Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2936(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1347/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1347/2015

Keskustelut :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0469

Hyväksytyt tekstit
PDF 158kWORD 65k
Torstai 17. joulukuuta 2015 - Strasbourg
Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely
P8_TA(2015)0469B8-1347/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2015 Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä (2015/2936(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

–  ottaa huomioon 21. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon toimista Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi (COM(2015)0600),

–  ottaa huomioon 21. lokakuuta 2015 annetun komission päätöksen riippumattoman neuvoa-antavan Euroopan finanssipoliittisen komitean perustamisesta (C(2015)8000),

–  ottaa huomioon 21. lokakuuta 2015 annetun komission suosituksen neuvoston suositukseksi kansallisten kilpailukykykomiteoiden perustamisesta euroalueelle (COM(2015)0601),

–  ottaa huomioon komission 21. lokakuuta 2015 antaman tiedonannon etenemissuunnitelmasta kohti euroalueen yhdenmukaisempaa ulkoista edustusta kansainvälisillä foorumeilla (COM(2015)0602),

–  ottaa huomioon komission 21. lokakuuta 2015 tekemän ehdotuksen neuvoston päätökseksi toimenpiteistä euroalueen yhtenäisen edustuksen asteittaiseksi aikaansaamiseksi Kansainvälisessä valuuttarahastossa (COM(2015)0603),

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, euroryhmän puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen kertomuksen (viiden EU-johtajan kertomus) Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä,

–  ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja haasteet(1),

–  ottaa huomioon asetukset (EU) N:o 1173/2011(2), (EU) N:o 1174/2011(3), (EU) N:o 1175/2011(4), (EU) N:o 1176/2011(5) ja (EU) N:o 1177/2011(6), direktiivin 2011/85/EU(7), ja asetukset (EU) N:o 472/2013(8) ja (EU) N:o 473/2013(9) (talouspolitiikan ohjauspaketti ja budjettikuripaketti),

–  ottaa huomioon talletusten vakuusjärjestelmistä annetun direktiivin 2014/49/EU(10),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen talous- ja rahaliiton viimeistelystä (O‑000152/2015 – B8-1113/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että viiden EU-johtajan kertomuksessa Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä esitettiin ehdotuksia Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi;

B.  ottaa huomioon, että aiheesta talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja haasteet annetussa päätöslauselmassa korostettiin, että euroalueen vahvistamisessa on edettävä kunnianhimoisesti ja nopeasti;

C.  ottaa huomioon, että osana viiden EU-johtajan kertomuksen etenemissuunnitelman vaihetta 1 komissio julkaisi 21. lokakuuta 2015 paketin, johon sisältyi toimia Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi ja joka koostui kahdesta tiedonannosta, suosituksesta neuvoston suositukseksi, ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sekä komission päätöksestä;

Yleisarvio

1.  ottaa huomioon komission ehdotukset Euroopan talous- ja rahaliiton vahvistamiseksi ja myöntää, että eräät toteutetut toimet ovat olleet oikeansuuntaisia, mutta huomauttaa, että euroalueen toimielinrakenteen nykyisten puutteiden korjaamiseksi tarvitaan lisätoimia;

2.  kuten aiheesta talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta: tilannekatsaus ja haasteet annetussa päätöslauselmassa todettiin, katsoo, että talouspolitiikan ohjauspaketin ja budjettikuripaketin säännösten täytäntöönpano on välttämätöntä, ja samalla korostaa, että nykyisten perussopimusten ja muiden oikeusvälineiden perusteella voitaisiin toteuttaa jotkin Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi tarvittavista lisätoimista;

3.  pitää valitettavana, että komission julkistamassa paketissa ei jätetä tarpeeksi tilaa Euroopan tason parlamentaariselle valvonnalle ja keskustelulle, jotka ovat välttämättömiä, jotta varmistetaan Euroopan talous- ja rahaliiton yhteydessä tehtyjen päätösten demokraattinen vastuuvelvollisuus ja siten kansalaisten osallisuus euroalueen hallinnossa;

4.  pyytää komissiota viiden EU-johtajan kertomuksen mukaisesti kuulemaan parlamenttia hyvissä ajoin, kun se valmistelee Euroopan talous- ja rahaliiton uudistusten vaiheesta 1 vaiheeseen 2 siirtymistä koskevaa valkoista kirjaa;

Eurooppalainen ohjausjakso

5.  vaatii komissiota käynnistämään parlamentin, neuvoston ja euroryhmän kanssa neuvottelut talouden ohjausta koskevasta toimielinten välisestä sopimuksesta, mukaan lukien eurooppalainen ohjausjakso ja makrotalouden sopeutusohjelman toteuttamisen valvonta, viiden EU-johtajan kertomuksen mukaisesti; katsoo, että toimielinten välisellä sopimuksella olisi varmistettava perussopimusten puitteissa, että eurooppalaisen ohjausjakson rakenne mahdollistaa prosessin merkityksellisen ja säännöllisen parlamentaarisen valvonnan, erityisesti euroalueen suositusten osalta;

Euroopan finanssipoliittinen komitea ja kansalliset kilpailukykykomiteat

6.  pitää valitettavana, että komissio päätti olla käyttämättä tavallista lainsäätämisjärjestystä kansallisia kilpailukykykomiteoita koskeviin päätöksiin, ja kehottaa komissiota tekemään asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

7.  korostaa, että Euroopan finanssipoliittisen komitean pitäisi olla komission neuvoa-antavana lautakuntana vastuuvelvollinen parlamentille ja että tässä yhteydessä sen arvioiden olisi oltava julkisia ja avoimia;

Euroalueen ulkoinen edustus

8.  pyytää komissiota varmistamaan, että euroalueen kansainväliseen edustukseen sovelletaan parlamentin demokraattista valvontaa;

o
o   o

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0238.
(2)EUVL L 306, 23.11.2011, s. 1.
(3)EUVL L 306, 23.11.2011, s. 8.
(4)EUVL L 306, 23.11.2011, s. 12.
(5)EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25.
(6)EUVL L 306, 23.11.2011, s. 33.
(7)EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41.
(8)EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1.
(9)EUVL L 140, 27.5.2013, s. 11.
(10)EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö