Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2981(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1394/2015

Rozpravy :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0473

Přijaté texty
PDF 406kWORD 72k
Čtvrtek, 17. prosince 2015 - Štrasburk
Patenty a práva šlechtitelů rostlin
P8_TA(2015)0473RC-B8-1394/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2015 o patentech a právech šlechtitelů rostlin (2015/2981(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2012 o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění(1),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů(2), zejména na její článek 4, v němž se stanoví, že produkty získané v podstatě biologickými způsoby patentovatelné nejsou;

–  s ohledem na Evropskou patentovou úmluvu ze dne 5. října 1973, zejména na čl. 53 písm. b) této úmluvy,

–  s ohledem na rozhodnutí Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úřadu ze dne 25. března 2015 ve věci G2/12 (o rajčatech) a G2/13 (o brokolici),

–  s ohledem na prováděcí předpisy Evropského patentového úřadu, zejména na článek 26 těchto předpisů, který stanoví, že pro evropské patentové přihlášky a patenty týkající se biotechnologických vynálezů se jako doplňující prostředek výkladu použije směrnice 98/44/ES,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu na ochranu nových odrůd rostlin ze dne 2. prosince 1961, pozměněnou v Ženevě dne 10. listopadu 1972, dne 23. října 1978 a 19. března 1991 (dále jen „úmluva UPOV z roku 1991“),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství(3) (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 2100/94“), zejména na čl. 15 písm. c) a d) tohoto nařízení,

–  s ohledem na Dohodu Rady o Jednotném patentovém soudu ze dne 19. února 2013(4) (dále jen „dohoda o JPS“), zejména na čl. 27 písm. c) této dohody,

–  s ohledem na Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, včetně obchodu s padělky (dohoda TRIPS), zejména na čl. 27 odst. 3 této dohody, který stanoví, že členové dohody mohou zamezit patentovatelnosti v podstatě biologických způsobů šlechtění,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že biologický rostlinný materiál zahrnující znaky rostlin je naprosto nezbytný k podpoře inovací a získávání nových odrůd, aby bylo možno zaručit v celosvětovém měřítku dodávky potravin, čelit změně klimatu, předcházet monopolům v rámci šlechtitelského odvětví a zároveň zajistit více příležitostí pro malé a střední podniky;

B.  vzhledem k tomu, že práva duševního vlastnictví jsou důležitá pro zajištění hospodářských pobídek pro vývoj nových rostlinných produktů a pro konkurenceschopnost;

C.  vzhledem k tomu, že patenty produktů pocházejících z konvenčního šlechtění nebo patenty genetických materiálů nezbytných pro konvenční šlechtění mohou oslabit výjimku ohledně vyloučení patentovatelnosti stanovenou v čl. 53 písm. b) Evropské patentové úmluvy a v článku 4 směrnice 98/44/ES;

D.  vzhledem k tomu, že produkty získané v podstatě biologickými způsoby, jako jsou rostliny, semena, původní znaky a geny, by patentovatelné být neměly;

E.  vzhledem k tomu, že šlechtění rostlin je inovativní proces, který využívali zemědělci a zemědělské komunity od počátků zemědělství, a vzhledem k tomu, že nepatentované druhy a metody šlechtění jsou důležité pro genetickou diverzitu;

F.  vzhledem k tomu, že směrnice 98/44/ES upravuje biotechnologické vynálezy, zejména genetické inženýrství, avšak jak je naznačeno v bodech odůvodnění 52 a 53 této směrnice, nebylo úmyslem zákonodárce umožnit v rámci působnosti této směrnice patentování produktů získaných v podstatě biologickými způsoby;

G.  vzhledem k tomu, že na rozhodnutí Evropského patentového úřadu čeká v současné době řada žádostí týkajících se produktů získaných v podstatě biologickými způsoby šlechtění, a že je proto naléhavě třeba vyjasnit oblast působnosti a výklad směrnice 98/44/ES, a zejména jejího článku 4;

H.  vzhledem k tomu, že směrnice 98/44/ES implicitně uznává právo volného nakládání s materiálem spadajícím do působnosti patentu pro experimentální účely, jak vyplývá z čl. 12 odst. 3 písm. b) a čl. 13 odst. 3 písm. b);

I.  vzhledem k tomu, že ustanovení čl. 27 písm. c) dohody o JPS, podle kterého se práva vyplývající z patentu nevztahují na šlechtitele, se bude týkat jen patentů udělených na základě jednotného patentového systému a nebude se týkat automaticky všech vnitrostátních patentů v EU, což povede k nejednotné situaci, pokud jde o možnost šlechtění za použití materiálu získaného v podstatě biologickými způsoby, který spadá do působnosti patentu;

J.  vzhledem k tomu, že základní zásadou mezinárodního sytému odrůdových práv založeného na úmluvě UPOV z roku 1991 a systému EU vycházejícím z nařízení Rady (ES) č. 2100/94 je to, že držitel odrůdových práv nesmí bránit dalším osobám v užívání chráněné odrůdy pro další šlechtění;

1.  vyjadřuje své znepokojení nad tím, že by nedávné rozhodnutí Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úřadu ve věci G2/12 (o rajčatech) a G2/13 (o brokolici) mohlo vést k vyššímu počtu patentů udělených EPÚ, pokud jde o charakteristické znaky, které se do nových odrůd zavádějí v podstatě biologickými postupy, jako je křížení a selekce;

2.  naléhavě vyzývá Komisi, aby objasnila oblast působnosti a výklad směrnice 98/44/ES, a zejména jejího článku 4 a také čl. 12 odst. 3 písm. b) a čl. 13 odst. 3 písm. b), s cílem zajistit právní jednoznačnost, pokud jde o zákaz patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými způsoby, a také aby objasnila, že je dovoleno provádět šlechtění za použití biologického materiálu spadajícího do oblasti působnosti patentu;

3.  vyzývá Komisi, aby své vysvětlující prohlášení týkající se patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými způsoby sdělila EPÚ, aby bylo možno jej používat jako doplňující prostředek výkladu;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že Unie bude garantovat přístup a možnost použití materiálu získaného v podstatě biologickými způsoby pro účely šlechtění rostlin, tak aby nedošlo k případné interferenci s postupy členských států, pokud jde o zajištění šlechtitelské výjimky;

5.  vyzývá Komisi, aby v rámci mnohostranných diskusí o harmonizaci patentového práva usilovala o zamezení patentovatelnosti v podstatě biologického způsobu šlechtění;

6.  vyzývá Komisi, aby podala zprávu o vývoji a dopadech patentového práva v oblasti biotechnologie a genetického inženýrství, jak je požadováno v čl. 16 písm. c) směrnice 98/44/ES a jak Parlament požadoval ve svém usnesení ze dne 10. května 2012 o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropskému patentovému úřadu.

(1) Úř. věst. C 261 E, 10.9.2013, s. 31.
(2) Úř. věst. L 213, 30.7.1998, s. 13.
(3) Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1.
(4) Úř. věst. C 175, 20.6.2013, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí