Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2981(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1394/2015

Разисквания :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0473

Приети текстове
PDF 464kWORD 75k
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург
Патенти и права на селекционерите на растения
P8_TA(2015)0473RC-B8-1394/2015

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно патентите и правата на селекционерите на растения (2015/2981(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси(1),

—  като взе предвид Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 г. относно правната закрила на биотехнологичните изобретения(2), и по-специално член 4 от нея, в който се посочва, че продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, не са патентоспособни,

—  като взе предвид Европейската патентна конвенция (ЕПК) от 5 октомври 1973 г., и по-специално член 53, буква б) от нея,

—  като взе предвид решението на Разширения апелативен състав на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) от 25 март 2015 г. по дела G2/12 (относно домати) и G2/13 (относно броколи),

—  като взе предвид Правилника за прилагане на ЕПК, и по-специално член 26 от него, в който се посочва, че Директива 98/44/ЕО следва да бъде използвана като допълнително средство за тълкуване на европейските патентни заявки и патентите, отнасящи се до биотехнологичните изобретения,

—  като взе предвид Международната конвенция от 2 декември 1961 г. за закрила на новите сортове растения, във вида, в който е преразгледана в Женева на 10 ноември 1972 г., 23 октомври 1978 г. и 19 март 1991 г. (наричана по-долу „Конвенцията UPOV от 1991 г.“),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения(3) (наричан по-долу „Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета“), и по-специално член 15, букви в) и г) от него,

—  като взе предвид Споразумението на Съвета относно единен патентен съд от 19 февруари 2013 г.(4) (наричано по-долу „Споразумението относно ЕПС“), и по-специално член 27, буква в) от него,

—  като взе предвид Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, включително търговията с фалшифицирани стоки (ТРИПС), и по-специално член 27, параграф 3 от него, в който се посочва, че членовете могат да изключват биологични по своята същност процеси от патентоспособност,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че достъпът до биологичен растителен материал, включващ растителни характеристики, е абсолютно необходим за насърчаване на иновациите и развитието на нови сортове с цел гарантиране на световната продоволствена сигурност, борба с изменението на климата и предотвратяване на монополите в рамките на сектора на селекционирането, като същевременно се предоставят повече възможности за МСП;

Б.  като има предвид, че правата върху интелектуалната собственост са важни за гарантирането на икономически стимули с цел разработване на нови растителни продукти и за осигуряването на конкурентоспособност;

В.  като има предвид, че патентите за продукти, произведени чрез конвенционална селекция, или за генетичен материал, необходим за конвенционална селекция, могат да подкопаят изключването, предвидено в член 53, буква б) от Европейската патентна конвенция и в член 4 от Директива 98/44/ЕО;

Г.  като има предвид, че продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, като например растения, семена, местни характеристики и гени, следва да бъдат изключени от патентоспособност;

Д.  като има предвид, че селекцията на растенията представлява иновационен процес, който е прилаган от земеделските стопани и земеделските общности от възникването на селското стопанство, и като има предвид, че непатентованите сортове и методи за селекция са важни за генетичното разнообразие;

Е.  като има предвид, че Директива 98/44/ЕО законодателства за биотехнологични изобретения, и по-специално генното инженерство, но като има предвид — както е посочено в съображения 52 и 53 от нея — че намерението на законодателя не е да разреши патентоспособността на продукти, получени от биологични по своята същност процеси, в рамките на приложното поле на директивата;

Ж.  като има предвид, че за многобройни заявки относно продукти, получени от биологични по своята същност процеси, понастоящем се очаква решение от Европейското патентно ведомство (ЕПВ), и като има предвид, че по тази причина съществува неотложна необходимост от изясняване на приложното поле и тълкуването на Директива 98/44/ЕО, и по-специално на член 4 от нея;

З.  като има предвид, че Директива 98/44/ЕО косвено признава свободата да се използва материал, попадащ в обхвата на патент за експериментални цели, както следва от член 12, параграф 3, буква б) и член 13, параграф 3, буква б);

И.  като има предвид, че освобождаването за селекционерите, предвидено в член 27, буква в) от Споразумението относно ЕПС, ще бъде приложимо единствено за патентите, издадени в рамките на единната патентна система, и няма автоматично да се прилага за национални патенти в рамките на ЕС, което ще доведе до нехармонизирано положение по отношение на възможността за селекция с материал, получен от биологични по своята същност процеси, попадащи в обхвата на патент;

Й.  като има предвид, че основополагащ принцип на международната система за правна закрила на сортовете растения, основаваща се на Конвенцията UPOV от 1991 г., и на системата на ЕС, базираща се на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, е че титулярят на правото върху даден сорт растение не може да попречи на други да използват защитеното растение за по-нататъшни дейности по селекция;

1.  Изразява своята загриженост, че неотдавнашното решение на Разширения апелативен състав на ЕПВ по дела G2/12 (домати) и G2/13 (броколи) би могло да доведе до увеличаване на броя на издадените от ЕПВ патенти за естествени характеристики, които са въведени в новите сортове посредством биологични по своята същност процеси, като кръстосване и селекция;

2.  Призовава Комисията спешно да изясни приложното поле и тълкуването на Директива 98/44/ЕО, и по-специално член 4, както и член 12, параграф 3, буква б) и член 13, параграф 3, буква б) от нея, за да се гарантира правна яснота по отношение на забраната на патентоспособността на продукти, получени от биологични по своята същност процеси, и да изясни факта, че е разрешена селекцията с биологичен материал, попадащ в обхвата на патента;

3.  Призовава Комисията да изпрати на ЕПВ предстоящото си разяснение относно патентоспособността на продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, така че то да може да се използва като допълнително средство за тълкуване;

4.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че Съюзът ще обезпечи гарантирания достъп до материал, получен от биологични по своята същност процеси, за селекция на растенията, както и неговото използване с цел — когато е приложимо — да не се извършва намеса в практиките, гарантиращи освобождаването на селекционерите;

5.  Призовава Комисията да се стреми към изключване от патентоспособност на биологични по своята същност процеси в контекста на многостранните разисквания за хармонизация на патентното право;

6.  Призовава Комисията да докладва относно развитието и последиците от патентното право в областта на биотехнологията и генното инженерство, както се изисква в член 16, буква в) от Директива 98/44/ЕО и както беше поискано от Парламента в неговата резолюция от 10 май 2012 г. относно патентоването на основни биологични процеси;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Европейското патентно ведомство.

(1) ОВ C 261 E, 10.9.2013 г., стр. 31.
(2) ОВ L 213, 30.7.1998 г., стр. 13.
(3) ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1.
(4) OВ C 175, 20.6.2013 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност