Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2936(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1347/2015

Внесени текстове :

B8-1347/2015

Разисквания :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0469

Приети текстове
PDF 535kWORD 75k
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург
Завършване на Европейския икономически и паричен съюз
P8_TA(2015)0469B8-1347/2015

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно завършването на европейския икономически и паричен съюз (2015/2936(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 октомври 2015 г., озаглавено „Стъпки към завършването на икономическия и паричния съюз“ (COM(2015)0600),

—  като взе предвид решението на Комисията от 21 октомври 2015 г. за създаване на независим консултативен Европейски фискален съвет (C(2015)8000),

—  като взе предвид препоръката на Комисията от 21 октомври 2015 г. за препоръка на Съвета относно за създаване на национални съвети по конкурентоспособността в еврозоната (COM(2015)0601),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 октомври 2015 г., озаглавено „План за установяване на по-сплотено външно представителство на еврозоната на международните форуми“ (COM(2015)0602),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 21 октомври 2015 г. за решение на Съвета за определяне на мерки за постепенното установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд (COM(2015)0603),

—  като взе предвид доклада относно завършването на европейския икономически и паричен съюз (доклад на петимата председатели),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 юни 2015 г. относно преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства(1),

—  като взе предвид регламенти (ЕС) № 1173/2011(2), (ЕС) № 1174/2011(3), (ЕС) № 1175/2011(4), (ЕС) № 1176/2011(5) и (ЕС) № 1177/2011(6), Директива 2011/85/ЕС(7), както и на регламенти (ЕС) № 472/2013(8) и (ЕС) № 473/2013(9), („пакет от шест законодателни акта“ и „пакет от два законодателни акта“),

—  като взе предвид Директива 2014/49/ЕС относно схемите за гарантиране на депозити(10),

—  като взе предвид въпроса към Комисията относно завършването на европейския икономически и паричен съюз (O‑000152/2015 – B8-1113/2015),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в доклада на петимата председатели относно завършването на европейския икономически и паричен съюз бяха представени предложения за завършването на европейския икономически и паричен съюз;

Б.  като има предвид, че в резолюцията относно преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства, се подчертава необходимостта от амбициозен и бърз напредък в процеса на укрепване на еврозоната;

В.  като има предвид, че Комисията, като част от етап 1 на пътната карта в доклада на петимата председатели, публикува на 21 октомври 2015 г. пакет, съдържащ мерки за завършването на икономическия и паричен съюз (ИПС), който се състои от две съобщения — препоръка за препоръка на Съвета и предложение за решение на Съвета, както и решение на Комисията,

Обща оценка

1.  Отбелязва предложенията на Комисията за укрепване на ИПС и макар да отчита факта, че са предприети някои стъпки в правилната посока, отбелязва, че ще са необходими допълнителни усилия за преодоляване на настоящите слабости на институционалната рамка на еврозоната;

2.  Както вече заяви в своята резолюция относно преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства настоява да се прилагат разпоредбите на „пакета от шест законодателни акта“ и на „пакета от два законодателни акта“, като същевременно подчертава, че съществуващите договори и инструменти ще дадат възможност да се предприемат някои от необходимите допълнителни стъпки за завършването на ИПС;

3.  Изразява съжаление, че пакетът, публикуван от Комисията, не предвижда достатъчно възможности за парламентарен контрол и разискване на европейско равнище, които са необходими за гарантирането на демократичната отчетност за решенията, взети във връзка с ИПС, и съответно за гарантирането на ангажираност от страна на гражданите по отношение на управлението на еврозоната;

4.  Призовава Комисията, както се предвижда в доклада на петимата председатели, да се консултира своевременно с Европейския парламент във връзка с подготовката на Бялата книга относно прехода от фаза 1 към фаза 2 на реформите в областта на ИПС;

Европейски семестър

5.  Настоятелно призовава Комисията да започне преговори по междуинституционално споразумение относно европейското икономическо управление, включително европейския семестър и контрола на изпълнението на програмата за макроикономически корекции, с Европейския парламент, Съвета и Еврогрупата, както е предвидено в доклада на петимата председатели; настоява, че това споразумение следва да гарантира, в рамките на Договорите, че структурата на европейския семестър дава възможност за значим и редовен парламентарен контрол на процеса, по-специално по отношение на препоръките за еврозоната;

Европейски фискален съвет и национални съвети по конкурентоспособността

6.  Изразява съжаление, че Комисията предпочете да не използва обикновената законодателна процедура за решенията във връзка с националните съвети по конкурентоспособността и призовава Комисията да внесе законодателно предложение в тази връзка;

7.  Подчертава, че Европейският фискален съвет, като консултативен съвет на Комисията, следва да се отчита пред Европейския парламент и че в тази връзка неговите оценки следва да бъдат публични и прозрачни;

Външно представителство на еврозоната

8.  Отправя искане към Комисията да гарантира, че международното представителство на еврозоната подлежи на демократичния контрол от страна на Парламента;

o
o   o

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0238.
(2) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1.
(3) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8.
(4) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.
(5) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.
(6) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33.
(7) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41.
(8) ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1.
(9) ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 11.
(10) ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149.

Правна информация - Политика за поверителност