Indeks 
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 20. svibnja 2015. - Strasbourg
Neulaganje prigovora na delegirani akt: potpora ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
 Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji s Južnom Afrikom (Protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji) ***
 Sprečavanje upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***II
 Informacije koje su priložene prijenosu financijskih sredstava ***II
 Stečajni postupak ***II
 Sustav Unije za samocertificiranje uvoznika određenih minerala i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja ***I
 Prigovor na delegirani akt: izuzeće za kadmij u aplikacijama za osvjetljenje i osvjetljenje zaslona
 Prigovor na delegirani akt: Dozvola za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla
 Rodiljni dopust
 Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom
 Epidemija bakterije Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina

Neulaganje prigovora na delegirani akt: potpora ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
PDF 329kWORD 66k
Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 27. travnja 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2015)02802),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 3. veljače 2015. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 6. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005(1),a posebno njezin članak 58. stavak 7. i članak 83. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir preporuku odluke Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir činjenicu da nisu uloženi prigovori u roku propisanom člankom 105. stavkom 6. trećom i četvrtom alinejom Poslovnika, koji rok istekao 19. svibnja 2015.,

A.  budući da se člankom 19. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 predviđa revizija višegodišnjeg financijskog okvira u slučaju donošenja programa nakon 1. siječnja 2014. u okviru zajedničkog upravljanja za, između ostalog, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj kako bi se dodijeljena sredstva neiskorištena u 2014., a koja su veća od odgovarajućih gornjih granica rashoda, prenijela na sljedeće godine;

B.  budući da programi ruralnog razvoja Bugarske, Češke Republike, Irske, Grčke, Španjolske, Hrvatske, Cipra, Luksemburga, Mađarske, Malte, Rumunjske i Švedske te određeni regionalni programi Belgije, Njemačke, Francuske i Ujedinjene Kraljevine nisu bili spremni za usvajanje do kraja 2014.;

C.  budući da je Uredba (EU, Euratom) br. 1311/2013 na odgovarajući način izmijenjena Uredbom Vijeća (EU, Euratom) br. 2015/623, čime se za Europski poljoprivredni fond odgovarajuća dodijeljena sredstva koja nisu iskorištena u 2014. prenose u gornje granice rashoda za 2015. i 2016.;

D.  budući da bi se stoga Prilog I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 u kojemu se prikazuje raspodjela potpore Unije za ruralni razvoj od 2014. do 2020. trebao izmijeniti na odgovarajući način;

E.  budući da je delegirana uredba od ključne važnosti za neometano i pravovremeno donošenje programa ruralnog razvoja i budući da je primjereno da stupi na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 487.


Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji s Južnom Afrikom (Protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji) ***
PDF 246kWORD 62k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Dodatnog protokola uz Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Južne Afrike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))
P8_TA(2015)0200A8-0146/2015

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (07657/2015),

–  uzimajući u obzir nacrt Dodatnog protokola uz Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Južne Afrike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji (13175/2014),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 217. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8‑0103/2015),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za razvoj (A8-0146/2015),

1.  daje suglasnost za sklapanje protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Južne Afrike.


Sprečavanje upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***II
PDF 316kWORD 63k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05933/4/2015 – C8‑0109/2015),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 17. svibnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 23. svibnja 2013.(2),

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(3) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0045),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0153/2015),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 166, 12.6.2013., str. 2.
(2) SL C 271, 19.9.2013., str. 31.
(3) Usvojeni tekstovi od 11.3.2014., P7_TA(2014)0191.


Informacije koje su priložene prijenosu financijskih sredstava ***II
PDF 315kWORD 63k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o informacijama koje su priložene prijenosu financijskih sredstava i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))
P8_TA(2015)0202A8-0154/2015

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05932/2/2015 – C8‑0108/2015),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 17. svibnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 23. svibnja 2013.(2),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju(3) o prijedlogu Komisije upućenom Parlamentu i Vijeću (COM(2013)0044),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0154/2015),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 166, 12.6.2013., str. 2.
(2) SL C 271, 19.9.2013., str. 31.
(3) Usvojeni tekstovi od 11.3.2014., P7_TA(2014)0190.


Stečajni postupak ***II
PDF 311kWORD 61k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stečajnom postupku (preinaka) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))
P8_TA(2015)0203A8-0155/2015

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (16636/5/2014 – C8‑0090/2015 ),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 22. svibnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(2) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0744),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za pravna pitanja (A8-0155/2015),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 271, 19.9.2013., str. 55.
(2) Usvojeni tekstovi od 5.2.2014., P7_TA(2014)0093.


Sustav Unije za samocertificiranje uvoznika određenih minerala i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja ***I
PDF 544kWORD 220k
Amandmani koje je usvojio Europski parlament od 20. svibnja 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju sustava Unije za samocertificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)   Prirodni mineralni resursi u sukobima pogođenim i visokorizičnim područjima unatoč svojem velikom razvojnom potencijalu mogu biti uzrokom spora u kojemu prihod ostvaren od njih raspiruje izbijanje ili nastavljanje nasilnog sukoba, potkopavajući nastojanja država na putu razvoja, dobrog upravljanja i vladavine prava. Na tim je područjima razbijanje poveznica između sukoba i nezakonitog iskorištavanja minerala od ključnog značaja za mir i stabilnost.
(1)   Prirodni mineralni resursi u sukobima pogođenim i visokorizičnim područjima unatoč svojem velikom razvojnom potencijalu mogu biti uzrokom spora u kojemu prihod ostvaren od njih raspiruje izbijanje ili nastavljanje nasilnog sukoba, potkopavajući nastojanja na putu razvoja, dobrog upravljanja i vladavine prava. Na tim je područjima razbijanje poveznica između sukoba i nezakonitog iskorištavanja minerala ključan element u jamčenju mira, razvoja i stabilnosti.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)  Kršenja ljudskih prava učestala su u ekstraktivnoj industriji te mogu obuhvaćati dječji rad, seksualno nasilje, prisilni nestanak, prisilno preseljavanje i uništavanje mjesta od ritualne i kulturne važnosti.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)   Problem se odnosi na regije bogate resursima u kojima su izazov želje da na najmanju mjeru svedu financiranje naoružanih skupina i sigurnosnih snaga preuzele vlade i međunarodne organizacije zajedno s poslovnim subjektima i organizacijama civilnog društva.
(2)   Problem se odnosi na područja bogata resursima u kojima su izazov želje da se spriječi financiranje naoružanih skupina i sigurnosnih snaga preuzele vlade i međunarodne organizacije zajedno s poslovnim subjektima i organizacijama civilnog društva, uključujući ženske organizacije koje prednjače u skretanju pozornosti na uvjete u kojima se ljudi iskorištavaju, a koje su nametnule te skupine, kao i na silovanje i nasilje koje se upotrebljava za kontroliranje lokalnog stanovništva.
(Izmjena iz koje proizlazi zamjena riječi 'regije' riječju 'područja' primjenjuje se na cijeli tekst.)
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  Ova Uredba jedan je od načina iskorjenjivanja financiranja naoružanih skupina kontroliranjem trgovine mineralima iz regija u sukobima; to ne mijenja činjenicu da bi se djelovanja vanjske politike i razvoja Unije trebala fokusirati na borbu protiv lokalne korupcije i propusnosti granica te na obučavanje lokalnog stanovništva i njihovih predstavnika kako bi pokazali kršenja.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)   Europski je parlament 7. listopada 2010. donio Rezoluciju kojom se Uniju poziva da donese zakone slične američkom zakonu o „konfliktnim mineralima” zvanom odjeljak 1502. Zakona o Dodd-Frankovoj reformi Wall Streeta i zaštiti potrošača, a Komisija je u svojim komunikacijama iz 2011. i 2012. najavila svoju namjeru da istraži načine za poboljšanje transparentnosti duž lanca opskrbe, uključujući aspekte povezane s dužnom pažnjom. U potonjoj Komunikaciji i u skladu s obvezom preuzetom na Vijeću ministara OECD-a u svibnju 2011. Komisija se zalagala da se snažnije podupru i koriste Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji, čak i izvan članstva OECD-a.
(7)   U svojim rezolucijama od 7. listopada 2010., 8. ožujka 2011., 5. srpnja 2011. i 26. veljače 2014. Europski parlament pozvao je Uniju da donese zakone slične američkom zakonu o „konfliktnim mineralima” poznatom kao odjeljak 1502. Zakona o Dodd-Frankovoj reformi Wall Streeta i zaštiti potrošača, a Komisija je u svojim komunikacijama iz 2011. i 2012. najavila svoju namjeru da istraži načine za poboljšanje transparentnosti duž lanca opskrbe, uključujući aspekte povezane s dužnom pažnjom. U potonjoj Komunikaciji i u skladu s obvezom preuzetom na Vijeću ministara OECD-a u svibnju 2011. Komisija se zalagala da se snažnije podupru i koriste Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji, čak i izvan članstva OECD-a.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)   Građani Unije i čimbenici civilnog društva izgradili su svijest o tome da trgovačka društava posluju pod nadležnošću Unije, a da nisu odgovorna za svoje potencijalne poveznice s nezakonitim vađenjem i trgovinom mineralima iz regija u sukobima. Posljedica je da se na temelju tih minerala, koji su potencijalno prisutni u potrošačkim proizvodima, potrošači povezuju sa sukobima izvan Unije. U tu su svrhu građani zatražili, posebno kroz peticije, da se Europskom parlamentu i Vijeću predlože zakoni prema kojima će se trgovačka društva smatrati odgovornima u skladu sa Smjernicama kako su utvrdili UN i OECD.
(8)   Građani Unije i čimbenici civilnog društva izgradili su svijest o tome da trgovačka društava posluju pod nadležnošću Unije, a da nisu odgovorna za svoje potencijalne poveznice s nezakonitim vađenjem i trgovinom mineralima iz regija u sukobima. Posljedica je da se na temelju tih minerala, koji su potencijalno prisutni u potrošačkim proizvodima, potrošači povezuju sa sukobima izvan Unije. Kao takvi, potrošači su neizravno povezani sa sukobima koji ozbiljno utječu na ljudska prava, posebno na prava žena s obzirom na to da se naoružane skupine često koriste masovnim silovanjem kao namjernom strategijom zastrašivanja i kontroliranja lokalnog stanovništva radi zaštićivanja svojih interesa. U tu su svrhu građani zatražili, posebno kroz peticije, da se Europskom parlamentu i Vijeću predlože zakoni prema kojima će se trgovačka društva smatrati odgovornima u skladu sa Smjernicama kako su utvrdili UN i OECD.
Amandmani 71, 91 i 112
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)  Uredba odražava potrebu za dužnom pažnjom duž cijelog lanca opskrbe, od mjesta nabave do konačnog proizvoda, zahtijevajući od svih poduzeća koja obuhvaćene resurse, pa i proizvode koji sadrže te resurse, prva stavljaju na tržište. Unije da primjenjuju dužnu pažnju u lancu opskrbe te javno izvješćuju o tome. U skladu s prirodom dužne pažnje, pojedinačne obveze koje se na nju odnose sadržane u ovoj Uredbi odražavaju postupnu i fleksibilnu prirodu postupaka dužne pažnje te potrebu za nametanjem obveza koje su prilagođene specifičnim okolnostima u kojima se poduzeće nalazi. Obveze bi trebale biti prilagođene veličini, utjecaju i položaju poduzeća u opskrbnom lancu.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11a)  Direktivom 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a od trgovačkih društava s više od 500 zaposlenika traži se da objavljuju informacije o nizu politika, uključujući politike o ljudskim pravima, borbi protiv korupcije i dužnoj pažnji u lancu opskrbe. Tom Direktivom predviđeno je da Komisija izradi smjernice kako bi se olakšalo objavljivanje tih informacija. Komisija bi trebala razmotriti uključivanje pokazatelja uspješnosti u vezi s odgovornim nabavljanjem minerala i metala.
__________________
1a Direktiva 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa (SL L 330, 15.11.2014., str. 1).
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.b (nova)
(11b)  Mnogi postojeći sustavi dužne pažnje u lancu opskrbe mogli bi doprinijeti postizanju ciljeva ove Uredbe. Već postoje poslovni planovi usmjereni na razbijanje veze između sukoba i nabavljanja kositra, tantala, volframa i zlata. Ti se planovi koriste revizijama koje obavljaju nezavisne treće strane kako bi certificirale talionice i rafinerije koje imaju sustave koji osiguravaju samo odgovorno nabavljanje minerala. Ti bi se poslovni planovi mogli priznati u okviru sustava Unije. Međutim, potrebno je pojasniti kriterije i postupke za priznavanje takvih planova kao jednakovrijednih uvjetima ove Uredbe kako bi se omogućilo poštovanje visokih standarda i izbjegla dvostruka revizija.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Trgovačka društva u Uniji izrazila su tijekom javnog savjetovanja interes za odgovorno nabavljanje minerala te su izvijestila o svojim trenutačnim poslovnim planovima koji su smišljeni tako da slijede njihove ciljeve društveno odgovornih poduzeća, zahtjeve potrošača ili sigurnost njihove robe. Međutim, trgovačka društva u Uniji izvijestila su i o nebrojenim teškoćama u ostvarenju postupka dužne pažnje u lancu opskrbe zbog toga što su svjetski opskrbni lanci dugački i složeni te uključuju velik broj gospodarskih subjekata koji su često nedovoljno osviješteni ili etički nekorektni. Troškove odgovornog nabavljanja minerala i utjecaj koji ono može imati na konkurentnost posebno SMP-ova trebala bi pratiti Komisija.
(12)  Trgovačka društva u Uniji izrazila su tijekom javnog savjetovanja interes za odgovorno nabavljanje minerala te su izvijestila o svojim trenutačnim poslovnim planovima koji su smišljeni tako da slijede njihove ciljeve društveno odgovornih poduzeća, zahtjeve potrošača ili sigurnost njihove robe. Međutim, trgovačka društva u Uniji izvijestila su i o nebrojenim teškoćama i izazovima u praksi u ostvarenju postupka dužne pažnje u lancu opskrbe zbog toga što su svjetski opskrbni lanci dugački i složeni te uključuju velik broj gospodarskih subjekata koji su često nedovoljno osviješteni ili etički nekorektni. Troškove odgovornog nabavljanja minerala, revizija koje provode treće strane te njihove administrativne posljedice i utjecaj koji mogu imati na konkurentnost posebno MSP-ova trebala bi pozorno pratiti Komisija i o njima izvješćivati. Komisija bi mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima trebala pružiti tehničku i financijsku pomoć te omogućiti razmjenu informacija radi provedbe ove Uredbe. Mala i srednja poduzeća s poslovnim nastanom u EU-u koja uvoze minerale i metale te uvode sustave dužne pažnje trebala bi primiti financijsku potporu u okviru programa Komisije COSME.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12a)  Trgovačka društva s poslovnim nastanom u Uniji koja posluju s kraja lanca opskrbe a koja dobrovoljno uvedu mehanizma odgovorne opskrbe mineralima trebala bi certificirati nadležna tijela država članica posredstvom oznake. Komisija bi se trebala oslanjati na Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji kad je riječ o postavljanju kriterija za dodjelu certifikacija i u tu se svrhu mogu konzultirati s Tajništvom OECD-a. Uvjeti za dodjeljivanje „Europskog certifikata odgovornosti” trebali bi biti strogi koliko i uvjeti koje nameće sustav certificiranja OECD-a. Trgovačka društva koja budu nositelji „Europskog certifikata odgovornosti” potiču se da tu činjenicu naznačuju na svojim internetskim stranicama i da je uvrste među informacije koje daju europskim potrošačima.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Talionice i rafinerije važna su točka u globalnim lancima opskrbe mineralima s obzirom na to da su oni obično zadnja faza u kojoj se dužna pažnja može djelotvorno zajamčiti prikupljanjem, otkrivanjem i provjerom informacija o podrijetlu minerala i lanca nadzora (sljedivost dokumentacije). Nakon ove transformacijske faze često se smatra neizvedivim ući u trag izvornim mineralima. Stoga bi Unijin popis odgovornih talionica i rafinerija mogao trgovačkim društvima s kraja poslovnog lanca pružiti transparentnost i sigurnost u pogledu dužne pažnje u opskrbnom lancu.
(13)  Talionice i rafinerije važna su točka u globalnim lancima opskrbe mineralima s obzirom na to da su oni obično zadnja faza u kojoj se dužna pažnja može djelotvorno zajamčiti prikupljanjem, otkrivanjem i provjerom informacija o podrijetlu minerala i lanca nadzora (sljedivost dokumentacije). Nakon ove transformacijske faze često se smatra neizvedivim ući u trag izvornim mineralima. To se odnosi i na reciklirane metale koji su podvrgnuti dodatnim koracima u transformacijskom procesu. Stoga bi Unijin popis odgovornih talionica i rafinerija mogao trgovačkim društvima s kraja poslovnog lanca pružiti transparentnost i sigurnost u pogledu dužne pažnje u opskrbnom lancu. U skladu sa Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji neovisne treće strane trebale bi provesti revizije praksi postupanja s dužnom pažnjom u lancu opskrbe koje primjenjuju poduzeća s početka lanca poput talionica i rafinerija, također s ciljem uvrštenja na popis odgovornih talionica i rafinerija.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13a)  Talionice i rafinerije koje obrađuju i uvoze minerale i njihove koncentrate trebale bi imati obvezu primjene sustava Unije za postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.b (nova)
(13b)  Upotreba svih minerala i metala koji su obuhvaćeni ovom Uredbom trebala bi odgovarati zahtjevima ove Uredbe. Pridržavanje odredbi ove Uredbe neizostavno je za uvoznike.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15a)  Kako bi se zajamčila učinkovita provedba ove Uredbe, trebalo bi predvidjeti dvogodišnje prijelazno razdoblje kako bi Komisija mogla uspostaviti sustav revizije trećih strana i kako bi se odgovorni uvoznici mogli upoznati sa svojim obvezama na temelju ove Uredbe.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.b (nova)
(15b)  Komisija bi trebala redovito preispitivati svoju financijsku pomoć i političke obveze u odnosu na sukobom pogođena i visokorizična područja u kojima se iskapaju kositar, tantal, volfram i zlato, posebno u regiji Velikih jezera, kako bi osigurala usklađenost politika te potaknula i ojačala poštovanje dobrog upravljanja, vladavine prava i, ponajprije, etičkoga rudarenja.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Komisija bi trebala redovno izvješćivati Vijeće i Europski parlament o učincima plana. Najkasnije tri godine nakon što ova Uredba stupi na snagu i svakih šest godina nakon toga Komisija bi trebala preispitati funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe, uključujući u pogledu promicanja i odgovornog nabavljanja njome obuhvaćenih minerala iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja. Ta izvješća mogu prema potrebi biti popraćena zakonodavnim prijedlozima, koji mogu uključivati obvezujuće mjere,
(16)  Komisija bi trebala redovno izvješćivati Europski parlament i Vijeće o učincima plana. Dvije godine od datuma početka primjene ove Uredbe i svake tri godine nakon toga Komisija bi trebala preispitati funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe te posljednji učinak postojećeg programa na terenu u pogledu promicanja odgovornog nabavljanja njome obuhvaćenih minerala iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja te o tome izvješćivati Europski parlament i Vijeće. Ta izvješća mogu prema potrebi biti popraćena zakonodavnim prijedlozima, koji mogu uključivati daljnje obvezujuće mjere,
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16a)  U zajedničkoj komunikaciji od 5. ožujka 2014. Komisija i Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku obvezale su se da će provesti prateće mjere koje vode do integriranog pristupa EU-a odgovornom nabavljanju, paralelno s ovom Uredbom, ne samo s ciljem postizanja visoke razine sudjelovanja trgovačkih društava u sustavu Unije predviđenim ovom Uredbom, nego i osiguravanjem globalnog, usklađenog i sveobuhvatnog pristupa kojim se promiče odgovorno nabavljanje iz sukobom pogođenih područja.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
1.  Ovom se Uredbom uspostavlja sustav Unije za samocertificiranje postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe kako bi se naoružanim skupinama i sigurnosnim snagama12 ograničile mogućnosti za trgovinu kositrom, tantalom i volframom, njihovim rudama i zlatom. Namijenjena je osiguranju transparentnosti i sigurnosti postupka dobavljanja uvoznika, talionica i rafinerija koji nabavljaju iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja.
1.  Ovom se Uredbom uspostavlja sustav Unije za certificiranje postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe kako bi se naoružanim skupinama i sigurnosnim snagama12 ograničile mogućnosti za trgovinu kositrom, tantalom i volframom, njihovim rudama i zlatom Namijenjena je osiguranju transparentnosti i sigurnosti postupka dobavljanja uvoznika, talionica i rafinerija koji nabavljaju iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja.
__________________
__________________
12„Naoružane skupine i sigurnosne snage” kako su definirane Prilogom II. ,Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji prema odgovornim lancima opskrbe iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: Drugo izdanje, Izdavaštvo OECD-a (OECD (2013.)). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12„Naoružane skupine i sigurnosne snage” kako su definirane Prilogom II. ,Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji prema odgovornim lancima opskrbe iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: Drugo izdanje, Izdavaštvo OECD-a (OECD (2013.)). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Amandman 154
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.
2.  Uredbom se utvrđuje obveza dužne pažnje za uvoznike u Uniji koji se odluče samocertificirati kao odgovorni uvoznici minerala ili metala koji sadržavaju kositar, tantal, volfram i zlato ili se od njih sastoje, kako je utvrđeno Prilogom I.
2.  Uredbom se utvrđuje obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za sve uvoznike u Uniji koji nabavljaju minerale i metale obuhvaćene ovom Uredbom u skladu sa Smjernicama OECD-a. Smjernice su osmišljene kako bi se zajamčila transparentnosti i sljedivosti opskrbnih postupaka uvoznika kada se sirovine nabavljaju iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja kako bi se smanjili ili spriječili nasilni sukobi i kršenja ljudskih prava ograničavanjem mogućnosti naoružanih skupina i sigurnosnih snaga, kako su definirane u Prilogu II. Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji, da trguju tim mineralima i metalima.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)
2a.  Metali za koje se može razumno pretpostaviti da su reciklirani isključuju se iz područja primjene ove Uredbe.
Amandman 76, 97, 117 i 135
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.b (novi)
2b.  Kako bi se izbjegli neželjeni poremećaji na tržištu, ovom se Uredbom razlikuju uloge poduzeća s početka i poduzeća s kraja lanca opskrbe. Postupanje s dužnom pažnjom treba se prilagoditi djelatnostima pojedinačnog poduzeća, njegovoj veličini i njegovu položaju u lancu opskrbe.
Amandman 77, 98, 118 i 136
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.c (novi)
2c.  Komisija, na temelju poslovnih planova i u skladu sa Smjernicama OECD-a, može utvrditi dodatne smjernice o obvezama koje poduzeća moraju poštovati, ovisno o njihovu položaju u lancu opskrbe, kako bi se u sustav uvrstio fleksibilan postupak kojim se uzima u obzir položaj malih i srednjih poduzeća.
Amandman 155
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.d (novi)
2d.  Poduzeća na kraju lanca opskrbe moraju u okviru ove Uredbe i u skladu sa Smjernicama OECD-a poduzeti sve razumne mjere kako bi prepoznala i riješila rizike u svom lancu opskrbe mineralima i metalima koji su obuhvaćeni ovom Uredbom. U tom smislu imaju obvezu izvješćivati o svojoj praksi dužne pažnje pri odgovornoj opskrbi.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka ba (nova)
(ba)  „reciklirani metali” znači proizvodi vraćeni od krajnjeg korisnika ili nakon potrošnje ili otpad obrađenih metala koji nastaje tijekom proizvodnje proizvoda; „reciklirani metali” uključuju suvišni, zastarjeli, neispravni i otpadni metalni materijal koji sadrži rafinirane ili obrađene metale koji su primjereni za recikliranje u proizvodnji kositra, tantala, volframa i/ili zlata; djelomično obrađeni i neobrađeni minerali ili minerali koji su nusproizvod druge rude nisu reciklirani metali;
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka e
(e)   „sukobima pogođena i visokorizična područja” znači područja u stanju oružanog sukoba te područja sa slabim upravljanjem, slabom sigurnošću ili bez njih, kao u propalim državama s raširenim i sustavnim kršenjima međunarodnog prava uključujući povrede ljudskih prava;
(e)   „sukobima pogođena i visokorizična područja” znači područja u stanju oružanog sukoba, uz prisutnost raširenoga nasilja, sloma civilne infrastrukture, područja sa slabim upravljanjem, slabom sigurnošću ili bez njih, kao u propalim državama koje su obilježene raširenim i sustavnim kršenjima ljudskih prava, kako je određeno međunarodnim zakonom;
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka g
(g)   „uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja prijavljuje minerale ili metale iz područja primjene ove Uredbe za stavljanje u slobodni promet u smislu članka 79. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2193/199213;
(g)   „uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja podnosi prijavu za stavljanje u slobodni promet minerala i metala iz područja primjene ove Uredbe u svoje ime ili osoba za čiji se račun takva prijava podnosi; zastupnik koji podnosi prijavu, a djeluje u ime i za račun druge osobe, ili zastupnik koji djeluje u svoje vlastito ime i za račun druge osobe jednako se smatraju uvoznicima za potrebe ove Uredbe;
__________________
13 Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str.1.).
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka h
(h)  „odgovorni uvoznik” znači svaki uvoznik koji se odluči samocertificirati u skladu s pravilima uspostavljenim ovom Uredbom;
Briše se.
Amandman 138
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka i
(i)  „samocertificiranje” znači nečiji čin davanja izjave o vlastitom pridržavanju obveze koja se odnosi na sustave upravljanja, upravljanje rizikom, revizije koje provodi treća strana i objavljivanje podataka kako je uspostavljeno ovo Uredbom;
Briše se.
(ovaj se amandman odnosi na cijeli tekst ako on već nije izmijenjen drugim amandmanima)
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka qa (nova)
(qa)  „poslovni plan” znači kombinacija dobrovoljnih postupaka, alata i mehanizama dužne pažnje u lancu opskrbe koju su razvile ili je nadziru odgovarajuća industrijska udruženja, uključujući ocjenjivanja sukladnosti koja provode treće strane;
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka qb (nova)
(qb)  „naoružane skupine i sigurnosne snage” znači skupine iz Priloga II. Smjernica OECD-a o dužnoj pažnji;
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 4. – točka a
(a)  donosi svoju politiku u pogledu lanca opskrbe mineralima i metalima koji potencijalno potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih zemalja i o njoj jasno izvješćuje dobavljače i javnost,
(a)  donosi svoju politiku u pogledu lanca opskrbe mineralima i metalima koji potencijalno potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih zemalja i o njoj jasno i sustavno izvješćuje dobavljače i javnost;
Amandmani 85, 126 i 145
Prijedlog uredbe
Članak 3. – točka ga (nova)
Poduzeće koje može razumno zaključiti da su obuhvaćeni proizvodi dobiveni samo iz recikliranih materijala ili ostataka tih materijala, uz dužan obzir prema povjerljivim poslovnim podacima i brigu za konkurentnost:
(a)  javno obznanjuje svoju odluku; te
(b)  razumno detaljno opisuje mjere dužne pažnje koje je proveo u svrhu donošenja te odluke.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Certificirani odgovorni uvoznici taljenih i rafiniranih metala izuzimaju se iz provođenja neovisnih revizija koje provode treće strane u skladu s člankom 3. stavkom 1.a ove Uredbe pod uvjetom da dostave materijalne dokaze da su talionice i rafinerije u njihovom lancu opskrbe usklađene s odredbama ove Uredbe.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 7.a (novi)
Članak 7.a
Popis odgovornih uvoznika
1.  Na temelju podataka koje su u svojim izvješćima dostavile države članice, kako je navedeno u članku 15., Komisija donosi i objavljuje javnosti odluku s popisom naziva i adresa odgovornih uvoznika minerala i metala u okviru ove Uredbe.
2.  Komisija donosi taj popis koristeći se predloškom iz Priloga I.a i u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 13. stavka 2.
3.  Komisija redovno i pravovremeno ažurira i objavljuje, uključujući na internetu, podatke na popisu. Komisija s popisa uklanja imena onih uvoznika koje, u slučaju da odgovorni uvoznici poduzmu nedostatne korektivne mjere, države članice više ne smatraju odgovornim uvoznicima u skladu s člankom 14. stavkom 3.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 7.b (novi)
Članak 7.b
Obveze dužne pažnje za talionice i rafinerije
1.  Talionice i rafinerije s poslovnim nastanom u Uniji koje obrađuju i uvoze minerale i njihove koncentrate imaju obvezu primjenjivanja sustava Unije za dužnu pažnju u lancu opskrbe ili sustava za dužnu pažnju koji je Komisija priznala kao jednakovrijedan.
2.  Nadležna tijela država članica jamče da talionice i rafinerije propisno primjenjuju europski mehanizam dužne pažnje. Ako te obveze nisu ispunjene, nadležna tijela o tome obavješćuju talionicu ili rafineriju i traže od njih da provedu korektivne mjere kako bi se uskladile s europskim mehanizmom dužne pažnje. Ako kršenje obveza potraje, nadležna tijela država članica poduzimaju sankcije zbog nepridržavanja ove Uredbe. Te sankcije prestaju čim se talionica ili rafinerija usklade s odredbama ove Uredbe.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
1.   Na temelju podataka koje su u svojim izvješćima dostavile države članice kako je navedeno u članku 15. Komisija donosi i objavljuje javnosti odluku s popisom naziva i adresa odgovornih talionica i rafinerija minerala u okviru ove Uredbe.
1.   Na temelju podataka koje su u svojim izvješćima dostavile države članice kako je navedeno u članku 15. Komisija donosi i objavljuje javnosti odluku s popisom naziva i adresa odgovornih talionica i rafinerija.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.  Komisija na popisu iz stavka 1. identificira one odgovorne talionice i rafinerije koje barem djelomično nabavljaju minerale iz područja pogođenih sukobima i visokorizičnih područja.
2.  Komisija na popisu iz stavka 1. identificira one odgovorne talionice i rafinerije koje barem djelomično nabavljaju minerale iz područja pogođenih sukobima i visokorizičnih područja. Taj se popis sastavlja uzimajući u obzir postojeće jednakovrijedne poslovne planove, vladine ili druge programe povezane s dužnom pažnjom koji obuhvaćaju minerale i metale iz područja primjene ove Uredbe.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3.
3.   Komisija donosi taj popis u skladu s predloškom iz Priloga II. i regulatornim postupkom iz članka 13. stavka 2. Savjetuje se i s tajništvom OECD-a.
3.   Komisija donosi taj popis koristeći se predloškom iz Priloga II. i u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 13. stavka 2. Savjetuje se i s tajništvom OECD-a.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4.
4.   Komisija redovno i pravovremeno ažurira podatke na popisu. Komisija s popisa uklanja nazive talionica i rafinerija koje države članice više ne smatraju odgovornim uvoznicima u skladu s člankom 14. stavkom 3. ili nazive talionica i rafinerija u lancu opskrbe uvoznika koje se više ne priznaje kao odgovorne.
4.   Komisija redovno i pravovremeno ažurira i objavljuje, što uključuje i objavu na internetu, podatke na popisu. Komisija s popisa uklanja nazive talionica i rafinerija koje države članice više ne smatraju odgovornim uvoznicima u skladu s člankom 14. stavkom 3. ili nazive talionica i rafinerija u lancu opskrbe uvoznika koje se više ne priznaje kao odgovorne.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.
2.   Komisija donosi odluku o objavi, uključujući na internetu, popisa nadležnih tijela u skladu s predloškom iz Priloga III. i regulatornim postupkom iz članka 13. stavka 2.. Komisija redovito ažurira popis.
2.   Komisija donosi odluku o objavi, uključujući objavu na internetu, popisa nadležnih tijela koristeći se predloškom iz Priloga III. i u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 13. stavka 2. Komisija redovito ažurira popis.
Amandman 151
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.
1.  Nadležna tijela država članica provode odgovarajuće naknadne provjere kako bi se osiguralo postupaju li samocertificirani odgovorni uvoznici minerala i metala u okviru područja primjene ove Uredbe u skladu s obvezama iz članaka 4., 5., 6. i 7.
1.  Nadležna tijela država članica provode odgovarajuće naknadne provjere kako bi se osiguralo postupaju li odgovorni uvoznici minerala i metala u okviru područja primjene ove Uredbe u skladu s obvezama iz članaka 4., 5., 6. i 7.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.
2.  Provjere navedene u stavku 1. provode se uz pristup koji se temelji na riziku. Osim toga, provjere se mogu provoditi kad nadležno tijelo raspolaže bitnim informacijama te na temelju opravdanih zabrinutosti trećih strana, u pogledu usklađenosti odgovornog uvoznika s ovom Uredbom.
2.  Provjere navedene u stavku 1. provode se uz pristup koji se temelji na riziku. Osim toga, provjere se provode kad nadležno tijelo raspolaže bitnim informacijama te na temelju opravdane zabrinutosti trećih strana, u pogledu usklađenosti odgovornog uvoznika s ovom Uredbom.
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 12.a (novi)
Članak 12.a
Kako bi se uspostavila jasnoća i sigurnost među gospodarskim subjektima, posebno među malim i srednjim poduzećima, Komisija, uz konzultiranje s Europskom službom za vanjsko djelovanje i OECD-om, priprema neobvezujuće smjernice u obliku priručnika za trgovačka društva u kojem se objašnjava kako na najbolji način primjenjivati kriterije za područja koja se mogu ubrajati u područje primjene ove Uredbe. Taj priručnik temelji se na definiciji sukobima pogođenih i visokorizičnih područja kako je utvrđena u članku 2. točki (e) ove Uredbe i njime se uzimaju u obzir Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji u tom području.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2. – podstavak 2.
Kad je mišljenje odbora potrebno dobiti pisanim postupkom, taj se postupak prekida bez rezultata ako, unutar roka za dostavu mišljenja, tako odluči predsjednik odbora ili to zatraži natpolovična većina članova odbora.
Briše se.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.a (novi)
(2a)  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 15.a (novi)
Članak 15.a
Prateće mjere
1.  Komisija tijekom prijelaznog razdoblja prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog o donošenju popratnih mjera kako bi se poboljšala učinkovitost ove Uredbe u skladu sa zajedničkim priopćenjem Europskom parlamentu i Vijeću naslovljenim „Odgovorno nabavljanje minerala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: prema cjelovitom pristupu EU-a” (JOIN (2014)0008).
Popratnim mjerama kojima se jamči cjelovit pristup EU-a dužnosti odgovornog nabavljanja predviđa se:
(a)  pružanje podrške poduzećima koja odgovorno nabavljaju u vidu poticaja, tehničke podrške te smjernica, uzimajući u obzir stanje malih i srednjih poduzeća i njihov položaj u lancu opskrbe, kako bi se omogućila usklađenost sa zahtjevima ove Uredbe;
(b)  stalni dijalog o politikama s trećim zemljama i drugim dionicima, uključujući mogućnost usklađivanja s nacionalnim i regionalnim sustavima certificiranja i suradnja s javno-privatnim incijativama;
(c)  nastavak ciljane razvojne suradnje s trećim zemljama, posebice pomoći u puštanju u promet minerala koji ne potječu iz sukobom pogođenih područja i jačanje sposobnosti lokalnih gospodarskih subjekata u pridržavanju ove Uredbe.
(d)  bliska suradnja s državama članicama za pokretanje komplementarnih inicijativa u području informiranja potrošača, investitora i stranaka, kao i drugi poticaji za odgovorno poslovno ponašanje te klauzule o uspješnosti u ugovorima o nabavi koje su potpisala nadležna državna tijela, kako je predviđeno Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a.
2.  Komisija predstavlja godišnje izvješće o uspješnosti popratnih mjera provedenih u skladu sa stavkom 1. te o njihovu učinku i učinkovitosti.
___________________________
1a Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2014/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.)
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1.a (novi)
Ova Uredba primjenjuje se od...*
___________________________
*Dvije godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Prilog II. – Stupac Ca (novi)
Stupac C.a: Vrsta minerala

(1) Predmet je vraćen nadležnom odboru na ponovno razmatranje u skladu s člankom 61. stavkom 2. drugim podstavkom Poslovnika (A8-0141/2015).


Prigovor na delegirani akt: izuzeće za kadmij u aplikacijama za osvjetljenje i osvjetljenje zaslona
PDF 279kWORD 82k
Rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o Delegiranoj direktivi Komisije od 30. siječnja 2015. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu kadmija u osvjetljenju i osvjetljenju zaslona (C(2015)00383 - 2015/2542(DEA))
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu direktivu Komisije (C(2015)00383)

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, a posebno njezin članak 4., članak 5. stavak 1. točku (a) i članak 22.,(1)

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da se u članku 4. stavku 1. Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi („RoHS” ‒ restriction of the use of certain hazardous substances) ograničava, između ostalog, uporaba kadmija u električnoj i elektroničkoj opremi (vidi popis u Prilogu II. Direktivi RoHS);

B.  budući da se u Prilogu III. Direktivi RoHS navode izuzeća od ograničenja iz članka 4. stavka 1.;

C.  budući da se u točki 39. Priloga III. navode izuzeća za „Kadmij u višebojnim diodama II-VI (LED) (< 10 μg Cd na mm2 svjetleće površine) za uporabu u čvrstim sustavima za osvjetljenje ili prikaz”, koja su istekla 1. srpnja 2014.;

D.  budući da se člankom 5. omogućuje prilagođavanje Priloga III. znanstvenom i tehničkom napretku uvrštavanjem i brisanjem izuzeća;

E.  budući da je Komisija navela da je u prosincu 2012. primila zahtjev za obnovu izuzeća br. 39 te u svibnju 2013. povezani zahtjev da izuzeće za kvantne točke od kadmija u zaslonima bude određenije i detaljnije utvrđeno;

F.  budući da se u skladu s člankom 5. točkom (a) stavkom 1. izuzeća uvrštavaju u Prilog III., pod uvjetom da se time ne narušava zaštita okoliša i zdravlja propisana Uredbom (EZ) br. 1907/2006 i ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta: ako njihova eliminacija ili zamjena izmjenama u dizajnu ili materijalima i komponentama za koje nije potreban ni jedan od materijala ili tvari navedenih u Prilogu II. nije izvediva iz znanstvenih ili tehničkih razloga; ako nije moguće jamčiti pouzdanost zamjenskih tvari; ili ako je vjerojatno da bi ukupni nepovoljni učinci na okoliš, zdravlje i sigurnost potrošača prouzročeni zamjenom bili veći od ukupne koristi te zamjene za okoliš, zdravlje i sigurnost potrošača;

G.  budući da se u Delegiranoj direktivi Komisije izuzeće br. 39 produžuje do 30. lipnja 2017. te se preinačuje u izuzeće br. 39(a) i uvodi novo određenije izuzeće br. 39(b) za „Kadmij u poluvodičkim nanokristalnim kvantnim točkama s kadmijem za promjenu valnih duljina namijenjenima uporabi u osvjetljenju zaslona (< 0,2 μg Cd na mm2 površine zaslona)”, koje istječe 30. lipnja 2018.;

H.  budući da se i obnavljanje izuzeća br. 39 i novo izuzeće br. 39(b) odnose na kvantne točke od kadmija, iako se na kvantne točke od kadmija izravno upućuje samo u izuzeću br. 39(b);

I.  budući da se obnavljanje izuzeća br. 39 odnosi na dvije različite primjene kvantnih točaka od kadmija: jedna se odnosi na uporabu u čvrstim sustavima za osvjetljenje (u daljnjem tekstu: osvjetljenje), dok se druga odnosi na zaslone;

J.  budući da se novo izuzeće br. 39(b) odnosi samo na zaslone;

K.  budući da Komisija izričito navodi da LED diode za osvjetljenje s kvantnim točkama (od kadmija ili bez njega) još uvijek nisu tehnički dostupne i konstatira da se stoga njihov povoljan učinak na okoliš ne može dokazati; budući da je Komisija unatoč tomu produžila opće izuzeće za uređaje za osvjetljenje s kvantnim točkama od kadmija do 30. lipnja 2017. kako bi se industriji osvjetljenja omogućilo da podnese poseban zahtjev za njih s obzirom na to da su ti uređaji već bili u pretproizvodnoj fazi;

L.  budući da su neovisni konzultanti koji su u ime Komisije ocijenili zahtjeve zaključili da na temelju dostupnih informacija u tom trenutku nije bilo moguće opravdati izuzeće za osvjetljenje, te su mu se stoga izričito usprotivili;(2)

M.  budući da se neslužbenim informacijama, koje je Komisija 12. svibnja 2015. pustila u optjecaj, stanje ne mijenja jer nisu ponuđeni nikakvi dokazi o dostupnosti tih proizvoda na europskom tržištu te se ne iznosi nikakva ocjena njihovih svojstava u pogledu uvjeta iz članka 5. stavka 1. točke (a);

N.  budući da u izostanku bilo kakvih relevantnih rasvjetnih proizvoda podnositelj zahtjeva nije bio u mogućnosti dokazati da je ispunjen bilo koji od uvjeta iz članka 5. stavka 1. točke (a) za uporabu kvantnih točaka od kadmija u osvjetljenju; budući da je stoga obnavljanje izuzeća za osvjetljenje neutemeljeno;

O.  budući da takvo izuzeće može biti relevantno u budućnosti, ali se može dodijeliti samo na temelju odgovarajuće procjene učinka, koja još uvijek nije izrađena;

P.  budući da je Komisija u svojoj delegiranoj direktivi dodijelila i novo posebno izuzeće za kvantne točke od kadmija u zaslonima, tvrdeći da se one u zaslonima već koriste, da će to općenito imati povoljan učinak zbog njihove niske potrošnje energije te da kvantne točke bez kadmija još uvijek nisu tehnički dostupne;

Q.  budući da su neovisni konzultanti koji su u ime Komisije u travnju 2014. ocijenili zahtjeve preporučili da se posebno izuzeće za kvantne točke od kadmija u zaslonima odobri na razdoblje koje je kraće od zatraženog, odnosno do 30. lipnja 2017., što je godinu dana kraće od razdoblja iz odluke Komisije, vodeći se time da su uređaji kojima će se smanjiti količina kadmija te zamjenske tvari bez kadmija u završnoj fazi istraživanja; drugačije rečeno, budući da se preporuka tada temeljila na pretpostavci da se kvantne točke bez kadmija ne rabe u zaslonima;

R.  budući da su od tada ostvareni veliki tehnološki napreci na tržištu; budući da je 2015. jedan od vodećih svjetskih proizvođača televizora na tržište Unije stavio novu liniju televizora u kojima se koriste kvantne točke bez kadmija, a dostupni su u glavnim maloprodajnim centrima u više država članica (zasigurno u Njemačkoj, Ujedinjenoj Kraljevini i Belgiji);

S.  budući da se s druge pak strane čini da na tržištu Unije gotovo više i da nema televizora s kvantnim točkama od kadmija te s obzirom na to da je u maloprodaji gotovo nemoguće pronaći prijenosno računalo u čijem su zaslonu prisutne kvantne točke od kadmija;

T.  budući da je razumno očekivati da se kvantnim točkama bez kadmija štedi gotovo ista količina energije kao i kvantnim točkama od kadmija; budući da prema informacijama s ekoloških oznaka televizora iste veličine zasloni s kvantnim točkama bez kadmija troše manje energije u odnosu na model s kvantnim točkama od kadmija; budući da je prema informacijama proizvođača testiranje zaslona bez kadmija u skladu s mjerodavnim standardima pokazalo da su jednako dobri ako ne i bolji od zaslona s kvantnim točkama od kadmija;

U.  budući da je glavno opravdanje Komisije za dodjeljivanje novog posebnog izuzeća bilo da „kvantne točke bez kadmija još uvijek nisu tehnički dostupne”;

V.  budući da je to opravdanje razvidno netočno jer kvantne točke bez kadmija ne samo da su dostupne već je na tržištu Unije u ponudi velikih poznatih maloprodajnih trgovaca dostupan čitav niz televizora u kojima se ta tehnologija koristi;

W.  budući da se neslužbenim informacijama Komisije od 12. svibnja 2015. stanje ne mijenja; budući da su uređaji koje je Komisija navela za proizvode sa zaslonima s kvantnim točkama od kadmija ili trenutačno nedostupni (TCL 55’’ TV) ili su dostupni isključivo u SAD-u (prijenosno računalo ASUS, televizori Sony) ili je riječ o proizvodima koji će se tek staviti na tržište (Konka, Phillips, AOC);

X.  budući da se ni produženjem trenutačnog izuzeća br. 39 ni odobrenjem novog izuzeća br. 39(b) ne ispunjava ni jedan od uvjeta navedenih u članku 5. stavku 1. točki (a) te su stoga neopravdani; budući da relativno kratki rokovi ne mogu opravdati nepridržavanje uvjeta iz članka 5. stavka 1. točke (a);

Y.  budući da će prema članku 5. stavku 5. Direktive RoHs postojeće izuzeće br. 39 ostati valjano dok Komisija ne donese odluku o zahtjevu za obnavljanje izuzeća;

Z.  budući da prema članku 5. stavku 6. Direktive RoHS u slučaju da se zahtjev za obnavljanje izuzeća odbije ili da se izuzeće opozove, ono istječe za najranije 12, a najkasnije 18 mjeseci od datuma odluke;

AA.  budući da odbacivanje Delegirane direktive ne znači da će kadmij u kvantnim točkama biti zabranjen, već da će se izraditi nova procjena učinka; budući da se stoga ne narušava tržišno natjecanje s obzirom da na to da je trenutačno izuzeće valjano dok ga se ne stavi izvan snage, uz dodatno razdoblje odgode koje će se nakon toga primijeniti;

AB.  budući da su ostvarena velika postignuća u pogledu komercijalne dostupnosti proizvoda bez kvantnih točaka od kadmija, zbog čega treba izraditi novu procjenu učinka;

1.  ulaže prigovor na Delegiranu direktivu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana direktiva ne može stupiti na snagu;

3.  smatra da se Delegiranom direktivom Komisije ne poštuju uvjeti navedeni u članku 5. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/65/EU, i u pogledu izuzeća br. 39(a) i u pogledu izuzeća br. 39(b) iz Priloga III. Direktivi 2011/65/EU ;

4.  smatra da se razlog za izuzeće br. 39(b) temelji na tehnološki zastarjelom shvaćanju stanja u pogledu zamjenjivosti kadmija u kvantnim točkama; stoga poziva da se brzo izradi nova procjena postojećeg izuzeća br. 39 iz Priloga III. Direktivi 2011/65/EU prema uvjetima iz njenog članka 5. stavka 1. točke (a) kako bi se to izuzeće stavilo izvan snage;

5.  traži od Komisije da podnese novi delegirani akt koji će uzeti u obzir stajalište Parlamenta;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 174, 1.7.2011., str. 88.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment (p.89) - http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf


Prigovor na delegirani akt: Dozvola za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla
PDF 245kWORD 63k
Rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o Delegiranoj uredbi Komisije od 20. veljače 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 u pogledu obveze predočenja dozvole za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2336/2003 o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))
P8_TA(2015)0206B8-0440/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2015)00861),

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007(1), a posebno njezin članak 177. stavak 1. točku (a), članak 223. stavak 2. i članak 227. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 3. Poslovnika,

A.  budući da praćenje podataka povezanih s etilnim alkoholom poljoprivrednog podrijetla osigurava i transparentnost i saznanja u pogledu evolucije tržišta koje je i dalje nestabilno i suočeno s jakom konkurencijom, posebno zbog uvoza iz trećih zemalja;

B.  budući da su takve informacije također iznimno korisne u pogledu pregovora o međunarodnim sporazumima i antidampinških ispitnih postupaka;

C.  budući da Eurostat ne pruža tako precizne informacije, što znači da ne postoji alternativni način da operateri, države članice i institucije EU-a budu potpuno svjesni stanja na tržištu;

1.  ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 671.


Rodiljni dopust
PDF 230kWORD 71k
Rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o rodiljnom dopustu (2015/2655(RSP))
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 2. i članak 3. stavak 3. drugi podstavak Ugovora o Europskoj uniji (UEU) te članke 8. i 294. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje(1) (Direktiva o rodiljnom dopustu),

–  uzimajući obzir prijedlog Komisije za direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive o rodiljnom dopustu (COM(2008)0637),

–  uzimajući u obzir stajalište usvojeno u prvom čitanju 20. listopada 2010. radi donošenja Direktive 2011/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive o rodiljnom dopustu(2),

–  uzimajući u obzir ponovljene izjave Parlamenta o tom pogledu, uključujući Rezoluciju o napretku u području jednakosti žena i muškaraca u Europskoj uniji za 2013. od 10. ožujka 2015.(3),

–  uzimajući u obzir međuinstitucionalni sporazum o boljoj izradi zakonodavstva(4) i predstojeći sporazum o istoj temi,

–  uzimajući u obzir pitanja Vijeću i Komisiji o rodiljnom dopustu (O-000049/2015 – B8‑0119/2015 i O-000050/2015 – B8‑0120/2015),

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije od 14. travnja 2015. u vezi, između ostalog, s pravom Komisije na povlačenje prijedloga (predmet C-409/13),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da načelo jednakog postupanja prema ženama i muškarcima podrazumijeva da ne smije biti nikakve izravne ili neizravne diskriminacije, i kad je riječ o majčinstvu, o očinstvu i preuzimanju obiteljskih odgovornosti;

B.  budući da strategija Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast podrazumijeva ambiciozne ciljeve, uključujući postizanje stope zaposlenosti od 75 % i smanjenje broja osoba kojima prijete siromaštvo i socijalna isključenost ili su njima već pogođene, i to za barem 20 milijuna do 2020. godine;

C.  budući da među siromašnima i socijalno isključenima ima više žena nego muškaraca, posebno starijih žena, čija je mirovina u prosjeku 39 % niža od mirovine muškaraca, i samohranih majki; budući da žene češće nego muškarci rade na nepuno radno vrijeme, na privremene ugovore ili ugovore na određeno vrijeme te da do siromaštva žena uvelike dolazi zbog nesigurnosti njihova zaposlenja;

D.  budući da je stopa nataliteta u Europskoj uniji sve manja i da je kriza pojačala taj pad jer nezaposlenost, nesigurna situacija i neizvjesnost u pogledu budućnosti i gospodarstva navode parove, a posebno mlađe žene, da odgode zasnivanje obitelji, čime se i dalje jača trend demografskog starenja Unije;

E.  budući da žene tijekom jednog tjedna u obavljanju kućanskih poslova provedu gotovo tri puta više vremena nego muškarci (npr. skrb o djeci, starijim osobama i osobama s poteškoćama te kućanski zadaci); budući da je stopa nezaposlenosti žena podcijenjena s obzirom na to da mnoge žene nisu prijavljene kao nezaposlene, posebice one koje se posvećuju samo kućanskim poslovima i skrbi o djeci;

F.  budući da raspodjela obiteljskih i kućanskih obveza između žena i muškaraca ključna radi postizanja rodne jednakosti; budući da četvrtina država članica ne nudi rodiljni dopust za očeve;

G.  budući da Vijeće još nije dalo službeni odgovor na stajalište Parlamenta u prvom čitanju od 20. listopada 2010. o prijedlogu direktive o izmjeni Direktive o rodiljnom dopustu;

1.  izražava žaljenje zbog zastoja u Vijeću u pogledu Direktive o rodiljnom dopustu; apelira na države članice da nastave s pregovorima;

2.  osuđuje međuinstitucijsku nestabilnost koja je posljedica nedjelovanja Vijeća s obzirom na to da je Europski parlament zaključio svoje prvo čitanje, dok su rasprave u Vijeću zaustavljene, čime se dovodi u pitanje čitav zakonodavni postupak;

3.  ponavlja svoju spremnost na okončanje zastoja te poziva Komisiju da preuzme ulogu poštenog posrednika i konstruktivno surađuje sa suzakonodavcima u cilju pomirenja stajališta Parlamenta i stajališta Vijeća vodeći pritom računa o ravnoteži među institucijama i ulogama koje su im povjerene Ugovorima;

4.  osuđuje činjenicu da bi Komisija mogla povući predloženu reviziju direktive u okviru programa REFIT te u tom slučaju poziva na zakonodavnu inicijativu za revidiranje Direktive Vijeća 92/85/EEZ kao hitne alternative koja se mora započeti tijekom luksemburškog predsjedavanja Vijećem kako bi se poboljšala sigurnost i zdravlje na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje, čime se pruža odgovor na demografske izazove i istovremeno smanjuje nejednakost između muškaraca i žena;

5.  uzima na znanje presudu Suda Europske unije od 14. travnja 2015. u vezi s pravom Komisije na povlačenje prijedloga (predmet C-409/13), kojom se ponovno potvrđuju posebni uvjeti koje Komisija mora ispuniti, između ostalog i da poštuje svoju obvezu u pogledu izjašnjavanja Parlamentu i Vijeću o razlozima povlačenja te da se pridržava načela o dodjeli ovlasti, institucionalnoj ravnoteži i lojalnoj suradnji, kako je utvrđeno u Ugovoru o Europskoj uniji;

6.  ponavlja svoju spremnost da izradi nacrt posebne direktive kojom se uspostavlja plaćeni rodiljni dopust za očeve u trajanju od najmanje deset radnih dana i kojom se potiču mjere, zakonodavne ili nezakonodavne, koje muškarcima, a posebno očevima, omogućuju da ostvare svoje pravo na postizanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života;

7.  čeka konačnu ocjenu Direktive Vijeća 2010/18/EU o rodiljnom dopustu te u svjetlu dostupnih privremenih studija poziva na reviziju te direktive s obzirom na to da se njome ne ostvaraju ciljevi postizanja ravnoteže između privatnog i poslovnog života za oba roditelja te naročito za žene na koje utječe razlika u plaćama, mirovini i siromaštvu između žena i muškaraca;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 348, 28.11.1992., str. 1.
(2) SL C 70 E, 8.3.2012., str.163.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0050.
(4) SL C 321, 31.12.2003., str. 1.


Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom
PDF 298kWORD 91k
Rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o popisu pitanja koja je usvojio Odbor Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom u odnosu na početno izvješće Europske unije (2015/2684(RSP))
P8_TA(2015)0208B8-0460/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: Konvencija) i njezino stupanje na snagu u Europskoj uniji 21. siječnja 2011. u skladu s Odlukom Vijeća 2010/48/EZ od 26. studenog 2009. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom(1),

–  uzimajući u obzir Kodeks ponašanja između Vijeća, država članica i Komisije kojim se određuju interni mehanizmi provedbe u Europskoj uniji Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i zastupanja EU-a u vezi s tom Konvencijom(2),

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima, Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima,

–  uzimajući u obzir Radni dokument službi Komisije pod nazivom „Izvješće o provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u Europskoj uniji” (SWD(2014)0182),

–  uzimajući u obzir popis pitanja koja je usvojio Odbor Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom u odnosu na početno izvješće Europske unije(3),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 15. studenog 2010. naslovljenu „Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.: obnovljena obveza za Europu bez zapreka” (COM(2010)0636),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2011. o mobilnosti i uključivanju osoba s invaliditetom te Europskoj strategiji za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.(4),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskog ombudsmana za 2013.,

–  uzimajući u obzir članke 2., 9., 10., 19. i 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 3., 15., 21., 23. i 26. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenog 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja(5),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da, kao punopravni građani, osobe s invaliditetom imaju jednaka prava i pripada im pravo na neotuđivo dostojanstvo, jednako postupanje, neovisan život i potpuno sudjelovanje u društvu;

B.  budući da se procjenjuje da je u Europskoj uniji 80 milijuna osoba s invaliditetom;

C.  budući da dokazi Agencije EU-a za temeljna prava stalno pokazuju da se osobe s invaliditetom suočavaju s diskriminacijom i preprekama u ostvarivanju svojih prava koja im pripadaju jednako kao i drugima;

D.  budući da su osobe s invaliditetom jedna od najosjetljivijih skupina u našem društvu, a njihova uključenost na tržište rada predstavlja jedan od najvećih izazova za socijalnu politiku i politiku tržišta rada;

E.  budući da se potpuna uključenost i jednako sudjelovanje osoba s invaliditetom može postići samo pristupom invaliditetu koji se temelji na ljudskim pravima na svim razinama stvaranja, provedbe i nadzora politika EU-a kao i na međuinstitucijskoj razini te budući da Komisija u svojim budućim prijedlozima to mora uzeti o obzir;

F.  budući da, prema Agenciji EU-a za temeljna prava, 21 od 28 država članica i dalje nameće ograničenja za potpuno ostvarivanje pravne sposobnosti;

G.  budući da je Komisija 2008. predložila Direktivu EU-a za borbu protiv diskriminacije, ali je Vijeće i dalje blokira;

H.  budući da načela Konvencije sežu mnogo dalje od diskriminacije, utirući put potpunom uživanju ljudskih prava za osobe s invaliditetom u uključivom društvu, ali su također usmjerena na pružanje potrebne zaštite i pomoći kako bi se obiteljima omogućilo da doprinesu tome da osobe s invaliditetom uživaju potpuna jednaka prava;

I.  budući da je EU formalno ratificirao Konvenciju koju je također potpisalo svih 28 država članica, a njih 25 ju je ratificiralo;

J.  budući da Odbor za predstavke Europskog parlamenta svake godine prima predstavke o diskriminaciji zbog nemogućnosti pristupa zaposlenju, samozaposlenju, javnim uslugama i obrazovanju;

K.  budući da osobe s invaliditetom nisu homogena skupina i budući da bi u planiranim politikama i djelovanju u njihovu korist u obzir trebalo uzeti nedostatak homogenosti i činjenicu da se neke skupine, kao što su žene, djeca i pojedinci kojima je potrebna intenzivnija podrška, suočavaju s dodatnim i različitim oblicima diskriminacije;

L.  budući da Parlament u obzir mora uzeti činjenicu da su odredbe Konvencije minimalni standardi koji europskim institucijama omogućuju daljnje djelovanje u zaštiti osoba s invaliditetom i borbi protiv diskriminacije;

M.  budući da je dostupnost posla zajedno s nediskriminacijom na radnom mjestu temeljni element za samoodređenje i neovisan život; budući da je usprkos postojećim programima, inicijativama i strategijama na razini EU-a, stopa zaposlenosti osoba između 20 i 64 godine veća od 70 %, dok je stopa zaposlenosti osoba s invaliditetom niža od 50 %; budući da stopa zaposlenosti za žene bez invaliditeta iznosi 65 % u odnosu na onu za žene s invaliditetom koja je 44 %;

N.  budući da je plaćeni posao bitan kako bi se osobama s invaliditetom omogućio neovisan život i budući da bi države članice stoga trebale stremiti većoj dostupnosti zaposlenja osoba s invaliditetom kako bi one mogle doprinijeti društvu u kojem žive te bi kao preduvjet za to trebale pružiti uključivo obrazovanje za svu djecu s invaliditetom uključujući i onu s poteškoćama u učenju kako bi im pomogle u usvajanju dobrih obrazovnih temelja još od osnovne škole da bi mogli pratiti obrazovni program koji odgovara njihovim sposobnostima učenja čime im se daje mogućnost solidnog obrazovanja koje im može pomoći u razvoju karijere ili jamčenju dobrog posla koji im kasnije omogućuje samostalan život;

O.  budući da je invaliditet koncept koji se mijenja, a koji je rezultat međudjelovanja osoba s oštećenjima i prepreka koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te iz prepreka koje postoje u okružju, a koje onemogućuju njihovo potpuno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na jednakoj razini s drugim ljudima i s istim dostojanstvom;

P.  budući da se, točnije, na osnovi članka 7. Uredbe o zajedničkim odredbama dostupnost za osobe s invaliditetom mora uzeti u obzir tijekom cjelokupne pripreme i provedbe programa koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, te budući da bi ista pitanja trebalo uzeti u obzir pri pripremi ostalih fondova EU-a i korištenju njihovim sredstvima;

Q.  budući da u nekim državama članicama raste potražnja za socijalnim uslugama zbog demografskih i društvenih promjena, uz veće stope nezaposlenosti, siromaštva i društvene isključenosti, što podrazumijeva i manju dostupnost kvalitetnih usluga za osobe s invaliditetom, a to negativno utječe na njihovu sposobnost da žive samostalno, uključeni u društvo ravnopravno s drugima;

R.  budući da bi postojeće zakonodavstvo EU-a o pravima osoba s invaliditetom trebalo bolje primjenjivati kako bi se povećala dostupnost za sve osobe s invaliditetom u cijeloj Europskoj uniji;

S.  budući da je Parlament dio okvira EU-a za promicanje, zaštitu i nadzor provedbe Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, a u skladu s člankom 33. stavkom 2. te Konvencije;

T.  budući da je više organizacija civilnog društva Odboru UN-a za prava osoba s invaliditetom dostavilo informacije u vezi s popisom pitanja;

U.  budući da je Komisija kao središnje mjesto iz članka 33. stavka 1. imenovana za davanje odgovora na popis pitanja koji je usvojio Odbor UN-a za prava osoba s invaliditetom;

V.  budući da je Parlament jedino izravno izabrano tijelo Europske unije koje predstavlja europske građane i stoga u potpunosti poštuje pariška načela, kako je utvrđeno u članku 33. Konvencije;

1.  uvjerava Odbor UN-a za prava osoba s invaliditetom da će Europski parlament odgovoriti na pitanja koja su mu izravno postavljena, ali i pozvati Komisiju da stajališta Parlamenta uzme u obzir pri sastavljanju vlastitih odgovora Odboru;

2.  izražava žaljenje zbog toga što su Komisija i Vijeće usvojili Kodeks ponašanja bez uključivanja Parlamenta, a rezultat je da Parlament ima ograničenu nadležnost u nadzoru Konvencije;

3.  poziva Komisiju da se o svom odgovoru na popis pitanja savjetuje sa svim relevantnim institucijama i agencijama, uključujući Parlament, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europskog ombudsmana i Agenciju EU-a za temeljna prava;

4.  poziva Komisiju da okvir EU-a pozove da formalno sudjeluje u konstruktivnom dijalogu;

5.  ističe činjenicu da se prijedlogom direktive EU-a protiv diskriminacije želi zaštititi osobe s invaliditetom od diskriminacije u socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj skrbi i rehabilitaciji te obrazovanju odnosno diskriminacije u dostupnosti robe i usluga te opskrbi robom i pružanju usluga kao što su stanovanje, prijevoz i osiguranje; žali zbog nedostatka napretka u Vijeću u vezi s tim prijedlogom i potiče države članice na rad na usvajanju zajedničkog stajališta bez dodatne odgode;

6.  primjećuje da je nepostojanje raščlanjenih podataka i statistike o pojedinim skupinama invaliditeta prepreka osmišljavanju adekvatnih mjera; stoga poziva Komisiju na prikupljanje i širenje statističkih podataka o invaliditetu raščlanjenih prema dobi i spolu, a u cilju praćenja položaja osoba s invaliditetom diljem EU-a u relevantnim područjima svakodnevnog života, a ne samo u području zapošljavanja;

7.  napominje da je više organizacija civilnog društva Odboru UN-a za prava osoba s invaliditetom dostavilo informacije za popis pitanja; stoga potiče Komisiju da u okviru postupka preispitivanja dodatno razradi strukturni dijalog, da se savjetuje i da surađuje s organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom, što podrazumijeva i prilikom sastavljanja odgovora Odboru UN-a za prava osoba s invaliditetom o popisu pitanja, kao i razvoju, provedbi i nadzoru mjera EU-a u ovom području;

8.  poziva države članice koje to još nisu učinile da što prije ratificiraju Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom;

9.  poziva Komisiju da podnese ambiciozan prijedlog Europskog zakona o dostupnosti, uz punu uključenost osoba s invaliditetom tijekom cjelokupnog zakonodavnog ciklusa, te ističe potrebu da taj prijedlog obuhvati niz resornih područja povezanih s dostupnošću robe i usluga za sve građane EU-a jačanjem neovisnosti i punim uključivanjem osoba s invaliditetom te uspostavom stalnog, djelotvornog i neovisnog mehanizma za nadzor i primjenu;

10.  poziva države članice da u nacionalno pravo prenesu obveze koje proizlaze iz članka 12. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, posebno da smanje eventualna ograničenja njihova prava da biraju i budu birani;

11.  potiče Vijeće da ubrza rad na prijedlogu direktive o dostupnosti internetskih stranica tijela javne vlasti s ciljem postizanja zajedničkog stajališta i daljnjeg napretka prema usvajanju tog zakonodavnog akta, čime bi se povećala dostupnost dokumenata, video-snimaka i internetskih stranica i pružio alternativni format za sredstva komunikacije;

12.  preporučuje da se fondovima EU-a koristi za poticanje dostupnosti i elektroničke dostupnosti za osobe s invaliditetom, za poticanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb u zajednici, na razvoj kvalitetnih socijalnih i zdravstvenih usluga te na ulaganje u jačanje kapaciteta organizacija koje predstavljaju osobe s invaliditetom;

13.  napominje svoje odgovore i aktivnosti u vezi s popisom pitanja postavljenih u vezi s prvobitnim izvještajem Europske unije kao sudionika u preispitivanju Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom:

   a. osnovao je međuodborsku radnu skupinu sastavljenu od članova svih nadležnih odbora koja je pokrenula aktivnosti podizanja svijesti otvorene za cjelokupno osoblje i zastupnike, uključujući i organizaciju tečajeva znakovnog jezika kao dio stručne izobrazbe;
   b. istaknuo je potrebu dostupnosti u pogledu univerzalnog pružanja usluga i broj 112 za hitne slučajeve u svojoj rezoluciji od 5. srpnja 2011.(6) i svojoj izjavi od 17. studenoga 2011.(7), koji su bili ključni za razvoj sustava ePoziv ugrađenih u vozilo;
   c. broj zastupnika u Parlamentu s invaliditetom znatno je porastao nakon izbora 2014. godine;
   d. obvezuje se na aktivan rad s relevantnim akterima kako bi se pronašlo pragmatično rješenje za pristupanje Ugovoru iz Marakeša;
   e. ističe potrebu da se poboljša provedba zakonodavstva EU-a kako bi se zajamčilo da osobe s invaliditetom mogu neovisno putovati svim prijevoznim sredstvima, uključujući javni prijevoz;
   f. poziva Komisiju da pruži traženo objašnjenje o tome kako će u sadašnjem i budućem zakonodavstvu zajamčiti da se osobama s invaliditetom pruže jednake mogućnosti, temeljna prava, jednaka dostupnost usluga i tržištu rada, te ista prava i obveze u dostupnosti zdravstvene zaštite kao i državljanima države članice u kojoj su osigurani, a u skladu s načelom jednakog postupanja i nediskriminacije, kako bi sve osobe s invaliditetom uživale pravo slobode kretanja koje imaju svi građani EU-a;
   g. poziva države članice i Komisiju da zajamče da pristup pravosuđu s obzirom na zakonodavstvo EU-a bude u potpunosti u skladu s Konvencijom, a kako bi temeljna prava bila dostupna svima;

14.  ističe potrebu za pojačanom političkom suradnjom u okviru EU-a, uključujući potrebne financijske i ljudske resurse kako bi se zajamčilo da svoje zadaće ostvari u skladu s prethodno spomenutom odlukom Vijeća, te potiče aktere iz okvira EU-a da dodijele tražene resurse za tu zadaću;

15.  pozdravlja inicijativu zastupnika kojom se traži redovito sastavljanje zajedničkog izvješća Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja te Odbora za predstavke kao odgovor na preporuke Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Odboru UN-a za prava osoba s invaliditetom te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 23, 27.1.2010., str. 35.
(2) SL C 340, 15.12.2010., str. 11.
(3) CRPD/C/EU/Q/1.
(4) SL C 131 E, 8.5.2013., str. 9.
(5) SL L 303, 2.12.2000., str. 16.
(6) SL C 33 E, 5.2.2013., str. 1.
(7) SL C153 E, 31.5.2013., str. 165.


Epidemija bakterije Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina
PDF 166kWORD 76k
Rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o epidemiji bakterije Xylelle fastidiose koja napada stabla maslina (2015/2652(RSP))
P8_TA(2015)0209RC-B8-0451/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice(1),

–  uzimajući u obzir znanstvena mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane objavljena 26. studenog 2013. i 6. siječnja 2015. o riziku koji Xylella fastidiosa predstavlja za zdravlje biljaka na teritoriju EU-a u kojima se utvrđuju i ocjenjuju moguće mjere za smanjenje rizika,

–  uzimajući u obzir Provedbene odluke Komisije od 13. veljače 2014., 23. srpnja 2014. i 28. travnja 2015. u vezi s mjerama za sprečavanje unošenja Xylelle fastidiose u Uniju i njezina širenja unutar Unije,

–  uzimajući u obzir izvješća Ureda za hranu i veterinarstvo o revizijama provedenima u veljači i studenom 2014. godine,

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o epidemiji bakterije Xylelle fastidiose koja napada stabla maslina (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2009/128/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida(2),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Xylella fastidiosa iznimno opasna neposredna prijetnja proizvodnji nekih kultura u južnoj Europi, poput stabala maslina, badema i bresaka te ukrasnog bilja: budući da je, ovisno o vrsti bakterije, potencijalna prijetnja vinogradima, stablima agruma i drugim kulturama te bi mogla uzrokovati nezapamćene i razorne gubitke uz znatne gospodarske, ekološke i društvene posljedice; budući da je soj organizma Xylella fastidiosa kojim su zaražena stabla maslina u regiji Apulija drugačiji od izolata koji u drugim dijelovima svijeta napadaju vinovu lozu i agrume;

B.  budući da bakterija već uzrokuje ozbiljnu štetu maslinicima u južnotalijanskoj regiji Apuliji te da potencijalno predstavlja opasnost za druge kulture i regije;

C.  budući da je sektor proizvodnje maslina u regiji Apuliji jedan od najvažnijih poljoprivrednih sektora te da čini 11,6 % (u iznosu od 522 milijuna EUR) ukupne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje u regiji, odnosno 30 % vrijednosti talijanske proizvodnje maslina za 2013. godinu;

D.  budući da prisutnost bakterije Xylelle fastidiose uzrokuje ozbiljnu gospodarsku štetu ne samo proizvođačima maslina nego čitavom proizvodnom lancu, među ostalim zadružnim i privatnim mlinovima, turizmu te marketinškim aktivnostima;

E.  budući da su talijanske vlasti o epidemiji bakterije Xylelle fastidiose prvi put izvijestile 21. listopada 2013., nakon čega je zaražen zabrinjavajući broj stabala;

F.  budući da je inspekcijama koje je u Italiji u veljači i studenom 2014. proveo Ured za hranu i veterinarstvo Glavne uprave Komisije za zdravlje i sigurnost hrane potvrđeno da se stanje dramatično pogoršalo i da se ne može isključiti daljnje širenje bakterije;

G.  budući da trenutačno nema dostupnog lijeka za terensko liječenje oboljelih stabala te budući da pogođene biljke često ostaju zaražene čitav život ili brzo odumiru;

H.  budući da u Europskoj uniji velik broj različitih biljaka može biti domaćin bolesti, uključujući asimptomatske divlje biljke;

I.  budući da je Europska agencija za sigurnost hrane naglasila da bi, s obzirom na poteškoće zaustavljanja širenja Xylelle fastidiose nakon što je zahvatila neko proizvodno područje, trebalo dati prioritet mjerama sprečavanja koje su usmjerene na uvoz i ograničavanje epidemije, zajedno s pojačanom razmjenom rezultata istraživanja;

1.  napominje da je u provedbenim odlukama koje je Komisija donijela prije travnja 2015. pozornost najvećim dijelom bila usmjerena na unutarnje mjere za borbu protiv epidemije i da u njima nije bilo snažnih mjera za sprečavanje unošenja bolesti iz trećih zemalja u Europsku uniju;

2.  poziva Komisiju da poduzme ciljane mjere protiv Xylelle fastidiose kako bi se spriječio uvoz zaraženog materijala u EU; pozdravlja odluku Komisije iz travnja 2015. kojom se zaustavlja uvoz zaražene kave iz Kostarike i Hondurasa i kojom su uvedena ograničenja u vezi s uvozom bilja iz zahvaćenih područja u ostalim trećim zemljama; poziva na primjenu, ako to bude potrebno, oštrijih mjera, uključujući i dozvolu uvoza samo za proizvode s lokacija koje nisu zahvaćene nametnikom;

3.  žali zbog činjenice da Komisija vrlo često ne reagira dovoljno brzo kako bi spriječila ulazak bolesti bilja iz trećih zemalja u Europsku uniju; stoga apelira na Komisiju da radi zaštite i očuvanja našeg teritorija utvrdi izvor zaraze i preispita službenog sustava fitosanitarne kontrole EU-a;

4.  apelira na Komisiju, osobito s obzirom na činjenicu da se bliži ljeto, da poduzme djelotvorne mjere za sprečavanje širenja bakterije Xylelle fastidiose u EU-u koje će posebno biti usmjerene na najugroženije kulture, ali da pritom ne zanemari ni ostale kulture koje bi također mogle biti ozbiljno pogođene bolešću te u tom pogledu naglašava važnost odredbi iz članka 9. Provedbene odluke iz 2015. godine;

5.  poziva Komisiju i države članice da proizvođačima daju naknadu za mjere iskorjenjivanja i gubitak prihoda, što ne obuhvaća samo gubitke koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, nego i one povezane s kulturnom baštinom, poviješću i turističkim aktivnostima;

6.  traži od Komisije i nadležnih tijela da iskoriste sve postojeće fondove i instrumente kako bi pridonijeli gospodarskoj obnovi zahvaćenih područja; poziva Komisiju da utvrdi poticaje za proizvođače koji provode mjere sprečavanja;

7.  poziva Komisiju da zajamči dostupnost dovoljnih financijskih i ljudskih resursa za provedbu relevantnih strategija, uključujući financijsku podršku poljoprivrednicima da primijene odgovarajuće poljoprivredne prakse za upravljanje Xylellom fastidiosom i njezinim vektorima; apelira na Komisiju da bez odgode potakne pojačane napore na području istraživanja, među ostalim većim međunarodnim umrežavanjem i stavljanjem sredstava na raspolaganje istraživačkim institutima u svrhu povećanja znanstvenih saznanja o Xylelli fastidiosi i preciznog utvrđivanja prirode veze između patogena, simptoma i razvoja bolesti;

8.  naglašava potrebu da se provode informativne kampanje u potencijalno zahvaćenim područjima EU-a kako bi se osvijestilo uključene subjekte ne samo u poljoprivrednom sektoru nego i u sektoru vrtlarstva, među ostalim trgovce ukrasnim biljem, profesionalne vrtlare i njihove klijente;

9.  smatra da bi, osobito s obzirom na činjenicu da se bliži ljeto, Komisija i države članice trebale upozoriti putnike na rizike koje podrazumijeva unošenje zaraženih biljaka iz zemalja zahvaćenih Xylellom fastidiosom u EU;

10.  poziva da se više sredstava stavi na raspolaganje kako bi se zajamčilo otkrivanje štetnih organizama na točkama ulaska u EU; nadalje, potiče države članice da povećaju broj redovitih inspekcija u svrhu sprečavanja širenja Xylelle fastidiose izvan demarkiranih područja;

11.  poziva Komisiju da uspostavi otvorene baze podataka, s popisom institucija i nadležnih tijela na razini EU-a i na razini država članica, za razmjenu informacija i iskustava, među ostalim najboljih praksi, te za brzo obavješćivanje nadležnih tijela i poduzimanje potrebnih mjera;

12.  poziva Komisiju da, na temelju dosadašnjeg iskustva i najboljih praksi, na transparentan način pripremi sveobuhvatne smjernice za provedbu mjera sprečavanja i mjera za kontroliranje bolesti s jasno naznačenim trajanjem i opsegom koje nadležna tijela i službe u državama članicama mogu koristiti kao potporu;

13.  traži od Komisije da svake godine, ili kad god dođe do promjene stanja, izvijesti Europski parlament o prijetnji koju bakterija Xylella fastidiosa i drugi organizmi opasni za poljoprivrednu proizvodnju predstavljaju za proizvođače u EU-u;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 169, 10.7.2000., str. 1.
(2) SL L 309, 24.11.2009., str. 71.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti