Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2728(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1346/2015

Předložené texty :

B8-1346/2015

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0475

Přijaté texty
PDF 354kWORD 98k
Čtvrtek, 17. prosince 2015 - Štrasburk
Ochrana národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo
P8_TA(2015)0475B8-1346/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2015 o ochraně národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo (2015/2728(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, která byla přijata v Paříži dne 16. listopadu 1972 na generální konferenci UNESCO,

–  s ohledem na skutečnost, že UNESCO v roce 1979 zapsalo národní park Virunga na seznam světového dědictví a v roce 1994 na seznam světového dědictví v ohrožení,

–  s ohledem na Úmluvu o biologické rozmanitosti přijatou na „summitu Země“ v Riu de Janeiro dne 5. června 1992,

–  s ohledem na Úmluvu o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, která byla přijata v roce 1971 v Ramsaru,

–  s ohledem na pokyny OECD pro nadnárodní podniky z roku 1976 (a jejich aktualizace) a na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv přijaté v roce 1971,

–  s ohledem na konečné prohlášení následující po dohodě dosažené v červenci 2014 ve stížnosti Světového fondu na ochranu přírody (WWF International) na společnost SOCO International plc,

–  s ohledem na právní a smluvní rámec pro odvětví uhlovodíků v Demokratické republice Kongo včetně zákonů „Ordonnance-Loi n° 81-013 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures“, „Code minier“ a jakéhokoli budoucího zákona „Code congolais des hydrocarbures“, jakož i „Contrats de Partage et de Production des hydrocarbures“ (CPPs),

–  s ohledem na otázku položenou Komisi o ochraně národního parku Virunga v Demokratické republice Kongo (O-000108/2015 – B8-1111/2015),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro rozvoj,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že národní park Virunga, který se rozkládá v provinciích Severní Kivu a „Province Orientale“ Demokratické republiky Kongo při hranicích se Rwandou a Ugandou, je nejstarším národním parkem v Africe, památkou světového dědictví UNESCO a je světově proslulý svými jedinečnými biotopy a bohatou biologickou rozmanitostí, která z něj činí biologicky nejrozmanitější park v Africe; vzhledem k tomu, že park je proslulý zejména svými horskými gorilami, což je kriticky ohrožený druh, který byl zařazen na seznam v příloze I Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) z roku 1973;

B.  vzhledem k tomu, že podle Úmluvy o biologické rozmanitosti, kterou Demokratická republika Kongo podepsala a ratifikovala, je zachování biologické rozmanitosti společným zájmem celého lidstva a nedílnou součástí rozvojového procesu; vzhledem k tomu, že Úmluva je právně závazná a své signatáře zavazuje k provádění jejích ustanovení;

C.  vzhledem k tomu, že národní park Virunga je rovněž chráněn Ramsarskou úmluvou a zákony Demokratické republiky Kongo; vzhledem k tomu, že Evropská komise a některé členské státy EU podporují posledních 25 let zachování parku;

D.  vzhledem k tomu, že národní park Virunga je v Demokratické republice Kongo jedním ze tří míst (č. 787), na něž se vztahuje Ramsarská úmluva; vzhledem k tomu, že podle Ramsarské úmluvy má Demokratická republika Kongo vůči místům zapsaným na seznamu této úmluvy řadu povinností, například musí připravovat a následně provádět územní plánování tak, aby podporovala zachování mokřadů zapsaných na seznamu, a využívat mokřady na svém území co možná nejuvážlivěji (čl. 3 odst. 1 Ramsarské úmluvy);

E.  vzhledem k tomu, že podle zprávy organizace WWF z roku 2013 nazvané „Ekonomická hodnota parku Virunga“ generuje v současnosti národní park Virunga ročně 48,9 milionu USD; vzhledem k tomu, že park by mohl za stabilní situace přispět k hospodářskému růstu a vyššímu objemu cestovního ruchu a generovat hodnotu v roční výši jedné miliardy USD a zajistit 45 000 pracovních míst;

F.  vzhledem k tomu, že park je i přes svůj status chráněné divoké přírody desítky let ohrožován ozbrojenými skupinami, které zde provozují pytláctví a jsou zodpovědné za odlesňování a další neudržitelné a nezákonné způsoby využívání místních zdrojů; vzhledem k tomu, že park Virunga byl proto zařazen na seznam lokalit ohroženého světového dědictví; vzhledem k tomu, že v kontextu masové chudoby, slabého státu, neúčinné veřejné správy a regionální nestability by masová těžba ropy měla velmi vážné sociální důsledky a narušila by životní prostředí;

G.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2007 udělila vláda Demokratické republiky Kongo koncese na těžbu ropy pro oblast zahrnující 85 % plochy parku; vzhledem k tomu, že společnost SOCO International plc (SOCO) zatím jako jediná zahájila v parku průzkumné práce;

H.  vzhledem k tomu, že ačkoli zákony Demokratické republiky Kongo zakazují v chráněných oblastech činnost, která je škodlivá pro životní prostředí, povolení k průzkumu udělené společnosti SOCO využívá zákonnou výjimku, která v chráněných oblastech povoluje „vědeckou činnost“;

I.  vzhledem k tomu, že společnost SOCO International již není držitelem licence na blok V v národním parku Virunga;

J.  vzhledem k tomu, že výsledky systémové studie ukazují, že se v parku Virunga vyskytuje ropa; připomíná, že těžba (a průzkum) jsou neslučitelné se zachováním parku, jenž je památkou světového dědictví;

K.  vzhledem k tomu, že ode všech společností se standardně očekává, že bez ohledu na místo provozování své činnosti dodržují na celém světě lidská práva, jak připomínají zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a pokyny OECD pro nadnárodní podniky;

L.  vzhledem k tomu, že v národním parku Virunga a jeho okolí se po dvě desetiletí odehrávají násilné konflikty; vzhledem k tomu, že vzbouřenci i oficiální vojenské síly jsou financováni zejména z prostředků získávaných z nezákonné těžby, nezákonného využívání jeho přírodních zdrojů (dřeva, dřevěného uhlí atd.), pytláckého lovu ohrožených zvířat a dalších forem nezákonného obchodu s přírodními zdroji a že průzkum potenciálních nalezišť ropy a její těžba pravděpodobně dále podnítí násilí a případy závažného porušování lidských práv a způsobí znečištění v této oblasti;

M.  vzhledem k tomu, že mezi nejvážnější environmentální rizika spojená s rozvojem těžby ropy v oblastech bez řádné veřejné správy patří velkoplošné odstraňování vegetace, zavádění invazivních rostlin, fragmentace přírodních stanovišť, větší pravděpodobnost pytláctví a znečištění způsobeného únikem ropy, spalováním plynu a vznikem skládek; vzhledem k tomu, že riziko „ropné kletby“ by mohlo zvýšit chudobu a nerovnost, jak to ukázaly případové studie, např. studie vypracovaná pro deltu Nigeru;

N.  vzhledem k tomu, že udržitelná správa půdy, vodních zdrojů a divoké přírody v parku Virunga bude mít přímé i nepřímé ekonomické přínosy pro komunity, které jsou velmi závislé na přírodních zdrojích parku; vzhledem k tomu, že podle WWF by jen cestovní ruch spojený s horskými gorilami mohl každoročně přinést zisky ve výši 30 milionů USD a dát vzniknout tisícům pracovních míst;

1.  zdůrazňuje, že je absolutně nutné zabránit nenávratnému poškození národního parku Virunga, který UNESCO v roce 1979 zapsalo na seznam světového dědictví a v roce 1994 na seznam světového dědictví v ohrožení;

2.  vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že národní park Virunga se stal jedním z nejnebezpečnějších míst na světě, pokud jde o zachování volně žijících druhů; s hlubokým znepokojením konstatuje, že na nezákonném využívání přírodních zdrojů parku se podílejí ozbrojené skupiny, které jsou zapojeny do těžební činnosti a výroby dřevěného uhlí, aby mohly financovat své vojenské operace a osobně se obohatily; s politováním rovněž konstatuje, že se ozbrojené skupiny účastní rozsáhlého pytláctví, jednak aby si obstaraly obživu, jednak aby získaly slonovinu a zvěřinu, jejichž prodej slouží k financování války; dále je znepokojen tím, že kvůli slabé disciplíně, nepravidelnému platu a nedostatku potravin se do nezákonných aktivit – jež zahrnují řemeslnou těžbu, výrobu dřevěného uhlí a pytlácký lov divokých zvířat – stále častěji zapojují příslušníci armády; konstatuje, že vzhledem k tomu, že park je rozsáhlou divočinou, jeho dva miliony akrů (790 000 hektarů) je velmi obtížné chránit, zejména z důvodu omezených vládních zdrojů; konstatuje, že dne 15. dubna 2014 tři ozbrojenci vážně zranili hlavního správce parku belgického prince Emmanuela de Merode a že v posledním desetiletí bylo více než 140 správců parku zabito během aktivní služby;

3.  zdůrazňuje, že v důsledku průzkumu nalezišť ropy a její těžby a dalších nelegálních činností by mohlo dojít k nenávratnému poškození národního parku Virunga; považuje za nepřijatelné, že byly v roce 2007 uděleny koncese na průzkum nalezišť ropy a její těžbu v národním parku Virunga francouzské ropné společnosti TOTAL a britské ropné společnosti SOCO International, což představuje porušení Pařížské úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, Úmluvy o biologické rozmanitosti z roku 1992, Ramsarské úmluvy a konžských právních předpisů; připomíná, že společnost TOTAL sice souhlasila s tím, že průzkum na území národního parku Virunga nikdy provádět nebude (a to ani v případě, že konžská vláda změní hranice parku), společnost SOCO International však v národním parku provedla průzkum ropných nalezišť a v červenci 2014 dokončila seizmický průzkum, jehož výsledky byly předány konžské vládě a potvrzují přítomnost ropy; žádá vládu Demokratické republiky Kongo, aby neudělovala licenci jinému subjektu;

4.  upozorňuje, že vláda Ugandy v současné době jedná o udělení licence pro blok Ngaji, který sousedí s parkem Virunga a zahrnuje část Edwardova jezera, a zdůrazňuje, že park Virunga by také mohl být nenávratně poškozen v důsledku průzkumu nalezišť a těžby;

5.  bere na vědomí dohodu, kterou v červnu 2014 uzavřela společnost SOCO International se skupinou pro ochranu přírody WWF ve věci stížnosti, již WWF podala u národního kontaktního místa Spojeného království kvůli nedodržování pokynů OECD pro nadnárodní podniky ze strany SOCO – v této dohodě se dotčená společnost zavázala, že v národním parku Virunga nebude podnikat ani zadávat žádné průzkumné ani vrtné práce, pokud UNECSO a vláda Demokratické republiky Kongo nedospějí k závěru, že tato činnost není neslučitelná se statusem parku coby lokality zapsané na seznamu světového dědictví; konstatuje, že tato podmíněná dohoda neposkytuje žádné záruky ohledně ukončení jakýchkoli činností souvisejících s těžbou ropy v národním parku; zdůrazňuje, že nejednoznačný postoj společnosti SOCO International ponechává otevřenou možnost, aby byla zcela nebo částečně zrušena klasifikace parku jako chráněného území za účelem těžby ropy; konstatuje, že oblast, kde společnost SOCO provádí průzkum na základě koncese, se nachází v Edwardově jezeře a jeho okolí, což je území, kde žijí desítky věhlasných (a několik ohrožených) druhů, jako jsou šimpanzi, sloni, krokodýli a lvi; vyzývá proto společnost SOCO International PLC a její dceřinou společnost registrovanou v Demokratické republice Kongo, aby trvale ukončily veškeré průzkumné a těžební práce na území parku Virunga a respektovaly jeho současné hranice; dále vyzývá vládu Demokratické republiky Kongo, aby uposlechla žádost Výboru pro světové dědictví a zrušila všechna povolení pro průzkum ropných nalezišť udělená na území národního parku Virunga;

6.  zdůrazňuje, že rybolov v Edwardově jezeře vynáší podle odhadů kolem 30 milionů USD ročně, z čehož profituje místní komunita, která žije v okolí národního parku Virunga, a že navíc, jak vyplývá z nezávislé analýzy, kterou nechala vypracovat organizace WWF, se více než 50 000 rodin spoléhá na Edwardovo jezero jako na zásobárnu sladké vody;

7.  zdůrazňuje, že podle zprávy mezinárodní nevládní organizace Global Witness, která byla v září 2014 zveřejněna v týdeníku Spiegel a denících The Telegraph a New York Times, společnost SOCO International a její dodavatelé údajně provedli nezákonné platby, kdy zřejmě podplatili ozbrojené vzbouřence a využili strachu a násilí, kterému napomáhají vládní bezpečnostní síly ve východní části země, aby získali přístup do nejstaršího národního parku v Africe za účelem průzkumu ropných nalezišť;

8.  oceňuje strategické posouzení vlivu průzkumu ropných nalezišť a její těžby v severní části Velké příkopové propadliny, včetně národního parku Virunga, na životní prostředí; domnívá se, že na základě tohoto posouzení by měly být dotčené vlády, včetně vlády Demokratické republiky Kongo, schopny přijímat informovaná rozhodnutí založená na řádné analýze dopadu průzkumu ropných nalezišť a těžby ropy; vyjadřuje však politování nad tím, že v procesu strategického posuzování vlivů na životní prostředí došlo k velkému zpoždění a že průzkum ropných nalezišť v národním parku Virunga již začal, ačkoli strategické posouzení vlivů na životní prostředí dosud nebylo dokončeno;

9.  zdůrazňuje, že těžba ropy v Demokratické republice Kongo se vyznačuje nedostačujícím a neúčinným legislativním a regulačním systémem; vyzývá vládu Demokratické republiky Kongo, aby prosazovala a dodržovala vnitrostátní právní předpisy a ustanovení, které v chráněných oblastech, mezi něž patří i park Virunga, zakazují činnost škodlivou pro životní prostředí, jako je průzkum ropných nalezišť a těžba ropy, a aby odstranila mezery v návrzích zákona o uhlovodících a zákona o ochraně životního prostředí, které v národních parcích a lokalitách zapsaných na seznamu světového dědictví umožňují provádět průzkum a těžbu přírodních zdrojů;

10.  vyjadřuje uznání správě parku za její úsilí o zajištění udržitelného příjmu z výroby solární a vodní energie, díky níž se zlepšily i příjmy mnoha místních obyvatel a která neničí přírodní oblast a je provozována v rámci rozvojových činností povolených v lokalitách zařazených na seznam světového dědictví;

11.  zdůrazňuje, že od začátku 90. let minulého století vedly konflikty s ozbrojenými vzbouřeneckými skupinami žijícími uvnitř parku a v jeho okolí k případům závažného porušování lidských práv a velké části násilí; zdůrazňuje, že Demokratické síly pro osvobození Rwandy (FDLR), ozbrojenecká skupina obviňovaná z páchání krutostí během genocidy ve Rwandě na jaře 1994, která se rozšířila také do východní části Demokratické republiky Kongo, sídlí uvnitř národního parku od roku 1996 a stále se ukrývá na druhé straně hranice ve Virunze, a že uvnitř hranic parku působí rovněž milice Mai-Mai, které údajně zabily, znásilnily a zranily mnoho lidí a zničily celé vesnice; naléhavě vyzývá vládu Demokratické republiky Kongo, aby rebely odzbrojila a na území parku znovu nastolila bezpečnost; vyjadřuje rovněž politování nad tím, že se v Demokratické republice Kongo stupňují represe proti aktivistům bojujícím za lidská práva a novinářům; opětovně naléhá na vládu Demokratické republiky Kongo, aby uznala a dodržovala svobodu tisku a sdělovacích prostředků a aby prosazovala zásady právního státu a lidská práva;

12.  připomíná, že podle Pařížské úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví nejsou průzkum ropných nalezišť a těžba ropy slučitelné se statusem lokality zapsané na seznam světového dědictví; dále zdůrazňuje, že v národním parku Virunga žije mnoho ohrožených druhů, například věhlasné gorily horské (ty patří k posledním na světě) a okapi, a že přírodní stanoviště ohrožených druhů by se měla přísně chránit; vítá rozhodnutí vlády Demokratické republiky Kongo zřídit zvláštní protipytlácký útvar, vyzývá ji však, aby ve spolupráci se sekretariátem CITES stanovila a podnikla dodatečné právní kroky na potírání zločineckých sítí zapojených do nezákonného obchodu; v širším kontextu pak na vládu Demokratické republiky Kongo naléhá, aby posílila úlohu správců parku a trestala nezákonnou činnost páchanou na území parku;

13.  zdůrazňuje, že konžská vláda se společností SOCO International údajně jedná o změně hranice národního parku Virunga za účelem zrušení klasifikace částí nebo celého národního parku jako chráněného území, což by umožnilo legální vznik ropných vrtů, ačkoli vláda v této fázi UNESCO o příslušnou změnu zřejmě oficiálně nepožádala;

14.  vyzývá Evropskou službou pro vnější činnost, aby koordinovala diplomatickou reakci členských států EU a dalších potenciálních dárců působících v Demokratické republice Kongo s cílem pomoci konžské vládě zamítnout průzkum ropných nalezišť a těžbu ropy v národním parku, zrušit povolení k průzkumu ropných nalezišť udělená na území národního parku Virunga – jak to žádá Výbor pro světové dědictví – i v ostatních konžských oblastech zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO a zamítnout změny a zmenšení hranic parku;

15.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zachovaly celistvost parku a za tímto účelem například zvýšily své závazky k financování udržitelné ochrany životního prostředí a udržitelného hospodářského rozvoje a diverzifikace přilehlého regionu; zejména vyzývá EU, aby podporovala vládu Demokratické republiky Kongo při vývoji udržitelných energetických a ekonomických alternativ k těžebnímu průmyslu, při zlepšování mobilizace domácích zdrojů – zejména prostřednictvím spravedlivých a progresivních daňových systémů –, ve správě věcí veřejných a v boji proti pytláctví, nezákonné těžbě dřeva, nezákonné těžbě nerostných surovin a korupci, což jsou přetrvávající problémy, kterou mohou park nenávratně poškodit;

16.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly veškerá vhodná opatření s cílem učinit z projektu strategického posuzování vlivů na životní prostředí skutečný nástroj rozhodování;

17.  zdůrazňuje, že členské státy EU jsou podle mezinárodních a evropských právních předpisů v oblasti lidských práv povinny zajistit, aby společnosti fungující v jejich jurisdikcích neporušovaly lidská práva nebo k takovému porušování přímo či nepřímo nepřispívaly prostřednictvím svých obchodních činností a aby jednaly v souladu s přijatými kodexy chování, které podrobně stanoví normy pro sociální a environmentální chování, i s nástroji, jako je Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 169, směrnice OECD pro nadnárodní podniky a obecné zásady Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly právně závazná opatření s cílem účinně pohnat k odpovědnosti ty společnosti, které prokazatelně obcházejí vnitrostátní právní předpisy a mezinárodní smlouvy;

18.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly účinná opatření k dalšímu řešení základních příčin ozbrojených konfliktů a korupce a podporovaly udržitelný rozvoj a strategie zaměřené na budování míru v národním parku Virunga a přilehlém regionu;

19.  naléhavě vyzývá Komisi, členské státy, Demokratickou republiku Kongo a ropné společnosti zainteresované na těžbě, aby chránily stávající hranice a příhraniční území parku Virunga před těžbou fosilních paliv;

20.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby zahájila všechny iniciativy potřebné k tomu, aby přesvědčila vládu Demokratické republiky Kongo, že má prošetřit násilné činy proti obhájcům lidských práv v Demokratické republice Kongo, a zejména v národním parku Virunga, včetně správců národního parku, a aby ji přiměla vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby se do budoucna zabránilo opakování těchto krutých činů;

21.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby přijala veškerá nezbytná opatření, kterými zajistí, aby Úřad pro boj se závažnými podvody ve Spojeném království, jenž je v této věci přednostně příslušný, a každý další příslušný orgán v plném rozsahu vyšetřil veškerá předložená nařčení z úplatků a korupce týkající se společnosti SOCO International PLC a její dceřiné společnosti registrované v Demokratické republice Kongo pod názvem SOCO Exploration and Production DRC SPRL;

22.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států, Demokratické republiky Kongo, Ugandské republiky a Republiky Rwanda, Výboru pro světové dědictví UNESCO, Programu OSN pro životní prostředí a sekretariátu Ramsarské úmluvy.

Právní upozornění - Ochrana soukromí