Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο
Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
 Συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία με την Νότια Αφρική (πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***II
 Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ***II
 Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***II
 Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I
 Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης
 Αντίρρηση επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
 Άδεια μητρότητας
 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
 Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα

Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
PDF 382kWORD 66k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2015)02802),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2015 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 6 Μαΐου 2015 επιστολή της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(1),και συγκεκριμένα το άρθρο 58 παράγραφος 7 και το άρθρο 83 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 19 Μαΐου 2015,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 προβλέπει την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου σε περίπτωση που εγκριθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 προγράμματα υπό επιμερισμένη διαχείριση για, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να μεταφερθούν στα επόμενα έτη, καθ’ υπέρβαση των αντίστοιχων ανώτατων ορίων δαπανών, οι πιστώσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Ιταλίας, της Κύπρου, του Λουξεμβούργου, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Ρουμανίας και της Σουηδίας και ορισμένα περιφερειακά προγράμματα του Βελγίου, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ήταν έτοιμα για έγκριση έως το τέλος του 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 αναθεωρήθηκε αναλόγως από τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623, ο οποίος μεταφέρει, για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τις αντίστοιχες αχρησιμοποίητες δαπάνες του 2014 στο 2015 και τα ανώτατα όρια 2016·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, το οποίο ορίζει την κατανομή της ενωσιακής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014- 2020, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παρών κανονισμός είναι σημαντικός για την ομαλή και έγκαιρη έγκριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και ότι κρίνεται σκόπιμο να τεθεί σε ισχύ την επόμενη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.


Συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία με την Νότια Αφρική (πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 378kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))
P8_TA(2015)0200A8-0146/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07657/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13175/2014),

–  έχοντας υπόψη το αίτημα για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0103/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0146/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής.


Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***II
PDF 387kWORD 66k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05933/4/2015 – C8-0109/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Μαΐου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0045),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0153/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 166 της 12.6.2013, σ. 2.
(2) ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 31.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.


Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ***II
PDF 385kWORD 64k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))
P8_TA(2015)0202A8-0154/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05932/2/2015 – C8‑0108/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Μαΐου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0044),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0154/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 166 της 12.6.2013, σ. 2.
(2) ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 31.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 11.3.2014, P7_TA(2014)0190.


Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***II
PDF 384kWORD 62k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))
P8_TA(2015)0203A8-0155/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0744),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0155/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τoν Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 55.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.


Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I
PDF 624kWORD 227k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Ο φυσικός ορυκτός πλούτος σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου − αν και διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη — μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης, εάν τα έσοδα τροφοδοτούν το ξέσπασμα ή τη συνέχιση βίαιων συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις εθνικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. Στους τομείς αυτούς, η θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και παράνομης εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα.
(1)  Ο φυσικός ορυκτός πλούτος σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου − αν και διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη — μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης, εάν τα έσοδα τροφοδοτούν το ξέσπασμα ή τη συνέχιση βίαιων συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. Στους τομείς αυτούς, η θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και παράνομης εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ανάπτυξης και της σταθερότητας.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στον τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας και περιλαμβάνουν την παιδική εργασία, τη σεξουαλική βία, την εξαναγκαστική εξαφάνιση, την καταναγκαστική επανεγκατάσταση και την καταστροφή τόπων και χώρων με τελετουργική και πολιτιστική σημασία·
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το ζήτημα αφορά τις πλούσιες σε πόρους περιοχές όπου καταβάλλεται προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που τίθεται από την επιθυμία να ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων και των δυνάμεων ασφαλείας.
(2)  Το ζήτημα αφορά τις πλούσιες σε πόρους περιοχές όπου καταβάλλεται προσπάθεια από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που τίθεται από την επιθυμία να αποφευχθεί η χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων και των δυνάμεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων γυναικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εφιστώντας την προσοχή στις συνθήκες εκμετάλλευσης που επιβάλλουν οι ομάδες αυτές, καθώς και στο ζήτημα του βιασμού και της βίας που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των τοπικών πληθυσμών.
(Η αντικατάσταση της λέξης «regions » από τη λέξη «areas» δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα από τα μέσα για την εξάλειψη της χρηματοδότησης ενόπλων ομάδων μέσω του ελέγχου του εμπορίου ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων· αυτό δεν επηρεάζει το γεγονός ότι οι δράσεις της εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο, στο πρόβλημα των διάτρητων συνόρων, και στη διασφάλιση της κατάρτισης των τοπικών πληθυσμών και των εκπροσώπων τους ώστε να καταδεικνύονται οι σχετικές συνέπειες.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Στις 7 Οκτωβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε από την Ένωση να νομοθετεί ακολουθώντας τα όσα προβλέπει ο νόμος των ΗΠΑ για «ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων», γνωστός και ως τμήμα 1502 του νόμου «Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act»· και η Επιτροπή ανακοίνωσε στις ανακοινώσεις της του 2011 και του 2012 , την πρόθεσή της να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της δέουσας επιμέλειας. Στην τελευταία ανακοίνωση, και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΟΣΑ του Μαΐου 2011, η Επιτροπή τάχθηκε επίσης υπέρ τη μεγαλύτερης στήριξης και χρήσης των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια - ακόμα και εκτός του ΟΟΣΑ.
(7)  Στα ψηφίσματά του της 7ης Οκτωβρίου 2010, της 8ης Μαρτίου 2011, της 5ης Ιουλίου 2011 και της 26ης Φεβρουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ένωση να νομοθετεί ακολουθώντας τα όσα προβλέπει ο νόμος των ΗΠΑ για «ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων», γνωστός και ως τμήμα 1502 του νόμου «Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act»· και η Επιτροπή ανακοίνωσε στις ανακοινώσεις της του 2011 και του 2012 , την πρόθεσή της να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της δέουσας επιμέλειας. Στην τελευταία ανακοίνωση, και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΟΣΑ του Μαΐου 2011, η Επιτροπή τάχθηκε επίσης υπέρ τη μεγαλύτερης στήριξης και χρήσης των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια - ακόμα και εκτός του ΟΟΣΑ.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού είναι ότι τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, συνδέουν τους καταναλωτές με συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως μέσω αναφορών, να προταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ.
(8)  Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της δικαιοδοσίας της Ένωσης και δεν λογοδοτούν για τη δυνητική τους σύνδεση με την παράνομη εξόρυξη και το εμπόριο ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Η συνέπεια αυτού είναι ότι τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, συνδέουν τους καταναλωτές με συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές συνδέονται έμμεσα με συγκρούσεις οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, και δη τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς οι ένοπλες ομάδες χρησιμοποιούν συχνά μαζικούς βιασμούς ως σκόπιμη στρατηγική εκφοβισμού και ελέγχου των τοπικών πληθυσμών με στόχο την προστασία των συμφερόντων τους. Για το σκοπό αυτό, οι πολίτες ζήτησαν, ιδίως μέσω αναφορών, να προταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νομοθεσία, η οποία να αποδίδει ευθύνες στις εταιρείες, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ.
Τροπολογίες 71, 91 και 112
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Στον κανονισμό αποτυπώνεται η ανάγκη επίδειξης δέουσας επιμέλειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τον τόπο προμήθειας μέχρι το τελικό προϊόν και ορίζεται ότι όλες οι εταιρείες που διαθέτουν για πρώτη φορά στην ενωσιακή αγορά τους καλυπτόμενους πόρους –συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που περιέχουν τους εν λόγω πόρους– οφείλουν να ασκούν δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και να δημοσιεύουν σχετική έκθεση. Σύμφωνα με τη φύση της δέουσας επιμέλειας, οι μεμονωμένες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που περιέχει ο παρών κανονισμός πρέπει να αντανακλούν τον εξελικτικό και ευέλικτο χαρακτήρα των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας, καθώς και την ανάγκη θέσπισης υποχρεώσεων που είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στις επιμέρους συνθήκες κάθε επιχείρησης. Οι υποχρεώσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο μέγεθος, στη μόχλευση και στη θέση μιας εταιρείας στην εκάστοτε αλυσίδα εφοδιασμού.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11a)  Η οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου απαιτεί από τις εταιρείες με περισσότερους από 500 εργαζομένους να γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά με διάφορες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει ότι η Επιτροπή θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διευκολυνθεί η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την εγγραφή των εν λόγω δεικτών επιδόσεων όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών και μετάλλων.
__________________
Οδηγία 2014/95/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους (ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)  Πολλά υφιστάμενα συστήματα δέουσας επιμέλειας ως προς την αλυσίδα εφοδιασμού θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Υπάρχουν ήδη βιομηχανικά προγράμματα που αποσκοπούν στη θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και προμήθειας κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και χρυσού. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ανεξάρτητους ελέγχους από τρίτα μέρη για την πιστοποίηση μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού με συστήματα διασφάλισης της υπεύθυνης μόνο προμήθειας ορυκτών. Αυτά τα βιομηχανικά προγράμματα θα μπορούσαν να αναγνωρίζονται από το ενωσιακό σύστημα. Ωστόσο, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την αναγνώριση τέτοιων συστημάτων για να αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να διευκρινιστούν έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η τήρηση υψηλών προτύπων και να αποφευχθεί ο διπλός έλεγχος.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Οι εταιρείες της Ένωσης εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους μέσω της δημόσιας διαβούλευσης για την υπεύθυνη λήψη των ορυκτών και υπέβαλλαν εκθέσεις για τα τρέχοντα προγράμματα της βιομηχανίας που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την κάλυψη των αιτημάτων των πελατών τους και την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. Ωστόσο, οι εταιρείες της Ένωσης έχουν επίσης αναφέρει αναρίθμητες δυσκολίες κατά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, λόγω των χρονοβόρων και περίπλοκων παγκοσμίων αλυσίδων εφοδιασμού που προϋποθέτουν τη συμμετοχή πολλών φορέων που είναι συχνά ανεπαρκώς ενημερωμένοι ή χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς. Το κόστος της υπεύθυνης προμήθειας και ο πιθανός αντίκτυπος της στην ανταγωνιστικότητα, ιδίως στις ΜΜΕ, θα πρέπει να παρακολουθείται από την Επιτροπή.
(12)  Οι εταιρείες της Ένωσης εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους μέσω της δημόσιας διαβούλευσης για την υπεύθυνη λήψη των ορυκτών και υπέβαλλαν εκθέσεις για τα τρέχοντα προγράμματα της βιομηχανίας που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την κάλυψη των αιτημάτων των πελατών τους και την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. Ωστόσο, οι εταιρείες της Ένωσης έχουν επίσης αναφέρει αναρίθμητες δυσκολίες και πρακτικές προκλήσεις κατά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, λόγω των χρονοβόρων και περίπλοκων παγκοσμίων αλυσίδων εφοδιασμού που προϋποθέτουν τη συμμετοχή πολλών φορέων που είναι συχνά ανεπαρκώς ενημερωμένοι ή χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς. Το κόστος της υπεύθυνης προμήθειας, του ελέγχου από τρίτους, οι διοικητικές τους συνέπειες και ο πιθανός αντίκτυπος τους στην ανταγωνιστικότητα, ιδίως στις ΜΜΕ, θα πρέπει να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από την Επιτροπή και να υποβάλλεται έκθεση. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνική βοήθεια και χρηματοδοτική στήριξη και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να εφαρμοστεί ο παρών κανονισμός. Οι ΜΜΕ οι εγκατεστημένες στην Ένωση που εισάγουν ορυκτά και μέταλλα και οι οποίες θεσπίζουν συστήματα δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να επωφελούνται από οικονομική στήριξη μέσω του προγράμματος COSME της Επιτροπής.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Εταιρείες εγκατεστημένες στην Ένωση που δραστηριοποιούνται στα μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, οι οποίες θεσπίζουν οικειοθελώς έναν μηχανισμό υπεύθυνης προμήθειας ορυκτών και μετάλλων θα πρέπει να πιστοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω σήματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια προκειμένου να ορίσει τα κριτήρια για τη χορήγηση της πιστοποίησης και, προς τούτο, μπορεί να διαβουλευτεί με τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ. Οι όροι για τη χορήγηση της «Ευρωπαϊκής πιστοποίησης ευθύνης» θα πρέπει να είναι τόσο αυστηροί όσο εκείνοι που απαιτούνται από το σύστημα πιστοποίησης του ΟΟΣΑ. Οι εταιρείες που επωφελούνται από την «Ευρωπαϊκή πιστοποίηση ευθύνης» ενθαρρύνονται να αναφέρουν το γεγονός αυτό στον ιστότοπό τους και να το συμπεριλαμβάνουν στις πληροφορίες που παρέχουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι ένα σημαντικό σημείο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, αφού, τυπικά, είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η δέουσα επιμέλεια, με τη συγκέντρωση, την κοινοποίηση και την επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των ορυκτών και την αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody). Μετά από αυτό το στάδιο της μεταβολής συχνά θεωρείται ανέφικτη η ανίχνευση της προέλευσης των ορυκτών. Ο ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού θα μπορούσε επομένως να παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις εταιρείες των επόμενων σταδίων μεταποίησης όσον αφορά τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού.
(13)  Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι ένα σημαντικό σημείο στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, αφού, τυπικά, είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η δέουσα επιμέλεια, με τη συγκέντρωση, την κοινοποίηση και την επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των ορυκτών και την αλυσίδα επιτήρησης (chain of custody). Μετά από αυτό το στάδιο της μεταβολής συχνά θεωρείται ανέφικτη η ανίχνευση της προέλευσης των ορυκτών. Το ίδιο ισχύει για ανακυκλωμένα μέταλλα, τα οποία έχουν υποστεί ακόμα περισσότερα βήματα της διαδικασίας μετασχηματισμού. Ο ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού θα μπορούσε επομένως να παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στις εταιρείες των επόμενων σταδίων μεταποίησης όσον αφορά τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, οι ανάντη επιχειρήσεις όπως τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού θα πρέπει να υποβάλλονται σε ανεξάρτητο έλεγχο των πρακτικών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, μεταξύ άλλων με στόχο να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού που επεξεργάζονται και εισάγουν τα ορυκτά και τα συμπυκνώματά τους θα πρέπει να υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ενωσιακό σύστημα της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)  Όλα τα ορυκτά και μέταλλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού εκ μέρους των εισαγωγέων είναι απαραίτητη.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Για να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για διετή μεταβατική περίοδο που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να συγκροτήσει ένα σύστημα ελέγχου από τρίτους και θα αφήσει περιθώριο στους υπεύθυνους εισαγωγείς να εξοικειωθούν με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)
(15β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει σε τακτά διαστήματα τη χρηματοδοτική στήριξη και τις πολιτικές της δεσμεύσεις προς περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου όπου εξορύσσεται κασσίτερος, ταντάλιο, βολφράμιο και χρυσός, ιδίως στην Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των πολιτικών, καθώς και να παρέχονται κίνητρα και να ενισχύεται ο σεβασμός της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και, πρωτίστως, της δεοντολογικής εξόρυξης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνέπειες του συστήματος. Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του και, εν συνεχεία, ανά εξαετία, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση της υπεύθυνης λήψης ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου. Η έκθεση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να συνοδεύεται και από ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να περιέχουν υποχρεωτικά μέτρα.
(16)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις συνέπειες του συστήματος. Δύο έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, εν συνεχεία, ανά τριετία, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, καθώς και τον αντίκτυπο της πρακτικής εφαρμογής του συστήματος όσον αφορά την προώθηση της υπεύθυνης λήψης ορυκτών εντός του πεδίου εφαρμογής από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή μπορεί, ενδεχομένως, να συνοδεύεται και από ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να περιέχουν περαιτέρω υποχρεωτικά μέτρα.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Στην κοινή τους ανακοίνωση της 5ης Μαρτίου 2014, η Επιτροπή και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας δεσμεύτηκαν για την εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων που οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια παράλληλα με τον παρόντα κανονισμό, με σκοπό όχι μόνο την επίτευξη υψηλού επιπέδου συμμετοχής των εταιρειών στο ενωσιακό σύστημα που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, αλλά και τη διασφάλιση μιας παγκόσμιας, συνεκτικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προώθηση της υπεύθυνης προμήθειας από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ένα ενωσιακό σύστημα αυτοπιστοποίησης για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα μεταλλεύματα τους, καθώς και με χρυσό. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές εφοδιασμού των εισαγωγέων, των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου.
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ένα ενωσιακό σύστημα πιστοποίησης για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και δυνάμεων ασφαλείας12 στο εμπόριο με κασσίτερο, βολφράμιο και ταντάλιο, τα μεταλλεύματα τους, καθώς και με χρυσό. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει διαφάνεια και ασφάλεια σε ό, τι αφορά τις πρακτικές εφοδιασμού των εισαγωγέων, των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου.
__________________
__________________
12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας», όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας», όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου: Δεύτερη έκδοση, OECD Publishing (OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς της Ένωσης που επιλέγουν να αυτοπιστοποιούνται ως υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων που περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, βολφράμιο, ταντάλιο και χρυσό, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.
2.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για όλους τους εισαγωγείς της Ένωσης που προμηθεύονται ορυκτά και μέταλλα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα σε σχέση με τις πρακτικές προμηθειών των εισαγωγέων όταν προμηθεύονται από περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου, για την ελαχιστοποίηση ή την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων και των καταχρήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιορίζοντας τις ευκαιρίες των ενόπλων ομάδων και των δυνάμεων ασφαλείας, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, να προβαίνουν σε εμπορική εκμετάλλευση των εν λόγω ορυκτών και μετάλλων.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα μέταλλα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι ανακυκλωμένα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογίες 76, 97, 117 και 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Για να αποφεύγονται ακούσιες στρεβλώσεις στην αγορά, στον παρόντα κανονισμό πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ των ρόλων των ανάντη και κατάντη επιχειρήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού. Η άσκηση της δέουσας επιμέλειας πρέπει να προσαρμοστεί στις δραστηριότητες της επιχείρησης, στο μέγεθος και στη θέση της στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Τροπολογίες 77, 98, 118 και 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα βιομηχανικά προγράμματα και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, ενδέχεται να παρέχει πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές για τις υποχρεώσεις που πρέπει να καθοριστούν από τις επιχειρήσεις, ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού και να διασφαλίσει ότι το σύστημα πιστοποίησης συνιστά προσαρμόσιμη και ευέλικτη διαδικασία λαμβανομένης υπόψη της θέσης των ΜΜΕ.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 δ (νέα)
2δ.  Οι κατάντη επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού τους σε ορυκτά και μέταλλα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται σε υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές που αφορούν τη δέουσα επιμέλεια για την υπεύθυνη προμήθεια.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  «ανακυκλωμένα μέταλλα»: τα ανακτημένα τελικά προϊόντα ή προϊόντα μετά την κατανάλωση ή τα άχρηστα μεταποιημένα μέταλλα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής προϊόντων. Τα ανακυκλωμένα μέταλλα περιλαμβάνουν πλεονάζοντα, παρωχημένα, ελαττωματικά και παλαιά (σκραπ) μεταλλικά υλικά τα οποία περιέχουν εξευγενισμένα ή κατεργασμένα μέταλλα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση στην παραγωγή κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και/ή χρυσού. Τα μερικώς μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα ορυκτά ή τα υποπροϊόντα από άλλο μετάλλευμα δεν αποτελούν ανακυκλωμένα μέταλλα·
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ε
ε)  «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου»: περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, οι ευάλωτες περιοχές που διανύουν μια μεταπολεμική περίοδο, καθώς και οι περιοχές με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη διακυβέρνηση και ασφάλεια, όπως αποσαθρωμένα κράτη, με εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
ε)  «περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου»: περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, με παρουσία εκτεταμένης βίας, κατάρρευση των μη στρατιωτικών υποδομών, ευάλωτες περιοχές που διανύουν μια μεταπολεμική περίοδο, καθώς και περιοχές με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη διακυβέρνηση και ασφάλεια, όπως αποσαθρωμένα κράτη, που χαρακτηρίζονται από εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται βάσει του διεθνούς δικαίου,
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ
ζ)  «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή μέταλλα στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/9213 του Συμβουλίου·
ζ)  «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο κάνει δήλωση για την διοχέτευση σε ελεύθερη κυκλοφορία ορυκτών και μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, για λογαριασμό του ή το πρόσωπο για το λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται παρόμοια δήλωση. Ο αντιπρόσωπος που πραγματοποιεί τη δήλωση ενώ ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλου προσώπου ή ο αντιπρόσωπος που ενεργεί εξ ονόματός και για λογαριασμό άλλου προσώπου θεωρούνται επίσης εισαγωγείς κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού.
__________________
13Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο η
η)  «υπεύθυνος εισαγωγέας»: κάθε εισαγωγέας που επιλέγει να αυτοπιστοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
Διαγράφεται
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο θ
θ)  «αυτοπιστοποίηση»: πράξη με την οποία δηλώνει κανείς την τήρηση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα συστήματα διαχείρισης, τη διαχείριση κινδύνων, τους ελέγχους από τρίτα μέρη και την κοινοποίηση, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
Διαγράφεται
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιζ α (νέο)
ιζα)  «βιομηχανικό σχήμα»: ένας συνδυασμός εθελοντικών διαδικασιών, εργαλείων και μηχανισμών δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, που έχει καταρτισθεί και βρίσκεται υπό την εποπτεία των σχετικών κλαδικών συνδέσμων και περιλαμβάνει αξιολογήσεις συμμόρφωσης από τρίτους·
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιζ β (νέο)
ιζβ)  «Ένοπλες ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας»: ομάδες όπως αναφέρονται στο παράρτημα II των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο α
α)  υιοθετεί και κοινοποιεί σαφώς στους προμηθευτές και το κοινό τις πολιτικές του για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών και μετάλλων που ενδεχομένως να προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου,
α)  υιοθετεί και κοινοποιεί σαφώς και συστηματικά στους προμηθευτές και το κοινό τις πολιτικές του για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών και μετάλλων που ενδεχομένως να προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου,
Τροπολογίες 85, 126 και 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Όταν κάποια επιχείρηση μπορεί να συμπεράνει με εύλογο τρόπο ότι οι πόροι προέρχονται από ανακυκλωμένες πηγές ή σκραπ, τότε, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την εμπορική εμπιστευτικότητα και τους προβληματισμούς που αφορούν την ανταγωνιστικότητα:
α)  αποκαλύπτει δημόσια το συμπέρασμά της και
β)  περιγράφει με λογικές λεπτομέρειες τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που έλαβε για να οδηγηθεί σε αυτό το συμπέρασμα.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 α (νέο)
Οι πιστοποιημένοι υπεύθυνοι εισαγωγείς επεξεργασμένων και εξευγενισμένων μετάλλων θα πρέπει να εξαιρούνται από τη διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων από τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1α του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι όλα τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού τους είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)
Άρθρο 7α
Κατάλογος υπεύθυνων εισαγωγέων
1.  Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση στην οποία παραθέτει τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των υπεύθυνων εισαγωγέων ορυκτών και μετάλλων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
2.  Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα Iα και σύμφωνα με την συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.
3.  Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως και δημοσιεύει, μεταξύ άλλων στο Διαδίκτυο, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Η Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τους εισαγωγείς που, σε περίπτωση ανεπαρκούς διορθωτικής ενέργειας εκ μέρους των υπεύθυνων εισαγωγέων, δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 β (νέο)
Άρθρο 7β
Υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού
1.  Μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού εγκατεστημένες στην Ένωση, που επεξεργάζονται και εισάγουν τα ορυκτά και τα συμπυκνώματά τους υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ενωσιακό σύστημα για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού ή ένα σύστημα δέουσας επιμέλειας που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο από την Επιτροπή.
2.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δέουσα επιμέλεια από τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω υποχρεώσεων, οι αρχές ενημερώνουν το μεταλλουργείο ή την εγκατάσταση εξευγενισμού και τους ζητούν να λάβουν διορθωτικά μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό δέουσας επιμέλειας. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παράβασης, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επιβάλλουν κυρώσεις για παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κυρώσεις παύουν μόλις το μεταλλουργείο ή η εγκατάσταση εξευγενισμού συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση παραθέτοντας τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού ορυκτών στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
1.  Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη με τις εκθέσεις τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιοποιεί απόφαση παραθέτοντας τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα υπεύθυνα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού που πορίζονται ορυκτά — τουλάχιστον εν μέρει — από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου.
2.  Η Επιτροπή εντοπίζει στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα υπεύθυνα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού που πορίζονται ορυκτά — τουλάχιστον εν μέρει — από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου. Ο εν λόγω κατάλογος καταρτίζεται λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων ισοδύναμων βιομηχανικών, κυβερνητικών ή άλλων προγραμμάτων δέουσας επιμέλειας που καλύπτουν τα ορυκτά και τα μέταλλα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα II και την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2. Κατόπιν διαβουλεύεται με τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ.
3.  Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα στο παράρτημα II και την συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Κατόπιν διαβουλεύεται με τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Η Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3, ή τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς.
4.  Η Επιτροπή επικαιροποιεί εγκαίρως και δημοσιεύει, μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Η Επιτροπή διαγράφει από τον κατάλογο τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3, ή τις επωνυμίες των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση να δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, κατάλογο των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, και την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει τον κατάλογο σε τακτική βάση.
2.  Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση να δημοσιεύσει, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, κατάλογο των αρμόδιων αρχών χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, και σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει τον κατάλογο σε τακτική βάση.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν ότι οι αυτοπιστοποιημένοι υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος κανονισμού.
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, και 7 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται όταν μια αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά με τη συμμόρφωση ενός υπεύθυνου εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό.
2.  Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που βασίζεται στους κινδύνους. Επιπλέον, έλεγχοι θα διεξάγονται όταν μια αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά με τη συμμόρφωση ενός υπεύθυνου εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)
Άρθρο 12α
Για τη δημιουργία σαφήνειας και βεβαιότητας, καθώς και συνέπειας μεταξύ των οικονομικών φορέων, και δη των ΜΜΕ, η Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τον ΟΟΣΑ, εκπονεί μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές με τη μορφή εγχειριδίου για εταιρείες, στο οποίο θα εξηγείται ο καλύτερος τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων για τους τομείς που ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Το εγχειρίδιο αυτό θα βασίζεται στον ορισμό των περιοχών συγκρούσεων και των περιοχών υψηλού κινδύνου που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού και θα λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ σε αυτό τον τομέα.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.
Διαγράφεται
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)
Άρθρο 15α
Συνοδευτικά μέτρα
1.  Ενδεχομένως, η Επιτροπή θα υποβάλει εντός της μεταβατικής περιόδου νομοθετική πρόταση που θα καθορίζει συνοδευτικά μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου: προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση» (JOIN(2014)0008).
Συνοδευτικά μέτρα που διασφαλίζουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τον υπεύθυνο εφοδιασμό προβλέπουν:
α)  την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις προκειμένου να προμηθεύονται υπεύθυνα από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω τεχνικής και άλλης βοήθειας και καθοδήγησης σε φορείς, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της θέσης τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·
β)  συνεχή πολιτικό διάλογο με τις τρίτες χώρες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δημιουργίας ενός σήματος εναρμόνισης των εθνικών και περιφερειακών συστημάτων πιστοποίησης και της συνεργασίας με τις «δημόσιες-ιδιωτικές» πρωτοβουλίες·
γ)  συνέχιση της στοχευμένης αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες, με επίκεντρο κυρίως τις ενισχύσεις για την εμπορία ορυκτών που δεν προκαλεί συγκρούσεις και την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών επιχειρήσεων για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
δ)  στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη προκειμένου να εφαρμόσουν πρόσθετες πρωτοβουλίες στον τομέα της πληροφόρησης των καταναλωτών και της επισήμανσης καθώς και άλλα κίνητρα σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και τις ρήτρες επίδοσης των συμβάσεων εφοδιασμού που υπογράφηκαν από τις αρχές τους, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με τα συνοδευτικά μέτρα που εφαρμόζονται δυνάμει της παραγράφου 1, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητά τους.
______________________
Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 α (νέο)
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από ...*
______________________
* Δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Στήλη γ α (νέα)
Στήλη Γα: Τύπος ορυκτού

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0141/2015).


Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης
PDF 419kWORD 87k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης (C(2015)00383 - 2015/2542(DEA))
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής (C(2015)00383),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, και ιδίως τα άρθρα 4, 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 22(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS), περιορίζει, μεταξύ άλλων, τη χρήση καδμίου σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (βλ. κατάλογο των ουσιών στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας RoHS)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας RoHS εισάγει εξαιρέσεις από την απαγόρευση που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 1·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 39 προβλέπεται εξαίρεση για το «Κάδμιο σε II-VI LED μετατροπής χρώματος (< 10 μg Cd ανά mm2 φωτοεκπέμπουσας επιφάνειας) προς χρήση σε συστήματα στερεάς κατάστασης για φωτισμό και απεικόνιση», η οποία λήγει την 1η Ιουλίου 2014·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 5 προβλέπει την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την προσθήκη και την διαγραφή εξαιρέσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανέφερε ότι έλαβε αίτηση τον Δεκέμβριο του 2012 για ανανέωση της εξαίρεσης 39 και τον Μάιο του 2013 σχετική αίτηση για στενότερη, πιο ειδική εξαίρεση για το κάδμιο στις κβαντικές κουκίδες στις οθόνες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), οι εξαιρέσεις προστίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ, υπό τον όρο ότι η προσθήκη αυτή δεν αποδυναμώνει την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας που παρέχεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η εξάλειψη ή υποκατάστασή τους με αλλαγές στο σχεδιασμό ή με υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση υλικών ή ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ είναι επιστημονικώς ή τεχνικώς ανέφικτη· δεν διασφαλίζεται η αξιοπιστία των υποκαταστάτων· ή οι συνολικές αρνητικές επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ενδέχεται να είναι σημαντικότερες από τα συνολικά οφέλη για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής επεκτείνει την απαλλαγή 39 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, επαναδιατυπώνοντάς την ως εξαίρεση 39(α), και εισάγει νέα πιο ειδική εξαίρεση 39(β), σχετικά με το «Κάδμιο στην επαναφορά ημιαγωγών νανοκρυστάλλων κβαντικών κουκίδων με βάση το κάδμιο για χρήση σε εφαρμογές οθόνης φωτισμού (<0,2 μg Cd ανά mm2 περιοχή της οθόνης)», με ημερομηνία λήξης την 30η Ιουνίου 2018·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της απαλλαγής 39 και η νέα εξαίρεση 39(β) αφορούν αμφότερες τις κβαντικές κουκίδες καδμίου, μολονότι, ειδική αναφορά σε κβαντικές κουκίδες υπάρχει μόνο στην εξαίρεση 39(β)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της εξαίρεσης 39 αφορά δύο διαφορετικές εφαρμογές των κβαντικών κουκίδων καδμίου: η μία αφορά τη χρήση σε συστήματα στερεάς κατάστασης για φωτισμό (εφεξής «φωτισμός»), ενώ η άλλη αφορά τα συστήματα απεικόνισης

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα εξαίρεση 39(β) αφορά μόνο τις απεικονίσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναφέρει ρητά ότι τα LED φωτισμού κβαντικής κουκίδας (με και χωρίς κάδμιο), δεν είναι ακόμη διαθέσιμα και παραδέχεται ότι, επομένως, οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεν μπορούν να αποδειχθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρέτεινε, ωστόσο, τη γενική εξαίρεση για τις εφαρμογές φωτισμού με κβαντικές κουκίδες καδμίου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, ώστε να μπορέσει ο κλάδος του φωτισμού να υποβάλει αίτηση για ειδική εξαίρεση, καθόσον οι εν λόγω εφαρμογές είναι ήδη στη φάση της προ-παραγωγής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι που αξιολόγησαν τις αιτήσεις εκ μέρους της Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπουν τη συναγωγή συμπεράσματος ότι η εξαίρεση για τον φωτισμό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί προς το παρόν και, ως εκ τούτου, τοποθετήθηκαν ρητά εναντίον της εξαίρεσης(2)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπίσημες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν από την Επιτροπή στις 12 Μαΐου 2015, δεν μεταβάλλουν την κατάσταση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει απόδειξη της διαθεσιμότητας των εν λόγω προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και δεν υπάρχει αξιολόγηση των ιδιοτήτων τους κατά τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση απουσίας οποιωνδήποτε σχετικών προϊόντων φωτισμού, ο αιτών δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) πληρούνται για τη χρήση των κβαντικών κουκίδων καδμίου στον φωτισμό· κατά συνέπεια, είναι αδικαιολόγητο να χορηγήσει παράταση της εξαίρεσης για τον φωτισμό·

ΙΕ.  εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξαίρεση μπορεί να είναι σημαντική για το μέλλον, αλλά μπορεί να χορηγείται μόνο με βάση σωστή εκτίμηση, η οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της, η Επιτροπή χορήγησε επιπλέον νέα ειδική απαλλαγή για τις κβαντικές κουκίδες καδμίου σε οθόνες, με το επιχείρημα ότι χρησιμοποιούντο ήδη σε οθόνες απεικόνισης, ότι αυτό θα έχει θετική συνολική επίδραση λόγω της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που έχουν, και ότι δεν ήταν ακόμη τεχνικά διαθέσιμες οι κβαντικές κουκίδες χωρίς κάδμιο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι που αξιολόγησαν τις αιτήσεις εξ ονόματος της Επιτροπής, συνέστησαν τον Απρίλιο του 2014, τη χορήγηση ειδικής εξαίρεσης για τις κβαντικές κουκίδες καδμίου στις οθόνες, για μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που εφαρμόζεται (μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, δηλαδή – ένα έτος μικρότερη από την περίοδο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή), υπό το πρίσμα του ότι οι αιτήσεις που επιφέρουν μείωση των ποσοτήτων καδμίου, καθώς και υποκατάστατα χωρίς κάδμιο, βρίσκονται στα τελικά στάδια της έρευνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με άλλα λόγια, η σύσταση αυτή βασιζόταν στην απουσία οθονών απεικόνισης χωρίς κβαντικές κουκίδες καδμίου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι έκτοτε υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στην αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κλάδο της τηλεόρασης διέθεσε στην αγορά της Ένωσης ολόκληρη σειρά από νέα μοντέλα τηλεοράσεων με κβαντικές κουκίδες χωρίς κάδμιο, που διατίθεται σε μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης σε διάφορα κράτη μέλη (τουλάχιστον στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι πλέον δεν υπάρχουν στην ενωσιακή αγορά τηλεοράσεις με κβαντικές κουκίδες καδμίου και ότι είναι δύσκολο να βρεθεί λιανοπωλητής για τον έναν και μοναδικό φορητό υπολογιστή, η οθόνη του οποίου βασίζεται στην τεχνολογία κβαντικών κουκίδων καδμίου·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να αναμένεται ότι οι ιδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας από τη χρήση κβαντικών κουκίδων χωρίς κάδμιο είναι παρόμοιες με εκείνες του κβαντικών κουκίδων καδμίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες οικολογικής σήμανσης, κατά τη σύγκριση τηλεοράσεων του ιδίου μεγέθους, μια οθόνη τηλεόρασης με κβαντικές κουκίδες χωρίς κάδμιο έδειξε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με μοντέλο που βασιζόταν στις κβαντικές τελείες καδμίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του κλάδου, ο έλεγχος της απόδοσης χρώματος έναντι του σχετικού προτύπου έδειξε να είναι ίση, αν όχι ανώτερη για οθόνες με βάση κβαντικές τελείες χωρίς κάδμιο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κομβικό στοιχείο αιτιολόγησης που παρέχει η Επιτροπή για τη χορήγηση της νέας συγκεκριμένης εξαίρεσης είναι ότι «οι κβαντικές κουκίδες χωρίς κάδμιο δεν είναι ακόμη διαθέσιμες τεχνικά»·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολόγηση αυτή είναι προδήλως εσφαλμένη, καθώς όχι μόνο οι χωρίς κάδμιο κβαντικές κουκίδες είναι τεχνικά διαθέσιμες, αλλά υπάρχει ολόκληρη σειρά από τηλεοράσεις που βασίζονται σε αυτή την τεχνολογία και οι οποίες διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, ως προσφορά από γνωστές μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, η άτυπη ενημέρωση που διένειμε η Επιτροπή στις 12 Μαΐου 2015 δεν μετέβαλε την κατάσταση αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραδείγματα που παρατίθενται από την Επιτροπή για τα προϊόντα με οθόνες απεικόνισης με κβαντικές κουκίδες καδμίου είναι είτε διαθέσιμες αυτή τη στιγμή (τηλεόραση TCL 55''), ή είναι διαθέσιμες μόνο στις ΗΠΑ (φορητός υπολογιστής ASUS, τηλεοράσεις Sony), ή αφορούν μόνο τα προϊόντα που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά (Konka, Phillips, AOC)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η επέκταση της τρέχουσας εξαίρεσης 39 όσο και η εισαγωγή νέας εξαίρεσης 39(β) δεν εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικά σύντομες χρονικές περίοδοι λήξης δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη μη συμμόρφωση με τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 της οδηγίας RoHS, η υπάρχουσα εξαίρεση 39 εξακολουθεί να ισχύει μέχρις ότου η Επιτροπή αποφανθεί επί της αιτήσεως·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 της οδηγίας RoHS, αν η αίτηση ανανέωσης εξαίρεσης απορριφθεί ή αν ανακληθεί εξαίρεση, η εξαίρεση παύει να ισχύει το νωρίτερο 12 μήνες και το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης·

ΚΖ.  λαμβάνοντας, επομένως, υπόψη ότι η απόρριψη της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας δεν απαγορεύει τις κβαντικές κουκίδες καδμίου, αλλά ενεργοποιεί μόνο νέα αξιολόγηση· εκτιμώντας, ως εκ τούτου, ότι δεν υπάρχουν στρεβλώσεις της αγοράς, καθώς η ισχύουσα απαλλαγή παραμένει ενεργή μέχρι την ανάκλησή της, με μια πρόσθετη περίοδο χάριτος που χορηγείται στη συνέχεια·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν σημαντικές νέες εξελίξεις σε σχέση με την εμπορική διαθεσιμότητα των προϊόντων τεχνολογίας κβαντικών κουκίδων χωρίς κάδμιο οι οποίες απαιτούν νέα αξιολόγηση·

1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι η κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.  θεωρεί ότι η κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής δεν τηρεί τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/65/ΕΕ, για αμφότερες τις εξαιρέσεις 39(α) και 39(β) που εισάγονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2011/65/ΕΕ·

4.  θεωρεί, ειδικότερα, ότι η αιτιολόγηση της εξαίρεσης 39(β) βασίζεται σε μια ξεπερασμένη κατάσταση όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα της αντικατάστασης του καδμίου στις κβαντικές κουκίδες· ως εκ τούτου, ζητεί την ταχεία επαναξιολόγηση της υφιστάμενης εξαίρεσης 39 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2011/65/ΕΕ κατά τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), με σκοπό την ανάκληση της·

5.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία να λαμβάνει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment (p.89) - http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf


Αντίρρηση επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
PDF 383kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))
P8_TA(2015)0206B8-0440/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2015)00861),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007(1), και ιδίως τα άρθρα 177 παράγραφος 1 στοιχείο α), 223 παράγραφος 2 και 227 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης παρέχει διαφάνεια, αλλά και γνώση σχετικά με την ανάπτυξη της αγοράς, η οποία εξακολουθεί να είναι ασταθής και να αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό, ιδίως λόγω των εισαγωγών από τρίτες χώρες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές και για τις διαπραγματεύσεις διεθνών συμφωνιών, καθώς και για τις έρευνες αντιντάμπινγκ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Eurostat δεν παρέχει ακριβείς πληροφορίες επί του θέματος, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα για τους οικονομικούς φορείς, τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ να ενημερωθούν πλήρως σχετικά με την κατάσταση στην αγορά·

1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.


Άδεια μητρότητας
PDF 387kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την άδεια μητρότητας (2015/2655(RSP))
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8 και 294 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων(1) (οδηγία για την άδεια μητρότητας),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας (COM(2008)0637),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Οκτωβρίου 2010 ενόψει της έγκρισης της οδηγίας 2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας(2),

–  έχοντας υπόψη τις επανειλημμένες δηλώσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματός του της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας(4) και την προσεχή συμφωνία επί του ίδιου θέματος,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την άδεια μητρότητας (O-000049/2015 – B8-0119/2015 και O-000050/2015 – B8-0120/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Απριλίου 2015, μεταξύ άλλων σχετικά με το δικαίωμα της Επιτροπής να αποσύρει μια πρόταση (υπόθεση C‑409/13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών προϋποθέτει την απουσία κάθε μορφής διάκρισης, άμεσης ή έμμεσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μητρότητα, την πατρότητα και την ανάληψη οικογενειακών υποχρεώσεων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους, όπως την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75% και τη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που πλήττονται ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια έως το 2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού, ιδίως οι ηλικιωμένες γυναίκες, των οποίων οι συντάξεις είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερες κατά 39% από τις συντάξεις των ανδρών, και οι ανύπαντρες μητέρες, είναι περισσότερες από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες απασχολούνται πιο συχνά από τους άνδρες σε θέσεις μερικής απασχόλησης, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή προσωρινής απασχόλησης, και ότι η φτώχεια των γυναικών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επισφαλείς συνθήκες εργασίας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό γεννήσεων στην ΕΕ μειώνεται και ότι η εν λόγω τάση εντείνεται με την κρίση, δεδομένου ότι η ανεργία, οι επισφαλείς συνθήκες και η αβεβαιότητα για το μέλλον και την οικονομία οδηγούν τα ζευγάρια, και ιδίως τις νεότερες γυναίκες, στο να αναβάλουν την απόκτηση παιδιών, γεγονός που συμβάλλει περαιτέρω στην πανευρωπαϊκή τάση γήρανσης του πληθυσμού·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αφιερώνουν τρεις φορές περισσότερο χρόνο την εβδομάδα στις οικιακές εργασίες σε σύγκριση με τους άνδρες (μεταξύ άλλων στη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες και στην εκτέλεση οικιακών καθηκόντων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι υποεκτιμημένο, δεδομένου ότι πολλές γυναίκες δεν έχουν εγγραφεί ως άνεργες, ιδίως δε εκείνες που ασχολούνται αποκλειστικά με τις οικιακές εργασίες και τη φροντίδα των παιδιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιμερισμός των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι απαραίτητος για την επίτευξη της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ένα τέταρτο των κρατών μελών δεν προβλέπεται άδεια πατρότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ακόμη δεν έχει λάβει επίσημη θέση ως προς τη θέση του Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας για τη μητρότητα·

1.  εκφράζει τη λύπη του για το αδιέξοδο στο Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία για την άδεια μητρότητας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις·

2.  εκφράζει τη λύπη του για τη διοργανική αστάθεια που προκύπτει από την αδράνεια του Συμβουλίου, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση, ενώ οι συζητήσεις στο Συμβούλιο έχουν σταματήσει, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο ολόκληρη η νομοθετική διαδικασία·

3.  επαναλαμβάνει ότι προτίθεται να άρει το αδιέξοδο, και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τον ρόλο της, του «έντιμου διαμεσολαβητή», και να δραστηριοποιηθεί κατά τρόπο εποικοδομητικό με τους συννομοθέτες, με στόχο την προσέγγιση των θέσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και τον ρόλο που της ανατίθεται δυνάμει των Συνθηκών·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας μπορεί να αποσυρθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, και, εάν τελικά συμβεί αυτό, ζητεί νομοθετική πρωτοβουλία με στόχο την αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου ως άμεση εναλλακτική λύση, η οποία θα ξεκινήσει υπό την προεδρία του Λουξεμβούργου στο Συμβούλιο, προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια των εγκύων, των λεχώνων και των θηλαζουσών εργαζομένων, ώστε να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο αυτό οι δημογραφικές προκλήσεις και παράλληλα να περιοριστεί η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

5.  παρατηρεί ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Απριλίου 2015 σχετικά με το δικαίωμα της Επιτροπής να αποσύρει μια πρόταση (υπόθεση C-409/13), η οποία επιβεβαιώνει τους ειδικούς όρους που πρέπει να πληρούνται από την Επιτροπή, μεταξύ άλλων ότι τηρεί την υποχρέωσή της να δηλώνει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τους λόγους της απόσυρσης και ότι σέβεται τις αρχές της δοτής αρμοδιότητας, της θεσμικής ισορροπίας και της καλόπιστης συνεργασίας, όπως ορίζει η ΣΕΕ·

6.  επαναλαμβάνει ότι προτίθεται να καταρτίσει ξεχωριστό σχέδιο οδηγίας για τη θέσπιση άδειας πατρότητας μετ' αποδοχών ελάχιστης διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών και την προώθηση μέτρων, νομοθετικών και άλλων, που να παρέχουν τη δυνατότητα στους άνδρες, ιδίως δε στους πατέρες, να ασκούν το δικαίωμά τους στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

7.  αναμένει την τελική αξιολόγηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου για τη γονική άδεια και, ενόψει των διαθέσιμων ενδιάμεσων μελετών, ζητεί αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας, εφόσον δεν επιτυγχάνει τον στόχο του συνδυασμού ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ισορροπία μεταξύ αυτών και για τους δύο γονείς, ιδίως δε για τις γυναίκες, οι οποίες επηρεάζονται από τις ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά τους μισθούς, τις συντάξεις και τη φτώχεια·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 163.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0050.
(4) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.


Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
PDF 415kWORD 97k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με τον Κατάλογο Θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015/2684(RSP))
P8_TA(2015)0208B8-0460/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD) και τη θέση της σε ισχύ στην ΕΕ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες(1),

–  έχοντας υπόψη των Κώδικα Δεοντολογίας μεταξύ του Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τον τίτλο «Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD) από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (SWD(2014)0182),

–  έχοντας υπόψη τον Κατάλογο Θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» (COM(2010)0636),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(4),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2013,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 9, 10, 19 και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 15, 21, 23 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πολίτες με πλήρη δικαιώματα, τα άτομα με αναπηρίες έχουν ίσα δικαιώματα και δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 80 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάποια αναπηρία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ δείχνουν σταθερά ότι τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν διακρίσεις και εμπόδια όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους επί ίσοις όροις με τους άλλους πολίτες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες στην κοινωνία μας και ότι η ένταξή τους στην αγορά εργασίας συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κοινωνική και εργασιακή πολιτική·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης ενσωμάτωση και η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν υιοθετηθεί μια προσέγγιση της αναπηρίας που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης πολιτικής, εφαρμογής και παρακολούθησης, μεταξύ δε άλλων και εντός των θεσμικών οργάνων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεκτιμά δεόντως το στοιχείο αυτό στις μελλοντικές της προτάσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 21 από τα 28 κράτη μέλη εξακολουθούν να επιβάλλουν περιορισμούς όσον αφορά την πλήρη άσκηση της ικανότητας δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 προτάθηκε από την Επιτροπή μια οδηγία της ΕΕ κατά των διακρίσεων, η οποία όμως παραμένει μπλοκαρισμένη στο Συμβούλιο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της CRPD υπερβαίνουν κατά πολύ το θέμα των διακρίσεων δείχνοντας τον δρόμο για την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα άτομα με αναπηρίες σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, και αποβλέπουν επίσης στην παροχή της απαραίτητης προστασίας και αρωγής ώστε οι οικογένειες να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην πλήρη και ισότιμη εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κυρώσει επισήμως τη CRPD, η οποία έχει επίσης υπογραφεί και από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και έχει κυρωθεί από 25 εξ αυτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου λαμβάνει αναφορές που ασχολούνται με διακρίσεις λόγω αναπηρίας όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην αυτοαπασχόληση, στις δημόσιες υπηρεσίες και στην εκπαίδευση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές και οι δράσεις που σχεδιάζονται για λογαριασμό τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτή την έλλειψη ομοιογένειας και το γεγονός ότι ορισμένες ομάδες, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα που χρειάζονται πιο έντονη στήριξη, αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες και πολλαπλές μορφές διακριτικής μεταχείρισης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεκτιμήσει το γεγονός ότι οι διατάξεις της CRPD αποτελούν ελάχιστα πρότυπα που επιτρέπουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προχωρήσουν ακόμη πιο πέρα προκειμένου να προστατεύσουν τα άτομα με αναπηρίες και να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην εργασία, σε συνδυασμό με τη μη διάκριση στον χώρο εργασίας, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για μια αυτοκαθοριζόμενη και αυτόνομη ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ' όλα τα υπάρχοντα προγράμματα, τις πρωτοβουλίες και τις στρατηγικές σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό της απασχόλησης για άτομα ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών υπερβαίνει το 70 %, ενώ το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρίες είναι χαμηλότερο του 50 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών χωρίς αναπηρίες είναι 65 %, έναντι 44 % για τις γυναίκες με αναπηρίες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειβόμενη απασχόληση είναι ουσιώδης προκειμένου τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να διάγουν έναν αυτόνομο βίο και ότι, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αγωνιστούν για ευρύτερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην απασχόληση, ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία στην οποία ζουν, και ότι θα πρέπει να θέσουν ως πρωταρχικό όρο την παροχή μιας εκπαίδευσης άνευ αποκλεισμών για όλα τα παιδιά με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν μαθησιακές δυσκολίες, προκειμένου να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν ήδη από το δημοτικό σχολείο τις βασικές εκπαιδευτικές γνώσεις και να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάλληλο για τις μαθησιακές τους ικανότητες, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό υπόβαθρο που θα τα βοηθήσει να αναπτύξουν μια σταδιοδρομία ή να εξασφαλίσουν μια καλή εργασία, η οποία θα τους επιτρέπει να ζήσουν στη συνέχεια μια αυτόνομη ζωή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπηρία αποτελεί μια εξελισσόμενη έννοια, η οποία προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων με μειωμένες ικανότητες και εμπόδια λόγω συμπεριφοράς και περιβάλλοντος, που παρακωλύουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με άλλους και με την ίδια αξιοπρέπεια·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού περί του καθορισμού κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ίδια θέματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία και εφαρμογή άλλων ταμείων της ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη αυξάνεται η ζήτηση κοινωνικών υπηρεσιών λόγω των δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών, με αυξημένα ποσοστά ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανυπαρξίας ποιοτικών υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρίες, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρίες να ζουν με αυτονομία, χωρίς αποκλεισμούς και σε ισότιμοι βάση με τα υπόλοιπα άτομα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες θα πρέπει να εφαρμόζεται και να επιβάλλεται καλύτερα, προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης όλων των ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμμετέχει στο Πλαίσιο της ΕΕ για την προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση της εφαρμογής της CRPD, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 της CRPD·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υπέβαλαν στοιχεία στην Επιτροπή CRPD σε σχέση με τον Κατάλογο Θεμάτων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ως εστιακό σημείο δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 1 της CRPD, έχει ορισθεί να απαντήσει στον Κατάλογο Θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή CRPD·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπεί τους ευρωπαίους πολίτες και ότι, ως εκ τούτου, συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές των Παρισίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 της CRPD·

1.  διαβεβαιώνει την CRPD ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απαντήσει στις ερωτήσεις που του τίθενται άμεσα, ενώ παράλληλα ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις απόψεις του Κοινοβουλίου κατά τη διατύπωση των δικών της απαντήσεων προς την επιτροπή·

2.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα το Κοινοβούλιο να έχει περιορισμένες αρμοδιότητες όσον αφορά την παρακολούθηση της CRPD·

3.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε επίσημη διαβούλευση, όσον αφορά την απάντησή της στον Κατάλογο Θεμάτων, με όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, του Διαμεσολαβητή και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να προσκαλέσει να Πλαίσιο της ΕΕ να συμμετάσχει επισήμως στον Εποικοδομητικό Διάλογο·

5.  Υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πρόταση οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων αποσκοπεί στην προστασία των ατόμων με αναπηρίες κατά των διακρίσεων στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της υγειονομικής περίθαλψης και της αποκατάστασης, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στα αγαθά και στην παροχή υπηρεσιών, όπως η στέγαση, οι μεταφορές και η ασφάλιση· κρίνει λυπηρή την έλλειψη προόδου στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση αυτή και καλεί τα κράτη μέλη να ενεργοποιηθούν για την υιοθέτηση μιας κοινής θέσης χωρίς περαιτέρω αναβολή·

6.  σημειώνει ότι η έλλειψη ξεχωριστών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις συγκεκριμένες ομάδες αναπηρίας αποτελεί εμπόδιο στη χάραξη κατάλληλων πολιτικών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συγκεντρώνει και να διαδίδει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αναπηρία, με ανάλυση κατά ηλικία και φύλο, με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρίες σε ολόκληρη την ΕΕ σε σημαντικούς τομείς της καθημερινής ζωής και όχι μόνο στον τομέα της απασχόλησης·

7.  σημειώνει ότι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υπέβαλαν στοιχεία στην Επιτροπή CRPD σε σχέση με τον Κατάλογο Θεμάτων· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω έναν διαρθρωμένο διάλογο και να συμβουλευτεί και να συνεργασθεί με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, μεταξύ δε άλλων κατά τη διατύπωση της απάντησης προς την Επιτροπή CRPD για τον Κατάλογο Θεμάτων, καθώς και κατά την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα·

8.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν αμελλητί τη CRPD·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια φιλόδοξη πρόταση για μία Ευρωπαϊκή Πράξη περί Προσβασιμότητας, με την πλήρη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες σε ολόκληρο τον νομοθετικό κύκλο, και τονίζει ότι είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει αυτή η πρόταση ένα πλήρες φάσμα πεδίων πολιτικής που αφορούν την προσβασιμότητα όλων των πολιτών της ΕΕ στα αγαθά και τις υπηρεσίες, την ενδυνάμωση της αυτόνομης διαβίωσης και την πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και τη θέσπιση ενός διαρκούς, αποτελεσματικού και ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης και επιβολής·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD), ειδικότερα δε να άρουν κάθε περιορισμό στο δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι των ατόμων αυτών·

11.  ζητεί από το Συμβούλιο να επισπεύσει τις εργασίες του όσον αφορά την πρόταση οδηγίας για τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες οργάνων του δημοσίου τομέα, με στόχο να επιτευχθεί μια κοινή θέση και να υπάρξει πρόοδος προς την κατεύθυνση της έγκρισης αυτής της νομοθεσίας, αυξάνοντας έτσι την προσβασιμότητα σε έγγραφα, βίντεο και ιστοσελίδες και προσφέροντας εναλλακτικές μορφές και μέσα επικοινωνίας·

12.  συνιστά τη χρησιμοποίηση κονδυλίων της ΕΕ για την προώθηση της δυνατότητας πρόσβασης και ηλεκτρονικής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες, την προώθηση της μετάβασης από τη θεσμική μέριμνα σε μια μέριμνα βασιζόμενη στην κοινότητα, την ανάπτυξη ποιοτικών κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών και την επένδυση στην οικοδόμηση ικανοτήτων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες·

13.  σημειώνει τις απαντήσεις και τις δράσεις του ως προς τον Κατάλογο Θεμάτων, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε σχέση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της αξιολόγησης της CRPD:

   α. συγκρότησε μια ομάδα εργασίας για τον συντονισμό μεταξύ των επιτροπών, αποτελούμενη από μέλη από καθεμιά εκ των αρμοδίων επιτροπών, η οποία οργάνωσε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης ανοικτές για το προσωπικό και τους βουλευτές του ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης μαθημάτων νοηματικής γλώσσας στο πλαίσιο της επαγγελματικής επιμόρφωσης·
   β. επεσήμανε την ανάγκη προσβασιμότητας σε σχέση με την καθολική υπηρεσία και τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 στο ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011(6) και στη δήλωσή του της 17ης Νοεμβρίου 2011(7), που υπήρξε ορόσημο στην ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα·
   γ. ο αριθμός των βουλευτών του ΕΚ με αναπηρίες αυξήθηκε σημαντικά μετά τις εκλογές του 2014·
   δ. δεσμεύεται να συνεργασθεί ενεργά με τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση μιας πραγματιστικής λύσης όσον αφορά την προσχώρηση στη Συνθήκη του Μαρακές·
   ε. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να ταξιδεύουν αυτόνομα, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων μεταφορών·
   στ. καλεί την Επιτροπή να δώσει την απαιτούμενη εξήγηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλίσει στην υφιστάμενη και τη μελλοντική νομοθεσία ότι θα κατοχυρωθούν για τα άτομα με αναπηρίες οι ίσες ευκαιρίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες και την αγορά εργασίας, καθώς και τα ίδια δικαιώματα και οι ίδιες υποχρεώσεις στην πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση όπως αυτά που έχουν οι υπήκοοι του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται η κάλυψή τους, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, έτσι ώστε όλα τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να απολαύσουν το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία, το οποίο έχουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ·
   ζ. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε σχέση με τη νομοθεσία της ΕΕ συνάδει πλήρως με τη CRPD, εις τρόπον ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα·

14.  τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης πολιτικής συνεργασίας εντός του Πλαισίου της ΕΕ, περιλαμβανομένης της διάθεσης των αναγκαίων χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων που να διασφαλίζουν ότι το πλαίσιο αυτό μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην προαναφερθείσα απόφαση του Συμβουλίου, και ζητεί από όσους συμμετέχουν στο Πλαίσιο της ΕΕ να διαθέσουν τους πόρους που έχουν ζητηθεί για την αποστολή αυτή·

15.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία των βουλευτών του ΕΚ να ζητήσουν την εκπόνηση κοινής έκθεσης σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Αναφορών, σε απάντηση προς τις συστάσεις της Επιτροπής CRPD·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35.
(2) EE C 340 της 15.12.2010, σ. 11.
(3) CRPD/C/EU/Q/1.
(4) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.
(5) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(6) ΕΕ C 33 E της 5.2.2013, σ. 1.
(7) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 165.


Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα
PDF 408kWORD 80k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την επιδημία Xylella fastidiosa που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (2015/2652(RSP))
P8_TA(2015)0209RC-B8-0451/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας(1),

–  έχοντας υπόψη τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) σχετικά με τους κινδύνους που θέτει η Xylella fastidiosa για την υγεία των φυτών στο έδαφος της ΕΕ, της 26ης Νοεμβρίου 2013 και της 6ης Ιανουαρίου 2015, όπου επισημαίνονται και αξιολογούνται οι υφιστάμενες επιλογές για τον περιορισμό του κινδύνου,

–  έχοντας υπόψη τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2014, της 23ης Ιουλίου 2014 και της 28ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του βακτηρίου Xylella fastidiosa,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την επείγουσα κατάσταση λόγω του βακτηρίου Xylella fastidiosa που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βακτήριο Xylella fastidiosa συνιστά εξαιρετικά επικίνδυνη, άμεση απειλή για την παραγωγή ορισμένων καλλιεργειών στη νότια Ευρώπη, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ελαιόδεντρα, οι αμυγδαλιές και οι ροδακινιές, καθώς και καλλωπιστικά φυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανάλογα με τον τύπο του, το βακτήριο αυτό αποτελεί δυνητική απειλή για τα αμπέλια, τα εσπεριδοειδή και άλλες καλλιέργειες και ότι ενδέχεται να προκαλέσει πρωτοφανείς και καταστροφικές απώλειες, που θα έχουν δραματικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στέλεχος που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα στην περιφέρεια της Απουλίας είναι διαφορετικό από τα απομονωθέντα στελέχη που ευθύνονται για την ασθένεια σε αμπέλια ή εσπεριδοειδή σε άλλα μέρη του κόσμου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βακτήριο ήδη προκαλεί σοβαρές καταστροφές στους ελαιώνες στην περιφέρεια της Απουλίας, στη νότια Ιταλία, απειλώντας δυνητικά και άλλες καλλιέργειες και περιφέρειες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελαιοπαραγωγή είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της γεωργίας της Απουλίας, ανερχόμενη στο 11,6% (ή 522 εκατομμύρια EUR) της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής της περιοχής και στο 30% της αξίας της ιταλικής ελαιοπαραγωγής, το 2013·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία της Xylella fastidiosa έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις όχι μόνο στους ελαιοπαραγωγούς, αλλά και σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών ελαιοτριβείων, στον τουρισμό και στις δραστηριότητες εμπορίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη κοινοποίηση για την επιδημία Xylella fastidiosa προήλθε από τις ιταλικές αρχές, στις 21 Οκτωβρίου 2013, όταν μολύνθηκε ανησυχητικά μεγάλος αριθμός δέντρων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο του 2014, επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει δραματική επιδείνωση της κατάστασης και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω εξάπλωσης του βακτηρίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται προς το παρόν καμία θεραπεία για τα νοσούντα φυτά στους χώρους παραγωγής και ότι τα προσβεβλημένα φυτά τείνουν να παραμένουν μολυσμένα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους ή ξηραίνονται σε μικρό χρονικό διάστημα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός διαφόρων φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φέρουν τη νόσο, συμπεριλαμβανομένων ασυμπτωματικών άγριων φυτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA επισημαίνει ότι, δεδομένης της δυσκολίας που ενέχει η αναχαίτιση της εξάπλωσης του βακτηρίου Xylella fastidiosa αφού μολύνει μια περιοχή παραγωγής, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προληπτική δράση με επίκεντρο τις εισαγωγές και τη συγκράτηση της επιδημίας, παράλληλα με την ενίσχυση της ανταλλαγής των αποτελεσμάτων της έρευνας·

1.  σημειώνει ότι οι εκτελεστικές αποφάσεις τις οποίες έλαβε η Επιτροπή πριν από τον Απρίλιο του 2015 εστίαζαν κυρίως σε εσωτερικές δράσεις για την καταπολέμηση της επιδημίας και δεν περιλάμβαναν αυστηρά μέτρα για την πρόληψη της εισόδου της νόσου στην ΕΕ από τρίτες χώρες·

2.  καλεί την Επιτροπή να λάβει στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση της Xylella fastidiosa προκειμένου να αποτραπεί η εισαγωγή μολυσμένου υλικού στην ΕΕ· επικροτεί την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2015 για τη διακοπή των εισαγωγών μολυσμένων καφεόδεντρων από την Κόστα Ρίκα και την Ονδούρα και τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές φυτών από πληγείσες περιοχές σε άλλες τρίτες χώρες· ζητεί την εφαρμογή σκληρότερων μέτρων, αν χρειαστεί, στα οποία θα περιλαμβάνεται η άδεια για εισαγωγές μόνο από τόπους παραγωγής απαλλαγμένους από παράσιτα·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι πολύ συχνά η Επιτροπή δεν αντιδρά αρκετά γρήγορα ώστε να προλάβει την είσοδο στην ΕΕ φυτικών ασθενειών από τρίτες χώρες· προτρέπει την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να εντοπίσει την πηγή της μόλυνσης και να επανεξετάσει το επίσημο σύστημα φυτοϋγειονομικού ελέγχου στην ΕΕ, προκειμένου να προστατεύσει και να διαφυλάξει το έδαφός μας·

4.  παροτρύνει την Επιτροπή, ιδίως ενόψει του επικείμενου θέρους, να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης της Xylella fastidiosa στην ΕΕ, συγκεκριμένα εστιάζοντας στις καλλιέργειες που απειλούνται περισσότερο, χωρίς να αμελεί άλλες καλλιέργειες οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να πληγούν σοβαρά από την ασθένεια, και τονίζει εν προκειμένω τη σημασία των διατάξεων του άρθρου 9 της εκτελεστικής απόφασης του 2015·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποζημιώσουν τους παραγωγούς για τα μέτρα εκρίζωσης και για την εισοδηματική απώλεια – η οποία συνεπάγεται απώλειες όχι μόνο σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής, αλλά και πολιτιστικής κληρονομιάς, ιστορίας και δραστηριοτήτων συναφών με τον τουρισμό·

6.  ζητεί από την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές να χρησιμοποιήσουν όλα τα υπάρχοντα κονδύλια και μέσα για να συνδράμουν στην οικονομική ανάκαμψη των περιοχών που έχουν πληγεί· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει κίνητρα που θα ωθήσουν τους παραγωγούς να εφαρμόσουν μέτρα πρόληψης·

7.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι διατίθενται επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για την εφαρμογή των συναφών στρατηγικών, περιλαμβανομένης οικονομικής βοήθειας προς τους γεωργούς προκειμένου να εφαρμόσουν ενδεδειγμένες γεωργικές πρακτικές για τη διαχείριση της Xylella fastidiosa και των φορέων της· προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει χωρίς καθυστέρηση την εντατικοποίηση των προσπαθειών στον τομέα της έρευνας, μεταξύ άλλων με την αυξημένη διεθνή δικτύωση και με τη διάθεση κονδυλίων σε ερευνητικά ιδρύματα, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιστημονικές γνώσεις για την Xylella fastidiosa και να εντοπισθεί με βεβαιότητα η σχέση που συνδέει το παθογόνο, τα συμπτώματα και την εκδήλωση της νόσου·

8.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται η διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών σε δυνητικά μολυσμένες περιοχές της ΕΕ προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν όσοι ασχολούνται όχι μόνο με τον γεωργικό τομέα, αλλά και με τον τομέα των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων λιανικής πώλησης καλλωπιστικών φυτών, των επαγγελματιών κηπουρών και των πελατών τους·

9.  θεωρεί ότι, ιδίως ενόψει του επικείμενου θέρους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώσουν τους ταξιδιώτες για τους κινδύνους που ενέχει η εισαγωγή μολυσμένων φυτών στην ΕΕ από χώρες που έχουν πληγεί από το βακτήριο Xylella fastidiosa·

10.  ζητεί να διατεθούν περισσότερα μέσα για να διασφαλιστεί ο εντοπισμός επιβλαβών οργανισμών στα σημεία εισόδου της ΕΕ· παροτρύνει ακόμη τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις τακτικές επιθεωρήσεις με στόχο την πρόληψη της εξάπλωσης της Xylella fastidiosa εκτός των οριοθετημένων περιοχών·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια ανοιχτή τράπεζα δεδομένων, με κατάλογο των ιδρυμάτων και των αρμόδιων αρχών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, περιλαμβανομένων βέλτιστων πρακτικών, καθώς και για την ταχεία προειδοποίηση των αρμόδιων αρχών και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργαστεί, σε πλαίσιο διαφάνειας, γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου της νόσου, με σαφείς πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκειά τους και με βάση την υφιστάμενη εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές, κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο υποστήριξης από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες στα κράτη μέλη·

13.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε χρόνο, ή ανά πάσα στιγμή υπάρξει κάποια εξέλιξη της κατάστασης, έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απειλή που συνιστούν για τη γεωργική παραγωγή η Xylella fastidiosa και άλλοι οργανισμοί·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου