Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο
 Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
 Συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία με την Νότια Αφρική (πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***II
 Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ***II
 Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***II
 Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I
 Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης
 Αντίρρηση επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
 Άδεια μητρότητας
 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
 Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα
Κείμενα (217 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου