Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2981(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1394/2015

Debatai :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Balsavimas :

PV 17/12/2015 - 9.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0473

Priimti tekstai
PDF 249kWORD 72k
Ketvirtadienis, 2015 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Patentai ir augalų veislių selekcininkų teisinė apsauga
P8_TA(2015)0473RC-B8-1394/2015

2015 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl patentų ir selekcininkų teisių (2015/2981(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo(1),

–  atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos(2), ypač į jos 4 straipsnį, kuriame nustatyta, kad produktai, išvesti taikant iš esmės biologinius būdus, yra nepatentabilūs,

–  atsižvelgdamas į 1973 m. spalio 5 d. Europos patentų konvenciją, ypač į jos 53 straipsnio b punktą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 25 d. Europos patentų tarnybos (EPT) išplėstinės apeliacinės tarybos priimtą sprendimą bylose G2/12 (dėl pomidorų) ir G2/13 (dėl brokolių),

–  atsižvelgdamas į Europos patentų konvencijos įgyvendinimo taisykles, ypač į jų 26 straipsnį, kuriame nustatyta, kad Direktyva 98/44/EB turi būti naudojama kaip papildoma priemonė siekiant aiškinti Europos patento paraiškas ir patentus, susijusius su biotechnologiniais išradimais,

–  atsižvelgdamas į 1961 m. gruodžio 2 d. Tarptautinę konvenciją dėl naujų augalų veislių apsaugos su pakeitimais, padarytais 1972 m. lapkričio 10 d., 1978 m. spalio 23 d. ir 1991 m. kovo 19 d. Ženevoje (toliau – 1991 m. UPOV konvencija),

–  atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje(3) (toliau – Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94), ypač į jo 15 straipsnio c ir d dalis,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 19 d. Tarybos susitarimą dėl bendro patentų teismo(4) (toliau – Bendro patentų teismo susitarimas), ypač į jo 27 straipsnio c punktą,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, įskaitant prekybą suklastotomis prekėmis (TRIPS sutartį), ypač į jos 27 straipsnio 3 dalį, kurioje nustatyta, kad valstybės narės gali laikyti nepatentuotinais iš esmės biologinius procesus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi prieiga prie biologinės medžiagos, įskaitant augalų savybes, būtinai reikalinga tam, kad būtų skatinamos naujovės ir išvedamos naujos veislės, siekiant užtikrinti pasaulinį aprūpinimą maistu, kovoti su klimato kaita ir užkirsti kelią monopolijoms augalų selekcijos sektoriuje, sykiu sudarant daugiau galimybių MVĮ;

B.  kadangi intelektinės nuosavybės teisės yra svarbios siekiant išlaikyti ekonomines paskatas naujiems augaliniams produktams išvesti ir konkurencingumui užtikrinti;

C.  kadangi patentų išdavimas tradicinio veisimo būdu išvestiems produktams arba genetinei medžiagai, reikalingai tradiciniam veislių išvedimui, gali pakenkti išimties, nustatytos Europos patentų konvencijos 53 straipsnio b punkte ir Direktyvos 98/44/EB 4 straipsnyje, taikymui;

D.  kadangi taikant iš esmės biologinius procesus išvesti produktai, pvz., augalai, sėklos, natyvinės savybės ir genai, turėtų būti nepatentabilūs;

E.  kadangi augalų selekcija yra naujoviškas procesas, kurį ūkininkai ir ūkininkų bendruomenės taikė nuo tada, kai atsirado žemės ūkis, ir kadangi nepatentuotos veislės ir selekcijos metodai yra svarbūs genetinei įvairovei užtikrinti;

F.  kadangi Direktyvoje 98/44/EB reglamentuojami biotechnologiniai išradimai, visų pirma genetinė inžinerija; tačiau, kaip nurodyta jos 52 ir 53 konstatuojamosiose dalyse, teisės aktų leidėjas neketino šioje direktyvoje leisti patentuoti taikant iš esmės biologinius būdus išvestus produktus;

G.  kadangi šiuo metu Europos patentų tarnyba (EPT) nėra priėmusi sprendimo dėl daugelio paraiškų, susijusių su taikant iš esmės biologinius būdus išvestais produktais, ir kadangi todėl būtina skubiai paaiškinti Direktyvos 98/44/EB, ypač jos 4 straipsnio, taikymo sritį ir tai, kaip ją aiškinti;

H.  kadangi Direktyvoje 98/44/EB netiesiogiai pripažįstama laisvė naudoti medžiagas, patenkančias į patento naudojimo eksperimentams sritį, kaip matyti iš 12 straipsnio 3 dalies b punkto ir 13 straipsnio 3 dalies b punkto;

I.  kadangi Bendro patentų teismo susitarimo 27 straipsnio c punkte nustatyta išimtis selekcininkams bus taikoma tik patentams, suteikiamiems pagal bendrąją patentų sistemą, ir nebus automatiškai taikoma nacionaliniams patentams ES, o dėl to susiklostys situacija, kai nebus vienodų veisimo galimybių naudojant patentuotas medžiagas, gautas taikant iš esmės biologinius procesus;

J.  kadangi pagrindinis tarptautinės augalų veislių teisinės apsaugos sistemos, grindžiamos 1991 m. UPOV konvencija, ir ES sistemos, grindžiamos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2100/94, principas – augalo veislės teisinės apsaugos savininkas negali sukliudyti kitiems naudoti saugomą augalą tolesnėje selekcijos veikloje;

1.  yra susirūpinęs, kad dėl neseniai Europos patentų tarnybos (EPT) išplėstinės apeliacinės tarybos priimto sprendimo bylose G2/12 (dėl pomidorų) ir G2/13 (dėl brokolių) EPT gali pradėti išduoti daugiau patentų, susijusių su naujų veislių natūraliomis savybėmis, atsiradusiomis taikant iš esmės biologinius procesus, tokius kaip kryžminimas arba selekcija;

2.  ragina Komisiją skubiai paaiškinti Direktyvos 98/44/EB, ypač jos 4 straipsnio, 12 straipsnio 3 dalies b punkto ir 13 straipsnio 3 dalies b punkto, taikymo sritį ir tai, kaip šias nuostatas aiškinti, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas dėl draudimo patentuoti naudojant iš esmės biologinius būdus išvestus produktus, ir paaiškinti, kad leidžiama selekcija naudojant patentuotas biologines medžiagas;

3.  ragina Komisiją savo būsimą paaiškinimą dėl produktų, išvestų taikant iš esmės biologinius procesus, patentabilumo pateikti EPT, kad šis paaiškinimas galėtų būti naudojamas kaip papildomo aiškinimo priemonė;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad Sąjunga garantuotų prieigą prie medžiagų, gautų augalų selekcijoje taikant iš esmės biologinius procesus, ir jų naudojimą, siekiant tam tikrais atvejais nekliudyti praktikai, pagal kurią taikoma išimtis selekcininkams;

5.  ragina Komisiją siekti, kad vykstant daugiašalėms diskusijoms dėl patentų teisės suderinimo būtų pripažinti nepatentabiliais iš esmės biologiniai procesai;

6.  ragina Komisiją pateikti ataskaitą dėl patentų teisės biotechnologijos ir genetinės inžinerijos srityje raidos ir reikšmės, kaip reikalaujama Direktyvos 98/44/EB 16 straipsnio c dalyje ir kaip prašė Parlamentas savo 2012 m. gegužės 10 d. rezoliucijoje dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos patentų tarnybai.

(1) OL C 261 E, 2013 9 10, p. 31.
(2) OL L 213, 1998 7 30, p. 13.
(3) OL L 227, 1994 9 1, p. 1.
(4) OL C 175, 2013 6 20, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika