Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2981(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-1394/2015

Forhandlinger :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Afstemninger :

PV 17/12/2015 - 9.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0473

Vedtagne tekster
PDF 163kWORD 65k
Torsdag den 17. december 2015 - Strasbourg
Patenter og planteforædleres rettigheder
P8_TA(2015)0473RC-B8-1394/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2015 om patenter og planteforædleres rettigheder (2015/2981(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 10. maj 2012 om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser(2), særlig artikel 4, hvorefter produkter, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, ikke kan patenteres,

–  der henviser til den europæiske patentkonvention (EPK) af 5. oktober 1973, særlig artikel 53, litra b),

–  der henviser til afgørelse af 25. marts 2015 fra det udvidede appelkammer ved Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) i sag G2/12 (om tomater) og G2/13 (om broccoli),

–  der henviser til gennemførelsesbestemmelserne til EPK, særlig artikel 26, som fastslår, at direktiv 98/44/EF skal anvendes som supplerende fortolkningsbidrag i forbindelse med europæiske patentansøgninger og patenter vedrørende bioteknologiske opfindelser,

–  der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder af 2. december 1961, som revideret i Genève den 10. november 1972, den 23. oktober 1978 og den 19. marts 1991 (i det følgende benævnt "UPOV-konventionen"),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse(3) (i det følgende benævnt "Rådets forordning (EF) nr. 2100/94"), særlig artikel 15, litra c) og d),

–  der henviser til Rådets aftale af 19. februar 2013 om en fælles patentdomstol(4) (i det følgende benævnt "patentdomstolsaftalen"), særlig artikel 27, litra c),

–  der henviser til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder handel med forfalskede varemærkevarer (TRIPS), særlig artikel 27, stk. 3, ifølge hvilken medlemmer kan forbyde patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at adgangen til biologisk plantemateriale, herunder planteegenskaber, er en absolut forudsætning for at kunne fremme innovation og udvikle nye sorter med henblik på at sikre den globale fødevaresikkerhed, imødegå klimaændringer og forhindre monopoler i forædlingssektoren og samtidig skabe flere muligheder for SMV’er;

B.  der henviser til, at intellektuelle ejendomsrettigheder er vigtige for at kunne bevare det økonomiske incitament til at udvikle nye planteprodukter og sikre konkurrenceevnen;

C.  der henviser til, at patenter på produkter fremstillet ved konventionel forædling eller på genetisk materiale, som er nødvendigt for konventionel forædling, kan underminere forbuddet i artikel 53, litra b) i den europæiske patentkonvention og i artikel 4 i direktiv 98/44/EF;

D.  der finder, at produkter, som er frembragt ved en overvejende biologisk fremgangsmåde, såsom planter, frø, medfødte egenskaber og gener, bør udelukkes fra patentering;

E.  der henviser til, at planteforædling er en innovativ proces, som er blevet praktiseret af landbrugere og landbrugersamfund siden landbrugets opståen, og at upatenterede sorter og forædlingsmetoder er vigtige for den genetiske mangfoldighed;

F.  der henviser til, at direktiv 98/44/EF indeholder regler om bioteknologiske opfindelser, især gensplejsning, men at det - som anført i betragtning 52 og 53 - ikke var lovgiverens hensigt at tillade patentering af produkter frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder i henhold til dette direktiv;

G.  der henviser til, at adskillige ansøgninger vedrørende produkter, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, i øjeblikket afventer en afgørelse fra Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), og at der derfor er et presserende behov for at præcisere rækkevidden og fortolkningen af direktiv 98/44/EF, særlig dets artikel 4;

H.  der henviser til, at direktiv 98/44/EF implicit anerkender friheden til at anvende materiale, der er omfattet af et patent, i forsøgsøjemed, som det fremgår af artikel 12, stk. 3, litra b), og artikel 13, stk. 3, litra b);

I.  der henviser til, at den undtagelse for forædlere, der er fastlagt i artikel 27, litra c), i patentdomstolsaftalen, kun gælder for patenter, der er meddelt i henhold til det fælles patentsystem, og ikke automatisk finder anvendelse på nationale patenter i EU, hvilket vil medføre en ikke-harmoniseret situation med hensyn til mulighederne for at foretage forædling med biologisk materiale, der er omfattet af et patent;

J.  der henviser til, at det er et grundlæggende princip i det internationale system for sortsbeskyttelse baseret på UPOV-konventionen og i EU-systemet baseret på Rådets forordning (EF) nr. 2100/94, at indehaveren af en plantesortsrettighed ikke kan forhindre andre i at bruge den beskyttede plante til yderligere forædling;

1.  udtrykker bekymring for, at den nylige afgørelse fra EPO's udvidede appelkammer i sag G2/12 (tomater) og G2/13 (broccoli) skal medføre, at EPO vil meddele flere patenter på naturlige egenskaber, som er indført i nye sorter ved hjælp af overvejende biologiske fremgangsmåder, såsom krydsning og udvælgelse;

2.  opfordrer Kommissionen til omgående at præcisere rækkevidden og fortolkningen af direktiv 98/44/EF, særlig artikel 4, artikel 12, stk. 3, litra b), og artikel 13, stk. 3, litra b), med henblik på at skabe juridisk klarhed omkring forbuddet mod patentering af produkter, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, og få præciseret, at forædling med biologisk materiale, der er omfattet af et patent, er tilladt;

3.  opfordrer Kommissionen til at meddele sin kommende præcisering vedrørende patenterbarheden af produkter, der hidrører fra overvejende biologiske fremgangsmåder, til EPO, således at den kan anvendes som et supplerende fortolkningsbidrag;

4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at Unionen vil værne om den garanterede adgang til og anvendelse af materiale, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, med henblik - i relevant omfang - ikke at gribe ind i praksis med at garantere en undtagelse for forædlere

5.  opfordrer Kommissionen til at forfægte forbuddet mod patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder i forbindelse med de multilaterale drøftelser om harmonisering af patentretten;

6.  opfordrer Kommissionen til at aflægge beretning om patentrettens udvikling og følger inden for bio- og genteknologi som fastlagt i artikel 16, litra c), i direktiv 98/44/EF, og som krævet af Parlamentet i dettes beslutning af 10. maj 2012 om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Patentmyndighed.

(1) EUT C 261 E af 10.9.2013, s. 31.
(2) EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13.
(3) EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.
(4) EUT C 175 af 20.6.2013, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik