Показалец 
Приети текстове
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург
Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
 Споразумение за търговия, развитие и сътрудничество с Южна Африка (Протокол с оглед на присъединяването на Хърватия) ***
 Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***II
 Информацията, придружаваща паричните преводи ***II
 Производството по несъстоятелност ***II
 Самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I
 Повдигане на възражения срещу делегиран акт: освобождаване от ограничение за употребата на кадмий с приложение в осветлението или в светенето на екрани
 Повдигане на възражения срещу делегиран акт: лиценз за внос на етилов алкохол от земеделски произход
 Отпуск по майчинство
 Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания
 Заразяване на маслинови дървета с бактерията Xylella fastidiosa

Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
PDF 460kWORD 67k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 27 април 2015 г. за изменение на приложение І към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2015)02802),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 3 февруари 2015 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото на комисията по земеделие и развитие на селските райони до председателя на Съвета на председателите на комисии от 6 май 2015 г.,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета(1), и по-специално член 58, параграф 7 и член 83, параграф 5 от него,

—  като взе предвид препоръката за решение, внесена от комисията по земеделие и развитие на селските райони,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

—  като взе предвид обстоятелството, че никакво възражение не е представено в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя правилник, който срок изтече на 19 май 2015 г.,

A.  като има предвид, че в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета се предвижда преразглеждане на многогодишната финансова рамка в случай на приемане след 1 януари 2014 г. на програмите със споделено управление, наред с другото, за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с цел да се прехвърлят към следващи години неусвоените през 2014 г. средства над съответните разходни тавани,

Б.  като има предвид, че програмите за развитие на селските райони на България, Чешката република, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Малта, Румъния и Швеция и някои регионални програми на Белгия, Германия, Франция и Обединеното кралство не бяха готови за приемане до края на 2014 г.;

В.  като има предвид, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 беше съответно преразгледан с Регламент (ЕС, Евратом) № 2015/6233, в който съответните неусвоени средства по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за 2014 г. се прехвърлят за 2015 и 2016 г. над разходните тавани,

Г.  като има предвид, че Приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013, в което се установяват разпоредбите за разбивка на помощта от Европейския съюз за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., следва да бъде съответно изменено,

Д.  като има предвид, че делегираният регламент е от съществено значение за безпроблемното и навременно приемане на програмите за развитие на селските райони, и като има предвид, че е уместно той да влезе в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

1.  Заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.


Споразумение за търговия, развитие и сътрудничество с Южна Африка (Протокол с оглед на присъединяването на Хърватия) ***
PDF 456kWORD 62k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и на държавите членки на допълнителния протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07657/2015 – C8‑0103/2015 – 2014/0236(NLE))
P8_TA(2015)0200A8-0146/2015

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07657/2015),

—  като взе предвид проекта на допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (13175/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 217 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0103/2015),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по развитие (A8‑0146/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключване на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Южна Африка.


Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***II
PDF 458kWORD 64k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (05933/4/2015 – C8–0109/2015 – 2013/0025(COD))
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05933/4/2015 – C8‑0109/2015),

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 17 май 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 23 май 2013 г.(2),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0045),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 55 от Правилника,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0153/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 166, 12.6.2013 г., стр. 2.
(2) ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 31.
(3) Приети текстове от 11.3.2014 г., P7_TA(2014)0191.


Информацията, придружаваща паричните преводи ***II
PDF 459kWORD 64k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща паричните преводи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (05932/2/2015 – C8‑0108/2015 – 2013/0024(COD))
P8_TA(2015)0202A8-0154/2015

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05932/2/2015 – C8‑0108/2015),

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 17 май 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2013 г.(2),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0044),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 55 от Правилника,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0154/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 166, 12.6.2013 г., стр. 2.
(2) ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 31.
(3) Приети текстове от 11.3.2014 г., P7_TA(2014)0190.


Производството по несъстоятелност ***II
PDF 455kWORD 63k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност (преработен текст) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))
P8_TA(2015)0203A8-0155/2015

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (16636/5/2014 – C8‑0090/2015),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 май 2013 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0744),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по правни въпроси (A8‑0155/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 55.
(2) Приети текстове от 5.2.2014 г., P7_TA(2014)0093.


Самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I
PDF 822kWORD 222k
Изменения, приети от Европейския парламент на 20 май 2015 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)   Макар и със значителен потенциал за развитие, природните минерални ресурси в засегнати от конфликти или високорискови зони могат да предизвикат спорове, когато с приходите от тях се финансира избухването или продължаването на ожесточен конфликт, подкопаващ националните усилия за развитие, добро управление и върховенство на закона. От решаващо значение за мира и стабилността в тези зони е да се прекъсне взаимовръзката между конфликтите и незаконния добив на полезни изкопаеми.
(1)   Макар и със значителен потенциал за развитие, природните минерални ресурси в засегнати от конфликти или високорискови зони могат да предизвикат спорове, когато с приходите от тях се финансира избухването или продължаването на ожесточен конфликт, подкопаващ усилията за развитие, добро управление и върховенство на закона. Решаващ елемент за гарантиране на мира, развитието и стабилността в тези зони е да се прекъсне взаимовръзката между конфликтите и незаконния добив на полезни изкопаеми.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
(1a)  Нарушенията на правата на човека се срещат често в добивната промишленост и могат да включват детски труд, сексуално насилие, насилствено изчезване, принудително преселване и разрушаване на важни от ритуална или културна гледна точка обекти.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)   Въпросът касае богатите на ресурси региони, в които правителства и международни организации, заедно със стопански оператори и организации на гражданското общество, са поели предизвикателство, породено от желанието да се намали финансирането на въоръжени групировки и сили за сигурност.
(2)   Въпросът касае богатите на ресурси зони, в които правителства и международни организации, заедно със стопански оператори и организации на гражданското общество, включително женски организации, които са начело на усилията за обръщане внимание на условията на експлоатация, налагани от тези групи, както и на изнасилванията и насилието, използвани за контрол над местното население, са поели предизвикателство, породено от желанието да се предотврати финансирането на въоръжени групировки и сили за сигурност.
(Замяната на „региони“ със „зони“ се прилага в целия текст.)
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)  Настоящият регламент е един от начините да се премахне финансирането на въоръжени групи чрез контрол над търговията с полезни изкопаеми от засегнати от конфликт региони; това не променя факта, че действията на Европейския съюз по линия на външната политика и политиката на развитие следва да бъдат фокусирани върху противодействие на местната корупция и лесното преминаване на границите и върху предоставяне на обучение за местното население и неговите представители, за да се посочват злоупотребите.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)   На 7 октомври 2010 г. Европейският парламент прие резолюция, в която се съдържа призив ЕС да приеме законодателство по примера на американския закон за „полезните изкопаеми от зони на конфликт“, известен още като член 1502 от Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и за защита на потребителите; а Комисията обяви в свои съобщения от 2011 г. и 2012 г. намерението си да проучи начините за подобряване на прозрачността по цялата верига на доставки, включително аспектите на надлежната проверка. В последното съобщение и в съответствие с ангажимента, поет пред Съвета на министрите на ОИСР през май 2011 г., Комисията се застъпи и за по-голяма подкрепа за и по-широко използване на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и на Насоките на ОИСР по надлежната проверка — дори в държави, които не членуват в ОИСР.
(7)   В своите резолюции от 7 октомври 2010 г., 8 март 2011 г., 5 юли 2011 г. и 26 февруари 2014 г. Европейският парламент отправя призив ЕС да приеме законодателство по примера на американския закон за „полезните изкопаеми от зони на конфликт“, известен още като член 1502 от Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и за защита на потребителите; а Комисията обяви в свои съобщения от 2011 г. и 2012 г. намерението си да проучи начините за подобряване на прозрачността по цялата верига на доставки, включително аспектите на надлежната проверка. В последното съобщение и в съответствие с ангажимента, поет пред Съвета на министрите на ОИСР през май 2011 г., Комисията се застъпи и за по-голяма подкрепа за и по-широко използване на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и на Насоките на ОИСР по надлежната проверка — дори в държави, които не членуват в ОИСР.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Граждани на Съюза и участници от гражданското общество са повишили осведомеността за това, че дружества, осъществяващи дейност под юрисдикцията на Съюза, не могат да бъдат държани отговорни за тяхната потенциална връзка с незаконния добив и продажба на полезни изкопаеми от региони на конфликти. Последствието е, че тези полезни изкопаеми, потенциално присъстващи в потребителските продукти, свързват потребителите с конфликти извън Съюза. За тази цел граждани поискаха по-специално чрез петиции да бъде предложено законодателство на Европейския парламент и на Съвета, по силата на което дружествата да носят отговорност съгласно насоките, както са установени от ООН и ОИСР.
(8)  Граждани на Съюза и участници от гражданското общество са повишили осведомеността за това, че дружества, осъществяващи дейност под юрисдикцията на Съюза, не могат да бъдат държани отговорни за тяхната потенциална връзка с незаконния добив и продажба на полезни изкопаеми от региони на конфликти. Последствието е, че тези полезни изкопаеми, потенциално присъстващи в потребителските продукти, свързват потребителите с конфликти извън Съюза. Така потребителите индиректно биват свързани с конфликти, оказващи сериозно отражение върху правата на човека, особено правата на жените, тъй като въоръжените групировки често използват масовите изнасилвания като съзнателна стратегия за сплашване и контролиране на местното население, за да защитават своите интереси. За тази цел граждани поискаха по-специално чрез петиции да бъде предложено законодателство на Европейския парламент и на Съвета, по силата на което дружествата да носят отговорност съгласно насоките, както са установени от ООН и ОИСР.
Изменения 71, 91 и 112
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9а)  Регламентът отразява необходимостта от надлежна проверка по цялата верига на доставки от мястото на снабдяване до крайния продукт, като изисква от всички дружества, които първи пускат на пазара на Съюза обхванатите ресурси, включително продукти, съдържащи такива ресурси, да извършват надлежната проверка на своята верига на доставки и публично да оповестяват информацията от нея. В съответствие с характера на надлежната проверка задълженията за индивидуална надлежна проверка, съдържащи се в настоящия регламент, следва да отразяват непрекъснатия и гъвкав характер на процесите по надлежна проверка и необходимостта задълженията да бъдат съобразени по подходящ начин с индивидуалните условия на предприятията. Задълженията следва да бъдат съобразени с големината, използваните средства и положението на дружеството във веригата на доставки.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11а)  Съгласно Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a големите предприятия с над 500 служители са длъжни да оповестяват информация за редица политики, включително относно правата на човека, борбата с корупцията и надлежната проверка на веригата на доставки. В директивата е предвидено Комисията да разработи насоки с цел да се улесни оповестяването на тази информация. Комисията следва да обмисли включването в тези насоки на показатели за резултатите по отношение на отговорното снабдяване с полезни изкопаеми и метали.
__________________
2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи (OВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 1).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
(11б)  Редица съществуващи системи за надлежна проверка на веригата на доставки биха могли да спомогнат за постигането на целите на настоящия регламент. Вече съществуват промишлени схеми, насочени към прекъсване на връзката между конфликтите и снабдяването с калай, тантал, волфрам и злато. Тези схеми използват независими одити от трети страни за сертифициране на топилни предприятия и обогатителни фабрики и разполагат със системи за гарантиране на единствено отговорно снабдяване с полезни изкопаеми. Тези промишлени схеми биха могли да бъдат признати в системата на Съюза. Трябва обаче да се изяснят критериите и процедурите за признаването на такива схеми за съответстващи на изискванията на настоящия регламент, за да се позволи спазването на високи стандарти и избягването на двойния одит.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)   В хода на обществената консултация дружества от Съюза изразиха своя интерес към отговорното снабдяване с полезни изкопаеми и докладваха за настоящите схеми в сектора, предназначени за изпълнение на целите на тяхната корпоративна социална отговорност, исканията на клиентите и постигането на сигурност на техните доставки. Дружества от Съюза обаче съобщават и за редица трудности при извършването на надлежната проверка на веригата на доставки поради дългите и сложни вериги на доставки в целия свят, включващи голям брой оператори, които често са недостатъчно информирани или не са загрижени за етичността. Комисията следва да извършва наблюдение на разходите за отговорно снабдяване и на потенциалното им въздействие, по-специално върху конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП).
(12)   В хода на обществената консултация дружества от Съюза изразиха своя интерес към отговорното снабдяване с полезни изкопаеми и докладваха за настоящите схеми в сектора, предназначени за изпълнение на целите на тяхната корпоративна социална отговорност, исканията на клиентите и постигането на сигурност на техните доставки. Дружества от Съюза обаче съобщават и за редица трудности и практически предизвикателства при извършването на надлежната проверка на веригата на доставки поради дългите и сложни вериги на доставки в целия свят, включващи голям брой оператори, които често са недостатъчно информирани или не са загрижени за етичността. Комисията следва да извършва наблюдение отблизо и да докладва относно разходите за отговорно снабдяване, одитирането от трети страни, административните последици от това и потенциалното им въздействие, по-специално върху конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП). Комисията следва да предоставя на микро-, малките и средните предприятия техническа и финансова помощ и следва да улеснява обмена на информация с цел прилагането на настоящия регламент. Установените в Съюза МСП, които внасят полезни изкопаеми и метали и които установяват системи за надлежна проверка, следва да получават финансова помощ по линия на програмата COSME на Комисията.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)
(12а)  Установените в Съюза дружества, действащи надолу по веригата на доставки, които доброволно създават система за отговорно снабдяване с полезни изкопаеми и метали, следва да бъдат сертифицирани от компетентните органи на държавите членки посредством етикет. При определянето на критерии за предоставянето на сертифициране Комисията следва да се базира на Насоките на ОИСР по надлежната проверка и за тази цел може да се консултира със секретариата на ОИСР. Условията за предоставяне на „Европейско сертифициране за отговорност“ следва да бъдат толкова строги, колкото и изискваните от системата за сертифициране на ОИСР. Дружествата, получили „Европейско сертифициране за отговорност“, се насърчават да указват този факт на своя уебсайт и да го включват в информацията, предоставяна на европейските потребители.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Топилните предприятия и обогатителните фабрики са важен участник във веригите за доставки на полезни изкопаеми в целия свят, тъй като те обикновено са на последния етап, в който може да се осигури ефективна надлежна проверка чрез събиране, оповестяване и удостоверяване на информация за произхода на полезните изкопаеми и чрез система за проследяване. След този етап на преработка на полезните изкопаеми често се счита за невъзможно да се проследи произхода им. Поради тази причина списък на Съюза на отговорните топилни предприятия и на обогатителните фабрики би могъл да осигури прозрачност и сигурност на дружествата надолу по веригата на доставки по отношение на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки.
(13)  Топилните предприятия и обогатителните фабрики са важен участник във веригите за доставки на полезни изкопаеми в целия свят, тъй като те обикновено са на последния етап, в който може да се осигури ефективна надлежна проверка чрез събиране, оповестяване и удостоверяване на информация за произхода на полезните изкопаеми и чрез система за проследяване. След този етап на преработка на полезните изкопаеми често се счита за невъзможно да се проследи произхода им. Същото се отнася и за рециклираните метали, които са преминали дори през по-нататъшни етапи от процеса на преработка. Поради тази причина списък на Съюза на отговорните топилни предприятия и на обогатителните фабрики би могъл да осигури прозрачност и сигурност на дружествата надолу по веригата на доставки по отношение на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки. В съответствие с Насоките на ОИСР по надлежната проверка предприятията нагоре по веригата, като топилните предприятия и обогатителните фабрики, следва да бъдат одитирани от независима трета страна във връзка с техните практики за надлежна проверка на веригата на доставки и с оглед на включването им в списъка на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13a)  Топилните предприятия и обогатителните фабрики, които преработват и внасят полезни изкопаеми и техни концентрати, следва да бъдат задължени да прилагат системата на Съюза за надлежна проверка на веригата на доставки.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Всички полезни изкопаеми и метали в обхвата на настоящия регламент следва да бъдат използвани в съответствие с изложените в него изисквания. Важно е доставчиците да спазват разпоредбите на настоящия регламент.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
(15a)  За да се гарантира ефективното изпълнение на настоящия регламент, следва да се предвиди двугодишен преходен период, за да може Комисията да създаде система за одит от трети страни и за да могат отговорните вносители да се запознаят със задълженията си по смисъла на настоящия регламент.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)
(15б)  Комисията следва редовно да преразглежда финансовото подпомагане и политическите си ангажименти по отношение на засегнатите от конфликти и високорисковите зони, където се добива калай, тантал, волфрам и злато, особено в региона на Големите африкански езера, за да се осигури съгласуваност на политиката и за да се стимулират и укрепят спазването на доброто управление, принципите на правовата държава и най-вече етичният добив.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)   Комисията следва да докладва редовно на Съвета и на Европейския парламент относно въздействието от прилагането на схемата. В срок до три години след влизане в сила на регламента и на всеки шест години след това Комисията следва да извършва преглед на функционирането и ефективността на настоящия регламент, включително по отношение на насърчаването на отговорното снабдяване с обхванатите от регламента полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони. Тези доклади могат при необходимост да бъдат придружени от подходящи законодателни предложения, които да включват мерки със задължителен характер,
(16)   Комисията следва да докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета относно въздействието от прилагането на схемата. Две години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки три години след това Комисията следва да извършва преглед на функционирането и ефективността на настоящия регламент и най-новото въздействие на схемата по места по отношение на насърчаването на отговорното снабдяване с обхванатите от регламента полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони, и да докладва на Европейския парламент и на Съвета. Тези доклади могат при необходимост да бъдат придружени от подходящи законодателни предложения, които да включват допълнителни мерки със задължителен характер,
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)  В съвместното си съобщение от 5 март 2014 г. Комисията и заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност се ангажираха с изпълнението на съпътстващи мерки, които да водят до интегриран подход на ЕС към отговорното снабдяване с полезни изкопаеми успоредно с настоящия регламент, с цел не само постигане на по-голямо участие на предприятията в предвидената в настоящия регламент система на Съюза, но и гарантиране на поемането на глобален, съгласуван и всеобхватен подход за насърчаване на отговорно снабдяване с полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
1.   С настоящия регламент се създава система на Съюза за самостоятелно сертифициране на надлежната проверка на веригата на доставки, с цел да се ограничат възможностите за въоръжени групировки и сили за сигурност12 да търгуват с калай, тантал и волфрам, с рудите на тези метали и със злато. Тя има за цел да осигури прозрачност и правна сигурност по отношение на практиките за снабдяване на вносителите и снабдяването на топилните предприятия и обогатителните фабрики от засегнати от конфликти и високорискови зони.
1.   С настоящия регламент се създава система на Съюза за сертифициране на надлежната проверка на веригата на доставки, с цел да се ограничат възможностите за въоръжени групировки и сили за сигурност12 да търгуват с калай, тантал и волфрам, с рудите на тези метали и със злато. Тя има за цел да осигури прозрачност и правна сигурност по отношение на практиките за снабдяване на вносителите и снабдяването на топилните предприятия и обогатителните фабрики от засегнати от конфликти и високорискови зони.
__________________
__________________
12 „Въоръжени групировки и сили за сигурност“, както са определени в приложение II към Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони: второ издание, издание на ОИСР (ОИСР (2013 г.). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 „Въоръжени групировки и сили за сигурност“, както са определени в приложение II към Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони: второ издание, издание на ОИСР (ОИСР (2013 г.). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
2.   С настоящият регламент се определят задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от Съюза, които изберат да бъдат самостоятелно сертифицирани като отговорни вносители на полезни изкопаеми или метали, съдържащи или състоящи се от калай, тантал, волфрам и злато, както е посочено в приложение I.
2.   С настоящия регламент се определят задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на всички вносители от Съюза, които доставят полезни изкопаеми и метали, попадащи в обхвата на настоящия регламент и в съответствие с Насоките на ОИСР по надлежната проверка. Целта на Насоките е да се гарантира прозрачност и проследимост на практиките на снабдяване на вносителите при снабдяване в засегнати от конфликт или високорискови зони, за да се сведат до минимум или да се предотвратят тежки конфликти и нарушения на правата на човека чрез ограничаване на възможностите на въоръжените групировки и силите за сигурност, както са определени в приложение ІІ към Насоките на ОИСР по надлежната проверка, да търгуват с тези полезни изкопаеми или метали.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)
2a.  Металите, за които с основание може да се счита, че са рециклирани, са изключени от обхвата на настоящия регламент.
Изменения 76, 97, 117 и 135
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 б (нов)
2б.  За да се предотвратят неволни нарушения на пазара, настоящият регламент прави разграничение между ролите на предприятията, намиращи се нагоре и надолу по веригата на доставки. Извършването на надлежна проверка трябва да бъде съобразено с дейностите на съответното предприятие, неговия размер и мястото му във веригата на доставки.
Изменения 77, 98, 118 и 136
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 в (нов)
2в.  Като работи с промишлени схеми и в съответствие с насоките на ОИСР, Комисията може да предостави допълнителни насоки относно задълженията, които трябва да бъдат изпълнени от предприятията в зависимост от тяхното място във веригата на доставки, и да гарантира, че в системата са включени гъвкави процедури, които вземат предвид положението на МСП.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 г (нов)
2г.  Дружествата надолу по веригата на доставки в съответствие с настоящия регламент и Насоките на ОИСР вземат всички разумни мерки за идентифицирането и разглеждането на рисковете в тяхната верига на доставки на полезни изкопаеми и метали, попадащи в обхвата на настоящия регламент. В този контекст те имат задължението да информират относно практиките за надеждна проверка, които те използват за отговорно снабдяване.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 – буква б а (нова)
ба)  „рециклирани метали“ означава възстановени крайни или използвани продукти или преработен метален скрап, създадени по време на производството на продукти; рециклираните метали включват излишни, остарели, дефектни и отпадъчни метални материали, съдържащи обогатени или преработени метали, подходящи за рециклиране при производството на калай, тантал, волфрам и/или злато; частично обработени, необработени полезни изкопаеми или странични продукти от друга руда не са рециклирани метали;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – буква д
д)   „засегнати от конфликти и високорискови зони“ означава зони в състояние на въоръжен конфликт, в нестабилна ситуация след края на конфликт, както и зони със слаби или несъществуващи структури на управление и недостатъчна или липсваща сигурност, например нефункциониращи държави, както и такива с широкоразпространени и системни нарушения на международното право, включително нарушения на човешките права;
д)   „засегнати от конфликти и високорискови зони“ означава зони в състояние на въоръжен конфликт, с широкоразпространено насилие, срив на цивилната инфраструктура, в нестабилна ситуация след края на конфликт, както и зони със слаби или несъществуващи структури на управление и недостатъчна или липсваща сигурност, например нефункциониращи държави, характеризиращи се с широкоразпространени и системни нарушения на правата на човека, определени от международното право;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – буква ж
ж)   „вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което подава декларация за митническо освобождаване на обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми и метали за свободно обращение по смисъла на член 79 от Регламент (ЕИО) № 2913/9213;
ж)   „вносител“ означава всяко установено в Съюза физическо или юридическо лице, което подава декларация за митническо освобождаване на обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми и метали за свободно обращение по смисъла на настоящия регламент от свое име, или лицето, за чиято сметка е подадена такава декларация; представител, подаващ декларацията от името на и за сметка на друго лице, или представител, действащ от свое име и за сметка на друго лице, се разглеждат на равни начала като вносители за целите на настоящия регламент;
__________________
13 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Комисията от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 2 – буква з)
з)  „отговорен вносител“ означава всеки вносител, който е избрал да се сертифицира самостоятелно в съответствие с правилата, определени в настоящия регламент;
заличава се
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 2 – буква и
и)  „самостоятелно сертифициране“ означава действието, с което се обявява спазването на задълженията, свързани със системите за управление, управлението на риска, одитите от трета страна и оповестяването на информация, както е посочено в настоящия регламент;
заличава се
(Това изменение се отнася за целия текст.)
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – буква р a (нова)
ра)  „промишлена схема“ означава комбинация от доброволни процедури, инструменти и механизми за надлежна проверка на веригата на доставки, разработени и наблюдавани от съответните промишлени сдружения, включително оценяване на съответствието от трети страни;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – буква р б (нова)
рб)  „въоръжени групировки и сили за сигурност“ означава групите, посочени в приложение ІІ на Насоките на ОИСР по надлежната проверка;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 4 – буква а
a)  приема и ясно обявява на доставчиците и на обществеността своята политика за веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали, евентуално с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони;
a)  приема и ясно и систематично обявява на доставчиците и на обществеността своята политика за веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали, евентуално с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони;
Изменения 85, 126 и 145
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)
Когато дадено предприятие може основателно да заключи, че суровините произлизат единствено от преработени източници или скрап, при надлежно отчитане на търговската тайна и други свързани с конкуренцията съображения, то:
а)  оповестява публично своето заключение; и
б)  описва с разумни подробности мерките за надлежна проверка, които е приложило, за да стигне до това заключение.
Изменение 67
Член 6 – параграф 2 а (нов)
Сертифицираните отговорни вносители на стопени и обогатени метали се освобождават от изискването за одит от независима трета страна съгласно член 3, параграф 1а от настоящия регламент, ако представят съществени доказателства, че всички топилни предприятия и обогатителни фабрики по тяхната верига на доставки спазват разпоредбите на настоящия регламент.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 7 а (нов)
Член 7а
Списък на отговорните вносители
1.  Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в техните доклади, посочени в член 15, Комисията приема и публично оповестява решение, в което се изброяват наименованията и адресите на отговорните вносители на полезни изкопаеми и метали, обхванати от настоящия регламент.
2.  Комисията приема списъка, като използва образеца, посочен в приложение Іа, и в съответствие с процедурата по консултиране, определена в член 13, параграф 2.
3.  Комисията своевременно актуализира и публикува, включително в интернет, включената в списъка информация. Комисията изважда от списъка имената на вносителите, които, в случай на неподходящи коригиращи действия от страна на отговорните вносители, вече не са признати като отговорни вносители от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 3.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 7 б (нов)
Член 7б
Задължения за надлежна проверка, приложими за топилни предприятия и обогатителни фабрики
1.  Установени в Съюза топилни предприятия и обогатителни фабрики, които преработват и внасят полезни изкопаеми и техни концентрати, са задължени да прилагат системата на Съюза за надлежна проверка на веригата на доставки или система за надлежна проверка, призната от Комисията като еквивалентна.
2.  Компетентните органи на държавите членки гарантират правилното прилагане на европейската система за надлежна проверка от топилните предприятия и обогатителните фабрики. При неспазване на тези задължения органите нотифицират за това топилното предприятие или обогатителната фабрика и изискват от тях да предприемат коригиращи мерки, за да спазят европейската система за надлежна проверка. Ако неспазването продължи, компетентните органи на държавите членки налагат санкции за неспазването на настоящия регламент. Тези санкции се прекратяват, когато топилното предприятие или обогатителната фабрика спазят разпоредбите на настоящия регламент.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.   Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в техните доклади, посочени в член 15, Комисията приема и публично оповестява решение, в което се изброяват наименованията и адресите на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики за обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми.
1.   Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки в техните доклади, посочени в член 15, Комисията приема и публично оповестява решение, в което се изброяват наименованията и адресите на отговорните топилни предприятия и обогатителни фабрики.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Комисията определя в списъка, посочен в параграф 1, онези отговорни топилни предприятия и обогатителни фабрики, които се снабдяват — поне частично — от засегнати от конфликти и високорискови зони.
2.  Комисията определя в списъка, посочен в параграф 1, онези отговорни топилни предприятия и обогатителни фабрики, които се снабдяват — поне частично — от засегнати от конфликти и високорискови зони. Този списък се изготвя, като се вземат предвид съществуващите еквивалентни промишлени, правителствени или други схеми за надлежна проверка за полезни изкопаеми и метали, обхванати от настоящия регламент.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.   Комисията приема списъка в съответствие с образеца в приложение II и регулаторната процедура, посочена в член 13, параграф 2. Със секретариата на ОИСР се провежда консултация.
3.   Комисията приема списъка, като използва образеца в приложение ІІ, и в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 13, параграф 2. Със секретариата на ОИСР се провежда консултация.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
4.  Комисията своевременно актуализира включената в списъка информация. Комисията премахва от списъка наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики, които вече не се признават като отговорни вносители от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 3, или наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики по веригата на доставки на вносители, които вече не се признават като отговорни вносители.
4.  Комисията своевременно актуализира и публикува, включително в интернет, включената в списъка информация. Комисията премахва от списъка наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики, които вече не се признават като отговорни вносители от държавите членки в съответствие с член 14, параграф 3, или наименованията на топилни предприятия и обогатителни фабрики по веригата на доставки на вносители, които вече не се признават като отговорни вносители.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.   Комисията взема решение да публикува, включително по интернет, списък на компетентните органи в съответствие с образеца в приложение III и процедурата по регулиране, посочена в член 13, параграф 2. Комисията редовно актуализира този списък.
2.   Комисията взема решение да публикува, включително по интернет, списък на компетентните органи, използвайки образеца в приложение III, и в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 13, параграф 2. Комисията редовно актуализира този списък.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.   Компетентните органи на държавите членки извършват необходимите последващи проверки, за да гарантират, че самостоятелно сертифицираните отговорни вносители на обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми и метали спазват задълженията, предвидени в членове 4, 5, 6 и 7.
1.   Компетентните органи на държавите членки извършват необходимите последващи проверки, за да гарантират, че сертифицираните отговорни вносители на обхванатите от настоящия регламент полезни изкопаеми и метали спазват задълженията, предвидени в членове 4, 5, 6 и 7.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.  Проверките, посочени в параграф 1, се извършват чрез използване на основан на риска подход. Освен това проверки могат да се извършват, когато даден компетентен орган разполага със съответна информация, включително въз основа на изразена от трети страни основателна загриженост, във връзка със спазването на настоящия регламент от даден отговорен оператор.
2.  Проверките, посочени в параграф 1, се извършват чрез използване на основан на риска подход. Освен това проверки се извършват, когато даден компетентен орган разполага със съответна информация, включително въз основа на изразена от трети страни основателна загриженост, във връзка със спазването на настоящия регламент от даден отговорен оператор.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 12 а (нов)
Член 12a
За да създаде яснота и сигурност за икономическите оператори, и по-специално МСП, както и съгласуваност между тях, Комисията, след консултация с Европейската служба за външна дейност и ОИСР, изготвя незадължителни насоки под формата на наръчник за дружествата, в който се обяснява как най-добре да се прилагат критериите за зоните, които могат да бъдат обхванати от настоящия регламент. Наръчникът се базира на определението за засегнати от конфликти и високорискови зони, установено в член 2, буква д) от настоящия регламент, и взема предвид Насоките на ОИСР по надлежната проверка в тази област.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2
Когато становището на комитета трябва да бъде получено по писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на определения срок за предаване на становището председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета поиска това.
заличава се
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)
2а.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 15 а (нов)
Член 15a
Съпътстващи мерки
1.  По целесъобразност Комисията представя законодателно предложение, в рамките на преходния период, за определяне на съпътстващи мерки за увеличаване на ефективността на настоящия регламент в съответствие със Съвместното съобщение до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Отговорно снабдяване с полезни изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони: към интегриран подход на ЕС“ (JOIN (2014)0008).
Съпътстващите мерки за гарантиране на интегриран подход на ЕС към задължението за отговорно снабдяване с полезни изкопаеми предвиждат:
а)  подкрепа за дружествата, които се снабдяват отговорно с полезни изкопаеми, под формата на стимули, техническа помощ и насоки, като се взема под внимание положението на малките и средните предприятия и тяхното място във веригата на доставки, с цел да се улесни изпълнението на изискванията на настоящия регламент;
б)  поддържане на политически диалог с трети държави и други заинтересовани страни, включително възможност за хармонизиране на националните и регионалните системи за сертифициране и сътрудничество с публично-частни инициативи;
в)  поддържане на целево сътрудничество за развитие с трети държави, по-специално предоставяне на помощ за реализирането на пазара на несвързани с конфликти полезни изкопаеми и поставяне на местните дружества в по-добри позиции за спазване на настоящия регламент;
г)  тясно сътрудничество с държавите членки в стартирането на допълнителни инициативи в областта на информацията за потребителите, инвеститорите и клиентите и допълнителни стимули за отговорно корпоративно поведение, както и клаузи за изпълнението в договорите за обществени поръчки, подписвани от националните органи съгласно условията на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a.
2.  Комисията представя годишен отчет за изпълнението на съпътстващите мерки, приложени в съответствие с параграф 1, и тяхното въздействие и ефективност.
___________________________
1a Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 а (нов)
Настоящият регламент се прилага от …*
___________________________
*Две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Изменение 59
Предложение за регламент
Приложение IІ – Колона В а (нова)
Колона Ва: Вид полезно изкопаемо

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (A8-0141/2015).


Повдигане на възражения срещу делегиран акт: освобождаване от ограничение за употребата на кадмий с приложение в осветлението или в светенето на екрани
PDF 495kWORD 86k
Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно делегираната директива на Комисията от 30 януари 2015 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за употребата на кадмий с приложение в осветлението или в светенето на екрани (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегирана директива на Комисията (C(2015)00383),

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, и по-специално член 4, член 5, параграф 1, буква а) и член 22 от нея(1),

—  като взе предвид член 105, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че член 4, параграф 1 от Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ДООВ“) ограничава, наред с другото, използването на кадмий в електрическото и електронното оборудване (вж. списъка в приложение II към ДООВ);

Б.  като има предвид, че приложение III към ДООВ предвижда изключения от ограниченията, определени в член 4, параграф 1;

В.  като има предвид, че точка 39 от приложение III съдържа дерогация за „кадмий в променящи цвета си светодиоди въз основа на съединения II-VI (< 10 μg Cd за mm² светлоизлъчваща площ) за използване в твърдотелни осветителни или дисплейни системи“, чийто срок на действие изтича на 1 юли 2014 г.;

Г.  като има предвид, че в член 5 се предвижда адаптиране към научно-техническия прогрес на приложение III за включване и заличаване на случаи на освобождаване;

Д.  като има предвид, че Комисията посочи, че през декември 2012 г. е получила заявление за подновяване на освобождаване № 39, а през май 2013 г. — едно свързано с него заявление за по-тясно, по-конкретно освобождаване от ограничението за кадмий в квантови точки в екрани през май 2013 г.;

Е.  като има предвид, че съгласно член 5, параграф 1, буква а) освобождаванията се включват в приложение III, при условие че тяхното включване не отслабва опазването на околната среда и здравето, предвидено в Регламент (ЕО) № 1907/2006, и когато е изпълнено някое от следните условия: тяхното отстраняване или замяна посредством промени в проектирането или чрез материали и компоненти, които не изискват никакви материали или вещества, изброени в приложение II, е технически или научно неосъществимо; не са осигурени надеждни заместители; или общото отрицателно влияние върху околната среда, здравето и безопасността на потребителите, причинени от замяната, има вероятност да надвишат общите ползи за околната среда, здравето и безопасността на потребителите от тази замяна;

Ж.  като има предвид, че делегираната директива на Комисията удължава освобождаване № 39 до 30 юни 2017 г., като го назовава „освобождаване № 39, буква а)“, и въвежда ново специално освобождаване № 39, буква б) „кадмий в понижаващи честотата полупроводникови нанокристални квантови точки на база кадмий с приложения за светенето на екрани (< 0.2 μg Cd за mm² екранно пространство)“, с дата на изтичане на освобождаването 30 юни 2018 г.;

З.  като има предвид, че и продължаването на освобождаването по точка 39, и новото освобождаване № 39, буква б) се отнасят до квантови точки на база кадмий, въпреки че конкретно позоваване на квантови точки се прави единствено в освобождаване № 39, буква б);

И.  като има предвид, че удължаването на освобождаването по точка 39 се отнася до две различни приложения на квантовите точки на база кадмий: едното се отнася за употребата в твърдотелни осветителни системи (наричано по-долу „осветление“), докато другото се отнася до дисплейни системи;

Й.  като има предвид, че новото освобождаване № 39, буква б) се отнася само до екрани;

К.  като има предвид, че Комисията заявява изрично, че светодиодите за осветление на база квантови точки (кадмиеви или без кадмий) все още не са налични, и признава, че поради това не може да се докаже положителното въздействие върху околната среда от такова осветление; като има предвид, че въпреки това Комисията удължи общото освобождаване за осветителни приложения на база кадмиеви квантови точки до 30 юни 2017 г., за да се даде възможност на сектора на осветлението да подаде заявление за конкретно освобождаване, тъй като такива приложения биха били вече в предпроизводствена фаза;

Л.  като има предвид, че независимите консултанти, които от името на Комисията направиха оценка на заявленията, стигнаха до заключението, че предоставената информация не позволява да се направи извод, че понастоящем би било оправдано освобождаване за осветление, и затова изрично препоръчаха да няма такова освобождаване(2);

М.  като има предвид, че неофициалната информация, изпратена от Комисията на 12 май 2015 г., не променя положението, тъй като не е представено доказателство за наличието на тези продукти на европейския пазар и липсва оценка на свойствата им, съпоставени с условията на член 5, параграф 1, буква а);

Н.  като има предвид, че при отсъствие на каквито и да е относими продукти за осветление в наличност вносителят на заявлението не е могъл да докаже, че е изпълнено някое от условията по член 5, параграф 1, буква а) за използването на кадмиеви квантови точки в осветлението; като има предвид, че следователно е неоправдано да се разреши удължаване на освобождаването за осветление;

О.  като има предвид, че такова освобождаване може да бъде от значение в бъдеще, но че то може да бъде предоставено само на основата на подходяща оценка, която все още не е извършена;

П.  като има предвид, че в делегираната директива Комисията също така предостави ново конкретно освобождаване за кадмиеви квантови точки в екрани с твърдението, че те са влезли в употреба в екраните, че това ще има положителен цялостен ефект поради ниското им потребление на енергия и че квантовите точки без кадмий все още не са технически достъпни;

Р.  като има предвид, че независимите консултанти, които от името на Комисията направиха оценка на заявленията, препоръчаха през април 2014 г. предоставяне на конкретно освобождаване за кадмиеви квантови точки в екрани за срок, по-кратък от посочения в заявлението (до 30 юни 2017 г., т.е. една година по-малко от срока, приет от Комисията), предвид разбирането, че приложенията, водещи до намаляването на количествата кадмий и до заместители без кадмий, са в последните етапи на научните изследвания; като има предвид, че с други думи, препоръката се основава на отсъствието в екраните по това време на квантови точки без кадмий;

С.  като има предвид обаче, че оттогава на пазара настъпиха значителни промени; като има предвид, че през 2015 г. един от водещите световни производители на телевизори пусна на пазара на Съюза цяла линия нови модели телевизори, базирани на квантови точки без кадмий, които са налични в големи магазини за продажба на дребно в няколко държави членки (най-малкото в Германия, Обединеното кралство и Белгия);

Т.  като има предвид, че от друга страна на пазара на Съюза вече не изглежда да има телевизори с кадмиеви квантови точки, и като има предвид, че е трудно да се намери търговец на дребно за единствения преносим компютър, чийто дисплей се основава на технологията за кадмиеви квантови точки;

У.  като има предвид, че може да се очаква, че енергоспестяващите свойства на квантовите точки без кадмий са подобни на тези на кадмиевите квантови точки; като има предвид, че според информацията за екомаркировката, когато се сравняват телевизори с еднакъв размер, телевизионният екран на база квантови точки без кадмий показва по-ниско потребление на енергия в сравнение с модел на базата на кадмиеви квантови точки; като има предвид, че по данни на сектора изпитването за цветови показатели спрямо съответния стандарт е показало, че те са равностойни, ако не и по-добри, при екраните на база квантови точки без кадмий;

Ф.  като има предвид, че главната обосновка от страна на Комисията за предоставянето на новото специално освобождаване е, че „квантови точки без кадмий все още не са технически достъпни“;

Х.  като има предвид, че тази обосновка е явно погрешна, тъй като квантовите точки без кадмий не само са технически достъпни, но и една цяла линия телевизори въз основа на тази технология е широко достъпна на пазара на Съюза и се предлага от известни големи търговци на дребно;

Ц.  като има предвид, че неофициалната информация, изпратена от Комисията на 12 май 2015 г., не променя това положение; като има предвид, че примерите, посочени от Комисията за продукти с екрани с кадмиеви квантови точки, или не са налични понастоящем (телевизори TCL 55 инча), или са налични само в САЩ (преносими компютри ASUS, телевизори Sony), или се отнасят само до продукти, които предстои да бъдат пуснати (Konka, Phillips, AOC);

Ч.  като има предвид, че и удължаването на настоящото освобождаване по точка 39, и въвеждането на ново изключение № 39, буква б) не изпълняват никое от условията по член 5, параграф 1, буква а) и поради това са неоснователни; като има предвид, че относително краткото изтичане на сроковете не може да оправдае неспазването на условията по член 5, параграф 1, буква а);

Ш.  като има предвид, че според член 5, параграф 5 от Директивата за ограничението на опасните вещества съществуващото освобождаване № 39 остава валидно, докато Комисията не вземе решение по заявлението за подновяване;

Щ.  като има предвид, че съгласно член 5, параграф 6 от Директивата за ограничението на опасните вещества, в случай че заявлението за подновяване на освобождаване бъде отхвърлено или правото на освобождаване бъде отнето, правото на освобождаване изтича най-рано 12 месеца и най-късно 18 месеца след датата на вземане на решението;

АА.  като има предвид, че отхвърлянето на делегираната директива следователно не забранява кадмиевите квантови точки, а само задейства нова оценка; като има предвид, че поради това няма нарушения на пазара, тъй като настоящото освобождаване остава валидно до отмяната и след това се предоставя допълнителен гратисен период;

АБ.  като има предвид, че настъпиха значителни промени по отношение на търговската наличност на продуктите, основани на технологията за квантови точки без кадмий, които изискват нова оценка;

1.  Възразява срещу делегираната директива;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираната директива не може да влезе в сила;

3.  Счита, че делегираната директива на Комисията не отговаря на условията, предвидени в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2011/65/ЕС, както за освобождаване № 39, буква а), така и за освобождаване № 39, буква б) от Приложение ІІІ към Директива 2011/65/ЕС;

4.  По-специално счита, че обосновката за освобождаване № 39, буква б) е базирана на неактуална ситуация по отношение на практическата осъществимост на замяната на кадмия в квантовите точки; поради това призовава за бързо преразглеждане на съществуващото освобождаване в точка 39 от Приложение ІІІ към Директива 2011/65/ЕС спрямо условията по член 5, параграф 1, буква а) от него, с оглед на неговото оттегляне;

5.  Призовава Комисията да представи нов делегиран акт, който да вземе предвид позицията на Парламента;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Съдействие на Комисията във връзка със социално-икономическата оценка и оценката на разходите и ползите, свързани с освобождавания от ограниченията за веществата в електрическото и електронното оборудване (стр. 89) — http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf


Повдигане на възражения срещу делегиран акт: лиценз за внос на етилов алкохол от земеделски произход
PDF 457kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно делегирания регламент на Комисията от 20 февруари 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за внос на етилов алкохол от земеделски произход и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2336/2003 за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване на специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол от земеделски произход (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))
P8_TA(2015)0206B8-0440/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2015)00861),

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета(1), и по-специално член 177, параграф 1, буква а), член 223, параграф 2 и член 227, параграф 5 от него,

—  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по земеделие и развитие на селските райони,

—  като взе предвид член 105, параграф 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че проследяването на данните, свързани с етиловия алкохол от земеделски произход, осигурява както прозрачност, така и осведоменост по отношение на развитието на пазара, който е все още нестабилен и среща силна конкуренция, особено от страна на вноса от трети държави;

Б.  като има предвид, че тази информация е също изключително полезна в случаите на преговори по международни споразумения и разследвания за борба с дъмпинга;

В.  като има предвид, че Евростат не предоставя такава точна информация, което означава, че операторите, държавите членки и институциите на ЕС не разполагат с алтернативен начин за пълно осведомяване относно положението на пазара;

1.  Възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.


Отпуск по майчинство
PDF 460kWORD 75k
Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно отпуска по майчинство (2015/2655(RSP))
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 8 и 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Директива 92/85/EИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки(1) (Директива за отпуска по майчинство);

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директивата за отпуска по майчинство (COM(2008)0637),

—  като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 20 октомври 2010 г., с оглед на приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директивата за отпуска по майчинство(2),

—  като взе предвид нееднократните заявления на Парламента по тази тема, включително резолюцията от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.(3),

—  като взе предвид междуинституционалното споразумение относно по-доброто законотворчество(4) и предстоящото междуинституционално споразумение по тази тема,

—  като взе предвид въпросите до Съвета и Комисията относно отпуска по майчинство (O‑000049/2015 – B8‑0119/2015 и O‑000050/2015 – B8‑0120/2015),

—  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 14 април 2015 г. относно, наред с другото, правото на Комисията да оттегля свои предложения (дело C 409/13),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че принципът на равно третиране на жените и мъжете предполага, че не трябва да има каквато и да е дискриминация, пряка или непряка, включително по отношение на майчинството, бащинството и поемането на семейни задължения;

Б.  като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж включва амбициозни цели, например равнище на заетостта от 75% и намаляване на броя на хората, които страдат или са застрашени от бедност и социално изключване, с най-малко 20 милиона в срок до 2020 г.;

В.  като има предвид, че има повече жени, отколкото мъже, които живеят в условията на бедност и изолация, по-специално възрастни жени, при които средното равнище на пенсията е 39% по-ниско от това на мъжете, и самотни майки; като има предвид, че за жените е по-характерно, отколкото за мъжете, да работят на непълно работно време или да сключват срочни или временни трудови договори, и като има предвид, че бедността при жените се дължи предимно на несигурността на техните работни места;

Г.  като има предвид, че спадът на раждаемостта в ЕС се изостри поради кризата, като се има предвид, че безработицата, нестабилността и липсата на сигурност по отношение на бъдещето и икономиката станаха причина двойките, и по-специално младите жени, да отлагат раждането на деца, което още повече засили тенденцията, характеризираща се със застаряване на населението в ЕС;

Д.  като има предвид, че жените отделят три пъти повече време седмично за домакинството от мъжете (включително за грижи за деца, възрастни хора и хора с увреждания, както и за домакинска работа); като има предвид, че равнището на безработица сред жените се подценява, като се има предвид, че много жени не са регистрирани като безработни, особено жените, които посвещават изцяло времето си на домакинската работа и грижите за децата;

Е.  като има предвид, че споделянето на семейните и домакинските задължения между жените и мъжете е от съществено значение за постигането на равенство между половете; като има предвид, че в една четвърт от държавите членки не е въведен отпуск по бащинство;

Ж.  като има предвид, че Съветът все още не отговорил официално на позицията на Парламента на първо четене от 20 октомври 2010 г. относно предложението за директива за изменение на Директивата за отпуска по майчинство;

1.  Изразява съжаление във връзка с блокирането в Съвета на Директивата за отпуска по майчинство; настоятелно призовава държавите членки да подновят преговорите;

2.  Изразява съжаление във връзка с междуинституционалната несигурност, произтичаща от бездействието на Съвета, като се има предвид, че въпреки че Парламентът приключи с първото четене, разискванията в Съвета бяха преустановени, което подкопава целия законодателен процес;

3.  Отново изтъква готовността си да сложи край на застоя в разглеждането на този акт и призовава Комисията да изпълни ролята си на „честен посредник“ и да започне дискусии по конструктивен начин със съзаконодателите с оглед на сближаването на позициите на Парламента и Съвета, като се обърне дължимото внимание на баланса между институциите и на ролята, която им е възложена съгласно Договорите;

4.  Изразява съжаление във връзка с факта, че предложеното преразглеждане на директивата може да бъде оттеглено от Комисията като част от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка и че ако в крайна сметка това стане, отправя искане по време на люксембургското председателство на Съвета да се постави началото на законодателна инициатива, насочена към преразглеждане на Директива 92/85/ЕИО на Съвета, като непосредствена алтернатива, с цел да се подобрят безопасността и здравето по време на работа на бременните работнички и на работничките родилки или кърмачки, като по този начин се отговори на демографските предизвикателства и същевременно се намали неравенството между мъжете и жените;

5.  Изтъква решението на Съда на Европейския съюз от 14 април 2015 г. относно правото на Комисията да оттегля свои предложения (дело C-409/13), което потвърждава специфичните условия, които Комисията трябва да спазва, наред с другото тя трябва да изпълнява задължението си да заяви пред Парламента и Съвета основанията за оттеглянето и да се придържа към принципите на предоставяне на правомощия, равновесие между институциите и лоялно сътрудничество, определени в Договора за Европейския съюз;

6.  Отново изтъква своята готовност да изготви отделна директива, въвеждаща платен отпуск по бащинство от най-малкото 10 работни дни и насърчаваща предприемането на законодателни и други мерки, за да могат мъжете, и по-специално бащите, да упражняват правото си на постигане на равновесие между професионалния и личния живот;

7.  Очаква с интерес окончателната оценка на Директива 2010/18/EС на Съвета относно отпуска по бащинство и с оглед на наличните междинни проучвания призовава тази директива да бъде преразгледана, тъй като тя не постига целта си да осигури съвместяване на личния и професионалния живот с оглед на постигането на равновесие между професионалната и личната сфера за двамата родители и по-специално за жените, които са засегнати неблагоприятно от разликата между половете в заплащането, пенсиите и равнището на бедност;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1.
(2) OВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 163.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0050.
(4) OВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.


Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания
PDF 488kWORD 94k
Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно списъка с въпроси, приет от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания във връзка с първоначалния доклад на Европейския съюз (2015/2684(RSP))
P8_TA(2015)0208B8-0460/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и нейното влизане в сила в ЕС на 21 януари 2011 г. в съответствие с Решение № 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания(1),

—  като взе предвид Кодекса на поведение между Съвета, държавите членки и Комисията, определящ вътрешните договорености за прилагане от страна на Европейския съюз и за представителството му в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания(2),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Международния пакт за икономически, социални и културни права,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от Европейския съюз“ (SWD(2014)0182),

—  като взе предвид списъка с въпроси, приет от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания във връзка с първоначалния доклад на Европейския съюз(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 ноември 2010 г., озаглавено „Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г.: Подновен ангажимент за Европа без бариери“ (COM(2010)0636),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г.(4),

—  като взе предвид годишния доклад за 2013 г. на Европейския омбудсман,

—  като взе предвид членове 2, 9, 10, 19 и 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 3, 15, 21, 23 и 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(5),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в качеството си на пълноправни граждани хората с увреждания имат равни права, както и право на неотменимо достойнство, равно третиране, независим живот и пълноценно участие в обществото;

Б.  като има предвид, че около 80 милиона души в Европейския съюз живеят с някаква форма на увреждане;

В.  като има предвид, че доказателства от Агенцията на Европейския съюз за основните права последователно сочат, че хората с увреждания са изправени пред дискриминация и пречки да упражняват правата си на равни начала с всички останали;

Г.  като има предвид, че хората с увреждания са една от най-уязвимите групи в нашето общество и тяхното интегриране на пазара на труда представлява едно от най-големите предизвикателства за социалната политика и политиката за пазара на труда;

Д.  като има предвид, че пълно приобщаване и равноправно участие на хората с увреждания могат да се постигнат само чрез предприемане на основан на правата на човека подход към уврежданията на всички равнища на изготвянето на политиките на ЕС, изпълнението и мониторинга, включително на междуинституционално равнище, и като има предвид, че Комисията трябва да се съобразява с това при бъдещи предложения;

Е.  като има предвид, че според Агенцията на Европейския съюз за основните права 21 от 28-те държави членки все още налагат ограничения за пълното упражняване на правоспособност;

Ж.  като има предвид, че Директивата на ЕС за борба с дискриминацията беше предложена от Комисията през 2008 г., но че тя продължава да бъде блокирана в Съвета;

З.  като има предвид, че принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания далеч надхвърлят дискриминацията, сочат пътя към пълното упражняване на правата на човека от всички хора с увреждания в едно приобщаващо общество и също така са насочени към осигуряване на необходимата защита и необходимото съдействие, за да се даде възможност на семействата да допринасят за пълното и равноправно упражняване на правата на хората с увреждания;

И.  като има предвид, че ЕС официално ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която също е подписана от всичките 28 държави – членки на ЕС и ратифицирана от 25 от тях;

Й.  като има предвид, че всяка година комисията по петиции към Парламента получава петиции, свързани с дискриминация на основание увреждания при достъпа до заетост, самостоятелна заетост, обществени услуги и образование;

К.  като има предвид, че хората с увреждания не представляват хомогенна група, и като има предвид, че политиките и действията, планирани от тяхно име, следва да вземат под внимание тази липса на хомогенност и факта, че някои групи, като жените, децата и лицата, които се нуждаят от по-интензивна подкрепа, са изправени пред допълнителни трудности и множество форми на дискриминация;

Л.  като има предвид, че Парламентът трябва да отчете факта, че разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания са минимални стандарти, които позволяват на европейските институции да излязат извън техните рамки с цел защита на хората с увреждания и борба с дискриминацията;

М.  като има предвид, че достъпът до работа, в съчетание с недопускането на дискриминация на работното място, е основен елемент за самоопределен и независим живот; като има предвид, че въпреки всички съществуващи програми, инициативи и стратегии на равнището на ЕС, заетостта на хората на възраст между 20 и 64 години е над 70%, а заетостта на хората с увреждания е под 50%; като има предвид, че процентът на заетост при жените без увреждания е 65%, в сравнение с 44% при жените с увреждания;

Н.  като има предвид, че платената заетост е от съществено значение, за да се даде възможност на хората с увреждания да водят независим живот, и като има предвид, че следователно държавите членки следва да се стремят към по-широк достъп до трудова заетост за хората с увреждания, така че те да могат да допринасят за обществото, в което живеят, и следва, като предварително условие, да осигуряват приобщаващо образование за всички деца с увреждания, включително за деца със затруднения в ученето, за да им се помогне да придобият добра образователна основа от началното училище и те да могат да следват учебна програма, подходяща за техните способности за учене, като по този начин им се предоставя възможност да придобият солидно образование, което може да им помогне да развият кариера или да си осигурят добра работа, даваща им възможност да водят независим живот на по-късен етап;

О.  като има предвид, че увреждането е еволюиращо понятие, което е резултат от взаимодействието между лица с нарушени функции и различни бариери в нагласите и заобикалящата среда, които затрудняват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото на равни начала с всички останали и със същото достойнство,

П.  като има предвид, че въз основа на член 7 от Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР) достъпността за хора с увреждания трябва да се взема под внимание през цялото време на подготовка и изпълнение на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, и като има предвид, че същите въпроси следва да бъдат взети предвид в подготовката и прилагането на други фондове на ЕС;

Р.  като има предвид, че в някои държави членки търсенето на социални услуги се покачва поради демографски и социални промени, поради повишените равнища на безработица, бедност и социално изключване, включително липсата на качествени услуги за хората с увреждания, което оказва отрицателно въздействие върху възможността на хората с увреждания да водят самостоятелен начин на живот, по приобщаващ начин и равноправно с всички останали;

С.  като има предвид, че съществуващото законодателство на ЕС, отнасящо се до правата на хората с увреждания, следва да бъдат по-добре прилагано и изпълнявано с цел повишаване на достъпността за всички хора с увреждания в целия ЕС;

Т.  като има предвид, че Парламентът е част от рамката на ЕС за популяризиране, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в съответствие с член 33, параграф 2 от Конвенцията;

У.  като има предвид, че няколко организации на гражданското общество представиха информация на Комитета за правата на хората с увреждания във връзка със списъка с въпроси;

Ф.  като има предвид, че на Комисията, в качеството ѝ на координатор съгласно член 33, параграф 1 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ѝ е възложено да отговори на списъка с въпроси, приет от Комитета за правата на хората с увреждания;

Х.  като има предвид, че Парламентът е единственият пряко избран орган на Европейския съюз, представляващ европейските граждани, и следователно спазва изцяло Парижките принципи, както е предвидено в член 33 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

1.  Уверява Комитета за правата на хората с увреждания, че Европейският парламент ще отговори на въпроси, отнесени пряко до него, и настоятелно призова Комисията да вземе предвид мнението на Парламента при изготвянето на нейните собствени отговори до Комитета;

2.  Счита, че е жалко, че Кодексът на поведение беше приет от Комисията и Съвета без участието на Парламента, в резултат на което Парламентът има ограничени правомощия по отношение на мониторинга на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

3.  Призовава Комисията официално да се консултира относно своя отговор на списъка с въпроси с всички заинтересовани институции и агенции, включително Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Омбудсмана и Агенцията на ЕС за основните права;

4.  Призовава Комисията да покани рамката на ЕС официално да участва в конструктивен диалог;

5.  Набляга на факта, че предложението за директива на ЕС за борба с дискриминацията има за цел за защити хората с увреждания от дискриминация в социалната закрила, здравеопазването и възстановяването, образованието и достъпа до и снабдяването със стоки и услуги, като напр. жилищно настаняване, транспорт и застраховане; изразява съжаление относно липсата на напредък в Съвета по това предложение и настоятелно призовава държавите членки да работят за приемането на обща позиция без по-нататъшно забавяне;

6.  Отбелязва, че липсата на категоризирани данни и статистическа информация във връзка с конкретни групи увреждания е пречка за изготвянето на подходящи политики; поради това призовава Комисията да събира и разпространява статистически данни относно уврежданията, разбити по възраст и пол, с цел да се наблюдава положението на хората с увреждания в ЕС в съответните области на ежедневния живот, а не само в областта на заетостта;

7.  Отбелязва, че няколко организации на гражданското общество представиха информация на Комитета за правата на хората с увреждания по списъка с въпроси; поради това настоятелно призовава Комисията допълнително да развива структуриран диалог и да се консултира и да си сътрудничат с организации, представляващи хората с увреждания, като част от процеса на преглед, включително при формулирането на отговор до Комитета за правата на хората с увреждания по списъка с въпроси, както и за разработване, прилагане и наблюдение на политиките на ЕС в тази област;

8.  Призовава държавите членки, които все още не са направили това, да ратифицират Конвенцията без отлагане;

9.  Призовава Комисията да представи амбициозно предложение за Европейски акт за достъпност, с пълноценното участие на хората с увреждания в целия законодателен цикъл, и подчертава необходимостта това предложение да включва широк кръг от области на политиката по отношение на достъпността на стоки и услуги за всички граждани на ЕС, насърчаване на независимия живот и пълно приобщаване на хората с увреждания и установяването на текущ, ефективен и независим механизъм за мониторинг и прилагане;

10.  Призовава държавите членки да въведат в националното си законодателство задълженията, произтичащи от член 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-конкретно да премахнат всякакви ограничения на правото им да гласуват и да бъдат избирани;

11.  Настоятелно призовава Съвета да ускори работата си по предложението за директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор, с оглед на постигането на обща позиция и напредък към приемането на този законодателен акт, като по този начин се повиши достъпността на документи, видеоматериали и уебсайтове и се осигурят алтернативни формати и средства за комуникация;

12.  Препоръчва средствата на ЕС се използват за насърчаване на достъпността и електронната достъпност за хора с увреждания, за поощряване на преход от институционални грижи към грижи в общността, за разработване на качествени социални и здравни услуги и за инвестиране в изграждането на капацитет на организациите, представляващи хора с увреждания;

13.  Отбелязва своите отговори и действия по отношение на списъка с въпроси, повдигнати във връзка с първоначалния доклад на Европейския съюз като част от прегледа на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания:

   а) той създаде работна група за координация, съставена от членове от всяка от заинтересованите комисии, която организира прояви за повишаване на осведомеността за служителите и членовете на ЕП, включително организирането на курсове по жестомимичен език в рамките на професионалното обучение;
   б) подчертава необходимостта от достъпност по отношение на универсалната услуга и номера за спешни повиквания „112“ в своята резолюция от 5 юли 2011 г.(6) и в своята декларация от 17 ноември 2011 г.(7), която беше крайъгълен камък в развитието на бордовата система eCall в превозните средства;
   в) броят на членовете на ЕП с увреждания се е увеличил значително в резултат на изборите през 2014 г.;
   г) ангажира се да работи активно със съответните заинтересовани страни за намиране на прагматично решение за присъединяване към Маракешкото споразумение;
   д) подчертава необходимостта да се подобри прилагането на законодателството на ЕС, за да се гарантира, че хората с увреждания могат да пътуват самостоятелно, използвайки всички видове транспортни средства, включително обществения транспорт;
   е) призовава Комисията да даде исканото обяснение за начина, по който в настоящото и бъдещото законодателство може да се обезпечи, че на хората с увреждания се гарантират равни възможности, основните права, равен достъп до услуги и до пазара на труда, както и същите права и задължения при достъпа до социална сигурност като гражданите на държавата членка, в която те са осигурени, в съответствие с принципа на равно третиране и недопускане на дискриминация, така че всички хора с увреждания да могат да се ползват от правото на свободно движение, с което се ползват всички граждани на ЕС;
   ж) призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че достъпът до правосъдие по отношение на законодателството на ЕС е в пълно съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, така че основните права да бъдат достъпни за всички;

14.  Подчертава необходимостта от засилено политическо сътрудничество в рамката на ЕС, включително необходимите финансови и човешки ресурси, за да се гарантира, че рамката може да изпълнява своите задачи, както е посочено в гореспоменатото решение на Съвета, и настоятелно призовава участниците в рамката на ЕС да отделят необходимите ресурси за изпълнението на тази задача;

15.  Приветства инициативата на членовете на ЕП да изискат редовно изготвяне на съвместен доклад от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по заетост и социални въпроси и комисията по петиции в отговор на препоръките на Комитета за правата на хората с увреждания;

16.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Комитета за правата на хората с увреждания, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35.
(2) OВ C 340, 15.12.2010 г., стр. 11.
(3) CRPD/C/EU/Q/1.
(4) ОВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 9.
(5) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(6) ОВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 1.
(7) OВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 165.


Заразяване на маслинови дървета с бактерията Xylella fastidiosa
PDF 475kWORD 78k
Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (2015/2652(RSP))
P8_TA(2015)0209RC-B8-0451/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността(1),

—  като взе предвид научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), публикувано на 26 ноември 2013 г. и 6 януари 2015 г., относно рисковете за здравето на растенията, свързани с Xylella fastidiosa, на територията на ЕС, в което се посочват и оценяват възможностите за намаляване на риска,

—  като взе предвид решенията за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2014 г., 23 юли 2014 г. и 28 април 2015 г. относно мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa в Съюза,

—  като взе предвид докладите на Хранителната и ветеринарна служба за проверки, извършени през февруари и ноември 2014 г.,

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (O‑000038/2015 – B8-0117/2015),

—  като взе предвид Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди(2),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Xylella fastidiosa е много опасна непосредствена заплаха за производството в Южна Европа на определени култури, включително маслинови, бадемови и прасковени дървета и декоративни растения; като има предвид, че в зависимост от вида на бактерията тя представлява потенциална заплаха за лозята, цитрусовите дървета и други култури и би могла да доведе до безпрецедентни и опустошителни загуби с драматични икономически, екологични и социални последици; като има предвид, че щамът, който заразява маслинови дървета в областта Пулия, е различен от изолатите, които причиняват болести по лозята или цитрусовите насаждения в други части на света;

Б.  като има предвид, че бактерията вече причинява сериозни вреди на маслинови горички в областта Пулия в Южна Италия, като потенциално застрашава други култури и области;

В.  като има предвид, че производството на маслини е един от най-важните селскостопански сектори в областта Пулия и генерира 11,6% (или 522 милиона евро) от общата стойност на селскостопанското производство в областта и 30% от стойността на италианското производство на маслини през 2013 г.;

Г.  като има предвид, че наличието на Xylella fastidiosa причинява сериозни икономически щети не само на производителите на маслини, но и на цялата верига на производство, включително кооперативните и частните фабрики, туризма и дейностите за предлагане на пазара;

Д.  като има предвид, че първото уведомление за заразяване с бактерията Xylella fastidiosa беше извършено от италианските органи на 21 октомври 2013 г., като от тази дата насам броят на заразените дървета буди тревога;

Е.  като има предвид, че проверките, извършени в Италия през февруари и ноември 2014 г. от Хранителната и ветеринарна служба (FVO) на Генералната дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията, потвърдиха, че положението рязко се е влошило и че не може да се изключи възможността за по-нататъшно разпространение на бактерията;

Ж.  като има предвид, че в момента няма лечение за излекуването на болни растения в тази сфера, и като има предвид, че засегнатите растения обикновено остават заразени през целия си живот или загиват бързо;

З.  като има предвид, че в Европейския съюз голям брой различни растения, включително асимптоматични диви растения, могат да бъдат гостоприемници на болестта;

И.  като има предвид, че ЕОБХ подчертава, че предвид трудностите за спиране на разпространението на Xylella fastidiosa, след като е засегнала дадена производствена площ, следва приоритетно да бъдат предприети превантивни действия, съсредоточени върху вноса и ограничаването на разпространението на заразяването, наред със засилването на споделянето на научноизследователски данни;

1.  Отбелязва, че решенията за изпълнение, взети преди април 2015 г. от Комисията, се съсредоточават главно върху вътрешните дейности за борба със заразяването и не включват строги мерки, за да се предотврати навлизането на болестта в ЕС от трети държави;

2.  Призовава Комисията да предприеме целенасочени мерки срещу Xylella fastidiosa, за да се предотврати вносът на заразен материал в ЕС; приветства решението, взето през април 2015 г. от Комисията за спиране на вноса на заразени растения Coffea от Коста Рика и Хондурас, и ограниченията, приети по отношение на вноса на растения от засегнати области в други трети държави; изисква прилагане при необходимост на по-строги мерки, включително разрешаването на внос само от производствени площи, незасегнати от вредители;

3.  Изразява съжаление във връзка с факта, че много често Комисията не реагира достатъчно бързо, за да предотврати навлизането в ЕС на болести по растенията от трети държави; поради това настоятелно призовава Комисията да провери източника на заразата и да преразгледа системата на ЕС за официален фитосанитарен контрол с цел защита и опазване на нашата територия;

4.  Настоятелно призовава Комисията, особено с оглед на настъпването на лятото, да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa в ЕС, в частност чрез съсредоточаване на действията върху култури, които са най-силно изложени на риск, като същевременно не се пренебрегват други култури, които биха могли също така да бъдат сериозно засегнати от болестта, и във връзка с това подчертава значението на разпоредбите на член 9 от решението за изпълнение от 2015 г.;

5.  Призовава Комисията и държавите членки да обезщетят производителите за мерките за унищожаване на растенията и за загубата на приходи, която включва загуба не само по отношение на селскостопанското производство, но също и на културното наследство, историята и свързаните с туризма дейности;

6.  Отправя искане към Комисията и съответните органи да използват всички възможни фондове и инструменти, за да се подпомогне икономическото възстановяване на засегнатите области; призовава Комисията да определи стимули за производителите, прилагащи превантивни мерки;

7.  Призовава Комисията да гарантира наличието на достатъчни финансови и човешки ресурси за изпълнението на съответните стратегии, включително финансова подкрепа за земеделските стопани за прилагане на подходящи селскостопански практики за овладяване на Xylella fastidiosa и нейните разпространители; настоятелно призовава Комисията да насърчи своевременно активизирането на усилията в областта на научните изследвания, включително чрез активизиране на контактите в рамките на международните мрежи и чрез предоставяне на средства на научноизследователските институти, с оглед на задълбочаването на научните познания за Xylella fastidiosa и положително идентифициране на естеството на връзката между патогена, симптомите и развитието на заболяването;

8.  Подчертава необходимостта от провеждане на информационни кампании в потенциално засегнатите райони на ЕС с цел да се повиши осведомеността на лицата, които участват не само в селскостопанския сектор, но и в сектора на градинарството, включително търговците на дребно на декоративни растения, професионалните градинари и техните клиенти;

9.  Счита, че, особено с оглед на настъпването на лятото, Комисията и държавите членки следва да предупреждават пътниците за рисковете от въвеждане в ЕС на заразени растения от страни, засегнати от Xylella fastidiosa;

10.  Призовава за предоставяне на повече средства, за да се гарантира откриването на вредните организми на пунктовете за влизане в ЕС; освен това насърчава държавите членки да увеличат броя на редовните проверки с цел предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa извън демаркационните зони;

11.  Призовава Комисията да предостави отворена база данни със списък на институциите и компетентните органи на равнище ЕС и на равнище държави членки с цел обмен на информация и опит, включително на най-добри практики, както и с цел бързо известяване на компетентните органи и вземане на необходимите мерки;

12.  Призовава Комисията да изготви по прозрачен начин всеобхватни насоки за прилагането на превантивни мерки и мерки за контрол на болестите, в които ясно да се посочва техният обхват и продължителност, въз основа на съществуващия опит и най-добри практики, които могат да се използват като помощен инструмент от компетентните органи и служби в държавите членки;

13.  Отправя искане към Комисията да докладва на Парламента ежегодно или по всяко време, ако промяната в ситуацията го изисква, относно опасността за производителите от ЕС от Xylella fastidiosa и други организми, които представляват заплаха за селскостопанското производство;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.
(2) OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71.

Правна информация - Политика за поверителност