Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2936(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1347/2015

Esitatud tekstid :

B8-1347/2015

Arutelud :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0469

Vastuvõetud tekstid
PDF 158kWORD 64k
Neljapäev, 17. detsember 2015 - Strasbourg
Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine
P8_TA(2015)0469B8-1347/2015

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2015. aasta resolutsioon Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise kohta (2015/2936(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

–  võttes arvesse komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta teatist majandus- ja rahaliidu lõpuleviimiseks võetavate meetmete kohta (COM(2015)0600),

–  võttes arvesse komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta otsust, millega luuakse sõltumatu nõuandev Euroopa Eelarvenõukogu (C(2015)8000),

–  võttes arvesse komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta soovitust võtta vastu nõukogu soovitus riiklike konkurentsivõime komiteede loomise kohta euroalal (COM(2015)0601),

–  võttes arvesse komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta teatist „Tegevuskava euroala ühtsema välisesindatuse loomiseks rahvusvahelistel foorumitel” (COM(2015)0602),

–  võttes arvesse komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis (COM(2015)0603),

–  võttes arvesse Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimist käsitlevat aruannet („viie juhi aruanne”),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 24. juuni 2015. aasta resolutsiooni majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise kohta: ülevaade ja probleemid(1),

–  võttes arvesse määruseid (EL) nr 1173/2011(2), (EL) nr 1174/2011(3), (EL) nr 1175/2011(4), (EL) nr 1176/2011(5) ja (EL) nr 1177/2011(6), direktiivi 2011/85/EL(7) ning määruseid (EL) nr 472/2013(8) ja (EL) nr 473/2013(9) (esimene ja teine majanduse juhtimise pakett),

–  võttes arvesse direktiivi 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide kohta(10),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise kohta (O-000152/2015 – B8‑1113/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimist käsitlevas viie juhi aruandes esitati ettepanekud Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise kohta;

B.  arvestades, et Euroopa Parlamendi resolutsioonis majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise ülevaate ja probleemide kohta rõhutati vajadust teha euroala tugevdamisel ambitsioonikaid ja kiireid edusamme;

C.  arvestades, et komisjon avaldas viie juhi aruande tegevuskava esimese etapi osana 21. oktoobril 2015 paketi, mis sisaldab meetmeid majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimiseks ning mille hulka kuuluvad kaks teatist, soovitus võtta vastu nõukogu soovitus, ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ja komisjoni otsus;

Üldhinnang

1.  võtab teadmiseks komisjoni ettepanekud majandus- ja rahaliidu tugevdamiseks ning tunnistab, et mõned sammud on tehtud õiges suunas, kuid märgib siiski, et euroala institutsioonilise raamistiku praeguste puuduste kõrvaldamiseks on vaja teha täiendavaid pingutusi;

2.  nõuab – nagu on väljendatud Euroopa Parlamendi resolutsioonis majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise ülevaate ja probleemide kohta – esimese ja teise majanduse juhtimise paketi sätete rakendamist, rõhutades samas, et kehtivad aluslepingud ja vahendid võimaldaksid mõningate vajalike lisameetmete võtmist majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimiseks;

3.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjoni avaldatud pakett ei jäta piisavalt ruumi parlamentaarse järelevalve ja Euroopa tasandil toimuva arutelu jaoks, mis on vajalikud majandus- ja rahaliidu kontekstis tehtavate otsustega seotud demokraatliku aruandekohustuse tagamiseks ning ühtlasi ka selleks, et tagada kodanike osalemine euroala juhtimises;

4.  palub komisjonil, nagu see on ette nähtud viie juhi aruandes, konsulteerida aegsasti Euroopa Parlamendiga majandus- ja rahaliidu reformide esimesest etapist teise üleminekut käsitleva valge raamatu koostamise kontekstis;

Euroopa poolaasta

5.  nõuab tungivalt, et komisjon algataks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja eurorühmaga Euroopa majanduse juhtimist, sealhulgas Euroopa poolaastat ja makromajandusliku kohandamisprogrammi rakendamise järelevalvet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe läbirääkimised, nagu see on ette nähtud viie juhi aruandes; rõhutab, et asjaomase institutsioonidevahelise kokkuleppega tuleks aluslepingute raamistikus tagada see, et Euroopa poolaasta ülesehitus võimaldab kõnealuse protsessi üle teostada sisulist ja regulaarset parlamentaarset kontrolli, eriti mis puudutab euroala käsitlevaid soovitusi;

Euroopa Eelarvenõukogu ja riiklikud konkurentsivõime komiteed

6.  peab kahetsusväärseks seda, et komisjon otsustas riiklikke konkurentsivõime komiteesid käsitlevate otsuste suhtes seadusandlikku tavamenetlust mitte kasutada, ja kutsub komisjoni üles esitama sellesisuline seadusandlik ettepanek;

7.  rõhutab, et Euroopa Eelarvenõukogul kui komisjoni nõuandval nõukogul peaks olema Euroopa Parlamendi ees aruandekohuslus ning et selles kontekstis peaksid tema hinnangud olema avalikud ja läbipaistvad;

Euroala välisesindatus

8.  palub komisjonil tagada, et euroala rahvusvahelise esindatuse suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi poolset demokraatlikku kontrolli;

o
o   o

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0238.
(2) ELT L 306, 23.11.2011, lk 1.
(3) ELT L 306, 23.11.2011, lk 8.
(4) ELT L 306, 23.11.2011, lk 12.
(5) ELT L 306, 23.11.2011, lk 25.
(6) ELT L 306, 23.11.2011, lk 33.
(7) ELT L 306, 23.11.2011, lk 41.
(8) ELT L 140, 27.5.2013, lk 1.
(9) ELT L 140, 27.5.2013, lk 11.
(10) ELT L 173, 12.6.2014, lk 149.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika