Seznam 
Přijaté texty
Středa, 20. května 2015 - Štrasburk
Nevyslovení námitky k aktu v přenesené pravomoci: Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
 Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci s Jihoafrickou republikou (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) ***
 Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***II
 Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***II
 Insolvenční řízení ***II
 Systém Unie pro autocertifikaci dovozců některých nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I
 Námitka k aktu v přenesené pravomoci: výjimka pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace
 Námitka k aktu v přenesené pravomoci: Osvědčení pro dovoz ethanolu zemědělského původu
 Mateřská dovolená
 Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
 Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky

Nevyslovení námitky k aktu v přenesené pravomoci: Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
PDF 324kWORD 64k
Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 27. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2015)02802),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 3. února 2015, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku k nařízení přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 6. května 2015,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005(1), a zejména čl. 58 odst. 7 a čl. 83 odst. 5 tohoto nařízení,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 105 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 19. května 2015, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 stanoví revizi víceletého finančního rámce v případě přijetí programů v rámci sdíleného řízení mimo jiné. Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova po 1. lednu 2014, aby byly prostředky, které nebyly využity v roce 2014, převedeny do následujících let nad rámec příslušných výdajových stropů;

B.  vzhledem k tomu, že programy rozvoje venkova Bulharska, České republiky, Irska, Řecka, Španělska, Chorvatska, Itálie, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Rumunska a Švédska a některé regionální programy v Belgii, Německu, Francii a ve Spojeném království nebyly ke konci roku 2014 připraveny k přijetí;

C.  vzhledem k tomu, že nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 bylo odpovídajícím způsobem pozměněno nařízením Rady (EU, Euratom) č. 2015/623, kterým se příslušné nevyužité prostředky Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova z roku 2014 převádějí do výdajového stropu pro roky 2015 a 2016;

D.  vzhledem k tomu, že příloha I nařízení (EU) č. 1305/2013, která uvádí rozpis týkající se podpory Unie pro rozvoj venkova na období 2014 až 2020, by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna;

E.  vzhledem k tomu, že toto nařízení v přenesené pravomoci je zásadní pro hladké a včasné přijetí programů rozvoje venkova, a proto by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie;

1.  prohlašuje, že nemá námitky k nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.


Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci s Jihoafrickou republikou (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) ***
PDF 318kWORD 61k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))
P8_TA(2015)0200A8-0146/2015

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07657/2015),

–  s ohledem na návrh Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (13175/2014),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 217 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0103/2015),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rozvoj (A8-0146/2015),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Jihoafrické republiky.


Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***II
PDF 393kWORD 63k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05933/4/2015 – C8-0109/2015),

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 17. května 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2013(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0045),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Hospodářským a měnovým výborem a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8‑0153/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 166, 12.6.2013, s. 2.
(2) Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 31.
(3) Přijaté texty dne 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.


Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***II
PDF 391kWORD 62k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))
P8_TA(2015)0202A8-0154/2015

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05932/2/2015 – C8-0108/2015),

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 17. května 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2013(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0044),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Hospodářským a měnovým výborem a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8‑0154/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 166, 12.6.2013, s. 2.
(2) Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 31.
(3) Přijaté texty, dne 11.3.2014, P7_TA(2014)0190.


Insolvenční řízení ***II
PDF 387kWORD 61k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o insolvenčním řízení (přepracované znění) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))
P8_TA(2015)0203A8-0155/2015

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (16636/5/2014 – C8‑0090/2015),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. května 2013(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0744),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro právní záležitosti (A8-0155/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 55.
(2) Přijaté texty dne 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.


Systém Unie pro autocertifikaci dovozců některých nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I
PDF 619kWORD 213k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 20. května 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Navzdory tomu, že přírodní nerostné suroviny mají v oblastech postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastech velký rozvojový potenciál, mohou být příčinou sporů, pokud příjmy z nich přispívají k vypuknutí nebo pokračování násilných konfliktů, což narušuje vnitrostátní úsilí o rozvoj, řádnou správu a právní stát. V těchto oblastech je pro mírstabilitu zásadní prolomení spojitosti mezi konflikty a nelegálním využíváním nerostných surovin.
(1)  Navzdory tomu, že přírodní nerostné suroviny mají v oblastech postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastech velký rozvojový potenciál, mohou být příčinou sporů, pokud příjmy z nich přispívají k vypuknutí nebo pokračování násilných konfliktů, což narušuje úsilí o rozvoj, řádnou správu a právní stát. V těchto oblastech je zásadním prvkem pro zajištění míru, rozvoje stability prolomení spojitosti mezi konflikty a nelegálním využíváním nerostných surovin.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  V těžebním průmyslu běžně dochází k porušování lidských práv, které může mít zahrnovat dětskou práci, sexuální násilí, násilné zmizení, nucené stěhování a ničení rituálně nebo kulturně významných míst.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Tento problém se týká regionů s velkým nerostným bohatstvím, kde se řešením otázky související s úsilím o minimalizaci financování ozbrojených skupin a bezpečnostních sil zabývají vlády a mezinárodní organizace společně s hospodářskými subjekty a organizacemi občanské společnosti.
(2)  Tento problém se týká oblastí s velkým nerostným bohatstvím, kde se řešením otázky související s úsilím o prevenci financování ozbrojených skupin a bezpečnostních sil zabývají vlády a mezinárodní organizace společně s hospodářskými subjekty a organizacemi občanské společnosti, včetně ženských organizací, které stojí v popředí snahy poukázat na vykořisťovatelské podmínky, jež tyto skupiny nastolují, a na znásilňování a násilí používané k ovládání místního obyvatelstva.
(Pozměňovací návrh, jenž vede k nahrazení slova „regiony“ slovem „oblasti“, platí pro celý text.)
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Toto nařízení je jedním ze způsobů, jak odstranit financování ozbrojených skupin prostřednictvím kontroly obchodu s nerostnými surovinami pocházejícími z oblastí postižených konflikty; to ale nic nemění na tom, že by se kroky v oblasti zahraniční a rozvojové politiky Evropské unie měly soustředit na boj proti místní korupci a propustnosti hranic a na zajištění vzdělávání místních obyvatel a jejich zástupců s cílem upozornit na porušování práv.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Dne 7. října 2010 schválil Evropský parlament usnesení vyzývající Unii přijímat právní předpisy po vzoru zákona USA o „konfliktních minerálech“, známého jako oddíl 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele; a Komise ve svých sděleních z let 2011 a 2012 oznámila svůj záměr zabývat se způsoby, jak zlepšit transparentnost v dodavatelském řetězci, včetně aspektů náležité péče. Ve sdělení z roku 2012 a v souladu se závazkem, který učinila na zasedání rady ministrů OECD v květnu 2011, se Komise rovněž zasazovala o větší podporu a využívání pokynů OECD pro nadnárodní podniky a pokynů OECD pro náležitou péči, a to i mimo členské státy OECD.
(7)  Ve svých usneseních ze dne 7. října 2010, 8. března 2011, 5. července 2011 a 26. února 2014 vyzval Evropský parlament Unii k přijetí právní úpravy po vzoru zákona USA o „konfliktních minerálech“, známého jako oddíl 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele; a Komise ve svých sděleních z let 2011 a 2012 oznámila svůj záměr zabývat se způsoby, jak zlepšit transparentnost v dodavatelském řetězci, včetně aspektů náležité péče. Ve sdělení z roku 2012 a v souladu se závazkem, který učinila na zasedání rady ministrů OECD v květnu 2011, se Komise rovněž zasazovala o větší podporu a využívání pokynů OECD pro nadnárodní podniky a pokynů OECD pro náležitou péči, a to i mimo členské státy OECD.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Občané Unie a subjekty občanské společnosti upozornily na skutečnost, že společnosti působící v jurisdikci Unie nejsou postihovány za své potenciální spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s nerostnými surovinami z oblastí postižených konflikty. Důsledkem je, že takovéto nerostné suroviny, potenciálně přítomné ve spotřebitelských výrobcích, spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii. Občané proto požádali, zejména prostřednictvím petic, aby byly Evropskému parlamentu a Radě navrženy právní předpisy zakládající odpovědnost společností podle pokynů vytvořených OSN a OECD.
(8)  Občané Unie a subjekty občanské společnosti upozornily na skutečnost, že společnosti působící v jurisdikci Unie nejsou postihovány za své potenciální spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s nerostnými surovinami z oblastí postižených konflikty. Důsledkem je, že takovéto nerostné suroviny, potenciálně přítomné ve spotřebitelských výrobcích, spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii. Spotřebitelé jsou tak nepřímo spojeni s konflikty, které mají vážné dopady na lidská práva, zejména na práva žen, neboť ozbrojené skupiny často používají hromadné znásilňování jako uváženou strategii k zastrašování a ovládání místního obyvatelstva za účelem ochrany svých zájmů. Občané proto požádali, zejména prostřednictvím petic, aby byly Evropskému parlamentu a Radě navrženy právní předpisy zakládající odpovědnost společností podle pokynů vytvořených OSN a OECD.
Pozměňovací návrhy 71, 91 a 112
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Nařízení odráží nutnost náležité péče v celém dodavatelském řetězci, od místa získávání zdrojů po konečný výrobek, a to tím, že všem společnostem, které jako první uvádějí na evropský trh zdroje, na něž se vztahuje toto nařízení, včetně výrobků, které tyto zdroje obsahují, ukládá, aby ve svém dodavatelském řetězci uplatňovaly náležitou péči a předkládaly o ní zprávy veřejnosti. Jednotlivé povinnosti v rámci náležité péče obsažené v tomto nařízení by měly odrážet v souladu s povahou náležité péče progresivní a flexibilní povahu postupů v rámci zajišťování náležité péče a nutnost zavést povinnosti, které by byly náležitě přizpůsobené konkrétním podmínkám v jednotlivých podnicích. Povinnosti by měly být přizpůsobeny velikosti, míře vlivu a postavení podniku v dodavatelském řetězci.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU1a ukládá podnikům s více než 500 zaměstnanci, aby zveřejňovaly informace o řadě politik, včetně oblasti lidských práv, boje proti korupci a náležité péče v rámci dodavatelského řetězce. Směrnice umožňuje Komisi vypracovat pokyny, které zveřejňování těchto informací usnadní. Komise by měla zvážit možnost zahrnout do těchto pokynů ukazatele výkonnosti ve vztahu k zodpovědnému získávání nerostných surovin a kovů.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 1).
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)
(11b)  Mnoho stávajících systémů náležité péče v rámci dodavatelského řetězce by mohlo přispět k dosažení cílů tohoto nařízení. Již existují systémy v rámci odvětví, jejichž cílem je přerušení vztahu mezi konfliktem a získáváním cínu, tantalu, wolframu a zlata. Tyto systémy využívají nezávislé audity prováděné třetí stranou k certifikaci subjektů zabývajících se tavením a rafinací, které již mají systémy k zajištění zcela zodpovědného získávání nerostných surovin. Tyto systémy existující v rámci odvětví by mohly uznány v rámci systému Unie. Je však nutné objasnit kritéria a postupy, na základě kterých budou tyto systémy uznány za rovnocenné požadavkům tohoto nařízení, aby bylo možné zajistit vysokou úroveň a předejít dvojímu provádění auditu.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Společnosti v Unii vyjádřily svůj zájem o zodpovědné získávání nerostných surovin v rámci veřejné konzultace a poskytly informace o stávajících systémech v rámci odvětví navržených v zájmu splnění jejich cílů v oblasti sociální odpovědnosti podniků, požadavků zákazníků a v zájmu zabezpečení svých dodávek. Společností Unie nicméně oznámily rovněž řadu obtíží při uplatňování náležité péče v dodavatelském řetězci způsobených rozsáhlostí a složitostí celosvětových dodavatelských řetězců zahrnujících velký počet hospodářských subjektů, které často nemají dostatečné povědomí nebo jsou z etického hlediska neuvědomělé. Komise by měla sledovat náklady spojené se zodpovědným získáváním a jejich možný dopad na konkurenceschopnost, zejména pro malé a střední podniky.
(12)  Společnosti v Unii vyjádřily svůj zájem o zodpovědné získávání nerostných surovin v rámci veřejné konzultace a poskytly informace o stávajících systémech v rámci odvětví navržených v zájmu splnění jejich cílů v oblasti sociální odpovědnosti podniků, požadavků zákazníků a v zájmu zabezpečení svých dodávek. Společností Unie nicméně oznámily rovněž řadu obtíží a praktických problémů při uplatňování náležité péče v dodavatelském řetězci způsobených rozsáhlostí a složitostí celosvětových dodavatelských řetězců zahrnujících velký počet hospodářských subjektů, které často nemají dostatečné povědomí nebo jsou z etického hlediska neuvědomělé. Komise by měla úzce sledovat náklady spojené se zodpovědným získáváním zdrojů, prováděním auditů třetí stranou a jejich administrativními důsledky a jejich možný dopad na konkurenceschopnost, zejména pro malé a střední podniky, a podávat o nich zprávy. Komise by měla za účelem provádění tohoto nařízení poskytnout mikropodnikům a malým a středním podnikům technickou a finanční pomoc a usnadnit výměnu informací. Malé a střední podniky se sídlem v Unii, které dovážejí nerostné suroviny a kovy a které zavádějí systémy náležité péče, by měly dostávat finanční pomoc prostřednictvím programu Komise COSME.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Společnosti se sídlem v Unii, které fungují v povýrobní části dodavatelského řetězce a dobrovolně uplatňují opatření v oblasti zodpovědného získávání nerostných surovin a kovů, by měly od příslušných orgánů členských států získat certifikaci v podobě značky. Komise by měla stanovit kritéria pro udělení této certifikace, která budou vycházet z pokynů OECD pro náležitou péči, a za tímto účelem může konzultovat sekretariát OECD. Podmínky pro udělení „Evropské certifikace zodpovědnosti“ by měly být stejně přísné jako ty, jež stanoví certifikační systém OECD. Společnostem, které značku „Evropské certifikace odpovědnosti“ získaly, se doporučuje, aby tuto skutečnost uvedly na svých internetových stránkách a zařadily ji mezi informace poskytované evropským spotřebitelům.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Subjekty zabývající se tavením a rafinací jsou důležitou součástí světových dodavatelských řetězců nerostných surovin, neboť jsou obvykle posledním článkem, kde může být náležitá péče účinně zajištěna prostřednictvím shromažďování, poskytování a ověřování informací týkajících se původu nerostných surovin a důkazního řetězce. Po této zpracovatelské fázi je zpětné vysledování původu nerostů často považováno za neproveditelné. Unijní seznam zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací by proto mohl společnostem v povýrobní části poskytnout transparentnost a jistotu, pokud jde postupy náležité péče v dodavatelském řetězci.
(13)  Subjekty zabývající se tavením a rafinací jsou důležitou součástí světových dodavatelských řetězců nerostných surovin, neboť jsou obvykle posledním článkem, kde může být náležitá péče účinně zajištěna prostřednictvím shromažďování, poskytování a ověřování informací týkajících se původu nerostných surovin a důkazního řetězce. Po této zpracovatelské fázi je zpětné vysledování původu nerostů často považováno za neproveditelné. Totéž platí pro recyklované kovy, které procházejí ještě složitějším zpracováním. Unijní seznam zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací by proto mohl společnostem v povýrobní části poskytnout transparentnost a jistotu, pokud jde postupy náležité péče v dodavatelském řetězci. V souladu s pokyny OECD pro náležitou péči by podniky v předvýrobní části dodavatelského řetězce, jako jsou subjekty zabývající se tavením a rafinací, měly být předmětem nezávislého auditu prováděného třetí stranou zaměřeného na postupy náležité péče v jejich dodavatelském řetězci, a to i za účelem jejich zařazení na seznam zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Subjekty zabývající se tavením a rafinací, které zpracovávají a dovážejí nerostné suroviny a jejich koncentráty, by měly být povinny uplatňovat systém Unie pro náležitou péči v rámci dodavatelského řetězce.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)
(13b)  Používání veškerých nerostných surovin a kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení by mělo vyhovovat požadavkům tohoto nařízení. Je nezbytné, aby ustanovení tohoto nařízení dodržovali dovozci.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Pro zajištění účinného provádění tohoto nařízení by mělo být stanoveno dvouleté přechodné období, které Komisi umožní zavést systém auditů prováděných třetí stranou a zodpovědným dovozcům umožní obeznámit se s povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)
(15b)  Komise by měla pravidelně přezkoumávat svou finanční pomoc a politické závazky vůči oblastem postiženým konflikty a vysoce rizikovým oblastem, kde se těží cín, tantal, wolfram a zlato, zejména v oblasti Velkých jezer, s cílem zajistit soudržnost politiky a podnítit a posílit dodržování zásad řádné správy, právního státu, a především etické těžby.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)   Komise by měla pravidelně podávat Radě a Evropskému parlamentu zprávy o účinnosti systému. Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých šest let by měla Komise přezkoumat jeho fungování a účinnost, a to včetně přezkumu podpory zodpovědného získávání nerostných surovin, na které se vztahuje, z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Zprávy mohou být případně doplněny o příslušné legislativní návrhy, které mohou obsahovat závazná opatření.
(16)   Komise by měla pravidelně podávat Evropskému parlamentu a Radě zprávy o účinnosti systému. Dva roky po datu použitelnosti tohoto nařízení a poté každé tři roky by měla Komise přezkoumat jeho fungování a účinnost a poslední dopady systému na místě, pokud jde o podporu zodpovědného získávání nerostných surovin, na které se vztahuje, z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, a podávat zprávy Evropskému parlamentu a Radě. Zprávy mohou být případně doplněny o příslušné legislativní návrhy, které mohou obsahovat další závazná opatření.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)  Ve svém společném sdělení ze dne 5. března 2014 se Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise zavázaly k provádění doprovodných opatření vedoucích k integrovanému přístupu EU k zodpovědnému získávání surovin souběžně s tímto nařízením, nejen s cílem dosáhnout vysoké míry účasti společností na systému Unie stanoveném v tomto nařízení, ale i k zajištění globálního, soudržného a komplexního přístupu na podporu zodpovědného získávání surovin z oblastí postižených konflikty a z vysoce rizikových oblastí.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
1.  Tímto nařízením se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce s cílem omezit možnosti ozbrojených skupin a bezpečnostních sil12 podílet se na obchodu s cínem, tantalem, wolframem, jejich rudami a zlatem. Je navržen tak, aby zajistil transparentnost a jistotu, pokud jde o dodavatelské postupy dovozců a subjektů zabývajících se tavením a rafinací, jež získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.
1.  Tímto nařízením se zřizuje systém Unie pro certifikaci založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce s cílem omezit možnosti ozbrojených skupin a bezpečnostních sil12 podílet se na obchodu s cínem, tantalem, wolframem, jejich rudami a zlatem. Je navržen tak, aby zajistil transparentnost a jistotu, pokud jde o dodavatelské postupy dovozců a subjektů zabývajících se tavením a rafinací, jež získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.
__________________
__________________
12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostní sily“ ve smyslu přílohy II Pokynů OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty či vysoce rizikových oblastí: Druhé vydání, vydavatelství OECD (OECD(2013)). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostní sily“ ve smyslu přílohy II Pokynů OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty či vysoce rizikových oblastí: Druhé vydání, vydavatelství OECD (OECD(2013)). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
2.  Toto nařízení stanoví povinnost týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce působící v Unii, kteří se rozhodnou provádět autocertifikaci jako zodpovědní dovozci nerostů nebo kovů sestávajících z cínu, tantalu, wolframu a zlata, nebo tyto prvky obsahujících, jak je stanoveno v příloze I.
2.  Toto nařízení stanoví povinnost týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro všechny dovozce působící v Unii, kteří získávají nerostné suroviny a kovy spadající do působnosti tohoto nařízení a v souladu s pokyny OECD pro náležitou péči. Tyto pokyny jsou navrženy tak, aby zajistily transparentnost a zpětnou sledovatelnost dodavatelských postupů dovozců v případě, že získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastí, a aby minimalizovaly násilné konflikty a porušování lidských práv nebo jim předcházely tím, že omezí možnosti ozbrojených skupin a bezpečnostních sil, které jsou definovány v příloze II pokynů OECD pro náležitou péči, obchodovat s těmito nerostnými surovinami a kovy.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
2a.  Na kovy, které lze důvodně považovat za recyklované, se toto nařízení nevztahuje.
Pozměňovací návrhy 76, 97, 117 a 135
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)
2b.  Aby nedocházelo k nezamýšlenému narušování trhu, rozlišuje toto nařízení mezi úlohou podniků nacházejících se v předvýrobní a v povýrobní části dodavatelského řetězce. Uplatňování náležité péče musí být přizpůsobeno činnostem daného podniku a jeho postavení v dodavatelském řetězci.
Pozměňovací návrhy 77, 98, 118 a 136
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 c (nový)
2c.  Komise může ve spolupráci s odvětvovými systémy a v souladu s pokyny OECD vydat další pokyny týkající se povinností, jež musí podniky v závislosti na svém postavení v dodavatelském řetězci splnit, s cílem zajistit, aby tento systém zahrnoval flexibilní postup, jenž bude přihlížet k postavení malých a středních podniků.
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 d (nový)
2d.  Společnosti v povýrobní části musí v rámci tohoto nařízení a v souladu s pokyny OECD přijmout veškerá přiměřená opatření k identifikaci a řešení rizik ve svém dodavatelském řetězci nerostných surovin a kovů, na které se vztahuje toto nařízení. V tomto rámci podléhají tyto společnosti povinnosti informovat o svých postupech přiměřené péče za účelem odpovědného získávání surovin.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b a (nové)
ba)  „recyklovanými kovy“ se rozumí regenerované výrobky konečných uživatelů, regenerované pospotřební výrobky nebo zpracovaný kovový šrot vznikající při výrobě produktů; „recyklované kovy“ zahrnují nepotřebné, zastaralé, vadné a odpadní kovové materiály, které obsahují rafinované nebo zpracované kovy vhodné k recyklaci při výrobě cínu, tantalu, wolframu nebo zlata; recyklovanými kovy nejsou částečně zpracované či nezpracované nerostné suroviny ani vedlejší produkty získané z jiné rudy;
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Článek 2 – písm. e
e)   „oblastmi postiženými konflikty či vysoce rizikovými oblastmi“ se rozumí oblasti, v nichž probíhá ozbrojený konflikt či přetrvává nestabilita po ukončení konfliktu, jakož i oblasti, ve kterých je státní správa a bezpečnost slabá nebo neexistuje, jak je tomu v případě zhroucených států, a oblasti, ve kterých dochází k všeobecně rozšířenému a systematickému porušování mezinárodního práva, včetně porušování lidských práv;
e)   „oblastmi postiženými konflikty či vysoce rizikovými oblastmi“ se rozumí oblasti, v nichž probíhá ozbrojený konflikt či je v nich obecně rozšířeno násilí, oblasti se zhroucenou občanskou infrastrukturou, oblasti s přetrvávající nestabilitou po ukončení konfliktu, jakož i oblasti, ve kterých je státní správa a bezpečnost slabá nebo neexistuje, jak je tomu v případě zhroucených států vyznačujících se rozšířeným a systematickým porušováním lidských práv, jak jsou stanoveny v mezinárodním právu;
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Článek 2 – písm. g
g)   „dovozcem“ se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která deklaruje nerostné suroviny nebo kovy, na které se vztahuje toto nařízení, za účelem jejich propuštění do volného oběhu ve smyslu čl. 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/199213;
g)   „dovozcem“ se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba se sídlem v Unii, která svým jménem nebo jménem deklarující osoby deklaruje nerostné suroviny a kovy, na které se vztahuje toto nařízení, za účelem jejich propuštění do volného oběhu; deklarující zástupce, který jedná jménem jiné osoby, nebo zástupce jednající vlastním jménem a jménem jiné osoby jsou pro účely tohoto nařízení rovněž považováni za dovozce;
__________________
13 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h
h)  „zodpovědným dovozcem“ se rozumí každý dovozce, který se rozhodne provádět autocertifikaci podle pravidel stanovených v tomto nařízení;
vypouští se
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. i
i)  „autocertifikací“ se rozumí prohlášení o dodržování povinností týkajících se systémů řízení, řízení rizik, auditů prováděných třetí stranou a poskytování informací, jak je uvedeno v tomto nařízení;
vypouští se
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje k celému znění textu, pokud text již nebyl změněn jinými pozměňovacími návrhy.)
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. q a (nové)
qa)  „systémy používanými v rámci odvětví“ se rozumí kombinace postupů, nástrojů a mechanismů dobrovolné náležité péče v dodavatelském řetězci, které vyvíjejí a kontrolují příslušné svazy průmyslu, včetně posouzení shody třetími stranami;
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. q b (nové)
qb)  „ozbrojenými skupinami a bezpečnostními silami“ se rozumí skupiny uvedené v příloze II pokynů OECD pro náležitou péči;
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Článek 4 – písm. a
a)  přijme a dodavatelům a veřejnosti jasně představí svou politiku pro dodavatelský řetězec nerostných surovin a kovů potenciálně pocházejících z oblastí postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastí;
a)  přijme a dodavatelům a veřejnosti jasně a systematicky představí svou politiku pro dodavatelský řetězec nerostných surovin a kovů potenciálně pocházejících z oblastí postižených konflikty nebo vysoce rizikových oblastí;
Pozměňovací návrhy 85, 126 a 145
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – (nové)
Pokud podnik dospěje k důvodnému závěru, že zdroje jsou získávány pouze z recyklovaných zdrojů nebo kovového šrotu, musí s řádným přihlédnutím k obchodnímu tajemství a otázkám hospodářské soutěže:
a)  zveřejnit jejich určení a
b)  přiměřeně podrobně popsat opatření náležité péče, která v souvislosti s tímto určením učinil.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)
Certifikovaní zodpovědní dovozci tavených a rafinovaných kovů jsou osvobozeni od provádění nezávislých auditů třetích stran podle čl. 3 odst. 1a tohoto nařízení, pokud předloží věcné důkazy, že všechny subjekty zabývající se tavením a rafinací v jejich dodavatelském řetězci dodržují ustanovení tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)
Článek 7a
Seznam zodpovědných dovozců
1.  Komise na základě informací, které poskytly členské státy ve svých zprávách podle článku 15, přijímá a zveřejňuje rozhodnutí obsahující seznam s názvy a adresami zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení.
2.  Komise přijme seznam v souladu s poradním postupem stanoveným v čl. 13 odst. 2 a využije k tomu šablonu uvedenou v příloze Ia.
3.  Komise včas aktualizuje a zveřejňuje informace uvedené na seznamu, a to i na internetu. Komise odstraní ze seznamu jména zodpovědných dovozců, kteří v případě, že nepřijali dostatečná nápravná opatření, již nejsou členskými státy považováni za zodpovědné dovozce v souladu s čl. 14 odst. 3.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Článek 7 b (nový)
Článek 7b
Povinnosti subjektů zabývajících se tavením a rafinací v oblasti náležité péče
1.  Subjekty zabývající se tavením nebo rafinací se sídlem v Unii, které zpracovávají a dovážejí nerostné suroviny a jejich koncentráty, mají povinnost uplatňovat unijní systém náležité péče v rámci dodavatelského řetězce nebo systém náležité péče uznaný Komisí za rovnocenný.
2.  Řádné uplatňování evropského systému náležité péče ze strany subjektů zabývajících se tavením a rafinací zajišťují příslušné orgány členských států. Nedodržují-li subjekty zabývající se tavením nebo rafinací tyto povinnosti, orgány je uvědomí a požádají, aby přijaly nápravná opatření a podřídily se evropskému mechanismu náležité péče. Jestliže nedodržování trvá, příslušné orgány členských států uplatní postih za porušení tohoto nařízení. Tento postih je ukončen, jestliže se subjekt zabývající se tavením nebo rafinací podřídí ustanovením tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.   Komise na základě informací, které poskytly členské státy ve svých zprávách podle článku 15, přijímá a zveřejňuje rozhodnutí obsahující seznam s názvy a adresami zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací nerostných surovin spadajících do působnosti tohoto nařízení.
1.   Komise na základě informací, které poskytly členské státy ve svých zprávách podle článku 15, přijímá a zveřejňuje rozhodnutí obsahující seznam s názvy a adresami zodpovědných subjektů zabývající se tavením a rafinací.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Komise na seznamu uvedeném v odstavci 1 vyznačí ty subjekty zabývající se tavením a rafinací, které, alespoň částečně, získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.
2.  Komise na seznamu uvedeném v odstavci 1 vyznačí ty subjekty zabývající se tavením a rafinací, které, alespoň částečně, získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí. Seznam je vypracován tak, že zohledňuje stávající rovnocenná odvětví, státní nebo jiné systémy náležité péče, které zahrnují nerostné suroviny a kovy, na něž se vztahuje toto nařízení.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
3.   Komise přijme seznam v souladu s šablonou uvedenou v příloze II a podle regulativního postupu stanoveného v čl. 13 odst. 2. Musí být konzultován sekretariát OECD.
3.   Komise přijme seznam v souladu s poradním postupem stanoveným v čl. 13 odst. 2 a využije k tomu šablonu uvedenou v příloze II. Musí být konzultován sekretariát OECD.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
4.  Komise včas aktualizuje informace uvedené na seznamu. Komise odstraní ze seznamu názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací, které již nejsou členskými státy považovány za zodpovědné dovozce v souladu s čl. 14 odst. 3, nebo názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací v dodavatelském řetězci dovozců, kteří již nejsou považováni za zodpovědné dovozce.
4.  Komise včas aktualizuje a zveřejňuje informace uvedené na seznamu, a to i na internetu. Komise odstraní ze seznamu názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací, které již nejsou členskými státy považovány za zodpovědné dovozce v souladu s čl. 14 odst. 3, nebo názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací v dodavatelském řetězci dovozců, kteří již nejsou považováni za zodpovědné dovozce.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.   Komise přijme rozhodnutí zveřejnit, a to i na internetu, seznam příslušných orgánů podle šablony uvedené v příloze III a v souladu s regulativním postupem podle čl. 13 odst. 2. Komise seznam pravidelně aktualizuje.
2.   Komise přijme rozhodnutí zveřejnit, a to i na internetu, seznam příslušných orgánů, a to v souladu s poradním postupem stanoveným v čl. 13 odst. 2 a využije k tomu šablonu uvedenou v příloze III. Komise seznam pravidelně aktualizuje.
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
1.  Příslušné orgány členských států provádí vhodné následné kontroly s cílem zajistit, aby zodpovědní dovozci nerostných surovin a kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení, kteří provedli autocertifikaci, dodržovali povinnosti stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.
1.  Příslušné orgány členských států provádí vhodné následné kontroly s cílem zajistit, aby zodpovědní dovozci nerostných surovin a kovů spadajících do působnosti tohoto nařízení dodržovali povinnosti stanovené v článcích 4, 5, 6 a 7.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
2.  Kontroly uvedené v odstavci 1 se provádějí na základě přístupu založeného na posouzení rizik. Kontroly mohou být taktéž prováděny v případě, že příslušný orgán má k dispozici významné informace, včetně opodstatněných obav třetích osob, týkající se dodržování tohoto nařízení ze strany zodpovědného dovozce.
2.  Kontroly uvedené v odstavci 1 se provádějí na základě přístupu založeného na posouzení rizik. Kontroly se taktéž provádějí v případě, že příslušný orgán má k dispozici významné informace, včetně opodstatněných obav třetích osob, týkající se dodržování tohoto nařízení ze strany zodpovědného dovozce.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)
Článek 12a
V zájmu zajištění přehlednosti, jasnosti a konsistence pro potřeby hospodářských subjektů, zejména malých a středních podniků, vypracuje Komise na základě konzultací s Evropskou službou pro vnější činnost a OECD nezávazné pokyny ve formě příručky pro společnosti, v níž bude vysvětleno, jak nejlépe uplatňovat kritéria pro ty oblasti, na něž se může vztahovat toto nařízení. Tato příručka bude vycházet z definic oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí stanovených v článku 2e tohoto nařízení a zohlední pokyny OECD pro náležitou péči v této sféře.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2
Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě stanovené pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.
vypouští se
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)
(2a)  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)
Článek 15a
Doprovodná opatření
1.  Komise předloží během přechodného období v případě potřeby legislativní návrh, v němž stanoví doprovodná opatření s cílem zvýšit účinnost tohoto nařízení v souladu se společným sdělením Evropskému parlamentu a Radě nazvaným „Zodpovědné získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. Úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU“ (JOIN(2014)0008).
Doprovodná opatření zajišťující integrovaný přístup EU k závazku zodpovědného získávání nerostných surovin stanovují:
a)  podporu v podobě pobídek určená podnikům získávajícím zdroje zodpovědným způsobem a technická pomoc a pokyny podnikům s přihlédnutím k situaci malých a středních podniků a jejich postavení v dodavatelském řetězci s cílem usnadnit dodržování požadavků tohoto nařízení;
b)  pokračující politické dialogy s třetími zeměmi a jinými zúčastněnými stranami, včetně možnosti harmonizace s vnitrostátními a regionálními certifikačními systémy a spolupráci s iniciativami partnerství veřejného a soukromého sektoru;
c)  trvalou a cílenou rozvojovou spolupráci se třetími zeměmi, zejména pomoc s uváděním na trh nerostných surovin, které nepocházejí z oblastí postižených konfliktem, a napomáhání místním podnikům při dodržování tohoto nařízení;
d)  úzkou spolupráci s členskými státy zaměřující se na vytváření doplňkových iniciativ v oblasti informování spotřebitelů, investorů a zákazníků, jakož i další pobídky na podporu zodpovědného obchodního chování a doložky o plnění v rámci dodavatelských smluv podepsaných vnitrostátními orgány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU1a.
2.  Komise předloží každoročně zprávu o plnění týkající se doprovodných opatření prováděných podle odstavce 1 a jejich dopadu a efektivity.
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)
Toto nařízení se použije se ode dne …*
___________________________
*Dva roky po vstupu tohoto nařízení
v platnost.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Příloha II – sloupec C a (nový)
Sloupec Ca: Druh nerostné suroviny

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 61 odst.2, druhého pododstavce jednacího řádu (A8-0141/2015).


Námitka k aktu v přenesené pravomoci: výjimka pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace
PDF 344kWORD 83k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o směrnici Komise v přenesené pravomoci ze dne 30. ledna 2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici Komise v přenesené pravomoci (C(2015)0383),

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, a zejména na článek 4, čl. 5 odst. 1 písm. a) a článek 22 této směrnice(1),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 1 směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek“) omezuje mimo jiné používání kadmia v elektrických a elektronických zařízeních (viz seznam v příloze II směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek);

B.  vzhledem k tomu, že příloha III směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek stanoví výjimky z omezení uvedeného v čl. 4 odst. 1;

C.  vzhledem k tomu, že bod 39 přílohy III obsahuje výjimku pro „kadmium ve světelných diodách (LED) II-VI konvertujících barvu (< 10 μg Cd na mm2 plochy emitující světlo) pro použití v systémech polovodičového osvětlení nebo vizualizace“ s datem platnosti do 1. července 2014;

D.  vzhledem k tomu, že článek 5 umožňuje přizpůsobování přílohy III vědeckému a technickému pokroku prostřednictvím zavedení nebo odstranění výjimek;

E.  vzhledem k tomu, že Komise uvedla, že v prosinci 2012 obdržela žádost o obnovení výjimky 39 a v květnu 2013 užší, specifičtější žádost týkající se kadmia v kvantových tečkách v displejích;

F.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 1 písm. a) jsou výjimky zahrnovány do přílohy III a IV tehdy, pokud se tím neoslabí ochrana životního prostředí a zdraví poskytovaná nařízením (ES) č. 1907/2006 a pokud je splněna kterákoli z těchto podmínek: odstranění nebo náhrada příslušných materiálů a součástí prostřednictvím změny návrhu nebo materiálů a součástí, které nevyžadují žádný z materiálů a látek uvedených v příloze II, je vědecky nebo technicky neproveditelná; spolehlivost náhrad není zajištěna; nebo celkové negativní dopady na životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů způsobené náhradou pravděpodobně převáží nad jejími celkovými přínosy pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů;

G.  vzhledem k tomu, že směrnice Komise v přenesené pravomoci prodlužuje platnost výjimky 39 do 30. června 2017, přičemž tuto výjimku nově označuje jako 39 a), a současně zavádí novou, specifičtější výjimku 39 b) pro „kadmiové polovodičové nanokrystalové kvantové tečky, které způsobují luminiscenční posun k větším vlnovým délkám, určené k použití v systémech vizualizace (< 0,2 μg Cd na mm2 plochy displeje)“, jež má platit do 30. června 2018;

H.  vzhledem k tomu, že prodloužení výjimky 39 i zavedení nové výjimky 39 b) se týkají kadmiových kvantových teček, i když na kvantové tečky specifický odkazuje pouze výjimka 39 b);

I.  vzhledem k tomu, že prodloužení výjimky 39 se týká dvou odlišných použití kadmiových kvantových teček: v jednom jde o použití v systémech polovodičového osvětlení (dále jen „osvětlení“), zatímco v druhém jde o použití v systémech vizualizace;

J.  vzhledem k tomu, že nová výjimka 39 b) se týká pouze displejů;

K.  vzhledem k tomu, že Komise výslovně uvádí, že světelné diody (LED) na bázi kvantových teček (s kadmiem i bez něj) pro osvětlení dosud nejsou k dispozici, a připouští, že jejich pozitivní dopady na životní prostředí nebylo tedy možné prokázat; vzhledem k tomu, že Komise nicméně prodloužila obecnou výjimku pro systémy osvětlení na bázi kadmiových kvantových teček do 30. června 2017, aby mohli výrobci osvětlení požádat o specifickou výjimku, neboť uvedené systémy budou v té době již v předvýrobní fázi;

L.  vzhledem k tomu, že nezávislí konzultanti, kteří pro Komisi uvedené systémy posuzovali, dospěli k závěru, že poskytnuté informace neumožňují usoudit, že je výjimka pro osvětlení v současné době odůvodněná, a proto se ve svém doporučení výslovně vyslovili proti přijetí této výjimky(2);

M.  vzhledem k tomu, že neformální informace, které Komise zpřístupnila dne 12. května 2015, na situaci nic nemění, jelikož neobsahují žádný důkaz o dostupnosti těchto produktů na evropském trhu a žádné posouzení jejich vlastností, pokud jde o podmínky uvedené v čl. 5 odst. 1 písm a);

N.  vzhledem k tomu, že za stavu nedostupnosti jakýchkoli relevantních systémů osvětlení nebyl žadatel schopen prokázat, že je kterákoli z podmínek čl. 5 odst. 1 písm a) pro účely používání kadmiových kvantových teček v osvětlení splněna; vzhledem k tomu, že tudíž není povolení prodloužení výjimky u osvětlení odůvodněné;

O.  vzhledem k tomu, že tato výjimka může být relevantní do budoucna, avšak její udělení je možné pouze na základě řádného posouzení, které nebylo provedeno;

P.  vzhledem k tomu, že Komise ve své směrnici v přenesené pravomoci navíc uděluje novou specifickou výjimku pro kadmiové kvantové tečky v displejích s odůvodněním, že se kadmiové kvantové tečky v displejích již používají, že to bude mít díky jejich nízké spotřebě energie kladný celkový dopad a že kvantové tečky neobsahující kadmium nejsou dosud technicky dostupné;

Q.  vzhledem k tomu, že nezávislí konzultanti, kteří tyto systémy pro Komisi posuzovali, doporučili v dubnu 2014 udělit specifickou výjimku pro kadmiové kvantové tečky v displejích na kratší dobu, než o kterou bylo požádáno (do 30. června 2017, tj. o rok méně, než je doba, kterou přijala Komise), neboť měli za to, že systémy, jež povedou ke snížení množství kadmia, i náhrady neobsahující kadmium se nacházejí v konečných fázích výzkumu; jinými slovy, vzhledem k tomu, že toto doporučení se zakládalo na skutečnosti, že kvantové tečky neobsahující kadmium nebyly v displejích v dané době používány;

R.  vzhledem k tomu, že od té doby došlo na trhu k důležitému vývoji; vzhledem k tomu, že v roce 2015 jeden z předních světových výrobců televizorů uvedl na unijní trh celou produkční řadu nových modelů televizorů fungujících na bázi kvantových teček neobsahujících kadmium a že tyto modely jsou dostupné v předních maloobchodních prodejnách v několika členských státech (alespoň v Německu, Spojeném království a Belgii);

S.  vzhledem k tomu, že se na druhou stranu zdá, že na unijním trhu již nejsou žádné televizory s kadmiovými kvantovými tečkami, a vzhledem k tomu, že je obtížné nalézt maloobchodníka pro jediný druh notebooku, jehož displej funguje na bázi kadmiových kvantových teček;

T.  vzhledem k tomu, že se dá očekávat, že úsporné energetické vlastnosti kvantových teček neobsahujících kadmium jsou podobné vlastnostem kadmiových kvantových teček; vzhledem k tomu, že podle informací vyplývajících z ekoznaček vykázaly televizní obrazovky s kvantovými tečkami neobsahujícími kadmium nižší spotřebu energie než stejně velké televizní obrazovky na bázi kadmiových kvantových teček; vzhledem k tomu, že podle informací podniků vykázalo testování výkonnosti barev podle příslušného standardu stejnou nebo vyšší výkonnost u obrazovek na bázi kvantových teček neobsahujících kadmium;

U.  vzhledem k tomu, že klíčovým odůvodněním udělení nové specifické výjimky uvedeným Komisí je, že „kvantové tečky neobsahující kadmium nejsou dosud technicky dostupné“;

V.  vzhledem k tomu, že toto odůvodnění je zjevně chybné, neboť nejenže kvantové tečky neobsahující kadmium technicky dostupné jsou, ale i celá produktová řada televizorů na bázi této technologie je již široce dostupná na unijním trhu, kde ji nabízejí dobře známí přední maloobchodníci;

W.  vzhledem k tomu, že neformální informace, které Komise zpřístupnila dne 12. května 2015, na situaci nic nemění; vzhledem k tomu, že příklady produktů s displeji s kadmiovými kvantovými tečkami, které Komise uvádí, jsou buď v současné době nedostupné (televizor TCL 55′′), nebo jsou dostupné pouze ve Spojených státech (notebooky ASUS, televizory Sony), nebo se jedná o produkty, které ještě nebyly uvedeny na trh (Konka, Philips, AOC);

X.  vzhledem k tomu, že prodloužení současné výjimky 39 a zavedení nové výjimky 39 b) nesplňuje žádnou z podmínek čl. 5 odst. 1 písm a), a je proto neodůvodněné; vzhledem k tomu, že poměrně krátké období platnosti výjimek nemůže ospravedlnit nesplnění podmínek čl. 5 odst. 1 písm a);

Y.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 5 směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek zůstane stávající výjimka 39 v platnosti, dokud Komise nerozhodne o žádosti o prodloužení její platnosti;

Z.  vzhledem k tomu, že čl. 5 odst. 6 směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek stanoví, že pokud je žádost o prodloužení platnosti výjimky zamítnuta nebo pokud je výjimka zrušena, končí platnost výjimky nejdříve 12 měsíců a nejpozději 18 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí;

AA.  vzhledem k tomu, že zamítnutí směrnice v přenesené pravomoci tudíž nevede k zákazu kadmiových kvantových teček, nýbrž vede pouze k jejich novému posouzení; vzhledem k tomu, že se tím proto nezpůsobí žádné narušení trhu, neboť stávající výjimka zůstává v platnosti až do jejího zrušení a po jejím skončení bude dále poskytnuta dodatečná odkladná lhůta;

AB.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s komerční dostupností produktů na bázi technologie kvantových teček neobsahujících kadmium došlo k důležitému novému vývoji, jenž vyžaduje nové posouzení;

1.  vyslovuje námitku k směrnici Komise v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval, že směrnice v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3.  domnívá se, že směrnice Komise v přenesené pravomoci nesplňuje podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/65/EU, a to v případě obou výjimek vložených do bodů 39 a) 39 b) přílohy III směrnice 2011/65/EU;

4.  zejména se domnívá, že odůvodnění výjimky uvedené v bodě 39 b) vychází ze zastaralých údajů, pokud jde o praktickou nahraditelnost kadmia v kvantových tečkách; žádá proto, aby byla výjimka uvedená v bodě 39 přílohy III směrnice 2011/65/EU urychleně znovu posouzena s ohledem na podmínky čl. 5 odst. 1 písm. a) této směrnice, s cílem jejího zrušení;

5.  vyzývá Komisi, aby předložila nový akt v přenesené pravomoci, který bude zohledňovat postoj Parlamentu;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Pomoc Komisi s posouzením technologických a socioekonomických aspektů a nákladů a přínosů výjimek z omezení používání některých látek v elektrických a elektronických zařízeních (s. 89), http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf.


Námitka k aktu v přenesené pravomoci: Osvědčení pro dovoz ethanolu zemědělského původu
PDF 318kWORD 64k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. února 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit licenci pro dovoz ethanolu zemědělského původu, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))
P8_TA(2015)0206B8-0440/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2015)00861),

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007(1), a zejména na čl. 177 odst. 1 písm. a), čl. 223 odst. 2 a článek 227 odst. 5 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že sledování údajů týkajících se ethanolu zemědělského původu zajišťuje transparentnost i informace o vývoji trhu, který je stále nestabilní a čelí silné hospodářské soutěži, zejména v souvislosti s dovozem ze třetích zemí;

B.  vzhledem k tomu, že tyto informace jsou rovněž nesmírně užitečné, pokud jde o jednání o mezinárodních dohodách a antidumpingová šetření;

C.  vzhledem k tomu, že Eurostat takto přesné informace neposkytuje, což znamená, že dotčené subjekty, členské státy a orgány EU nemají žádný jiný způsob, jak mít úplný přehled o situaci na trhu;

1.  vyslovuje námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.


Mateřská dovolená
PDF 324kWORD 76k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o mateřské dovolené (2015/2655(RSP))
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 2 a na čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na články 8 a 294 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na směrnici Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň(1) (směrnice o mateřské dovolené),

–  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice o mateřské dovolené, předložený Komisí (COM(2008)0637),

–  s ohledem na své stanovisko přijaté v prvním čtení dne 20. října 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU, kterou se mění směrnice o mateřské dovolené(2),

–  s ohledem na opakovaná prohlášení Parlamentu k této záležitosti, včetně usnesení ze dne 10. března 2015 o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2013(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů(4) a na nadcházející dohodu týkající se stejné záležitosti,

–  s ohledem na otázky týkající se mateřské dovolené předložené Radě a Komisi (O-000049/2015 – B8‑0119/2015 a O-000050/2015 – B8‑0120/2015),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 14. dubna 2015, který se týká mimo jiné práva Komise na stažení návrhu (věc C‑409/13),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že zásada rovnosti odměňování mezi ženami a muži předpokládá, že nebude docházet k žádné formě přímé či nepřímé diskriminace, a to i pokud jde o mateřství, otcovství a plnění rodinných povinností;

B.  vzhledem k tomu, že Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění zahrnuje ambiciózní cíle, jako je dosažení 75% míry zaměstnanosti a snížení počtu lidí postižených či ohrožených chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020 alespoň o 20 milionů;

C.  vzhledem k tomu, že ženy žijí v chudobě a sociálním vyloučení častěji než muži, což se týká především starších žen, jejichž důchod je v průměru o 39 % nižší než důchod mužů, a žen samoživitelek; vzhledem k tomu, že ženy pracují častěji než muži na částečný úvazek, s dočasnou pracovní smlouvou nebo se smlouvou na dobu určitou a že chudobu žen do značné míry zapříčiňuje nejistota jejich zaměstnání;

D.  vzhledem k tomu, že porodnost v EU klesá a tento trend je umocněn krizí, neboť nezaměstnanost, nejisté podmínky a nejistota ohledně budoucnosti a hospodářské situace vedou páry, a zejména mladší ženy, k odkládání rodičovství, a tím dále přispívají k stárnutí obyvatelstva Unie;

E.  vzhledem k tomu, že ženy tráví třikrát tolik času než muži péčí o domácnost (k níž vedle domácích prací patří i péče o děti, starší lidi a osoby se zdravotním postižením); vzhledem k tomu, že míra nezaměstnaných žen se podceňuje, neboť mnohé ženy nejsou zaregistrovány jako nezaměstnané, zejména ženy, které se výhradně věnují domácím pracím a péči o děti;

F.  vzhledem k tomu, že sdílení povinností v rodině a v domácnosti mezi ženami a muži je zásadní podmínkou dosažení rovnosti pohlaví; vzhledem k tomu, že čtvrtina členských států neumožňuje žádnou otcovskou dovolenou;

G.  vzhledem k tomu, že Rada dosud oficiálně neodpověděla na postoj Parlamentu v prvním čtení z 20. října 2010 k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice o mateřské dovolené;

1.  lituje, že v Radě nastala patová situace, pokud jde o směrnici o mateřské dovolené; naléhavě žádá členské státy, aby obnovily jednání;

2.  hluboce lituje interinstitucionální nestability způsobené nečinností Rady, vzhledem k tomu, že Parlament dokončil své první čtení, avšak diskuse s Radou byly pozastaveny, což ohrožuje celý legislativní postup;

3.  znovu opakuje svou ochotu vyřešit patovou situaci, a žádá Komisi, aby se ujala své úlohy „poctivého zprostředkovatele“ a konstruktivně se zapojila do jednání se spoluzákonodárci s cílem sblížit co nejvíce postoje Parlamentu a Rady, přičemž řádnou pozornost je třeba věnovat vyváženosti mezi orgány a úloze, která jim byla na základě Smluv svěřena;

4.  hluboce lituje, že navrhovaný přezkum směrnice může Komise v rámci programu REFIT stáhnout, a v případě, že k tomu nakonec dojde, žádá, aby jako okamžité alternativní řešení byla předložena legislativní iniciativa zaměřená na přezkum směrnice Rady 92/85/EHS, která by byla zahájena za lucemburského předsednictví Rady, s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, a vyřešit tak demografické výzvy a zároveň snížit nerovnost mezi muži a ženami;

5.  bere na vědomí rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. dubna 2015, který se týká práva Komise vzít zpět svůj návrh (věc C-409/13) a který potvrzuje, že Komise musí pro zpětvzetí návrhu splnit konkrétní podmínky, mimo jiné i dodržet svůj závazek uvést Radě a Parlamentu důvody, které ji ke zpětvzetí návrhu vedly, a řídit se zásadami svěřených pravomocí, institucionální rovnováhy a loajální spolupráce, jež jsou uvedeny v SEU;

6.  opakuje svou ochotu vypracovat samostatnou směrnici, která by zavedla placenou otcovskou dovolenou v délce alespoň 10 pracovních dnů a podpořila opatření, ať již legislativní nebo jiná, která mužům, zejména otcům, umožní uplatňovat své právo na dosažení rovnováhy mezi prací a osobním životem;

7.  očekává konečné posouzení směrnice Rady 2010/18/EU o rodičovské dovolené a s ohledem na dostupné prozatímní studie vyzývá k přezkumu této směrnice, která neplní svůj cíl, jímž je sladění osobního a pracovního života za účelem dosažení rovnováhy mezi prací a osobním životem pro oba rodiče, a zejména pro ženy, na něž doléhají genderové rozdíly v podobě platu, důchodu a chudoby;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1.
(2) Úř. věst L 70 E, 8.3.2012, s. 163.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2015)0050.
(4) Úř. věst. L 321, 31.12.2003, s. 1.


Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
PDF 362kWORD 95k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o seznamu otázek, který přijal Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením v souvislosti s první zprávou Evropské unie (2015/2684(RSP)).
P8_TA(2015)0208B8-0460/2015

Evropský parlament,

—  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením a její vstup v platnost dne 21. ledna 2011 v souladu s rozhodnutím Rady 2010/48/ES ze dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím(1),

—  s ohledem na Kodex chování mezi Radou, členskými státy a Komisí, kterým se stanoví vnitřní ujednání pro účely provádění Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropskou unií a zastoupení Evropské unie v souvislosti s touto úmluvou(2),

—  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

—  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise „Zpráva o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením Evropskou unií“ (SWD(2014)0182);

—  s ohledem na seznam otázek, který přijal Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením v souvislosti s první zprávou Evropské unie(3),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. listopadu 2010 „Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu“ (COM(2010)0636),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se zdravotním postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020(4),

—  s ohledem na výroční zprávu evropského veřejného ochránce práv za rok 2013,

—  s ohledem na články 2, 9, 10, 19 a 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na články 3, 15, 21, 23 a 26 Listiny základních práv Evropské unie,

—  s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(5),

—  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že jako plnoprávní občané mají osoby se zdravotním postižením rovná práva a nárok na nezcizitelnou důstojnost, rovné zacházení, nezávislý život a plné zapojení do společnosti;

B.  vzhledem k tomu, že v Evropské unii se počet osob se zdravotním postižením odhaduje na 80 milionů;

C.  vzhledem k tomu, že ze zjištění Agentury Evropské unie pro základní práva soustavně vyplývá, že osoby se zdravotním postižením čelí diskriminaci a překážkám při uplatňování svých práv na rovnoprávném základě s ostatními;

D.  vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním postižením představují jednu z nejzranitelnějších skupin v naší společnosti a že jejich zapojení na trhu práce je jedním z největších problémů v oblasti sociální politiky a politiky na trhu práce;

E.  vzhledem k tomu, že úplného začlenění a rovnoprávné účasti osob se zdravotním postižením lze dosáhnout, pouze pokud bude na všech úrovních vytváření politik EU, jejich provádění a kontroly, a to i v rámci institucí EU, uplatňován přístup ke zdravotnímu postižení, který je založen na lidských právech; vzhledem k tomu dále, že Komise musí tento požadavek řádně zohlednit ve svých budoucích návrzích;

F.  vzhledem k tomu, že podle Agentury EU pro základní práva 21 z 28 členských států nadále ukládá omezení, pokud jde o plné uplatňování právní způsobilosti;

G.  vzhledem k tomu, že Komise v roce 2008 předložila návrh antidiskriminační směrnice EU, ale tento návrh uvízl v Radě na mrtvém bodě;

H.  vzhledem k tomu, že zásady Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se neomezují na diskriminaci, ale ukazují cestu k tomu, aby všechny osoby se zdravotním postižením mohly plně uplatňovat lidská práva ve společnosti podporující začlenění, a zaměřují se rovněž na poskytování nezbytné ochrany a pomoci, které rodinám umožní přispívat k plnému a rovnoprávnému uplatňování práv osob se zdravotním postižením;

I.  vzhledem k tomu, že EU formálně ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou rovněž podepsalo všech 28 členských států EU a 25 členských států ji ratifikovalo;

J.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor Parlamentu každoročně dostává petice týkající se diskriminace na základě zdravotního postižení v přístupu k zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti, veřejným službám a vzdělání;

K.  vzhledem k tomu, že lidé se zdravotním postižením nejsou homogenní skupinou a že politiky a činnosti plánované jejich jménem by měly tuto různorodost zohledňovat stejně jako skutečnost, že některé skupiny, např. ženy, děti a osoby, které potřebují intenzivnější podporu, čelí dalším potížím a mnohočetným formám diskriminace;

L.  vzhledem k tomu, že Parlament musí brát v úvahu skutečnost, že ustanovení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením představují minimální standardy, které umožňují, aby instituce EU překračovaly jejich rámec s cílem chránit osoby se zdravotním postižením a bojovat proti diskriminaci;

M.  vzhledem k tomu, že přístup k práci spolu s nediskriminací na pracovišti jsou klíčovými prvky pro samostatný a nezávislý život; vzhledem k tomu, že navzdory stávajícím programům, iniciativám a strategiím na úrovni EU je zaměstnanost osob ve věku 20 až 64 let více než 70%, zatímco zaměstnanost osob se zdravotním postižením dosahuje méně než 50 %; vzhledem k tomu, že zaměstnanost žen bez zdravotního postižení je 60% ve srovnání se 44% zaměstnaností žen se zdravotním postižením;

N.  vzhledem k tomu, že placené zaměstnání má zásadní význam pro to, aby mohly osoby se zdravotním postižením žít nezávisle, a vzhledem k tomu, že členské státy by proto měly usilovat o širší přístup osob se zdravotním postižením k zaměstnání, aby mohly být prospěšné pro společnost, v níž žijí, a měly by jako předpoklad poskytovat inkluzivní vzdělání všem dětem se zdravotním postižením, včetně dětí s poruchami učení, s cílem pomoci jim získat již od základní školy kvalitní základy vzdělání, aby mohly pokračovat v kurikulu odpovídajícím jejich schopnostem učení, čímž by jim daly příležitost získat solidní vzdělanostní základ, který jim může pomoci připravit se na profesní kariéru nebo získat dobré pracovní místo, které jim později umožní žít nezávisle;

O.  vzhledem k tomu, že zdravotní postižení je koncept, který se vyvíjí a který je výsledkem vzájemného působení mezi osobami s postižením a bariérami v postojích a v prostředí, které brání jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními a za stejně důstojných podmínek;

P.  vzhledem k tomu, že zejména na základě článku 7 nařízení o společných ustanoveních je třeba brát dostupnost pro osoby se zdravotním postižením v úvahu v celém průběhu přípravy a provádění programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, a vzhledem k tomu, že tyto otázky by měly být brány v úvahu i při přípravě a provádění činností financovaných z jiných fondů EU;

Q.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech narůstá poptávka po sociálních službách kvůli demografickým a společenským změnám, k nimž patří nárůst nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení, včetně nedostatku kvalitních služeb pro osoby se zdravotním postižením, což má negativní dopad na jejich schopnost žít nezávisle a rovnocenně s ostatními a začlenit se do společnosti;

R.  vzhledem k tomu, že stávající právní předpisy EU týkající se práv osob se zdravotním postižením by měly být lépe prováděny a prosazovány, aby se zvýšila dostupnost pro všechny osoby se zdravotním postižením v celé EU;

S.  vzhledem k tomu, že Parlament je součástí rámce EU na podporu, ochranu a monitorování provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v souladu s čl. 33 odst. 2 této úmluvy;

T.  vzhledem k tomu, že několik organizací občanské společnosti předložilo Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením informace související se seznamem otázek;

U.  vzhledem k tomu, že Komise jakožto kontaktní místo ve smyslu čl. 33 odst. 1 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením byla pověřena vypracováním odpovědí na seznam otázek přijatý Výborem OSN pro práva osob se zdravotním postižením;

V.  vzhledem k tomu, že Parlament je jediným přímo voleným subjektem Evropské unie zastupujícím evropské občany, a že proto zcela splňuje Pařížské zásady, jak je uvedeno v článku 33 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením;

1.  ujišťuje Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením, že Evropský parlament odpoví na otázky, které jsou mu přímo adresovány; zároveň naléhavě vyzývá Komisi, aby přihlížela k postojům Parlamentu při formulování svých odpovědí uvedenému výboru;

2.  považuje za politováníhodné, že Komise a Rada přijaly Kodex chování bez zapojení Parlamentu, v důsledku čehož má Parlament omezené pravomoci v oblasti monitorování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením;

3.  vyzývá Komisi, aby své odpovědi na seznam otázek formálně konzultovala se všemi relevantními institucemi a agenturami, včetně Parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, evropského veřejného ochránce práv a Agentury EU pro základní práva;

4.  žádá Komisi, aby vyzvala rámec EU k formální účasti na konstruktivním dialogu;

5.  zdůrazňuje skutečnost, že návrh antidiskriminační směrnice EU má chránit osoby se zdravotním postižením před diskriminací v oblasti sociální ochrany, zdravotní péče a (opětovného) začleňování, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, jako je bydlení, doprava a pojištění, a jejich poskytování; vyjadřuje politování nad tím, že Rada u tohoto návrhu nedokázala dosáhnout pokroku, a naléhavě vyzývá členské státy, aby usilovaly o bezodkladné přijetí společného postoje;

6.  konstatuje, že nedostatek údajů a statistik rozlišených podle jednotlivých skupin zdravotně postižených brání vytváření vhodných politik; žádá proto Komisi, aby shromažďovala a šířila statistické údaje o zdravotním postižení, rozlišené podle věku a pohlaví, s cílem monitorovat situaci osob se zdravotním postižením v EU v relevantních oblastech každodenního života, nejen v oblasti zaměstnanosti;

7.  bere na vědomí, že několik organizací občanské společnosti předložilo Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením informace pro seznam otázek; naléhavě proto Komisi vyzývá, aby dále rozvíjela strukturovaný dialog, konzultace a spolupráci s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením v rámci procesu revize, například při vypracovávání odpovědi na seznam otázek Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením a při vytváření, provádění a monitorování politik EU v této oblasti;

8.  vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, aby neprodleně ratifikovaly Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením;

9.  žádá Komisi, aby předložila ambiciózní návrh Evropského aktu přístupnosti, do jehož vypracování by se v průběhu legislativního cyklu plně zapojily osoby se zdravotním postižením, a zdůrazňuje, že je třeba, aby tento návrh zahrnoval všechny oblasti politik týkající se přístupnosti zboží a služeb pro všechny občany EU, podporoval nezávislý život a plné začlenění osob se zdravotním postižením a stanovoval nepřetržitý, účinný a nezávislý mechanismus monitorování a prosazování;

10.  vyzývá členské státy, aby do vnitrostátních právních předpisů převedly povinnosti vyplývající z článku 12 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, především aby odstranily jakákoli omezení práv osob se zdravotním postižením rozhodovat ve volbách a být volen;

11.  naléhavě vyzývá Radu, aby urychlila svou práci, pokud jde o návrh směrnice o přístupnosti internetových stránek veřejných subjektů, s cílem dosáhnout společného postoje a pokročit dále k přijetí tohoto právního předpisu, čímž by se zvýšila přístupnost dokumentů, videí a internetových stránek a poskytování alternativních formátů a sdělovacích prostředků;

12.  doporučuje, aby byly fondy EU využívány k podpoře přístupnosti a elektronické přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, k podpoře přechodu od institucionální péče k péči komunitní, k rozvíjení kvalitních sociálních a zdravotnických služeb a k investování do budování kapacit pro organizace zastupující osoby se zdravotním postižením;

13.  poukazuje na své odpovědi a opatření v souvislosti se seznamem otázek vyplývajících z první zprávy Evropské unie, která je součástí revize Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením;

   a) Parlament zřídil mezivýborovou koordinační pracovní skupinu tvořenou členy každého příslušného výboru, která uspořádala akce ke zvýšení informovanosti pro zaměstnance a poslance EP, například kurzy znakového jazyka v rámci odborného vzdělávání;
   b) Parlament zdůraznil potřebu dostupnosti v souvislosti s všeobecnou službou a nouzovou linkou 112 v usnesení ze dne 5. července 2011(6) a ve svém prohlášení ze dne 17. listopadu 2011(7), které bylo milníkem při vypracovávání systému eCall pro automobily;
   c) počet poslanců EP se zdravotním postižením se po volbách v roce 2014 výrazně zvýšil;
   d) Parlament se zavazuje aktivně spolupracovat s příslušnými činiteli při hledání praktického řešení pro přistoupení k Marrákešské smlouvě;
   e) Parlament zdůrazňuje potřebu zlepšit provádění právních předpisů EU s cílem zajistit, aby osoby se zdravotním postižením mohly nezávisle cestovat a využívat všechny způsoby dopravy, včetně veřejné dopravy;
   f) Parlament vyzývá Komisi, aby vypracovala požadované vysvětlení, jak může zajistit, aby osoby se zdravotním postižením měly ve stávajících a budoucích právních předpisech zaručeny stejné příležitosti, základní práva, rovný přístup ke službám a na trh zaměstnanosti a stejná práva a povinnosti, pokud jde o přístup k sociálnímu zabezpečení, jako státní příslušníci členského státu, v němž mají uzavřeno pojištění, v souladu se zásadou stejné odměny a nediskriminace, aby mohly všechny osoby se zdravotním postižením využívat práva na volný pohyb, které mají všichni občané EU;
   g) Parlament vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily plný soulad přístupu ke spravedlnosti, pokud jde o právní předpisy EU, s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním pojištěním, aby se základní práva vztahovala na všechny;

14.  zdůrazňuje, že je třeba posilovat politickou spolupráci v rámci EU, včetně nezbytných finančních a lidských zdrojů, které by měly zajistit, aby tento rámec plnil své úkoly, jak je uvedeno ve zmíněném rozhodnutí Rady; naléhavě vyzývá činitele rámce EU, aby pro tento úkol vyčlenily požadované zdroje;

15.  vítá iniciativu poslanců EP, která v reakci na doporučení Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením žádá o pravidelné vypracovávání společné zprávy Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Petičního výboru;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 35.
(2) Úř. věst. C 340, 15.12.2010, s. 11.
(3) CRPD/C/EU/Q/1.
(4) Úř. věst. C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
(5) Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
(6) Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 1.
(7) Úř. věst. C 153 E, 31.5.2013, s. 165.


Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky
PDF 346kWORD 81k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2015 o napadení olivovníků bakterií Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP))
P8_TA(2015)0209RC-B8-0451/2015

Evropský parlament,

—  s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství(1),

—  s ohledem na vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 26. listopadu 2013 a 6. ledna 2015 o riziku, které představuje bakterie Xylella fastidiosa na území EU pro zdraví rostlin, v němž jsou uvedeny a vyhodnoceny možnosti omezování tohoto rizika,

—  s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2014, 23. července 2014 a 28. dubna 2015, pokud jde o opatření, která mají zabránit průniku bakterie Xylella fastidiosa na území Unie a jejímu šíření,

—  s ohledem na zprávy Potravinového a veterinárního úřadu o auditech provedených v únoru a v listopadu 2014,

—  s ohledem na otázku ohledně výskytu bakterie Xylella fastidiosa, která napadá olivovníky, položenou Komisi (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

—  s ohledem na směrnici 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů(2);

—  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že bakterie Xylella fastidiosa představuje velmi nebezpečnou bezprostřední hrozbu pro pěstování určitých rostlin v jižní Evropě, včetně olivovníků, mandloní, broskvoní a okrasných rostlin; vzhledem k tomu, že je podle druhu bakterie potenciální hrozbou pro porosty vinné révy, citrusové stromy a další rostliny a mohla by vést k nevídaným ničivým škodám s dramatickými důsledky z hlediska životního prostředí a s hospodářskými a sociálními důsledky; vzhledem k tomu, že kmen této bakterie, jenž napadá olivovníky v Apulii, je jiný, než izolované kmeny, které způsobují chorobu vinné révy nebo citrusů v jiných částech světa;

B.  vzhledem k tomu, že tato bakterie již způsobila významné škody v olivových hájích v oblasti Apulie v jižní Itálii a může ohrožovat další rostliny a regiony;

C.  vzhledem k tomu, že produkce oliv, která v roce 2013 tvořila 11,6 % (nebo 522 milionů EUR) celkové hodnoty zemědělské výroby a 30 % hodnoty produkce oliv v Itálii, je v oblasti Apulie jedním z nejdůležitějších zemědělských odvětví;

D.  vzhledem k tomu, že přítomnost bakterie Xylella fastidiosa vede k významným hospodářským škodám nejen z hlediska producentů oliv, ale také z hlediska celého výrobního řetězce, včetně družstevních a soukromých lisoven, cestovního ruchu a odbytové činnosti;

E.  vzhledem k tomu, že první upozornění na výskyt bakterie Xylella fastidiosa vydaly italské orgány dne 21. října 2013 a od té doby bylo touto chorobou zasaženo znepokojivě vysoké množství stromů;

F.  vzhledem k tomu, že kontroly, které v únoru a listopadu 2014 provedl v Itálii Potravinový a veterinární úřad generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise, potvrzují, že došlo k dramatickému zhoršení situace a že nelze vyloučit další šíření této bakterie;

G.  vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje možnost, jak vyléčit napadené stromy na poli a že tyto stromy zůstávají většinou nakaženy po celou dobu života nebo rychle hynou;

H.  vzhledem k tomu, že v Evropské unii by tato choroba mohla postihnout značné množství různých druhů rostlin, včetně asymptomatických planě rostoucích rostlin;

I.  vzhledem k tomu, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin zdůraznil, že s ohledem na obtížné zastavení šíření bakterie Xylella fastidiosa je v případě, že se v určité produkční oblasti tato bakterie již rozšířila, nutné se vedle preventivních opatření týkajících se dovozu a zamezení šíření tohoto onemocnění zaměřit i na rozšíření společného výzkumu;

1.  poukazuje na to, že prováděcí rozhodnutí, která přijala Komise před dubnem 2015, se soustřeďují především na interní činnost zaměřenou na boj proti výskytu této bakterie a nezahrnují přísná opatření, která by bránila průniku této choroby do Evropské unie ze třetích zemí;

2.  vyzývá Evropskou komisi, aby přijala cílená opatření proti bakterii Xylella fastidiosa, a zabránila tak dovozu dalšího materiálu, které je touto chorobou zasažen, do EU; vítá rozhodnutí, které přijala Komise v dubnu 2015 ohledně ukončení dovozu infikovaných rostlin kávovníku z Kostariky a Hondurasu, a přijatá omezení týkající se dovozu rostlin z napadených oblastí v jiných třetích zemích; vyzývá v případě nutnosti k uplatňování přísnějších opatření, včetně povolování dovozu pouze z produkčních oblastí, kde se tato choroba nevyskytuje;

3.  s politováním konstatuje, že velmi často Komise nereaguje dostatečně rychle, aby bylo možno zabránit průniku chorob rostlin ze třetích zemí do EU; naléhavě proto Komisi vyzývá, aby za účelem ochrany a zabezpečení našeho území ověřila zdroj infekce a přehodnotila oficiální fytosanitární kontrolní systém EU;

4.  vzhledem k tomu, že začíná léto, naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala účinná opatření, která by zabránila šíření bakterie Xylella fastidiosa v rámci EU, zejména tím, že se zaměří na nejohroženější rostliny, aniž by přitom zapomněla na další rostliny, které mohou být touto chorobou také snadno napadeny, přičemž v této souvislosti poukazuje na význam ustanovení článku 9 prováděcího rozhodnutí z roku 2015;

5.  vyzývá Komisi a členské státy, aby producentům kompenzovaly náklady na eradikaci této choroby a výpadek příjmů, k němuž dochází nejen s ohledem na zemědělskou výrobu, ale také pokud jde o kulturní dědictví, historii a činnost v oblasti cestovního ruchu;

6.  vyzývá Komisi a příslušné orgány, aby využily veškerých zdrojů a nástrojů, které mají k dispozici, a napomohly tak hospodářské obnově postižených oblastí; vyzývá komisi, aby stanovila pobídky pro výrobce uplatňující preventivní opatření;

7.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byly k dispozici dostatečné finanční a lidské zdroje k provádění příslušných strategií, včetně finanční podpory pro farmáře, která by je motivovala k uplatňování vhodných zemědělských postupů s cílem zabránit šíření choroby, kterou způsobuje bakterie Xylella fastidiosa, a jejích přenašečů; naléhavě vyzývá Komisi, aby neodkladně podpořila intenzivní výzkum, mj. prostřednictvím důslednějšího využívání mezinárodních kontaktů a poskytnutím finančních prostředků pro výzkumné ústavy, s cílem rozšířit vědecké poznatky o bakterii Xylella fastidiosa a zjistit, jaký je vztah mezi tímto patogenem, symptomy a rozvojem dané choroby;

8.  zdůrazňuje, že v možných oblastech nákazy v EU je zapotřebí vést informační kampaně s cílem zvýšit povědomí zúčastněných aktérů nejen v oblasti zemědělství, ale i lesnictví, včetně maloobchodníků s okrasnými rostlinami, profesionálních zahradníků a jejich zákazníků;

9.  má za to, že zejména s ohledem na nastávající léto by Komise a členské státy měly varovat turisty před rizikem zavlékání nakažených rostlin ze zemí, v nichž se vyskytuje bakterie Xylella fastidiosa, do Evropské unie;

10.  vyzývá k poskytnutí většího množství prostředků, které by zajistily zjišťování škodlivých organismů v místech vstupu do EU; vybízí členské státy navíc k tomu, aby zvýšily počet pravidelných inspekcí s cílem zabránit šíření bakterie Xylella fastidiosa mimo ohraničené oblasti;

11.  vyzývá Komisi, aby vytvořila volně přístupnou databázi se seznamem institucí a příslušných úřadů na úrovni EU a členských států, která by umožňovala výměnu informací a zkušeností, včetně osvědčené praxe, rychlé varování příslušných orgánů a přijímání nezbytných opatření;

12.  vyzývá Komisi, aby transparentním způsobem vypracovala komplexní pokyny ohledně uplatňování preventivních opatření a opatření zaměřených na zabránění šíření dané choroby, v nichž by byl na základě stávajících zkušeností a osvědčených postupů jasně vymezen jejich rozsah a doba trvání těchto opatření a které by mohly příslušné orgány a útvary členských států použít jako podpůrný nástroj;

13.  žádá Komisi, aby Parlament každoročně či aktuálně podle vývoje situace informovala o hrozbě, kterou pro výrobce EU představuje bakterie Xylella fastidiosa a další nebezpečné organismy, které jsou hrozbou pro zemědělskou výrobu;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71.

Právní upozornění - Ochrana soukromí