda individer och befolkningsgrupper att lösa tvister, inom ramen för artikel 35 i avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete. Den vietnamesiska regeringen uppmanas att stärka det civila samhällets engagemang genom att göra det möjligt för föreningar och icke-statliga organisationers att delta i landets politiska, ekonomiska och sociala utveckling.

17.  Europaparlamentet uppmanar den vietnamesiska regeringen att göra konkreta framsteg när det gäller genomförandet av rekommendationerna i FN:s människorättsråds allmänna återkommande utvärdering, och att börja med att inrätta en oberoende nationell institution för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ge Vietnam nödvändigt kapacitetsuppbyggnadsstöd. Parlamentet välkomnar EU:s finansiering via det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, och förespråkar eftertryckligen att dessa initiativ ska fortsätta för att stödja regeringens insatser.

18.  Europaparlamentet uppmanar det vietnamesiska kommunistpartiets tolfte kongress att inför valet 2016 göra det enklare för medborgarna att delta i statens demokratiska styrning, särskilt genom att tillåta inrättandet av oppositionspartier, rörelser i det civila samhället och icke-statliga organisationer.

19.  Europaparlamentet beklagar djupt att fler än 500 fångar beräknas vara dömda till döden. Den vietnamesiska regeringen uppmanas att omedelbart införa ett moratorium för avrättningar och att stifta lämpliga lagar om avskaffande av dödsstraffet. Parlamentet välkomnar visserligen öppningarna i systemet, men beklagar frihetsberövandet av människorättsaktivister. Parlamentet välkomnar regeringens beredvillighet att minska antalet brott som straffas med döden, och uppmanar regeringen att vara öppen om huruvida, och i så fall på vilka grunder, avrättningar fortfarande förekommer.

20.  Europaparlamentet påminner om att människorättsdialogen mellan EU och Vietnam är ett viktigt instrument som ska användas på ett effektivt och pragmatiskt sätt för att stödja och uppmuntra Vietnam i genomförandet av nödvändiga reformer.

21.  Europaparlamentet insisterar på att Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen ratificeras.

22.  Europaparlamentet noterar att konfektions- och textilindustrin, som sysselsätter över 2 miljoner personer, är Vietnams största exportsektor, och är bekymrat över att arbetstagarna saknar mekanismer för att försvara sina rättigheter. Parlamentet betonar den positiva signal det skulle innebära om de vietnamesiska myndigheterna ratificerade Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och ILO:s konvention nr 98 om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.

23.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att avstå från att upphäva det fredliga utövandet av rätten till yttrande-, mötes- och föreningsfrihet. Parlamentet insisterar på att strafflagen ses över, i synnerhet artiklarna 79, 87, 88 och 258. Parlamentet noterar att fler än 18 000 fångar nyligen benådades, och beklagar att inga politiska fångar fanns bland dessa. Parlamentet är bekymrat över att omkring 60 samvetsfångar – bl.a. människorättsförsvarare, journalister, bloggare, markrättsaktivister, arbetstagare och miljöaktivister – sitter i vietnamesiska fängelser, dömda av olika skäl vid summariska rättegångar för brott som framför allt rör yttrandefriheten och brott mot staten, och begär att de ska friges. Parlamentet uppmuntrar reformerna av det straffrättsliga systemet, särskilt straffprocesslagen, bl.a. de bestämmelser som kriminaliserar fredliga aktiviteter med hänvisning till den nationella säkerheten. Parlamentet uppmanar myndigheterna att inrätta ett oberoende straffrättsligt system.

24.  Europaparlamentet efterlyser respekt för religionsfriheten och ett slut på diskriminering och förtryck av etniska och religiösa minoriteter, inbegripet trakasserier, övervakning, hot, gripanden, husarrest, fysiska övergrepp och reseförbud som riktas mot kristna, buddister, Hoa Hao och Cao Dai, särskilt förföljelsen av religiösa grupper såsom Vietnams förenade buddistkyrka samt degarkristna och Khmer Krom-buddister. Parlamentet insisterar på att det måste genomföras reformer för att förbättra de socioekonomiska förhållandena för etniska och religiösa minoriteter. Parlamentet efterlyser en översyn av den lagstiftning som reglerar registreringen av religiösa grupper. Parlamentet påminner om det tragiska ödet för den 87-årige buddistiske dissidenten Thich Quang Do, som har suttit i husarrest i sitt kloster i över 30 år utan åtal. Parlamentet upprepar att han bör släppas på fri fot.

25.  Europaparlamentet efterlyser en skyndsam reform av rättssystemet för att säkerställa internationella standarder för rättvisa rättegångar, enligt vad som föreskrivs i artikel 10 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

26.  Europaparlamentet är oroat över att Vietnam är ett av de största ursprungsländerna för traffickingoffer och är bekymrat över rapporter om att många barn, särskilt pojkar som inte åtnjuter något lagligt skydd mot sexuella övergrepp, faller offer för barnprostitution, människohandel eller barnmisshandel. Parlamentet uppmanar eftertryckligen Vietnam att ta fram kraftfulla och ändamålsenliga barnskyddslagar som skyddar alla barn oavsett kön. Kommissionen uppmanas att hjälpa Vietnam att stärka sin kapacitet vad gäller migrationspolitik och bekämpning av människohandel och organiserad brottslighet, bl.a. inom ramen för dess arbetsmarknads- och migrationspolitik. Parlamentet är likaså oroat över rapporter om att vietnameser, även minderåriga, som fallit offer för människohandel utnyttjas i medlemsstaterna. Kommissionen uppmanas att snarast se till att de viktigaste skyddsbestämmelserna i EU:s strategi för utrotande av människohandel genomförs till fullo. Vietnams regering och kommissionen uppmuntras att överväga att inrätta en underkommitté eller specialiserad arbetsgrupp som inom ramen för avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete ska arbeta med människohandel.

27.  Europaparlamentet betonar de socioekonomiska utmaningar som Vietnam till följd av landets unga befolkning och den ökande inflyttningen till städerna måste hantera.

28.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av 2013 års ändrade marklagstiftning men är fortfarande allvarligt oroat över missförhållanden när det gäller äganderättigheter, påtvingade avhysningar och statlig konfiskering av mark för utvecklingsprojekt, vilket leder till att hundratusentals jordbrukare fråntas sina gårdar. Parlamentet vädjar till regeringen att sätta stopp för markrofferiet och att inrätta lämpliga klagomålsmekanismer.

29.  Europaparlamentet välkomnar de omfattande rättsliga åtaganden som de vietnamesiska myndigheterna har gjort för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och för att bekämpa diskriminering, men uttrycker allvarlig oro över att våld i hemmet, handel med kvinnor och barn, det växande problemet med hiv/aids bland kvinnor samt överträdelser av sexuella och reproduktiva rättigheter fortfarande är allvarliga problem. Parlamentet uppmanar med kraft den vietnamesiska regeringen att fortsätta att reformera sitt folkbokföringsregister och sätta stopp för den diskriminerande praxis som ibland beror på särdrag i systemet ”Hộ khẩu” (familjeregister), som gör att många familjer, särskilt barn, inte registreras och därmed inte får tillgång till utbildning och sociala tjänster.

30.  Europaparlamentet berömmer Vietnam för landets ledande roll i Asien när det gäller hbti-rättigheter, särskilt den nyligen antagna lagen om äktenskap och familj som möjliggör bröllop mellan två personer av samma kön.

31.  Europaparlamentet delar den vietnamesiska regeringens oro över att korruption utgör en av Vietnams främsta utmaningar. Parlamentet efterlyser en grundligare utredning av de fall där medborgare som slår larm om korruption blir måltavlor för myndigheterna. Parlamentet uppmanar med eftertryck de vietnamesiska myndigheterna att ingående granska övergreppen mot journalister, bloggare och visslare. Parlamentet beklagar dessutom den vietnamesiska regeringens oriktiga tillämpning av artikel 258 i strafflagen gällande ”missbruk av de demokratiska friheterna”, ett brott som kan ge upp till sju års fängelse. Parlamentet noterar att väldigt få fall har lett till fällande domar trots lagen om bekämpning av korruption och vädjar till regeringen att den ska stärka lagens genomförande.

32.  Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att göra mer för att bekämpa korruptionen, i syfte att sända en positiv signal till utländska investerare. Parlamentet noterar att den svaga rättsliga infrastrukturen och korruptionssystemet medför finansiell oförutsägbarhet och innebär ett allvarligt hinder för investeringar och affärsverksamhet.

33.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över miljöförstöringen i Vietnam, särskilt föroreningarna, avskogningen och den ohållbara gruvverksamheten som förstör hela regioner och vattenvägar och stör livet i lokalsamhällena, liksom över vietnamesiska företags verksamhet utomlands som bidrar till miljöförstöring och markrofferi.

34.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen den vietnamesiska regeringen att införa åtgärder för att garantera ett effektivt upprätthållande av lagstiftningen och på så sätt skydda miljön och den biologiska mångfalden, särskilt mot de negativa effekterna av avskogning och råvaruutvinning, med tydliga, tidsbundna och resultatbaserade mål för vart och ett av ovanstående områden. Kommissionen uppmanas att tillhandahålla nödvändigt kapacitetsuppbyggnadsstöd för detta ändamål.

35.  Europaparlamentet betonar att Mekongkommissionen måste genomföra grundliga samråd på förhand och göra en omfattande utredning av vilka konsekvenser som planerna på vattenkraftsutbyggnad i Mekongflodens huvudfåra får för miljön, fisket, människors försörjning och de gränsöverskridande förbindelserna.

36.  Europaparlamentet noterar att naturresurs- och miljöministeriet har antagit en strategi för anpassning till klimatförändringarna. Parlamentet påpekar att landet är engagerat i utvecklingen av bioenergi och solenergi och välkomnar den starka tonvikten i EU:s biståndspaket (2014–2020) på utveckling av hållbar energi.

37.  Mot bakgrund av arvet från Vietnamkriget när det gäller hälsa och miljö uppmanar Europaparlamentet kommissionen och medlemsstaterna att överväga inrättandet av en fond för stöd till offren och krigsveteranerna, och att stärka insatserna, genom att skicka ut expertgrupper, för sanering av skadliga ämnen och minröjning av berörda områden som fortfarande skördar offer trots att det nu har gått 40 år sedan konflikten upphörde.

38.  Europaparlamentet uppmanar regeringen att ompröva sitt beslut att uppföra och driva Vietnams första kärnkraftsanläggning, som ska vara belägen i Ninh.

39.  Europaparlamentet välkomnar att Vietnam har vidtagit särskilda åtgärder för att utveckla kunskaper i och forskning om vetenskap och teknik, i syfte att hantera svagheterna inom den högre utbildningen, locka till sig utlandsboende vietnameser och samarbeta med lärosäten i Europa och USA för att bidra till denna process.

40.  Europaparlamentet uppmanar Kina och de berörda grannländerna, däribland Vietnam, att utöka insatserna för att minska spänningarna i det omtvistade området i Sydkinesiska havet. Denna situation riskerar att äventyra viktiga EU-intressen i regionen, även vad gäller den globala säkerheten och den fria sjöfarten på viktiga farleder i Sydkinesiska havet som är avgörande för EU:s handel. Parlamentet betonar hur viktigt det är att hantera tvisterna fredligt, genom förtroendebyggande åtgärder, bilaterala och regionala diskussioner och på grundval av internationell rätt, inklusive havsrätten, och medling av opartiska internationella organ såsom Unclos. Parlamentet påminner om betydelsen av samarbetslösningar som omfattar alla parter. Kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten uppmanas med eftertryck att aktivt övervaka situationen och att stödja en lösning på tvisten som är förenlig med internationell rätt. Parlamentet välkomnar de kinesiska och vietnamesiska ledarnas gemensamma uttalande från april 2015 där de åtog sig att försöka få till stånd en fredlig lösning på tvisterna om öarna.

41.  Europaparlamentet välkomnar den roll som Asean spelar för att på fredlig väg hantera tvisterna, särskilt genom att försöka inrätta en regional uppförandekod.

42.  Europaparlamentet efterlyser ett förstärkt parlamentariskt samarbete, och förespråkar att parlamentets och de interparlamentariska mötenas roll ska stärkas som ett medel för att övervaka genomförandet av avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete.

43.  Europaparlamentet anser att avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete med Vietnam utgör ett tillfälle för EU att stärka sin ställning i Asien och utöva större inflytande i regionen. Detta avtal innebär också en möjlighet för EU att främja sina mål om fred, rättsstatlighet, demokrati och mänskliga rättigheter, sjösäkerhet och resursdelning.

44.  Europaparlamentet framhåller att parlamentet enligt artikel 218.10 i EUF-fördraget ska informeras omedelbart och fullständigt i alla skeden av förfarandet när det gäller avtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete. Parlamentet bör bland annat få utförlig skriftlig information om de mål som eftersträvas med EU:s åtgärder och ståndpunkter, särskilt när det gäller utvecklingen av situationen för de mänskliga rättigheterna, yttrandefriheten och rättsstatsprincipen i landet. Vidare betonar parlamentet den grundläggande roll som EU-delegationens kontaktpunkter har i övervakningen av de mänskliga rättigheterna i landet.

45.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen och till Europeiska utrikestjänsten och regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till regeringen och nationalförsamlingen i Vietnam.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0467.
(2) EGT L 136, 7.6.1996, s. 28.
(3) EGT L 144, 10.6.1980, s. 1.
(4) EGT L 117, 5.5.1999, s. 31.
(5) EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 615.
(6) EUT C 15 E, 21.1.2010, s. 58.
(7) EUT C 285 E, 21.10.2010, s. 76.
(8) Antagna texter, P7_TA(2013)0189.
(9) Antagna texter, P7_TA(2014)0022.
(10) Antagna texter, P7_TA(2014)0458.
(11) Antagna texter, P7_TA(2012)0470.
(12) Antagna texter, P7_TA(2013)0274.
(13) Antagna texter, P8_TA(2015)0288.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy