Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2114(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0338/2015

Внесени текстове :

A8-0338/2015

Разисквания :

PV 16/12/2015 - 19
CRE 16/12/2015 - 19

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0472

Приети текстове
PDF 629kWORD 148k
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург
Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
P8_TA(2015)0472A8-0338/2015

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (2015/2114(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (от тук нататък „Общата позиция“)(1),

—  като взе предвид прегледа на общата позиция, извършен работната група на Съвета на ЕС относно износа на конвенционално оръжие (COARM),

—  като взе предвид Шестнадесетия годишен доклад на Съвета, изготвен съгласно член 8, параграф 2 от Обща позиция 2008/944/CFSP на Съвета, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване(2),

—  като взе предвид Решение 2012/711/ОВППС на Съвета от 19 ноември 2012 г. за подпомагане на дейностите на ЕС с оглед да се насърчи контролът над износа на оръжие и да се популяризират принципите и критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС сред трети държави,

—  като взе предвид Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение от 9 декември 2003 г.;

—  като взе предвид Европейската стратегия за сигурност „Сигурна Европа в по-добър свят“, приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г.,

—  като взе предвид Договора за търговията с оръжие (ДТО), приет от Общото събрание на ООН на 2 април 2013 г.(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2014 г. относно ратифицирането на Договора на ООН за търговията с оръжие(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 21 май 2015 г. относно отражението на промените в европейските пазари в областта на отбраната върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа(5), и по-специално параграфи 4, 10, 18, 19, 20, и 21,

—  като взе предвид Решение 2013/768/ОВППС на Съвета от 16 декември 2013 г. относно дейностите на ЕС, в рамките на Европейската стратегия за сигурност, в подкрепа на прилагането на Договора за търговията с оръжие(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба(7), изменен с Регламент (ЕС) № 599/2014, и на списъка на изделия и технологии с двойна употреба в приложение I към него,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 24 април 2014 г. до Съвета и до Европейския парламент, озаглавено „Преглед на политиката за контрол върху износа: гарантиране на сигурността и конкурентоспособността в един променящ се свят“ (COM(2014)0244),

—  като взе предвид съвместното изявление от 12 юни 2014 г. на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно прегледа на системата за контрол на износа на изделия с двойна употреба,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно прегледа на политиката за контрол върху износа от 21 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно „Правата на човека и технологиите: влиянието на охранителните системи и системите за наблюдение върху правата на човека в трети държави“(8),

—  като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността(9),

—  като взе предвид стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на малки оръжия и леки въоръжения и боеприпаси за тях, приета на 15—16 декември 2005 г. от Европейския съвет, както и на Съвместно действие 2002/589/ОВППС на Съвета от 12 юли 2002 г. относно приноса на Европейския съюз в борбата срещу дестабилизиращото натрупване и разпространение на леко стрелково и малокалибрено оръжие и за отмяна на Съвместно действие 1999/34/ОВППС,

—  като взе предвид Обща позиция на Съвета 2003/468/ОВППС от 23 юни 2003 г. относно контрола на посредничеството при сделки с оръжие(10),

—  като взе предвид актуализирания Общ списък на оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на 9 февруари 2015 г.,

—  като взе предвид редовно справочника на потребителя към Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване,

—  като взе предвид Васенаарската договореност от 12 май 1996 г. относно контрола върху износа на конвенционални оръжия, изделия и технологии с двойна употреба, наред с осъвременените през 2015 г. списъци относно тези изделия и технологии и боеприпаси(11),

—  като взе предвид решенията на 19-ото пленарно заседание по Васенаарската договореност относно контрола върху износа на конвенционални оръжия, изделия и технологии с двойна употреба, проведено във Виена на 3—4 декември 2013 г.,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 април 2015 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Европейската програма за сигурност (COM(2015)0185)),

—  като взе предвид Европейския консенсус за развитие, приет на 24 февруари 2006 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 октомври 2011 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие: програма за промяна“ (COM(2011)0637),

—  като взе предвид Целите за устойчиво развитие, и по-специално цел 16: цел 16.4, в която държавите се призовават да намалят значително незаконните потоци на оръжие;

—  като взе предвид Решение 2014/512/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна,

—  като взе предвид член 42 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Договора за търговията с оръжие на ООН, който влезе в сила на 24 декември 2014 г.,

—  като взе предвид Резолюция 24/35 Съвета на ООН по правата на човека от 8 октомври 2013 г. относно въздействието на трансфера на оръжия върху правата на човека при въоръжени конфликти(12),

—  като взе предвид член 52 и член 132, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8–0338/2015),

А.  като има предвид, че глобалната обстановка във връзка със сигурността около ЕС претърпя значителни промени, особено в южните и източните съседни държави;

Б.  като има предвид неотменимото право на индивидуална или колектива самоотбрана по силата на член 51 от Устава на ООН;

В.  като има предвид, че в интерес на международната стабилност е важно да се осигурят средства за постигане на възпиращо действие въз основа на оценка на всеки отделен случай, в пълно съответствие с член 51 от Устава на ООН и с четвъртия критерий от общата позиция относно запазването на регионалния мир, сигурност и стабилност;

Г.  като има предвид, че неконтролираното разпространение на оръжия представлява сериозна заплаха за мира и сигурността, правата на човека и устойчивото развитие; като има предвид, че всяка минута някъде на по света умира по един човек заради въоръжено насилие и се произвеждат 15 нови оръжия;

Д.  като има предвид, че регулирането на международната търговия с оръжие по дефиниция е амбиция в световен план; като има предвид, че ЕС трябва да осигури съгласуваност на своите външни дейности като цяло в контекста на външните си отношения, с цел насърчаване на демокрацията и върховенството на закона, предотвратяване на конфликти, премахване на бедността, насърчаване на междукултурния диалог, и поддържане на международната стабилност и сигурност; като има предвид, че в периода 2010—2014 г. държавите — членки на ЕС са отговорни за 25,4% от действителните доставки(13) на основни конвенционални оръжия в световен мащаб;

Е.  като има предвид, че съгласно Договора от Лисабон, изкореняването на бедността е най-важната цел на политиката за развитие на ЕС и като има предвид, че изграждането на по-стабилен и проспериращ свят е също един от приоритетите на външната дейност на ЕС; като има предвид, че доставянето на оръжия на държави, в които има конфликти, не само увеличава вероятността от ескалация на насилието, но също така оказва отрицателно въздействие върху потенциала за развитие на тези държави, както става ясно от доклади на хуманитарни организации, които са измерили количественото въздействие(14);

Ж.  като има предвид, че държавите — членки на Европейския съюз са изнесли оръжия на обща стойност 36,7 милиарда евро през 2013 г., включително 26 милиарда евро за трети страни; като има предвид, че за сравнение, общият бюджет за Европейския инструмент за съседство за 2014—2020 г. възлиза на 15,4 милиарда евро; като има предвид, че делът на държавите — членки на ЕС се равнява на 30% от общия износ; и трудно би могло да се твърди, че тези търговски потоци са в преките интереси на ЕС в областта на сигурността;

З.  като има предвид, че Общата позиция 2008/944/ОВППС представлява правно обвързваща рамка и че в нея са установени осем критерия за износа на конвенционални оръжия, които държавите членки на ЕС трябва да прилагат по отношение на лицензионните си решения; като има предвид, че настоящата Обща позиция следва да се разглежда по-специално в рамките на развитието на европейски пазар в областта на отбраната и на европейска отбранителна технологична и индустриална база;

И.  като има предвид, че третите страни Албания, Босна и Херцеговина, бивша югославска република Македония, Исландия, Канада, Черна гора и Норвегия официално се присъединиха към критериите и принципите на Общата позиция;

Глобална обстановка по отношение на сигурността и на износа на оръжие

1.  Изразява дълбока загриженост от разпространението на въоръжени конфликти и по-специално тези в Украйна, Сирия, Ирак, Либия и Йемен, както и всички международни конфликти, които — в един все по-глобализиран свят — за заплаха за стабилността и сигурността по света и обуславят по-малко стабилно и по-несигурно съседство за ЕС; отбелязва, че трансферите на оръжие за държави, засегнати от конфликти, може би са допринесли за конфликтите;

2.  Изразява съжаление, че събитията от последните две години показват, че понякога оръжията попадат в ръцете на терористи или репресивни режими или в държави, които набират деца войници или ги използват във военни действия, или в режими, които имат съмнителни отношения със световния тероризъм или водят агресивна вътрешна и външна политика, и поради това счита, че е необходимо приемането на ефективни режими за контрол на износа на оръжие; осъжда използването на оръжия с цел подклаждането на несигурността и въоръжените конфликти във вътрешен и външен план или в подкрепа на вътрешни репресии, регионални конфликти или тежки нарушения на правата на човека и основните свободи; изразява също така съжаление, че незаконната търговия с оръжие продължава да бъде голям и доходен бизнес;

3.  Изразява съжаление относно факта, че около половин милион(15) души умират всяка година в резултат на въоръжено насилие, както във въоръжени конфликти, така и във връзка с престъпна дейност;

4.  Потвърждава отново, че спазването на Общата позиция е от важно значение за осъществяването на принципите и ценностите на ЕС, особено в сферата на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право, и неговите отговорности сами по себе си по отношение на сигурността на регионално и световно равнище;

5.  Отбелязва, че според 16-я годишен доклад държавите — членки на ЕС са сред главните световни оръжейни износители, като техният дял от износа през 2013 г. се равнява на 36,711 млрд. евро, от които 10,735 млрд. евро между държавите членки, а 25,976 млрд. евро — за трети държави; отново заявява, че член 10 от Общата позиция гласи, че съображенията от икономически, търговски и промишлени интереси от страна на държавите членки не засягат прилагането на осемте критерия, уреждащи износа на оръжие;

6.  Изразява съжаление обаче, че член 10 често се пренебрегва, особено предвид факта, че европейските отбранителни дружества във все по-голяма степен компенсират намаления си оборот в Европа чрез износ извън ЕС; изразява сериозна загриженост относно последствията за сигурността и отбраната на ЕС, причинени от трансфера на „чувствителни“ знания и технологии на трети, което представлява завишен риск от зависимост от трети страни с различни стратегически интереси, като Русия;

7.  Припомня, че отбранителната промишленост следва да служи като инструмент за осъществяване на отбраната и сигурността на държавите членки, осигуряване на режим за сигурност на доставките в ЕС, като същевременно допринася за прилагането на засилена ОВППС и ОПСО, като се има предвид, че това дава важен принос за осигуряването на глобална стабилност и сигурност; признава, че износът на оръжие е важно средство за укрепване и по-нататъшно развитие на промишлената и технологична база на европейската отбрана, която играе важна роля за широка гама от иновации и технологично развитие;

8.  Признава легитимността на износа, който изцяло отговаря на критериите, установени в член 4, буква в) от Обща позиция 2008/944/ОВППС и се извършва в отговор на искане, отправено към ЕС, в съответствие с правото на самозащита; подкрепя доставката на отбранителни оръжия в случай на законна самоотбрана; отбелязва решението на някои държави членки да доставят отбранителни оръжия на Пешмерга в Иракски Кюрдистан и на Украйна; отбелязва, че държавите членки не съгласуват действията си в това отношение;

9.  Посочва, че докато отказите и прекратяванията на лицензии след ембарго или конфликти е положителен знак, те сочат, че политиката на износ на ЕС е по същество просто противодействаща; счита, че според Общата позиция би била необходима една по-задълбочена оценка на специфичните рискове, свързани с получаващите държави, преди предоставянето на лицензиране;

10.  Отбелязва, че рисковете, произтичащи от отклоняването, контрабандата и натрупването на запаси от оръжия и взривни вещества се увеличават и продължават да бъдат предизвикателство, което подлежи на разрешаване; подчертава рисковете оръжия от трети държави, в които има високо равнище на корупция, да бъдат върнати отново в Европа, в резултат на нарасналите контрабанда и трафик с оръжие и пълната липса на проверки при пунктовете на влизане, като пристанищата, като по този начин се застрашава сигурността на гражданите, както се подчертава в неотдавнашен доклад на Европол(16);

11.  Подчертава, че контролът върху износа на оръжие е неразделна част от външната политика на ЕС и от политиката на сигурност и трябва да се ръководи от принципите, залегнали в член 21 от ДЕС, а именно насърчаването на демокрацията и върховенството на закона и опазването на мира, предотвратяването на конфликти и укрепването на международната сигурност; припомня, че е от съществено значение да се гарантира последователност между износа на оръжие и надеждността на ЕС като световен защитник на правата на човека; изразява дълбоко убеждение, че по-ефективното прилагане на осемте критерия на Общата позиция, ще представлява важен принос за развитието както на общата външна политика и политиката за сигурност; призовава за нова глобална стратегия на ЕС в областта на външната политика и политиката на сигурност, която да разглежда по подходящ начин въпросите, свързани с износа на оръжие, с оглед на променящата се обстановка по отношение на сигурността и на свързаните с това рискове и заплахи за европейските интереси в областта на сигурността;

12.  Изразява съжаление, че нелегитимни, незаконни и нерегулирани оръжейни трансфери продължават да подкопават политическата стабилност и да възпрепятстват демократичното, икономическото и социалното развитие в много части на света; признава, че съгласуваното тълкуване и ефективното прилагане на Осмия критерий от Обща позиция 2008/944/ОВППС би било решителен принос към последователността на политиките на ЕС за целите на развитието; призовава да продължава да се обръща внимание на Критерий 8 с цел да се оцени евентуалното отрицателно последствие от разходите за въоръжаване върху перспективите за развитие на по-бедните страни получателки;

Договор за търговията с оръжие

13.  Приветства влизането в сила на Договора за търговията с оръжие; приветства широкообхватните дейности, предприети от ЕС, за насърчаване на всеобщото ратифициране и прилагане на ДТО и призовава за продължаване на усилията в това отношение, особено по отношение на държавите, които са сред основните търговци на оръжие; настоятелно призовава държавите членки, които не са ратифицирали ДТО, да направят това при първа възможност;отбелязва прегледа на COARM относно Обща позиция 2008/944 и заключението, че тя правилно служи на целите, определени от Съвета, и че съответства на Договора за търговията с оръжие; отбелязва, че не са въведени промени въпреки тежката ситуация в Сирия и Ирак, засилването на терористичната дейност и конфликтите и нестабилността, които се ширят в Близкия изток и Северна Африка и могат на свой ред да засегнат сигурността в самия Съюз;

14.  Приветства успеха на първата конференция на държавите — страни по конвенцията, проведена в Канкун от 24 до 27 август 2015 г., но отбелязва, че не беше постигнато споразумение относно образеца, който следва да бъде използван за годишните доклади; счита, че договорът ще бъде действително успешен само ако се предприемат стъпки той да бъде всеобщо приложим и ако се създадат задължителни или наказателни механизми, които да се използват в случай на неприлагане на правилата;

15.  Приветства изискването държавите — страни по ДТО да вземат предвид в процеса на вземане на решение относно лицензите риска от това, оръжията, които ще бъдат прехвърлени, да се използват за извършване или улесняване на тежки актове на насилие, основано на пола, или тежки актове на насилие спрямо жени и деца; призовава държавите членки да бъдат по-категорични в Общата позиция по отношение на насилието, основано на пола, и сериозните актове на насилие над жени и момичета;

16.  Приветства факта, че ЕС разполага със законно обвързваща рамка, единствена в света, чрез която се прилага контрол върху износа на оръжие, включително в региони и държави в криза със съмнителни постижения в областта на правата на човека; приветства в тази връзка факта, че няколко европейски държави и трети държави се присъединиха към системата за контрол върху износа на оръжия въз основа на Общата позиция;

17.  Приветства факта, че Албания, Босна и Херцеговина, Канада, Бившата югославска република Македония, Исландия, Черна гора и Норвегия се присъединиха официално към критериите и принципите на Обща позиция 2008/944/ОВППС; отбелязва, че от 2012 г. е въведена специална система за обмен на информация между ЕС и присъединилите се трети страни;

Общата позиция

18.  Припомня, че общата позиция следва да доведе по координиран подход към търговията с оръжие, който не засяга правото на държавите членки да провеждат по-ограничителни национални политики, както се заявява в член 3 от Общата позиция; припомня освен това, че във всеки случай отказът за трансфер на военни технологии или оръжие си остава от изключителната компетентност на държавите членки, както и че общите стандарти, посочени в Общата позиция, следва да се разглеждат като минимален стандарт за управление на трансферите на военни технологии в съответствие със съображение 3; изтъква, че хармонизирането на европейско равнище следва да не се използва като претекст за разхлабване на по-строги национални правила;

19.  Призовава държавите членки да тълкуват последователно и да прилагат строго критериите на Общата позиция към всички случаи, без да позволяват на политически и икономически съображения да надделяват в процеса на вземане на решения; призовава освен това държавите членки да анулират вече сключени договори, когато в резултат на рязко променена ситуация, сделката нарушава Общата позиция;

20.  Счита, че истинският проблем е в това, че общата позиция се прилага свободно и се тълкува по различен начин от държавите членки и следователно счита, че е от съществено значение да се преследва последователното и амбициозно прилагане на осемте критерия; във връзка с това изтъква, че не са предвидени санкции в случай на нарушаване на критериите и счита, че е желателно да се приемат разпоредби за провеждане на независими проверки и за налагане на санкции в случай на нарушения на Общата позиция;

21.  Отбелязва прегледа на COARM относно Обща позиция 2008/944/ CSFP и заключението, че тя правилно служи на целите, определени от Съвета, и че съответства на Договора за търговията с оръжие; отбелязва, че не бяха въведени никакви промени въпреки тежката ситуация в Сирия и Ирак, увеличаването на терористичната дейност и конфликтите и нестабилността, които са широкоразпространени в Близкия изток и Северна Африка, което на свой ред може да засегне сигурността на самия Съюз;

22.  Отбелязва актуализацията на справочника на потребителя към общата позиция на Съвета и на списъка на ЕС за оръжията; очаква приемането на нов онлайн механизъм за обмен на информация от работната група COARM; приветства новото упоменаване на аспекти на ДТО, които все още не са включени в общата позиция, и промените в подробните насоки по отношение на Седмия критерий; призовава да се положат усилия по-специално по отношение на насоките за изпълнение на Критерий 8 по ефективен начин;

23.  Призовава държавите членки да гарантират по-строго прилагане на осемте критерия; счита, че държавите членки, включително на европейско равнище в рамките на COARM, следва да разширят своите оценки, така че те да включват акцент върху положението в страната на местоназначение, както и върху специфичните военни технологии, за които става въпрос; насърчава държавите членки да прилагат по-строги национални критерии;

24.  Изразява загриженост във връзка с отражението, което заплахите от съдебни искове от страна на дружества в някои държави членки, реални или предполагаеми, могат да имат върху разглеждането на заявленията за лицензии за износ; напомня на държавите членки, че строгото и добросъвестно прилагане на осемте критерия предоставя необходимите основания за отказ на лицензи;

25.  Отбелязва, че Критерий 2 изисква държавите членки да отказват лиценз за износ само ако е налице „явен риск“, че подлежащите на износ военни технологии или оборудване могат да бъдат използвани за вътрешни репресии; като има предвид, че този критерий предоставя възможност за непоследователно прилагане на общите правила; призовава за установяването на връзки със Съвета на Европа, Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека и организации в областта на правата на човека с цел по-нататъшното изясняване на Критерий 2;

26.  Изразява критичното си отношение към честите нарушения на осемте критерия от различни държави членки; изразява съжаление, че не съществуват механизми за налагане на санкции при нарушения на осемте критерия от държавите членки и че отсъстват дори планове в този смисъл; счита, че възможността за независима проверка, както и механизми за санкции при нарушение на Общата позиция следва да бъдат предвидени;

27.  Настоятелно призовава всички държави членки да третират понятието за риск в процесите на лицензиране във връзка с трансфер на оръжие като предпазна мярка, какъвто е стандартът, когато се разглеждат други области като тероризма, изпирането на пари и въпроси, свързани с опазването на околната среда;

28.  Подчертава необходимостта да се гарантира по-съгласувана политика за налагането на ембарго и тяхното незабавно прилагане; призовава държавите членки да изяснят националните и международни разпоредби, свързани с износа на „военни“ и „невоенни“ оръжия, коeто може да дава възможност малки трансфери на оръжие да заобикалят системите за регулиране, тъй като са описани като „невоенни“;

29.  Припомня, че Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета, който прилага член 10 на Протокола на ООН срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия има за цел да гарантира ефективен контрол на трансферите на огнестрелно оръжие за цивилна употреба; потвърждава легитимността на износа на ловни и спортни оръжия за цивилна употреба по силата на регламента; приветства преразглеждането на законодателството на ЕС относно огнестрелното оръжие (включително деактивиране, административни санкции и сигнални оръжия) и намерението за засилване на полицейското сътрудничество със съседните държави в областта на контрабандата на оръжие; във връзка с това призовава Комисията да засили капацитета на Европол;

30.  Призовава държавите членки да включат в Общата позиция механизъм за автоматично замразяване на съществуващи лицензи за износ на оръжие за държави, спрямо които е било въведено европейско оръжейно ембарго след предоставянето на съответния лиценз за контрол на износа;

31.  Предлага да се проучи възможността за прилагане и разширяване на осемте критерия, така че те да включват трансфера на услуги, свързани с износа на оръжие, като консултантската дейност, и дейността в трети държави на установени в ЕС частни военни компании; призовава за единен подход на ЕС към въпроса за „плаващите арсенали“ (floating armouries);

32.  Призовава държавите членки, които все още не съблюдават напълно Обща позиция 2003/468/ОВППС от 23 юни 2003 г. относно контрола на посредничеството за разпространение на оръжие да обяснят защо не я съблюдават, както и какви стъпки предлагат да предприемат и кога, за да изпълнят задълженията си по посочената Обща позиция; насърчава държавите членки да включат услугите по транспортиране и финансиране на оръжие в законодателството си относно посредничеството за разпространение на оръжие;

33.  Изразява тревога във връзка с възможното пренасочване на износ и призовава държавите членки да въведат ефективна контролна система (система за мониторинг, клауза за незлоупотреба в сертификатите за крайните потребители и проверки на място на крайните потребители), включително подсилване на персонала, предназначен за тази цел; счита, че следва да се засили сътрудничеството сред държавите членки и между държавите членки и Европол и Евроюст, както и с трети държави, за да се улесни наказателното преследване на брокери и контрабандисти за незаконен трансфер на оръжие; призовава Съвета да подобри съответствието на Критерии седем с член 11 от ДТО;

34.  Изразява дълбока загриженост от възможното заобикаляне на контрола на износа на ЕС чрез лицензираното производство в трети държави или посредством чуждестранни дъщерни дружества на дружества със седалище в ЕС; настоятелно приканва работната група COARM да разгледа задълбочено този въпрос в следващия си годишен доклад;

35.  Призовава за засилена координация на работно равнище в рамките на Съвета и на ЕСВД, за да се гарантира, че аспектите, свързани с предотвратяването на конфликти, развитието и правата на човека са надлежно взети под внимание; призовава за редовни консултации между работната група COARM и работната група по правата на човека (COHOM), както и за това COARM да осъществи връзка с всички имащи отношение субекти от ЕС като Центъра на ЕС за анализ на информация (IntCen), координатора на ЕС за борбата с тероризма и делегациите на ЕС за постигането на по-голяма последователност и споделянето на информация, която може да има отношение към решенията за лицензи за трансфер на оръжие, по-специално по отношение на риска в предлаганите държави получателки, така че да се подобри качеството на вземаните решения в контекста на Общата позиция;

Прозрачност

36.  Изказва съжалението си по повод на късното приемане на шестнадесетия годишен доклад, което е най-голямото закъснение досега;

37.  отбелязва, че цялостно предоставяне на данни означава данни за финансовата стойност на издадените лицензи за износ на оръжие и на действителния износ, разбити по дестинация и по категория от списъка на ЕС за оръжията; призовава останалите държави членки да изпълнят задължението си да представят годишен доклад и да предоставят данни за 16-ия годишен доклад със задна дата, както и своевременно да изпълняват това за предстоящите годишни доклади;

38.  Отбелязва, че докладът съдържа стандартизирана информация относно издадените лицензи за износ, но не съдържа изчерпателна информация относно действителния износ на оръжие; настоятелно призовава Съвета и върховния представител/заместник-председателя да потърсят начини за подобряване на спазването на задължението за докладване и за увеличаване на прозрачността и публичния контрол по отношение на рамката за контрол на износа, по-специално като се гарантира, че държавите членки докладват целия износ на оръжие; призовава този недостатък да бъде коригиран и съответно да се предвиди годишен доклад, който да поставя акцент върху данните за реалния износ, разбити по вид и дестинация;

39.  Призовава за въвеждането на стандартизирани докладване и процедура за представяне, които да включват краен срок, по отношение на информацията относно действителния износ и лицензните данни, които да се прилагат и да се спазват по еднакъв начин във всички държави членки; призовава държавите членки да докладват изцяло относно отказаните лицензи, включително конкретна лицензна информация за държавата получател и специфичния орган, описанието и количеството на изделията, които трябва да бъдат прехвърлени по отношение на подкатегориите от Списъка на оръжията, както и за конкретните основания за отказа; предлага форматът на годишния доклад да бъде променен, както и докладът да бъде стартиран отново като публична, интерактивна база данни, позволяваща търсене онлайн;

40.  Призовава за засилени консултации между държавите членки по отношение на трансфери в уязвими и нестабилни региони по света и в страни, които се държат агресивно по отношение на съседните си държави; призовава за задълбочена и систематична проверка на прилагането на режима на санкции на ЕС срещу Русия по отношение на износа на оръжия и продажбата на технологии с двойна употреба; призовава държавите членки да изготвят списък на лица (включително организации и физически лица), които са осъдени за нарушаване на законодателството, свързано с износа на оръжие, и на случаи на констатирано отклоняване и на лица, които не са получили осъдителна присъда, но за които е известно, че за замесени в незаконна търговия с оръжие или в дейности, представляващи заплаха за международната сигурност; призовава държавите членки да предоставят подробна информация за процедурите за отнемане или временно прекратяване на действието на издадените лицензии по отношение на страните, които са обект на ембарго;

41.  Счита, че е от жизненоважно значение страните, които са кандидатки за присъединяване към ЕС да съблюдават позициите и принципите на ЕС по отношение на износа на оръжие и търговията с оръжие;

42.  Призовава за мониторинг на и сътрудничество в областта на незаконния трафик на оръжие, чрез процедури за сътрудничество с участието на полицията и граничните органи, въз основа на обмен на информация и бази данни, за свеждане до минимум на рисковете за сигурността на ЕС и неговите граждани;

Обществен контрол

43.  Припомня, че правителствата носят политическа отговорност за това дали се изнасят или не военни изделия или изделия с двойна употреба; призовава държавите членки да предоставят подробна информация за всеки един от издадените лицензи, за да се даде възможност да се извършват проверки на равнище ЕС, за да се гарантира, че държавите не пренебрегват изпълнението на критериите на общата позиция поради икономически, политически или лични интереси; призовава ЕСВД/COARM да поемат задачата да контролират лицензите, за които се счита, че не отговарят на критериите на Общата позиция;

44.  Изразява твърдото си убеждение, че гражданите имат право да бъдат информирани подробно за решенията относно износа на оръжия на техните правителства, тъй като те засягат сигурността и благосъстоянието на страната им и на държави в чужбина, и в съответствие с интересите на прозрачността и по-големия обществен контрол; призовава докладите да бъдат обществено достояние;

45.  Призовава Съвета и ЕСВД също да подобрят достъпа до информация относно санкциите и политиките на оръжейно ембарго на ЕС, тъй като тази информация често не е актуализирана или представена в лесно достъпна форма;

46.  Призовава парламентарният контрол да бъде засилен както на национално, така и на европейско равнище, чрез годишни доклади до парламентите; призовава европейският износ на оръжие и европейската индустриална политика в областта на отбраната да бъде разисквани на следващото заседание на Междупарламентарната конференция по въпросите на ОВППС/ОПСО;

47.  Приветства редовните консултации с гражданското общество за повишаване на прозрачността; призовава Комисията и ЕСВД/COARM да продължат този диалог с гражданското общество, НПО и мозъчни тръстове; насърчава гражданското общество и академичната общност да осъществяват независим контрол над търговията с оръжие;

Нови технологии и въпросът за стоките с двойна употреба

48.  Счита, че технологичното развитие прави все по-трудно разграничението между чисто военната и чисто гражданската употреба и че следователно трябва да се отдели специално внимание на Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, в светлината на Васенаарската договореност; призовава заместник-председателя/върховен представител, държавите членки и Комисията да гарантират, че няма пропуски на равнището на Васенаарската договореност, нито между Списъка за оръжията и приложенията на регламента относно изделията с двойна употреба, и да обърнат особено внимание на новите технологии от стратегическо значение като дистанционно управляемите летателни системи, приложната роботика и технологиите за наблюдение;

49.  Припомня, че разпространението на някои технологии за надзор и проникване по света могат да бъдат вредни не само за правата на човека, но могат също така да представляват заплаха за европейските стратегически интереси и за нашата цифрова инфраструктура;

50.  Приветства продължаващата инициатива на Комисията да модернизира контрола на ЕС по отношение на износа на изделия с двойна употреба и нейното намерение да представи ново законодателно предложение през първата половина на 2016 г. за интелигентни и ефективни политики за регулиране на търговския износ на услуги, свързани с прилагането и използването на технологии с двойна употреба, като същевременно включи ефективни предпазни мерки, така че съответният контрол на износа да не вреди на научните изследвания и на изследванията в областта на сигурността на информационните технологии; подчертава, че предложението следва също така да има за цел да подобри последователността и прозрачността на режима за контрол на износа и да вземе изцяло под внимание променливия характер на предизвикателствата, свързани със сигурността, и бързината на технологичното развитие, особено когато се отнася за софтуер и оборудване за наблюдение и проникване; приветства съгласието, постигнато на 4 декември 2013 г. от държавите , участващи във Васенаарската договореност, да приемат мерки за контрол в областта на надзора, правоприлагането и инструментите за събиране на разузнавателна информация и системите за наблюдение в мрежа; припомня спешната необходимост да се разгледа въпроса за потенциално вредния износ на продукти и услуги на ИКТ, които могат да бъдат използвани във връзка с нарушения на правата на човека в някои трети държави, в съответствие със съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията от април 2014 г.;

51.  Призовава държавите членки да осигурят наличието на достатъчни ресурси за въвеждането и прилагането на контрол на износа на стоки с двойна употреба, брокерската дейност и техния транзит; приветства продължаващите, финансирани от ЕС програми за изграждане на капацитет в подкрепа на системите на трети държави за контрол на износа на стоки с двойна употреба; призовава държавите членки да мобилизират капацитет за обучение и в рамките на ЕС;

52.  Подчертава, че Комисията следва незабавно да може да предоставя на дружествата, които имат съмнения дали да подадат заявление за лиценз за износ, точна и актуализирана информация относно законността или потенциалните вредни последици от възможните трансакции;

53.  Призовава Комисията да представи предложения за преглед на начините, по които стандартите на ЕС по отношение на ИКТ биха могли да се използват за предотвратяване на потенциално вредните последици от износа на такива технологии или други услуги за трети държави, в които понятия, като „законно прихващане“, не могат да се считат за равнозначни на тези в ЕС или които например имат лоша репутация по отношение на правата на човека, или трети държави, в които принципите на правовата държава не съществуват;

54.  Отново потвърждава, че стандартите на ЕС, по-специално тези, определени в Хартата на основните права на ЕС, следва да имат предимство пред други съображения при оценяването на инциденти, в които технологии с двойна употреба са били използвани по начини, които могат да ограничат правата на човека;

55.  Изразява съжаление относно активното сътрудничество на някои европейски дружества, както и на международни дружества, които търгуват с технологии с двойна употреба, при обстоятелства, при които те са в течение на вредното въздействие върху правата на човека, произтичащо от търговията с режими, чиито действия нарушават правата на човека;

56.  Настоятелно призовава Комисията публично да изключи дружествата, участващи в такива дейности, от участие в процедури за възлагане на обществени поръчки на ЕС, от финансиране за научноизследователска и развойна дейност и от всякакви други форми на финансова помощ;

o
o   o

57.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на заместник-председателя/върховен представител, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.
(2) ОВ C 103, 27.3.2015 г., стр. 1.
(3) Договорът за търговията с оръжие, ООН, 13-27217.
(4) Приети текстове, P7_TA(2014)0081.
(5) Приети текстове, P8_TA(2015)0215.
(6) ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 56.
(7) ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.
(8) Приети текстове, P8_TA(2015)0288.
(9) ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1.
(10) ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 79.
(11) http://www.wassenaar.org/controllists/, „списък на стоки и технологии с двойна употреба и списък на мунициите“, Споразумението от Васенаар за контрол на износа на конвенционални оръжия и стоки и технологии с двойна употреба, 25 март 2015 г.
(12) A/HRC/RES/24/35.
(13) Trends in internationаl arms transfers, 2014 (Тенденции в международния трансфер на оръжия за 2014 г.), SIPRI Fact Sheet, март 2015 г.
(14) IANSA, Oxfam International and Saferworld, ‘ Africa’s missing billions — International arms flows and the cost of conflict’ („Липсващите милиарди на Африка — международен трафик на оръжия и цена на конфликта“), 2007 г.
(15) „Глобалният проблем на въоръженото насилие 2015 г.: Всяко тяло има значение“  доклад от Женевската декларация относно въоръженото насилие и развитието.
(16) „Проучване на бъдещето на организираната престъпност“, Европол (2015 г.)

Правна информация - Политика за поверителност