Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2979(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1362/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0471

Antagna texter
PDF 157kWORD 63k
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg
20-årsdagen för Daytonavtalet
P8_TA(2015)0471RC-B8-1362/2015

Europaparlamentets resolution av den 17 december 2015 om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Daytonavtalet, dess allmänna ramavtal och de tolv bilagorna till detta,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 7 juli 2005(1), 15 januari 2009(2) och 9 juli 2015(3) om Srebrenica,

–  med beaktande av Venedigkommissionens yttrande av den 11 mars 2005 om den konstitutionella reformen i Bosnien och Hercegovina,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Daytonavtalet undertecknades den 14 december 1995 i Paris och innebar ett slut på det blodigaste kriget i Europa sedan andra världskriget.

B.  Avtalet stoppade kriget men medförde inte någon fungerande och livskraftig stat, utan den institutionella struktur som det skapade i landet är alltför komplex och har visat sig ineffektiv.

1.  Europaparlamentet påminner om betydelsen av Daytonavtalets undertecknande, minns alla tragiska dödsoffer i kriget i Bosnien och Hercegovina och uttrycker sina uppriktiga kondoleanser till familjerna till dem som miste livet i kriget.

2.  Europaparlamentet beklagar att landet nu, 20 år efter krigets slut och upprättandet av ett allmänt ramavtal om grunddragen i fredsuppgörelsen och landets framtida utformning, befinner sig i en situation där flera regeringar efter varandra misslyckats med att bygga upp en helt fungerande och livskraftig stat.

3.  Europaparlamentet välkomnar de resultat som uppnåtts när det gäller återvändandet av extern- och internflyktingar, återuppbyggnad och återlämnande av egendom, i enlighet med bestämmelserna i bilaga VII till Daytonavtalet. Parlamentet kräver att bilagan och den tillhörande strategin genomförs fullt ut, för att man ska kunna garantera internflyktingar, externflyktingar och andra personer som är drabbade av kriget ett hållbart återvändande samt rättvisa, övergripande och varaktiga lösningar. Parlamentet betonar i detta sammanhang att man måste säkra ett hållbart återvändande för kroater, bosniaker och andra till Republika Srpska. Parlamentet understryker att man måste göra framsteg med att förbättra den socioekonomiska integrationen för dem som har återvänt och efterlyser bättre samordning av åtgärder på alla nivåer och mer uppmärksamhet åt de mest utsatta fördrivna personerna, bland annat romer och kvinnor som utsatts för våld. Parlamentet beklagar att det enligt Internationella rödakorskommittén fortfarande saknas runt 7 000 personer vars öde förblir okänt.

4.  Europaparlamentet lovordar den positiva omvandlingen i Bosnien och Hercegovina, som för 20 år sedan var ett krigshärjat land på väg ut ur ett krig och idag har ambitioner att bli medlem i EU.

5.  Europaparlamentet bekräftar EU:s engagemang för det europeiska perspektivet och den vidare anslutningsprocessen i Bosnien och Hercegovina och alla länder på västra Balkan. Parlamentet anser att regionalt samarbete och den europeiska integrationsprocessen är det bästa sättet att främja försoning och övervinna hat och splittring.

6.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att utnyttja 20-årsdagen för Daytonavtalet som ett tillfälle att komma vidare med de nödvändiga reformerna – särskilt mot bakgrund av Bosnien och Hercegovinas kommande ansökan om EU-medlemskap. Parlamentet påminner om att tillgodoseendet av invånarnas socioekonomiska behov och upprättande av en effektiv samordningsstruktur för EU-frågor måste prioriteras. Det är också av central betydelse att parallellt fortsätta med konstitutionella och politiska reformer och demokratisering av det politiska systemet, i riktning mot verklig jämlikhet och demokratisk representation för alla landets tre nationer och alla dess invånare. Parlamentet betonar att alla medborgare i Bosnien och Hercegovina måste ha lika möjlighet att väljas till alla nivåer av politiskt beslutsfattande.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, regeringarna i medlemsstaterna och regeringen och parlamentet i Bosnien och Hercegovina och dess entiteter samt till regeringarna och parlamenten i länderna på västra Balkan.

(1) EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 468.
(2) EUT C 46 E, 24.2.2010, s. 111.
(3) Antagna texter, P8_TA(2015)0276.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy