Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2936(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-1347/2015

Ingediende teksten :

B8-1347/2015

Debatten :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0469

Aangenomen teksten
PDF 163kWORD 66k
Donderdag 17 december 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie
P8_TA(2015)0469B8-1347/2015

Resolutie van het Europees Parlement van 17 december 2015 over de voltooiing van Europa's Economische en Monetaire Unie (2015/2936(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 21 oktober 2015 "Stappen naar de voltooiing van de economische en monetaire unie" (COM(2015)0600),

–  gezien het Besluit van de Commissie van 21 oktober 2015 tot oprichting van een onafhankelijk raadgevend Europees begrotingscomité (C(2015)8000),

–  gezien de aanbeveling van de Commissie van 21 oktober 2015 voor een aanbeveling van de Raad inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone (COM(2015)0601),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 21 oktober 2015 getiteld "Een routekaart naar een consistentere externe vertegenwoordiging van de eurozone in internationale fora" (COM(2015)0602),

–  gezien het voorstel van de Commissie van 21 oktober 2015 voor een besluit van de Raad tot vaststelling van maatregelen om geleidelijk een gezamenlijke vertegenwoordiging van de eurozone in het Internationaal Monetair Fonds tot stand te brengen (COM(2015)0603),

–  gezien het verslag over de voltooiing van de economische en monetaire unie ("verslag van de vijf voorzitters"),

–  gezien zijn resolutie van 24 juni 2015 over de evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen(1),

–  gezien Verordeningen (EU) nr. 1173/2011(2), (EU) nr. 1174/2011(3), (EU) nr. 1175/2011(4), (EU) nr. 1176/2011(5) en (EU) nr. 1177/2011(6), Richtlijn 2011/85/EU(7), en Verordeningen (EU) nr. 472/2013(8) en (EU) nr. 473/2013(9) (het "sixpack" en het "twopack"),

–  gezien Richtlijn 2014/49/EU inzake de depositogarantiestelsels(10),

–  gezien de vraag aan de Commissie over de voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (O-000152/2015 - B8-1113/2015),

–  gezien artikel 128, lid 5, en artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in het verslag van de vijf voorzitters over de voltooiing van de economische en monetaire unie voorstellen worden gedaan voor de voltooiing van Europa's economische en monetaire unie;

B.  overwegende dat in zijn resolutie over de evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen wordt benadrukt dat er spoedig en ambitieus vooruitgang moet worden geboekt op het vlak van versterking van de eurozone;

C.  overwegende dat de Commissie als onderdeel van fase 1 van de routekaart van het verslag van de vijf voorzitters op 21 oktober 2015 een pakket heeft gepubliceerd met stappen in de richting van de voltooiing van de economische en monetaire unie (EMU), dat bestaat uit twee mededelingen, een aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad, voorstel voor een besluit van de Raad en een Besluit van de Commissie;

Algemene beoordeling

1.  neemt kennis van de voorstellen van de Commissie ter versterking van de EMU en erkent dat sommige stappen in de juiste richting werden ondernomen, maar merkt op dat bijkomende inspanningen noodzakelijk zullen zijn om de huidige tekortkomingen van het institutioneel kader van de eurozone aan te pakken;

2.  dringt, zoals in zijn resolutie over de evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen, aan op de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het sixpack en het twopack en benadrukt dat sommige van de bijkomende stappen die noodzakelijk zijn voor de voltooiing van de EMU, mogelijk zijn in het kader van de bestaande verdragen en instrumenten;

3.  betreurt het dat in het door de Commissie gepubliceerde pakket niet genoeg ruimte wordt gelaten voor parlementair toezicht en debat op Europees niveau, die noodzakelijk zijn ter garantie van democratische verantwoording met betrekking tot in de context van de EMU genomen besluiten en derhalve ook ter garantie van ownership van burgers van governance van de eurozone;

4.  vraagt de Commissie om, zoals bepaald in het verslag van de vijf voorzitters, het Parlement ten gepaste tijde te raadplegen in het kader van de voorbereiding van het witboek over de transitie van fase 1 van de hervormingen van de EMU naar fase 2;

Europees semester

5.  dringt er bij de Commissie op aan onderhandelingen te beginnen over een interinstitutioneel akkoord inzake Europese economische governance, met inbegrip van het Europees semester en het toezicht op de tenuitvoerlegging van het macro-economische aanpassingsprogramma, met het Parlement, de Raad en de Eurogroep, zoals bepaald in het verslag van de vijf voorzitters; dringt er op aan dat door dit interinstitutioneel akkoord ervoor moet worden gezorgd dat de structuur van het Europees semester, binnen het kader van de verdragen, zinvol en regelmatig parlementair toezicht van het proces, in het bijzonder met betrekking tot aanbevelingen voor de eurozone, mogelijk maakt;

Europees begrotingscomité en nationale comités voor het concurrentievermogen

6.  betreurt het dat de Commissie ervoor heeft gekozen niet de gewone wetgevingsprocedure te gebruiken voor de besluiten met betrekking tot nationale comités voor het concurrentievermogen en verzoekt de Commissie hiertoe een wetgevingsvoorstel te doen;

7.  benadrukt dat het Europees begrotingscomité, als raadgevend comité van de Commissie, verantwoording verschuldigd is aan het Parlement en zijn beoordelingen in deze context openbaar en transparant moeten zijn;

Externe vertegenwoordiging van de eurozone

8.  vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat de internationale vertegenwoordiging van de eurozone aan democratisch toezicht van het Parlement wordt onderworpen;

o
o   o

9.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0238.
(2) PB L 306 van 23.11.2011, blz. 1.
(3) PB L 306 van 23.11.2011, blz. 8.
(4) PB L 306 van 23.11.2011, blz. 12.
(5) PB L 306 van 23.11.2011, blz. 25.
(6) PB L 306 van 23.11.2011, blz. 33.
(7) PB L 306 van 23.11.2011, blz. 41.
(8) PB L 140 van 27.5.2013, blz. 1.
(9) PB L 140 van 27.5.2013, blz. 11.
(10) PB L 173 van 12.6.2014, blz. 149.

Juridische mededeling - Privacybeleid