Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg
Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
 Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci s Juhoafrickou republikou (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) ***
 Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ***II
 Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***II
 Konkurzné konanie ***II
 Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I
 Námietka voči delegovanému aktu: výnimka pre používanie kadmia v osvetlení a v osvetlení v displejoch
 Námietka voči delegovanému aktu: licencia na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu
 Materská dovolenka
 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
 Prepuknutie nákazy spôsobenej baktériou Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky

Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
PDF 257kWORD 66k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 27. apríla 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2015)02802),

–  so zreteľom na list Komisie z 3. februára 2015, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 6. mája 2015,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005(1), a najmä na jeho článok 58 ods. 7 a článok 83 ods. 5,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 19. mája 2015,

A.  keďže v článku 19 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 sa stanovuje revízia viacročného finančného rámca, ak sa po 1. januári 2014 prijmú programy v rámci zdieľaného hospodárenia okrem iného pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, s cieľom presunúť do nasledujúcich rokov pridelené prostriedky, ktoré neboli v roku 2014 použité, pričom sa prekročia zodpovedajúce stropy pre výdavky;

B.  keďže programy rozvoja vidieka v Bulharsku, Českej republike, Írsku, Grécku, Španielsku, Chorvátsku, Taliansku, na Cypre, v Luxembursku, Maďarsku, na Malte, v Rumunsku a vo Švédsku a niektoré regionálne programy v Belgicku, Nemecku, vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve neboli do konca roku 2014 pripravené na prijatie;

C.  keďže nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 bolo zodpovedajúcim spôsobom zrevidované nariadením Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/623, ktorým sa príslušné nepoužité pridelené prostriedky Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka z roku 2014 presúvajú do stropov pre výdavky na roky 2015 a 2016;

D.  keďže by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013, ktorá uvádza rozdelenie podpory, ktorú Únia poskytuje na rozvoj vidieka na obdobie rokov 2014 až 2020;

E.  keďže delegované nariadenie má zásadný význam pre bezproblémové a včasné prijatie programov rozvoja vidieka a keďže je vhodné, aby nadobudlo účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.


Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci s Juhoafrickou republikou (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) ***
PDF 248kWORD 61k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (07657/2015 – C8-0103/2015 – 2014/0236(NLE))
P8_TA(2015)0200A8-0146/2015

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07657/2015),

–  so zreteľom na návrh Dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (13175/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0103/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozvoj (A8-0146/2015),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Juhoafrickej republiky.


Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ***II
PDF 254kWORD 63k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD))
P8_TA(2015)0201A8-0153/2015

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05933/4/2015 – C8-0109/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 17. mája 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0045),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0153/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 166, 12.6.2013, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 31.
(3) Prijaté texty, 11.3.2014, P7_TA(2014)0191.


Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***II
PDF 253kWORD 62k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (05932/2/2015 – C8-0108/2015 – 2013/0024(COD))
P8_TA(2015)0202A8-0154/2015

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05932/2/2015 – C8-0108/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 17. mája 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0044),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0154/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 166, 12.6.2013, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 31.
(3) Prijaté texty, 11.3.2014, P7_TA(2014)0190.


Konkurzné konanie ***II
PDF 248kWORD 61k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))
P8_TA(2015)0203A8-0155/2015

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 2013(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0744),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre právne veci (A8-0155/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 55.
(2) Prijaté texty, 5.2.2014, P7_TA(2014)0093.


Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I
PDF 550kWORD 223k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 20. mája 2015 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))(1)
P8_TA(2015)0204A8-0141/2015

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Prírodné nerastné zdroje v oblastiach ovplyvnených konfliktom alebo vo vysokorizikových oblastiach, napriek tomu, že disponujú potenciálom pre rozvoj, môžu byť príčinou sporu, ak príjmy z nich podnecujú vznik alebo podporujú pokračovanie násilného konfliktu a podkopávajú tak vnútroštátne snahy o rozvoj, dobrú správu a právny štát. Pre mier a stabilitu v týchto oblastiach je nanajvýš dôležité preťať prepojenie medzi konfliktom a nelegálnou ťažbou nerastov.
(1)  Prírodné nerastné zdroje v oblastiach ovplyvnených konfliktom alebo vo vysokorizikových oblastiach, napriek tomu, že disponujú potenciálom pre rozvoj, môžu byť príčinou sporu, ak príjmy z nich podnecujú vznik alebo podporujú pokračovanie násilného konfliktu a podkopávajú tak snahy o rozvoj, dobrú správu a právny štát. Pre zabezpečenie mieru, rozvoja a stability v týchto oblastiach je nanajvýš dôležité preťať prepojenie medzi konfliktom a nelegálnou ťažbou nerastov.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Porušovanie ľudských práv je v ťažobnom priemysle bežné a môže zahŕňať detskú prácu, sexuálne násilie, nedobrovoľné zmiznutie, nútené vysťahovanie a ničenie rituálne alebo kultúrne významných pamiatok.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Táto otázka sa týka regiónov bohatých na zdroje, kde vlády a medzinárodné organizácie spolu s podnikateľskými subjektmi a organizáciami občianskej spoločnosti stoja pred výzvou minimalizovať financovanie ozbrojených skupín a bezpečnostných síl.
(2)  Táto otázka sa týka oblastí bohatých na zdroje, kde vlády a medzinárodné organizácie spolu s podnikateľskými subjektmi a organizáciami občianskej spoločnosti, vrátane organizácií žien, ktoré najviac upozorňujú na vykorisťovanie zo strany týchto skupín, ako aj na znásilňovanie a násilie používané na kontrolu miestneho obyvateľstva, stoja pred výzvou zabrániť financovaniu ozbrojených skupín a bezpečnostných síl.
(Pozmeňujúci návrh, ktorým sa nahrádza výraz „regióny“ výrazom „oblasti“, sa uplatňuje v celom texte.)
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Toto nariadenie je jedným zo spôsobov, ako odstrániť financovanie ozbrojených skupín prostredníctvom kontroly obchodu s nerastnými surovinami pochádzajúcimi z oblastí postihnutých konfliktami; táto skutočnosť však nemení nič na tom, že by sa kroky v oblasti zahraničnej a rozvojovej politiky Európskej únie mali sústrediť na boj proti miestnej korupcii a priepustnosti hraníc a na zabezpečenie vzdelávania miestnych obyvateľov a ich zástupcov s cieľom upozorniť na porušovanie práv.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Európsky parlament prijal 7. októbra 2010 uznesenie, v ktorom vyzýva EÚ, aby prijímala právne predpisy v súlade s americkým zákonom o nerastoch z konfliktných oblastí, teda oddielom 1502 Doddovho-Frankovho zákona o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľa; a Komisia vo svojich oznámeniach z rokov 2011 a 2012 oznámila svoj zámer preskúmať, ako možno zlepšiť transparentnosť v rámci dodávateľského reťazca vrátane aspektov náležitej starostlivosti. Komisia sa v druhom zmienenom oznámení a v súlade so záväzkom, ktorý prijala na májovej ministerskej rade OECD v roku 2011, takisto vyjadrila za väčšiu podporu usmerneniam OECD pre nadnárodné podniky a za ich širšie využívanie, ako aj za využívanie usmernenia o náležitej starostlivosti, a to aj mimo členských štátov OECD.
(7)  Európsky parlament vo svojich uzneseniach zo 7. októbra 2010, z 8. marca 2011, z 5. júla 2011 a z 26. februára 2014 vyzval Úniu, aby prijímala právne predpisy v súlade s americkým zákonom o nerastoch z konfliktných oblastí, teda oddielom 1502 Doddovho-Frankovho zákona o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľa; a Komisia vo svojich oznámeniach z rokov 2011 a 2012 oznámila svoj zámer preskúmať, ako možno zlepšiť transparentnosť v rámci dodávateľského reťazca vrátane aspektov náležitej starostlivosti. Komisia sa v druhom zmienenom oznámení a v súlade so záväzkom, ktorý prijala na májovej ministerskej rade OECD v roku 2011, takisto vyjadrila za väčšiu podporu usmerneniam OECD pre nadnárodné podniky a za ich širšie využívanie, ako aj za využívanie usmernenia o náležitej starostlivosti, a to aj mimo členských štátov OECD.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Občania Únie a aktéri občianskych spoločností zvyšujú informovanosť, pokiaľ ide o spoločnosti pôsobiace v rámci jurisdikcie EÚ a poukazujú pritom na to, že tieto spoločnosti nenesú zodpovednosť za svoje potenciálne prepojenie s nelegálnou ťažbou nerastov z konfliktných regiónov a obchodom s nimi. Následkom toho vzniká prostredníctvom týchto nerastov, ktoré sú potenciálne prítomné v spotrebiteľských výrobkoch, väzba medzi spotrebiteľmi a konfliktami, ktoré sa odohrávajú mimo EÚ. Z tohto dôvodu občania, najmä prostredníctvom petícií, žiadali, aby sa Európskemu parlamentu a Rade navrhli právne predpisy, podľa ktorých by boli spoločnosti zodpovedné v zmysle usmernení stanovených OSN a OECD .
(8)  Občania Únie a aktéri občianskych spoločností zvyšujú informovanosť, pokiaľ ide o spoločnosti pôsobiace v rámci jurisdikcie EÚ a poukazujú pritom na to, že tieto spoločnosti nenesú zodpovednosť za svoje potenciálne prepojenie s nelegálnou ťažbou nerastov z konfliktných regiónov a obchodom s nimi. Následkom toho vzniká prostredníctvom týchto nerastov, ktoré sú potenciálne prítomné v spotrebiteľských výrobkoch, väzba medzi spotrebiteľmi a konfliktami, ktoré sa odohrávajú mimo EÚ. Spotrebitelia sú tak nepriamo spájaní s konfliktami, ktoré majú vážny vplyv na ľudské práva, najmä na práva žien, keďže ozbrojené skupiny často používajú hromadné znásilňovanie ako úmyselnú stratégiu na zastrašovanie a ovládanie miestneho obyvateľstva za účelom ochrany svojich záujmov. Z tohto dôvodu občania, najmä prostredníctvom petícií, žiadali, aby sa Európskemu parlamentu a Rade navrhli právne predpisy, podľa ktorých by boli spoločnosti zodpovedné v zmysle usmernení stanovených OSN a OECD .
Pozmeňujúce návrhy 71, 91 a 112
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Nariadenie odráža potrebu náležitej starostlivosti v rámci celého dodávateľského reťazca od zdroja po konečný výrobok, a to tým, že od všetkých spoločností, ktoré uvádzajú po prvýkrát na trh Únie zdroje (vrátane výrobkov obsahujúcich tieto zdroje), vyžaduje overenie náležitej starostlivosti v ich dodávateľskom reťazci a zverejnenie správy o ňom. V súlade s povahou náležitej starostlivosti by mali odrážať jednotlivé povinnosti v oblasti náležitej starostlivosti, ktoré toto nariadenie obsahuje, postupnú a flexibilnú povahu procesu overovania náležitej starostlivosti, ako aj potrebu povinností vhodne prispôsobených situácii jednotlivých podnikov. Povinnosti by sa mali prispôsobiť veľkosti spoločnosti, jej pákovému efektu a jej postaveniu v dodávateľskom reťazci.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ1a sa vyžaduje, aby spoločnosti, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov, zverejňovali informácie o viacerých politikách vrátane ľudských práv, boja proti korupcii a náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. V tejto smernici sa Komisii ukladá, aby vypracovala usmernenia s cieľom uľahčiť zverejňovanie týchto informácií. Komisia by mala zvážiť, či do týchto usmernení nezahrnie ukazovatele týkajúce sa zodpovedného získavania nerastov a kovov.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)
(11b)  K dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia by mohli prispieť viaceré existujúce systémy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Existujú už systémy v rámci odvetví, ktoré sa zameriavajú na prerušenie spojitosti medzi konfliktom a získavaním cínu, tantalu, volfrámu a zlata. Tieto systémy využívajú nezávislé audity vykonávané tretími stranami, aby certifikovali taviarne a rafinérie, ktoré už majú systémy na zabezpečenie výhradne zodpovedného získavania nerastných surovín. Tieto systémy existujúce v rámci odvetví by mohli byť uznané v systéme Únie. Treba však objasniť kritériá a postupy, na základe ktorých budú tieto systémy uznané za ekvivalentné s požiadavkami tohto nariadenia, aby bolo možné dodržať prísne normy a predísť dvojitému vykonávaniu auditu.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Spoločnosti Únie vyjadrili svoj záujem o zodpovedné získavanie nerastov prostredníctvom verejnej konzultácie a informovali o súčasných systémoch priemyselných odvetví, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali ciele sociálnej zodpovednosti podnikov, požiadavky zákazníkov či bezpečnosť dodávok. Spoločnosti Únie však oznámili aj nespočetné ťažkosti pri výkone náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch pre dlhé a zložité globálne dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú veľký počet subjektov, ktoré často nie sú dostatočne informované alebo o toto etické hľadisko nemajú záujem. Komisia by mala monitorovať náklady na zodpovedné získavanie zdrojov, ako aj potenciálny vplyv na konkurencieschopnosť, a to predovšetkým MSP.
(12)  Spoločnosti Únie vyjadrili svoj záujem o zodpovedné získavanie nerastov prostredníctvom verejnej konzultácie a informovali o súčasných systémoch priemyselných odvetví, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali ciele sociálnej zodpovednosti podnikov, požiadavky zákazníkov či bezpečnosť dodávok. Spoločnosti Únie však oznámili aj nespočetné ťažkosti a praktické výzvy pri výkone náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch pre dlhé a zložité globálne dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú veľký počet subjektov, ktoré často nie sú dostatočne informované alebo o toto etické hľadisko nemajú záujem. Komisia by mala dôsledne monitorovať náklady na zodpovedné získavanie zdrojov, audity vykonávané tretími stranami, ich administratívne dôsledky a potenciálny vplyv na konkurencieschopnosť a podávať o nich správy, a to predovšetkým v súvislosti s MSP. Komisia by mala v záujme vykonávania tohto nariadenia poskytnúť mikropodnikom a malým a stredným podnikom technickú a finančnú pomoc a uľahčiť výmenu informácií. MSP so sídlom v Únii, ktoré dovážajú nerastné suroviny a kovy a ktoré zavádzajú systémy náležitej starostlivosti, by mali dostávať finančnú pomoc prostredníctvom programu Komisie COSME.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Spoločnosti so sídlom v Únii, ktoré fungujú v neskorších fázach dodávateľského reťazca a dobrovoľne uplatňujú opatrenia v oblasti zodpovedného získavania nerastných surovín a kovov, by mali od príslušných orgánov členských štátov získať certifikáciu v podobe značky. Komisia by pri stanovovaní kritérií udeľovania tejto certifikácie mala vychádzať z usmernení OECD vyplývajúcich z hĺbkovej analýzy, a v tejto súvislosti môže konzultovať sekretariát OECD. Podmienky udelenia európskej certifikácie zodpovednosti by mali byť rovnako prísne ako tie, ktoré stanovuje systém certifikácie OECD. Spoločnostiam, ktoré získali európsku certifikáciu zodpovednosti sa odporúča, aby túto skutočnosť uviedli na svojej internetovej stránke a zaradili ju medzi informácie poskytované európskym spotrebiteľom.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Taviarne a rafinérie sú dôležitým bodom v globálnom dodávateľskom reťazci nerastov, keďže väčšinou ide o poslednú fázu, v ktorej možno účinne zaistiť náležitú starostlivosť tým, že sa zhromaždia, zverejnia a overia informácie o pôvode nerastu a jeho vysledovateľnosti. Po tejto fáze transformácie je často nemožné vystopovať pôvod nerastov. Zoznam zodpovedných taviarní a rafinérií Únie by preto mohol poskytnúť transparentnosť a istotu spoločnostiam v dolnej časti dodávateľského reťazca, pokiaľ ide o postupy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.
(13)  Taviarne a rafinérie sú dôležitým bodom v globálnom dodávateľskom reťazci nerastov, keďže väčšinou ide o poslednú fázu, v ktorej možno účinne zaistiť náležitú starostlivosť tým, že sa zhromaždia, zverejnia a overia informácie o pôvode nerastu a jeho vysledovateľnosti. Po tejto fáze transformácie je často nemožné vystopovať pôvod nerastov. To isté platí pre recyklované kovy, pri ktorých sa dokonca uplatnili ďalšie kroky v rámci transformačného postupu. Zoznam zodpovedných taviarní a rafinérií Únie by preto mohol poskytnúť transparentnosť a istotu spoločnostiam v neskorších fázach dodávateľského reťazca, pokiaľ ide o postupy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. V súlade s usmernením OECD o náležitej starostlivosti by podniky v hornej časti dodávateľského reťazca, ako sú taviarne a rafinérie, mali prejsť nezávislým auditom vykonávaným treťou stranou, pokiaľ ide o ich postupy náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, a to preto, aby boli tiež zaradené do zoznamu zodpovedných taviarní a rafinérií.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Taviarne a rafinérie, ktoré spracúvajú a dovážajú nerastné suroviny a ich koncentráty, by mali povinne uplatňovať systém Únie pre náležitú starostlivosť v rámci dodávateľského reťazca.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  Používanie všetkých nerastných surovín a kovov, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia, by malo spĺňať požiadavky tohto nariadenia. Je nevyhnutné, aby dovozcovia dodržiavali ustanovenia tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  V záujme zabezpečenia účinného vykonávania tohto nariadenia treba prijať ustanovenie o dvojročnom prechodnom období, ktoré umožní Komisii, aby zaviedla systém auditov vykonávaných treťou stranou, a zodpovedným dovozcom, aby sa zoznámili so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)
(15b)  Komisia by mala pravidelne posudzovať svoju finančnú pomoc a politické záväzky voči oblastiam postihnutým konfliktami a vysokorizikovým oblastiam, kde sa ťaží cín, tantal, volfrám a zlato, najmä v oblasti Veľkých jazier, s cieľom zabezpečiť súdržnosť politík a podnietiť a posilniť dodržiavanie zásad riadnej správy, právneho štátu, a najmä etickej ťažby.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Komisia by mala pravidelne podávať RadeEurópskemu parlamentu správy o účinkoch systému. Komisia by mala preskúmať fungovanie a účinnosť tohto nariadenia najneskôr tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti a potom každých šesť rokov, a to aj pokiaľ ide o podporu zodpovedného získavania nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí v rozsahu jeho pôsobnosti. K správam sa podľa potreby môžu pripojiť primerané legislatívne návrhy, ktoré môžu zahŕňať povinné opatrenia,
(16)  Komisia by mala pravidelne podávať Európskemu parlamentuRade správy o účinkoch systému. Dva roky po začatí uplatňovania tohto nariadenia a následne každé tri roky by Komisia mala preskúmať fungovanie a účinnosť tohto nariadenia a najnovší vplyv systému na mieste, pokiaľ ide o podporu zodpovedného získavania nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí v rozsahu jeho pôsobnosti, a podávať správy Európskemu parlamentu a Rade. K správam sa podľa potreby môžu pripojiť primerané legislatívne návrhy, ktoré môžu zahŕňať ďalšie povinné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Vo svojom spoločnom oznámení z 5. marca 2014 sa Komisia a podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zaviazali vykonávať sprievodné opatrenia vedúce k integrovanému prístupu EÚ k zodpovednému získavaniu surovín súbežne s týmto nariadením, nielen s cieľom dosiahnuť vysokú mieru účasti spoločností na systéme Únie stanovenom v tomto nariadení, ale aj na zabezpečenie globálneho, súdržného a komplexného prístupu na podporu zodpovedného získavania surovín z oblasti zasiahnutých konfliktami a z vysokorizikových oblastí.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.  Týmto nariadením sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci s cieľom obmedziť príležitosti ozbrojených skupín a bezpečnostných síl12 na obchod s cínom, tantalom a volfrámom a ich rudami a zlatom. Toto nariadenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo transparentnosť a istotu, pokiaľ ide o dodávateľské postupy dovozcov, taviarní a rafinérií, ktorí získavajú zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí.
1.  Týmto nariadením sa zriaďuje systém Únie na certifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci s cieľom obmedziť príležitosti ozbrojených skupín a bezpečnostných síl12 na obchod s cínom, tantalom a volfrámom a ich rudami a zlatom. Toto nariadenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo transparentnosť a istotu, pokiaľ ide o dodávateľské postupy dovozcov, taviarní a rafinérií získavajúcich zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí.
__________________
__________________
12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostné sily“, ako sú definované v prílohe II k Usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti a zodpovednom riadení dodávateľských reťazcov nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí: Druhé vydanie, OECD Publishing, OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
12 „Ozbrojené skupiny a bezpečnostné sily“, ako sú definované v prílohe II k Usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti a zodpovednom riadení dodávateľských reťazcov nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí: Druhé vydanie, OECD Publishing, OECD (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
2.  Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci pre dovozcov Únie, ktorí sa rozhodnú vyhlásiť sa za zodpovedných dovozcov nerastov alebo kovov, ktoré obsahujú cín, tantal, volfrám a zlato, alebo z nich pozostávajú, ako sa uvádza v prílohe I.
2.  Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci pre všetkých dovozcov Únie, ktorí získavajú nerasty a kovy v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia v súlade s usmernením OECD o náležitej starostlivosti. Týmto usmernením sa má zaistiť transparentnosť a vysledovateľnosť dodávateľských postupov dovozcov, ak získavajú zdroje v oblastiach ovplyvnených konfliktom alebo vysokorizikových oblastiach, s cieľom minimalizovať násilné konflikty a porušovanie ľudských práv alebo predchádzať ich vzniku, a to obmedzovaním možností ozbrojených skupín a bezpečnostných síl, ako sú vymedzené v prílohe II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti, uvádzať tieto nerasty a kovy na trh.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
2a.  Na kovy, ktoré je možné odôvodnene považovať za recyklované, sa toto nariadenie nevzťahuje.
Pozmeňujúce návrhy 76, 97, 117 a 135
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 b (nový)
2b.  Aby sa zabránilo nezamýšľaným prípadom narušenia trhu, toto nariadenie rozlišuje medzi úlohami podnikov situovaných smerom nahor a nadol od dodávateľského reťazca. Vykonávanie náležitej starostlivosti sa musí prispôsobiť činnosti podniku a jeho veľkosti a pozícii v dodávateľskom reťazci.
Pozmeňujúce návrhy 77, 98, 118 a 136
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 c (nový)
2c.  Komisia by v spolupráci so systémami odvetvia a v súlade s usmernením OECD mohla poskytnúť ďalšie usmernenia týkajúce sa povinností, ktoré musia splniť podniky v závislosti od svojej pozície v dodávateľskom reťazci, a zabezpečiť, aby tento systém zahŕňal pružný postup, ktorý zohľadňuje postavenie MSP.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 d (nový)
2d.  Podniky v dolnej časti dodávateľského reťazca prijmú v rámci tohto nariadenia a v súlade s usmerneniami OECD všetky primerané kroky na identifikáciu a riešenie rizík vo svojom dodávateľskom reťazci nerastov a kovov, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje. V tejto súvislosti sa na ne vzťahuje povinnosť informovať o svojich postupoch náležitej starostlivosti pre zodpovedné získavanie nerastov.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno b a (nové)
ba)  „recyklované kovy“ sú regenerované výrobky od koncových používateľov alebo spotrebiteľov alebo spracované odpadové kovy vytvorené v priebehu výroby výrobku; recyklované kovy zahŕňajú nadbytočné, zastarané, chybné a odpadové kovové materiály obsahujúce rafinované alebo spracované kovy, ktoré sú vhodné na recykláciu pri výrobe cínu, tantalu, volfrámu a/alebo zlata; medzi recyklované kovy nepatria čiastočne spracované a nespracované nerasty alebo vedľajšie produkty z inej rudy;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno e
e)  „oblasti ovplyvnené konfliktom a vysokorizikové oblasti“ sú oblasti v stave ozbrojeného konfliktu, nestabilné oblasti po konflikte, ako aj oblasti, ktoré majú slabú alebo neexistujúcu správu a bezpečnosť, ako sú zlyhávajúce štáty, v ktorých dochádza k rozsiahlemu a systematickému porušovaniu medzinárodného práva vrátane zneužívania ľudských práv;
e)  „oblasti ovplyvnené konfliktom a vysokorizikové oblasti“ sú oblasti v stave ozbrojeného konfliktu, v ktorých je všeobecne rozšírené násilie, oblasti so zrútenou občianskou infraštruktúrou, oblasti s pretrvávajúcou nestabilitou po konflikte, ako aj oblasti, ktoré majú slabú alebo neexistujúcu správu a bezpečnosť, ako sú zlyhávajúce štáty vyznačujúce sa rozsiahlym a systematickým porušovaním ľudských práv, ako je stanovené v medzinárodnom práve;
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno g
g)  „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá deklaruje nerasty alebo kovy v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, s cieľom prepustiť ich do voľného obehu v zmysle článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/199213;
g)  „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii, ktorá vo svojom vlastnom mene podáva colné vyhlásenie pre nerastykovy v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia s cieľom prepustiť ich do voľného obehu, alebo osoba, v ktorej mene je colné vyhlásenie podané; na účely tohto nariadenia sa za dovozcu považuje tiež zástupca, ktorý podáva colné vyhlásenie a koná pritom v mene alebo v zastúpení inej osoby, alebo zástupca, ktorý koná vo svojom vlastnom mene a v zastúpení inej osoby;
__________________
13 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno h
(h)  „zodpovedný dovozca“ je každý dovozca, ktorý sa rozhodne sám sa certifikovať podľa pravidiel stanovených v tomto nariadení;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno i
(i)  „samocerifikácia“ je akt prihlásenia sa k dodržiavaniu povinností týkajúcich sa systémov riadenia, riadenia rizík, nezávislých auditov a zverejňovania, ako sa stanovuje v tomto nariadení;
vypúšťa sa
(tento PN sa uplatňuje v celom texte)
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod q a (nový)
qa)  „systém priemyselného odvetvia“ je kombinácia postupov, nástrojov a mechanizmov dobrovoľnej náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ktoré vypracovali a na ktoré dohliadajú príslušné priemyselné združenia, vrátane posudzovania zhody vykonávaného treťou stranou;
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod q b (nový)
qb)  „ozbrojené skupiny a bezpečnostné sily“ sú skupiny uvedené v prílohe II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti;
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 4 – písmeno a
a)  prijme politiku dodávateľského reťazca pre nerasty a kovy s potenciálnym pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach a jasne ju oznámi dodávateľom a verejnosti;
a)  prijme politiku dodávateľského reťazca pre nerasty a kovy s potenciálnym pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach a jasne a systematicky ju oznámi dodávateľom a verejnosti;
Pozmeňujúce návrhy 85, 126 a 145
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
Ak ktorýkoľvek podnik môže odôvodnene urobiť záver, že suroviny pochádzajú len z recyklovaných zdrojov alebo zo šrotu, s náležitým zreteľom na obchodné tajomstvo a záujmy týkajúce sa hospodárskej súťaže: a) zverejní svoje zistenie; a b) dostatočne podrobne opíše opatrenia náležitej starostlivosti, ktoré pri tomto zistení uplatnil.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)
Certifikovaní zodpovední dovozcovia tavených a rafinovaných kovov sú vyňatí z povinnosti nezávislého externého auditu podľa článku 3 ods. 1a tohto nariadenia za predpokladu, že predložia vecné dôkazy, že všetky taviarne a rafinérie v ich dodávateľskom reťazci dodržiavajú ustanovenia tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)
Článok 7a
Zoznam zodpovedných dovozcov
1.  Komisia na základe informácií predložených členskými štátmi v ich správach, ako sa uvádza v článku 15, prijme a verejne sprístupní rozhodnutie, v ktorom budú uvedené názvy a adresy zodpovedných dovozcov nerastných surovín a kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
2.  Komisia prijme zoznam podľa vzoru uvedeného v prílohe Ia a v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2.
3.  Komisia včas aktualizuje a uverejní, a to aj na internete, informácie zahrnuté v uvedenom zozname. Komisia vypustí zo zoznamu názvy dovozcov, ktorí (v prípade neprimeraného nápravného opatrenia zo strany zodpovedných dovozcov) nie sú členskými štátmi uznávaní ako zodpovední dovozcovia v súlade s článkom 14 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 7 b (nový)
Článok 7b
Povinnosti taviarní a rafinérií týkajúce sa náležitej starostlivosti
1.  Taviarne a rafinérie so sídlom v Únii, ktoré spracúvajú a dovážajú nerastné suroviny a ich koncentráty, majú povinnosť uplatňovať systém Únie v oblasti náležitej starostlivosti v rámci dodávateľského reťazca alebo systém náležitej starostlivosti uznaný Komisiou za rovnocenný.
2.  Riadne uplatňovanie európskeho systému náležitej starostlivosti zo strany taviarní a rafinérií zabezpečujú príslušné orgány členských štátov. Ak si taviarne a rafinérie neplnia tieto záväzky, orgány ich o tejto skutočnosti upovedomia a požiadajú ich, aby prijali nápravné opatrenia a podriadili sa európskemu systému náležitej starostlivosti. V prípade pretrvávajúceho neplnenia si záväzkov príslušné orgány členských štátov uložia sankcie za porušenie tohto nariadenia. Tieto sankcie budú zrušené, ak sa taviareň či rafinéria podriadi ustanoveniam tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Komisia na základe informácií predložených členskými štátmi v ich správach, ako sa uvádza v článku 15, prijme a verejne sprístupní rozhodnutie, v ktorom budú uvedené názvy a adresy zodpovedných taviarní a rafinérií nerastov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
1.  Komisia na základe informácií predložených členskými štátmi v ich správach, ako sa uvádza v článku 15, prijme a verejne sprístupní rozhodnutie, v ktorom budú uvedené názvy a adresy zodpovedných taviarní a rafinérií.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Komisia identifikuje na zozname, ktorý sa uvádza v odseku 1, tie zodpovedné taviarne a rafinérie, ktoré aspoň čiastočne získavajú zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí.
2.  Komisia identifikuje na zozname, ktorý sa uvádza v odseku 1, tie zodpovedné taviarne a rafinérie, ktoré aspoň čiastočne získavajú zdroje z oblastí ovplyvnených konfliktom a vysokorizikových oblastí. Tento zoznam je vypracovaný tak, že zohľadňuje existujúce rovnocenné odvetvia, štátne alebo iné systémy náležitej starostlivosti, ktoré zahŕňajú nerastné suroviny a kovy, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  Komisia prijme zoznam v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II a s regulačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2. Konzultuje sa so sekretariátom OECD.
3.  Komisia prijme zoznam s použitím vzoru uvedeného v prílohe II a v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2. Konzultuje sa so sekretariátom OECD.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.  Komisia včas aktualizuje informácie zahrnuté v uvedenom zozname. Komisia odstráni z uvedeného zoznamu názvy taviarní a rafinérií, ktoré už členskými štátmi nie sú uznávané ako zodpovední dovozcovia v súlade s článkom 14 ods. 3, alebo názvy taviarní a rafinérií v dodávateľskom reťazci dovozcov, ktorí už nie sú uznávaní ako zodpovední dovozcovia.
4.  Komisia včas aktualizuje a uverejní, a to aj na internete, informácie zahrnuté v uvedenom zozname. Komisia odstráni z uvedeného zoznamu názvy taviarní a rafinérií, ktoré už členskými štátmi nie sú uznávané ako zodpovední dovozcovia v súlade s článkom 14 ods. 3, alebo názvy taviarní a rafinérií v dodávateľskom reťazci dovozcov, ktorí už nie sú uznávaní ako zodpovední dovozcovia.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.  Komisia rozhodne o uverejnení, a to aj na internete, zoznamu príslušných orgánov v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III a regulačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2. Komisia zoznam pravidelne aktualizuje.
2.  Komisia rozhodne o uverejnení, a to aj na internete, zoznam príslušných orgánov s použitím vzoru uvedeného v prílohe III a v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 13 ods. 2. Komisia zoznam pravidelne aktualizuje.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
1.  Príslušné orgány členského štátu vykonávajú primerané ex post kontroly, aby sa uistili, či samocertifikovaní zodpovední dovozcovia nerastov a kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia dodržiavajú povinnosti stanovené v článkoch 4, 5, 6 a 7.
1.  Príslušné orgány členského štátu vykonávajú primerané ex post kontroly, aby sa uistili, či zodpovední dovozcovia nerastov a kovov v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia dodržiavajú povinnosti stanovené v článkoch 4, 5, 6 a 7.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.  Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú na základe prístupu založeného na riziku. Okrem toho sa kontroly môžu vykonávať, ak príslušný orgán disponuje relevantnými informáciami, ako aj na základe opodstatnených obáv tretích strán, ktoré sa týkajú dodržiavania tohto nariadenia zo strany zodpovedného dovozcu.
2.  Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú na základe prístupu založeného na riziku. Okrem toho sa kontroly vykonávajú, ak príslušný orgán disponuje relevantnými informáciami, ako aj na základe opodstatnených obáv tretích strán, ktoré sa týkajú dodržiavania tohto nariadenia zo strany zodpovedného dovozcu.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)
Článok 12a
V záujme zabezpečenia prehľadnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti pre potreby hospodárskych subjektov, najmä malých a stredných podnikov, vypracuje Komisia na základe konzultácií s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a OECD nezáväzné pokyny vo forme príručky pre spoločnosti, kde bude vysvetlené, ako najlepšie uplatňovať kritériá pre oblasti, na ktoré sa môže vzťahovať toto nariadenie. Táto príručka bude vychádzať z definícií oblastí postihnutých konfliktom a vysoko rizikových oblastí stanovených v článku 2e tohto nariadenia a zohľadní usmernenia OECD vyplývajúce z hĺbkovej analýzy.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2
V prípade, že sa stanovisko výboru má získať prostredníctvom písomného postupu, takýto postup sa skončí bez výsledku vtedy, ak tak v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 a (nový)
2a)  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)
Článok 15a
Sprievodné opatrenia
1.  Komisia v prípade potreby predloží počas prechodného obdobia legislatívny návrh, v ktorom stanoví sprievodné opatrenia s cieľom zvýšiť účinnosť tohto nariadenia v súlade so spoločným oznámením Európskemu parlamentu a Rade s názvom Zodpovedné získavanie nerastov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach: Smerom k integrovanému prístupu EÚ (JOIN (2014)0008).
Sprievodné opatrenia zabezpečujúce integrovaný prístup EÚ k povinnosti zodpovedného získavania zdrojov stanovujú:
a)  podporu spoločností, ktoré zodpovedne získavajú zdroje, v podobe stimulov, technickej pomoci a usmernení určených podnikom so zreteľom na situáciu malých a stredných podnikov a ich pozíciu v rámci dodávateľského reťazca s cieľom zjednodušiť dodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia;
b)  pokračujúce politické dialógy s tretími krajinami a ostatnými zainteresovanými stranami vrátane možnosti harmonizácie s národnými a regionálnymi systémami certifikácie a spoluprácu s verejno-súkromnými iniciatívami;
c)  pokračujúcu cielenú rozvojovú spoluprácu s tretími krajinami, najmä pomoc s uvádzaním na trh v prípade nerastov, ktoré nepochádzajú z konfliktných oblastí, a posilňovanie schopnosti miestnych podnikov dodržiavať toto nariadenie;
d)  úzku spoluprácu s členskými štátmi zameranú na zavedenie doplnkových iniciatív v oblasti informovania spotrebiteľov, investorov a zákazníkov, ako aj ďalšie stimuly na zodpovedné správanie podnikov a doložky týkajúce sa plnenia verejných zákaziek podpísaných orgánmi týchto členských štátov, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ1a.
2.  Komisia predkladá výročnú správu o plnení týkajúcu sa sprievodných opatrení vykonávaných podľa odseku 1 a ich vplyvu a účinnosti.
___________________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 a (nový)
Toto nariadenie sa uplatňuje od …*
___________________________
*Dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Príloha II – stĺpec C a (nový)
stĺpec Ca: Druh nerastu

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 61 ods. 2 druhého pododseku (A8-0141/2015).


Námietka voči delegovanému aktu: výnimka pre používanie kadmia v osvetlení a v osvetlení v displejoch
PDF 275kWORD 83k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o delegovanej smernici Komisie z 30. januára 2015, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie kadmia v osvetlení a v osvetlení v displejoch (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))
P8_TA(2015)0205B8-0464/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegovanú smernicu Komisie (C(2015)00383),

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, a najmä na jej článok 4, článok 5 ods. 1 písm. a) a článok 22(1),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku 4 ods. 1 smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „ONL“) sa okrem iného obmedzuje používanie kadmia v elektrických a elektronických zariadeniach (pozri zoznam v prílohe II k smernici o ONL);

B.  keďže v prílohe III k smernici o ONL sa stanovujú výnimky z obmedzení stanovených v článku 4 ods. 1;

C.  keďže v bode 39 prílohy III sa uvádza výnimka pre „kadmium vo svetelných diódach (LED) konvertujúcich farbu vyrobených z polovodičov skupiny II-VI (< 10 µg Cd na mm² plochy emitujúcej svetlo) na použitie v polovodičových osvetľovacích alebo zobrazovacích systémoch“, ktorej platnosť sa skončila 1. júla 2014;

D.  keďže v článku 5 sa stanovuje prispôsobenie prílohy III vedeckému a technickému pokroku prostredníctvom zavedenia a zrušenia výnimiek;

E.  keďže Komisia uviedla, že v decembri 2012 dostala žiadosť o obnovenie výnimky 39 a v máji 2013 súvisiacu žiadosť o užšiu, osobitnejšiu výnimku pre kadmium v kvantových bodoch v displejoch;

F.  keďže podľa článku 5 ods. 1 písm. a) sa výnimky zaradia do prílohy III za predpokladu, že sa tým neoslabí ochrana životného prostredia a zdravia poskytovaná nariadením (ES) č. 1907/2006, a pokiaľ je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok: ich odstránenie alebo nahradenie zmenami dizajnu alebo materiálmi a komponentmi, ktoré si nevyžadujú žiadne materiály alebo látky uvedené v prílohe II, je z vedeckého alebo technického hľadiska neuskutočniteľné, nie je zabezpečená spoľahlivosť náhrad; alebo celkové negatívne vplyvy na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov spôsobené nahradením pravdepodobne prevážia nad celkovými výhodami z nahradenia pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov;

G.  keďže delegovanou smernicou Komisie sa predlžuje platnosť výnimky 39 do 30. júna 2017, pričom sa mení označenie tejto výnimky na 39 a) a zavádza nová osobitnejšia výnimka 39 b) pre „kadmium v kadmiových polovodičových nanokryštálových kvantových bodoch, ktoré spôsobujú luminiscenčný posun k väčším vlnovým dĺžkam, na použitie v osvetlení v displejoch (< 0.2 µg Cd na mm² plochy obrazovky displeja)“, ktorej platnosť sa skončí 30. júna 2018;

H.  keďže predĺženie platnosti výnimky 39 aj nová výnimka 39 b) sa týka kvantových bodov obsahujúcich kadmium, aj keď osobitný odkaz na kvantové body sa uvádza len vo výnimke 39 b);

I.  keďže predĺženie platnosti výnimky 39 sa týka dvoch rôznych aplikácií kvantových bodov obsahujúcich kadmium: jedno sa týka použitia v polovodičových osvetľovacích systémoch (ďalej len „osvetlenie“), zatiaľ čo druhé sa týka zobrazovacích systémov;

J.  keďže nová výnimka 39 b) sa týka len displejov;

K.  keďže Komisia výslovne uvádza, že osvetľovacie systémy LED na báze kvantových bodov (s obsahom kadmia i bez neho) zatiaľ nie sú k dispozícii, a pripúšťa, že ich pozitívny environmentálny vplyv teda nebolo možné preukázať; keďže Komisia napriek tomu predĺžila platnosť všeobecnej výnimky pre osvetľovacie systémy na báze kvantových bodov obsahujúcich kadmium do 30. júna 2017, aby sa odvetviu výroby osvetlenia umožnilo požiadať o osobitnú výnimku, keďže takéto aplikácie by už boli v predvýrobnej fáze;

L.  keďže nezávislí konzultanti, ktorí tieto aplikácie v mene Komisie posudzovali, dospeli k záveru, že poskytnuté informácie neumožnili vyvodiť záver, že výnimka pre osvetlenie je v súčasnosti odôvodnená, a preto výslovne odporúčajú túto výnimku neudeliť(2);

M.  keďže neformálne informácie sprístupnené Komisiou 12. mája 2015 túto situáciu nemenia, keďže neposkytujú žiadny dôkaz o dostupnosti týchto výrobkov na európskom trhu a neuvádza sa žiadne posúdenie ich vlastností na základe podmienok uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a);

N.  keďže neboli sprístupnené žiadne relevantné osvetlenia, žiadateľ teda nemohol preukázať, že pre používanie kvantových bodov obsahujúcich kadmium v osvetľovacích systémoch bola splnená ktorákoľvek z podmienok uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a); keďže je preto neopodstatnené povoliť predĺženie platnosti výnimky pre osvetlenie;

O.  keďže takáto výnimka môže byť relevantná v budúcnosti, ale možno ju udeliť iba na základe riadneho posúdenia, ktoré sa ešte nevykonalo;

P.  keďže Komisia vo svojej delegovanej smernici navyše udelila novú osobitnú výnimku pre kvantové body obsahujúce kadmium v displejoch, odôvodňujúc, že sa v displejoch už používajú, že by to malo celkovo pozitívny vplyv pre ich nízku spotrebu energie a že kvantové body bez obsahu kadmia zatiaľ nie sú technicky dostupné;

Q.  keďže nezávislí konzultanti, ktorí tieto aplikácie v mene Komisie posudzovali, v apríli 2014 odporučili udeliť osobitnú výnimku pre kvantové body obsahujúce kadmium v displejoch na kratšie obdobie ako to, o ktoré sa žiadalo (do 30. júna 2017, t. j. o jeden rok menej ako obdobie, ktoré prijala Komisia), na základe predpokladu, že aplikácie, ktoré povedú k zníženiu množstva kadmia, ako aj náhrady bez obsahu kadmia sú v záverečných fázach výskumu; keďže, inými slovami, toto odporúčanie sa zakladalo na neexistencii kvantových bodov bez obsahu kadmia v displejoch v danom čase;

R.  keďže však odvtedy došlo k významnému vývoju na trhu; keďže v roku 2015 jeden z popredných svetových výrobcov televízorov umiestnil na trh Únie celú sériu nových modelov televízorov založených na kvantových bodoch bez obsahu kadmia, pričom tieto modely sú dostupné vo veľkých maloobchodných predajniach vo viacerých členských štátoch (aspoň v Nemecku, Spojenom kráľovstve a Belgicku);

S.  keďže na druhej strane sa zdá, že na trhu Únie už nie sú žiadne televízory s kvantovými bodmi obsahujúcimi kadmium, a keďže je ťažké nájsť nejakého maloobchodného predajcu pre jediný druh notebooku, ktorý funguje na báze technológie kvantových bodov obsahujúcich kadmium;

T.  keďže možno očakávať, že vlastnosti týkajúce sa úspory energie v prípade kvantových bodov bez obsahu kadmia sú podobné vlastnostiam kvantových bodov obsahujúcich kadmium; keďže podľa informácií vyplývajúcich z environmentálnej značky vykázali televízne obrazovky s kvantovými bodmi bez obsahu kadmia nižšiu spotrebu energie v porovnaní rovnako veľkými televíznymi obrazovkami modelov na báze kvantových bodov obsahujúcich kadmium; keďže podľa informácií odvetvia preukázalo testovanie výkonnosti farieb na základe príslušnej normy rovnakú, ak nie vyššiu výkonnosť farieb v prípade displejov založených na kvantových bodoch bez obsahu kadmia;

U.  keďže kľúčovým odôvodnením Komisie na udelenie novej osobitnej výnimky je to, že „kvantové body bez obsahu kadmia zatiaľ nie sú technicky dostupné“;

V.  keďže toto odôvodnenie je zjavne nesprávne, pretože kvantové body bez obsahu kadmia nielenže sú technicky dostupné, ale aj celý rad televízorov založených na tejto technológii je už všeobecne dostupný na trhu Únie, kde ho ponúkajú známi významní predajcovia;

W.  keďže neformálne informácie sprístupnené Komisiou 12. mája 2015 túto situáciu nemenia; keďže príklady, ktoré Komisia uvádza pre výrobky s displejmi na báze kvantových bodov obsahujúcich kadmium, sú buď v súčasnosti nedostupné (televízor TCL 55“), alebo sú k dispozícii len v USA (notebook ASUS, televízory Sony), či sa týkajú len výrobkov, ktoré ešte neboli uvedené na trh (Konka, Phillips, AOC);

X.  keďže predĺženie platnosti súčasnej výnimky 39 aj zavedenie novej výnimky 39 b) nespĺňa žiadnu z podmienok uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a), a je preto neodôvodnené; keďže pomerne krátke obdobia do skončenia platnosti nemôžu odôvodňovať nesúlad s podmienkami uvedenými v článku 5 ods. 1 písm. a);

Y.  keďže podľa článku 5 ods. 5 smernice o ONL zostáva existujúca výnimka 39 v platnosti až dovtedy, kým Komisia neprijme rozhodnutie týkajúce sa žiadosti o obnovenie výnimky;

Z.  keďže podľa článku 5 ods. 6 smernice o ONL v prípade, že žiadosť o obnovenie výnimky je zamietnutá alebo že sa výnimka zruší, platnosť výnimky skončí najskôr 12 mesiacov a najneskôr 18 mesiacov od dátumu rozhodnutia;

AA.  keďže zamietnutie delegovanej smernice teda nevedie k zákazu kvantových bodov obsahujúcich kadmium, ale je len impulzom na nové posúdenie; keďže to teda nespôsobí žiadne narušenia trhu, pretože súčasná výnimka zostáva v platnosti až do zrušenia, pričom následne sa ešte poskytne dodatočná lehota;

AB.  keďže došlo k významnému novému vývoju, pokiaľ ide o komerčnú dostupnosť výrobkov na báze technológie kvantových bodov bez obsahu kadmia, čo si vyžaduje nové posúdenie;

1.  vyslovuje námietku voči delegovanej smernici Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že delegovaná smernica nemôže nadobudnúť účinnosť;

3.  domnieva sa, že delegovaná smernica Komisie nespĺňa podmienky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o obe výnimky, ktoré vkladá do bodov 39 a) a 39 b) prílohy III k smernici 2011/65/EÚ;

4.  predovšetkým sa domnieva, že odôvodnenie výnimky v bode 39 b) sa zakladá na už neaktuálnej situácii, pokiaľ ide o uskutočniteľnosť nahradenia kadmia v kvantových bodoch; požaduje preto rýchle prehodnotenie existujúcej výnimky v bode 39 prílohy III k smernici 2011/65/EÚ na základe podmienok uvedených v jej článku 5 ods. 1 písm. a) s cieľom zrušiť túto výnimku;

5.  vyzýva Komisiu, aby predložila nový delegovaný akt, ktorý by zohľadnil pozíciu Európskeho parlamentu;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.
(2) Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Assistance to the Commission on technological socio-economic and cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment (s. 89) – http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf.


Námietka voči delegovanému aktu: licencia na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu
PDF 254kWORD 63k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o delegovanom nariadení z 20. februára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))
P8_TA(2015)0206B8-0440/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2015)00861),

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007(1) a najmä na jeho článok 177 ods. 1 písm. a), článok 223 ods.2 a článok 227 ods. 5,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže monitorovanie údajov súvisiacich s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu zabezpečuje transparentnosť a znalosti, pokiaľ ide o vývoj trhu, ktorý je naďalej nestabilný a čelí silnej konkurencii, najmä pokiaľ ide o dovoz z tretích krajín;

B.  keďže takéto informácie sú tiež extrémne užitočné, pokiaľ ide o rokovania o medzinárodných dohodách a antidumpingové vyšetrovania;

C.  keďže Eurostat neposkytuje takéto presné informácie, takže neexistuje alternatívny spôsob získavania úplných informácií o situácii na trhu pre hospodárske subjekty, členské štáty a inštitúcie;

1.  vznáša námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.


Materská dovolenka
PDF 170kWORD 72k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o materskej dovolenke (2015/2655(RSP))
P8_TA(2015)0207B8-0453/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a články 8 a 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na smernicu Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok(1) (smernica o materskej dovolenke),

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica o materskej dovolenke (COM(2008)0637),

–  so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 20. októbra 2010 na účel prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ , ktorým sa mení smernica o materskej dovolenke(2),

–  so zreteľom na opakované vyhlásenia Európskeho parlamentu k tejto veci, vrátane jeho uznesenia z 10. marca 2015 o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva(4) a na nadchádzajúcu dohodu o tej istej veci,

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii o materskej dovolenke (O-000049/2015 – B8-0119/2015 a O-000050/2015 – B8-0120/2015),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo 14. apríla 2015, ktorý sa okrem iného týka práva Komisie na stiahnutie návrhu (vec C-409/13),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zásada rovnosti zaobchádzania so ženami a mužmi vyžaduje, aby neexistovala žiadna forma priamej alebo nepriamej diskriminácie, a to aj pokiaľ ide o materstvo, otcovstvo a preberanie rodinných povinností;

B.  keďže stratégia Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu má ambiciózne ciele, ako napríklad zamestnanosť na úrovni 75 % a zníženie počtu ľudí trpiacich alebo ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením o najmenej 20 miliónov do roku 2020;

C.  keďže v chudobe a vo vylúčení žije viac žien ako mužov, pričom ide najmä o staršie ženy, ktorých dôchodok je v priemere o 39 % nižší ako dôchodok mužov, a osamelé matky; keďže ženy pracujú častejšie na čiastočný pracovný úväzok, so zmluvou na dočasnú prácu alebo zmluvou na dobu určitú a keďže chudobu žien z veľkej časti spôsobuje neistota zamestnania;

D.  keďže miera pôrodnosti v Európskej únii klesá a táto tendencia sa zhoršila v dôsledku krízy, pretože nezamestnanosť, nestabilita a neistota z budúcnosti a hospodárstva viedli páry a najmä mladšie ženy k tomu, že sa rozhodli materstvo odložiť, čím sa ďalej posilnil trend demografického starnutia v EÚ;

E.  keďže ženy trávia v porovnaní s mužmi každý týždeň trojnásobok času na domáce práce (vrátane starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím, ako ak prác v domácnosti); keďže nezamestnanosť žien je podhodnotená, pretože mnohé ženy nie sú evidované ako nezamestnané, najmä tie, ktoré sa venujú výlučne domácim prácam a starostlivosti o deti;

F.  keďže zdieľanie rodinných a domácich úloh medzi ženami a mužmi je kľúčové na dosiahnutie rodovej rovnosti; keďže štvrtina členských štátov neponúka otcovskú dovolenku;

G.  keďže Rada stále oficiálne neodpovedala na pozíciu Európskeho parlamentu z prvého čítania z 20. októbra 2010 k návrhu na zmenu smernice o materskej dovolenke;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada zablokovala smernicu o materskej dovolenke; vyzýva členské štáty, aby obnovili rokovania;

2.  vyjadruje poľutovanie nad medziinštitucionálnou nestabilitou v dôsledku nekonania Rady, keďže Európsky parlament uzatvoril svoje prvé čítanie, no diskusie v Rade boli pozastavené, čo narušilo celý legislatívny postup;

3.  opakuje svoju ochotu prekonať patovú situáciu a vyzýva Komisiu, aby zohrala úlohu tzv. čestného sprostredkovateľa a konštruktívne spolupracovala so spoluzákonodarcami na zmierení pozícií Európskeho parlamentu a Rady pri riadnom zohľadnení rovnováhy medzi inštitúciami a úlohy, ktorú jej udeľujú zmluvy;

4.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že navrhovaná revízia smernice môže byť stiahnutá Komisiou v rámci programu REFIT, a ak sa tak naozaj stane, žiada o legislatívnu iniciatívu zameranú na revíziu smernice Rady 92/85/EHS ako okamžitú alternatívu, ktorá by sa začala počas luxemburského predsedníctva Rady s cieľom zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok, čím by sa riešili demografické výzvy a zároveň znižovala nerovnosť medzi ženami a mužmi;

5.  berie na vedomie rozsudok Súdneho dvora Európskej únie zo 14. apríla 2015, ktorý sa týka práva Komisie na stiahnutie návrhu (vec C-409/13) a potvrdzuje konkrétne podmienky, ktoré má Komisia splniť, okrem iného to, že musí rešpektovať svoju povinnosť zdôvodniť Európskemu parlamentu a Rade, prečo návrh stiahla, a riadiť sa zásadami zverenia právomocí, inštitucionálnej rovnováhy a lojálnej spolupráce stanovenými v ZEÚ;

6.  opakuje svoju ochotu predložiť samostatnú smernicu o platenej otcovskej dovolenke trvajúcej najmenej 10 pracovných dní, ako aj podnecujúcu legislatívne a iné opatrenia, ktoré by mužom a najmä otcom umožnili požívať právo na dosiahnutie rovnováhy medzi prácou a súkromným životom;

7.  očakáva záverečné hodnotenie smernice Rady 2010/18/EÚ o rodičovskej dovolenke a vzhľadom na dostupné predbežné štúdie vyzýva na revíziu tejto smernice, pretože nespĺňa svoj cieľ zosúladenia súkromného a pracovného života na dosiahnutie rovnováhy medzi životom a prácou pre oboch rodičov a najmä ženy, ktoré postihuje rodová nerovnosť v oblasti platov, dôchodkov a chudoby;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 163.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2015)0050.
(4) Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.


Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
PDF 281kWORD 93k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o zozname tém, ktorý prijal Výbor Organizácie spojených národov pre práva osôb so zdravotným postihnutím vo vzťahu k úvodnej správe Európskej únie (2015/2684(RSP))
P8_TA(2015)0208B8-0460/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a na nadobudnutie jeho platnosti 21. januára 2011 v súlade s rozhodnutím Rady 2010/48/ES z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom(1),

–  so zreteľom na Kódex správania pre Radu, členské štáty a Komisiu, ktorým sa určujú vnútorné mechanizmy na vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany Európskej únie a na zastupovanie EÚ v súvislosti s týmto dohovorom(2),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the European Union (SWD(2014)0182) (Správa o vykonávaní Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany Európskej únie – pozn. prekl.),

–  so zreteľom na zoznam tém, ktorý prijal Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím vo vzťahu k úvodnej správe Európskej únie(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. novembra 2010 s názvom Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér (COM(2010)0636),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020(4),

–  so zreteľom na výročnú správu Európskeho ombudsmana za rok 2013,

–  so zreteľom na články 2, 9, 10, 19 a 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 3, 15, 21, 23 a 26 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(5),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zdravotne postihnutí majú ako plnoprávni občania rovnaké práva a majú nárok na nespochybniteľnú dôstojnosť, rovnaké zaobchádzanie, nezávislé bývanie a na to, aby sa plne podieľali na živote v spoločnosti;

B.  keďže sa odhaduje, že asi 80 miliónov ľudí v Európskej únii je nejako postihnutých;

C.  keďže dôkazy Agentúry EÚ pre základné práva trvalo ukazujú, že osoby s postihnutím sa stretávajú s diskrimináciou a narážajú na prekážky pri uplatňovaní svojich práv na rovnakom základe s ostatnými osobami;

D.  keďže ľudia s postihnutím sú jednou z najzraniteľnejších skupín v našej spoločnosti a ich zapojenie do pracovného trhu predstavuje jeden z najväčších problémov pre sociálnu politiku a politiku pracovného trhu;

E.  keďže plné zapojenie a rovnakú účasť osôb s postihnutím možno dosiahnuť iba tak, že na všetkých úrovniach EÚ, vrátane medziinštitucionálnej úrovne, sa k postihnutiu zaujme prístup vychádzajúci z ľudských práv pri tvorbe politík, ich uplatňovaní a monitorovaní, a keďže Komisia musí toto riadne zohľadňovať v budúcich návrhoch;

F.  keďže podľa Agentúry EÚ pre základné práva 21 z 28 členských štátov naďalej ukladá obmedzenia, pokiaľ ide o plné uplatňovanie právnej spôsobilosti;

G.  keďže Komisia v roku 2008 navrhla antidiskriminačnú smernicu, ale keďže ju Rada stále blokuje;

H.  keďže zásady Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím siahajú až hranice diskriminácie, pričom ukazujú cestu k tomu, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím mohli užívať ľudské práva, a zameriavajú sa na poskytovanie nevyhnutnej ochrany a pomoci rodinám, ktoré by mali prispievať na to, aby osoby s postihnutím mohli v plnej miere a rovnako uplatňovať svoje práva;

I.  keďže EÚ formálne ratifikovala Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podpísalo aj všetkých 28 členských štátov EÚ a ratifikovalo 25 štátov;

J.  keďže parlamentný Výbor pre petície každoročne dostáva petície, ktoré sa zaoberajú diskrimináciou z dôvodu postihnutia pri prístupe k zamestnaniu, samostatnej zárobkovej činnosti, verejným službám a vzdelávaniu;

K.  keďže ľudia s postihnutím nie sú homogénnou skupinou obyvateľstva a keďže politiky a opatrenia plánované v ich mene by mali zohľadňovať túto rôznorodosť, ako aj to, že niektoré skupiny ako ženy, deti a jednotlivci, ktorí si vyžadujú intenzívnejšiu pomoc, sa stretávajú s ďalšími ťažkosťami a rozličnými formami diskriminácie;

L.  keďže Európsky parlament musí zohľadňovať skutočnosť, že ustanovenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím predstavujú minimálne normy, ktoré európske inštitúcie môžu sprísňovať v záujme ochrany osôb so zdravotným postihnutím a boja proti diskriminácii;

M.  keďže prístup k práci spojený so zákazom diskriminácie na pracovisku je základným prvkom samostatného a nezávislého života; keďže napriek všetkým existujúcim programom, iniciatívam a stratégiám na úrovni EÚ miera zamestnanosti ľudí vo veku 20 až 64 rokov presahuje 70 %, pričom miera zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím je pod hranicou 50 %; keďže miera zamestnanosti žien bez zdravotného postihnutia je 65 % v porovnaní so zamestnanosťou žien so zdravotným postihnutím, ktorá dosahuje iba 44 %;

N.  keďže platené zamestnanie je dôležitou podmienkou na to, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli viesť nezávislý život, a keďže členské štáty by sa preto mali usilovať o rozšírenie dostupnosti zamestnania pre ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli prispievať do spoločnosti, v ktorej žijú, a mali by nevyhnutne zabezpečovať inkluzívne vzdelávanie pre všetky zdravotne postihnuté deti vrátane detí s poruchami učenia, a tak im pomáhať pri nadobúdaní dobrej vzdelanostnej prípravy od základnej školy a ďalej, aby mohli sledovať učebný plán primeraný ich schopnostiam učiť sa, čím sa im poskytne možnosť na získanie slušného vzdelanostného základu, ktorý im pomôže pri budovaní pracovnej kariéry či pri zabezpečovaní dobrého zamestnania, ktoré im neskôr umožní žiť nezávislý život;

O.  keďže zdravotné postihnutie je vyvíjajúcou sa koncepciou, ktorá vyplýva zo súčinnosti ľudí so postihnutím a bariér postojov a okolia, ktoré bránia ich plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými ľuďmi a s rovnakou dôstojnosťou;

P.  keďže najmä na základe článku 7 nariadenia o spoločných ustanoveniach sa dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím musí zohľadňovať v procese prípravy a realizácie programov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, a keďže rovnaké témy by sa mali brať na vedomie pri príprave a využívaní iných fondov EÚ;

Q.  keďže dopyt po sociálnych službách v niektorých členských štátoch rastie z dôvodov demografických a spoločenských zmien spolu s rastúcou mierou nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia vrátane nedostatočných kvalitných služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, čo má negatívny vplyv na schopnosť týchto postihnutých ľudí viesť nezávislý život, a to inkluzívne a na rovnakom základe ako ostatní ľudia;

R.  keďže existujúce právne predpisy EÚ súvisiace s právami osôb so zdravotným postihnutím by sa mali lepšie uplatňovať a vymáhať, aby sa zlepšila dostupnosť pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím v celej EÚ;

S.  keďže Európsky parlament je súčasťou Rámca EÚ na podporu, ochranu a monitorovanie uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s článkom 33 ods. 2 tohto dohovoru;

T.  keďže viacero organizácií občianskej spoločnosti poslalo Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím informácie v súvislosti so zoznamom tém;

U.  keďže Komisia ako hlavný orgán podľa článku 33 ods. 1 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím bola poverená tým, aby odpovedala na zoznam tém, ktorý prijal Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím;

V.  keďže Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom Európskej únie, ktorý zastupuje európskych občanov, a preto v plnej miere spĺňa požiadavky Parížskych zásad stanovených v článku 33 dohovoru;

1.  ubezpečuje Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, že Európsky parlament bude odpovedať na otázky kladené priamo jemu, pričom zároveň vyzýva Komisiu, aby pri formovaní vlastných odpovedí výboru OSN brala do úvahy stanoviská Európskeho parlamentu;

2.  považuje za poľutovaniahodné, že Komisia a Rada prijali kódex správania bez zapojenia Európskeho parlamentu, čoho výsledkom je, že Európsky parlament má obmedzené právomoci v súvislosti s monitorovaním plnenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

3.  vyzýva Komisiu, aby oficiálne konzultovala o svojich odpovediach na zoznam tém so všetkými príslušnými inštitúciami a agentúrami vrátane Európskeho parlamentu, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, ombudsmanku a Agentúry EÚ pre základné práva;

4.  vyzýva Komisiu, aby vyzvala Rámec EÚ na to, aby sa formálne podieľal na Konštruktívnom dialógu;

5.  zdôrazňuje skutočnosť, že cieľom návrhu antidiskriminačnej smernice EÚ je chrániť ľudí so zdravotným postihnutím pred diskrimináciou v oblasti sociálnej ochrany, zdravotnej starostlivosti a rehabilitácie, vzdelávania a prístupu k tovaru a službám, ako je bývanie, doprava a poistenie, a ich poskytovaniu; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom v súvislosti s týmto návrhom v rámci Rady a naliehavo žiada členské štáty, aby sa usilovali o prijatie spoločnej pozície bez ďalšieho odkladu;

6.  konštatuje, že nedostatok konkrétnych údajov a štatistík pre skupiny osôb so špecifickým zdravotným postihnutím je prekážkou tvorby primeraných politík; preto vyzýva Komisiu, aby zozbierala a rozoslala štatistické údaje o zdravotnom postihnutí, rozdelené podľa veku a pohlavia, v záujme monitorovania situácie osôb so zdravotným postihnutím v celej EÚ v príslušných oblastiach každodenného života, nielen v oblasti zamestnanosti;

7.  konštatuje, že viacero organizácií občianskej spoločnosti poslalo Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím informácie pre zoznam tém; naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala štruktúrovaný dialóg a aby konzultovala a spolupracovala s organizáciami, ktoré zastupujú osoby so zdravotným postihnutím, ako súčasť hodnotiaceho procesu, spolu s formulovaním odpovede na zoznam tém Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, a pri vypracúvaní, vykonávaní a monitorovaní politík EÚ v tejto oblasti;

8.  vyzýva tie členské štáty, ktoré ešte neratifikovali Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby to bezodkladne urobili;

9.  vyzýva Komisiu, aby predložila ambiciózny návrh na európsky akt dostupnosti, za plného zapojenia osôb so zdravotným postihnutím počas celého legislatívneho cyklu, a zdôrazňuje, že tento návrh by mal zahrnovať celú škálu politických oblastí, čo sa týka dostupnosti tovaru a služieb pre všetkých občanov EÚ, čím by sa podporoval nezávislý život a plné zapojenie osôb so zdravotným postihnutím a vytvorenie pokračujúceho, efektívneho a nezávislého mechanizmu monitorovania a presadzovania;

10.  vyzýva členské štáty, aby do vnútroštátnych právnych predpisov previedli záväzky vyplývajúce z článku 12 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, a najmä zmiernili všetky obmedzenia práva týchto osôb voliť a byť volení;

11.  naliehavo vyzýva Radu, aby urýchlila prácu na návrhu smernice o dostupnosti internetových stránok orgánov verejného sektora, s cieľom dosiahnuť spoločnú pozíciu a postúpiť k prijatiu tohto právneho predpisu, čím by sa zlepšila dostupnosť dokumentov, videí a internetových stránok a zabezpečili alternatívne formáty a prostriedky komunikácie;

12.  odporúča, aby sa finančné prostriedky EÚ využívali na podporu dostupnosti a elektronickej dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, na podporu prechodu od inštitucionálnej starostlivosti na starostlivosť komunity, na rozvoj kvalitných sociálnych a zdravotníckych služieb a na investovanie do budovania kapacít organizácií, ktoré zastupujú osoby so zdravotným postihnutím;

13.  berie na vedomie odpovede a opatrenia v súvislosti so zoznamom tém nastolených nadväznosti na úvodnú správu Európskej únie ako súčasť hodnotenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím:

   a. vytvoril medzivýborovú koordinačnú pracovnú skupinu, ktorá sa skladá z členov z každého príslušného výboru, ktorý pripravil informačné podujatia pre zamestnancov a poslancov Európskeho parlamentu, vrátane organizovania kurzov posunkovej reči ako súčasti odbornej prípravy;
   b. zdôraznil potrebu dostupnosti v súvislosti s univerzálnou službou a núdzovým číslom 112 vo svojom uznesení z 5. júla 2011(6) a vo vyhlásení zo 17. decembra 2011(7), ktoré bolo míľnikom pri rozvoji systému elektronického volania e-Call zabudovaného vo vozidlách;
   c. počet poslancov EP so zdravotným postihnutím sa po voľbách v roku 2014 výrazne zvýšil;
   d. zaväzuje sa, že bude aktívne spolupracovať s príslušnými subjektmi pri hľadaní pragmatického riešenia na pristúpenie k Marakešskej zmluve;
   e. zdôrazňuje, že treba zlepšiť uplatňovanie právnych predpisov EÚ v záujme zabezpečenia, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli cestovať nezávisle, využívajúc všetky spôsoby dopravy vrátane verejnej dopravy;
   f. vyzýva Komisiu, aby predložila požadované vysvetlenie, čo sa týka otázky, ako môže v existujúcich a budúcich právnych predpisoch zabezpečiť, aby sa osobám so zdravotným postihnutím zaručovali rovnaké príležitosti, základné práva, rovnaký prístup k službám a na pracovný trh, ako aj rovnaké a práva a povinnosti pri využívaním sociálneho poistenia ako štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sú poistení, v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím mohli využívať právo na voľný pohyb, ktoré majú všetci občania EÚ;
   g. vyzýva členské štáty a Komisiu na zabezpečenie toho, aby prístup k spravodlivosti, čo sa týka právnych predpisov EÚ, bol v plnom súlade s dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby sa základné práva vzťahovali na všetkých;

14.  zdôrazňuje, že treba posilniť politickú spoluprácu v Rámci EÚ, ako aj nevyhnutné finančné a ľudské zdroje v záujme zabezpečenia toho, aby tento rámec mohol plniť svoje úlohy opísané v uvedenom rozhodnutí Rady, a naliehavo vyzýva subjekty zapojené do Rámca EÚ, aby vyčlenili na túto úlohu požadované finančné zdroje;

15.  víta iniciatívu poslancov EP, v rámci ktorej požadujú, aby Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a Výbor pre petície pravidelne vypracúvali spoločnú správu ako reakciu na odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35.
(2) Ú. v. EÚ C 340, 15.12.2010, s. 11.
(3) CRPD/C/EU/Q/1.
(4) Ú. v. EÚ C 131 E, 8.5.2013, s. 9.
(5) Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
(6) Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 165.


Prepuknutie nákazy spôsobenej baktériou Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky
PDF 174kWORD 77k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o epidémii Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (2015/2652(RSP))
P8_TA(2015)0209RC-B8-0451/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva(1),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o riziku pre zdravie rastlín, ktoré predstavuje baktéria Xylella fastidiosa na území EÚ, spolu s vymedzením a vyhodnotením možností znižovania rizika, ktoré bolo zverejnené 26. novembra 2013 a 6. januára 2015,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutia Komisie z 13. februára 2014, 23. júla 2014, a 28. apríla 2015 o opatreniach na prevenciu zavlečenia Xylella fastidiosa do Únie a jej šírenia v Únii,

–  so zreteľom na správy z auditov Potravinového a veterinárneho úradu vykonaných vo februári a v novembri 2014,

–  so zreteľom na otázku Komisii o epidémii Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (O-000038/2015 – B8-0117/2015),

–  so zreteľom na smernicu 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov(2),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Xylella fastidiosa je veľmi nebezpečnou, bezprostrednou hrozbou pre pestovanie niektorých plodín v južnej Európe vrátane olivovníkov, mandľovníkov a broskýň, ako aj okrasných rastlín; keďže v závislosti od druhu baktérie je potenciálnou hrozbou pre vinič, citrusy a ďalšie plodiny a mohla by spôsobiť bezprecedentné a zničujúce straty s významnými ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi dôsledkami; keďže kmeň baktérie, ktorý infikuje olivovníky v oblasti Apúlia, sa odlišuje od izolovaných kmeňov spôsobujúcich choroby viniča alebo citrusov v iných častiach sveta;

B.  keďže baktéria už spôsobuje vážne škody v olivových sadoch v regióne Apúlia v južnom Taliansku a potenciálne ohrozuje ďalšie plodiny a regióny;

C.  keďže produkcia olív je jedným z najdôležitejších poľnohospodárskych odvetví regiónu Apúlia a v roku 2013 predstavovala 11,6 % (alebo 522 miliónov EUR) z celkovej hodnoty poľnohospodárskej produkcie v regióne a 30 % z hodnoty produkcie olív v Taliansku;

D.  keďže prítomnosť Xylella fastidiosa spôsobuje veľké hospodárske škody, a to nielen pestovateľom olív, ale aj v celom výrobnom reťazci vrátane družstevných a súkromných mlynov, turizmu a v oblasti marketingových aktivít;

E.  keďže talianske orgány prvý raz oznámili rozšírenie epidémie Xylella fastidiosa 21.októbra 2013 a odvtedy sa nakazil znepokojivo vysoký počet stromov;

F.  keďže inšpekcie, ktoré v Taliansku vo februári a v novembri 2014 vykonal Potravinový a veterinárny úrad (FVO) Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín, potvrdili, že situácia sa výrazne zhoršila a že nemožno vylúčiť ďalšie šírenie baktérie;

G.  keďže v súčasnosti neexistuje spôsob na ošetrovanie chorých rastlín v sadoch a keďže napadnuté rastliny zostanú zväčša infikované počas celého života alebo rýchle odumrú;

H.  keďže prenášačom tejto choroby v Európskej únii môže byť veľký počet rozličných rastlín vrátane asymptomatických divoko rastúcich rastlín;

I.  keďže úrad EFSA zdôraznil, že je ťažké zastaviť šírenie Xylella fastidiosa, keď už napadla oblasť produkcie, a preto by sa mal klásť dôraz na preventívne opatrenia v oblasti dovozu a izolácie nákazy a posilnenie spoločného výskumu;

1.  konštatuje, že vykonávacie rozhodnutia, ktoré Komisia prijala do apríla 2015, boli zamerané najmä na vnútorné opatrenia na boj proti epidémii a neobsahovali rozhodné opatrenia na zabránenie zavlečeniu choroby do EÚ z tretích krajín;

2.  vyzýva Komisiu, aby prijala cielené opatrenia proti Xylella fastidiosa, aby sa zabránilo dovozu infikovaného materiálu do EÚ; víta rozhodnutie, ktoré Komisia prijala v apríli 2015, zamerané na zastavenie dovozu infikovaných kávovníkov z Kostariky a Hondurasu, ako aj obmedzenia prijaté v súvislosti s dovozom rastlín z postihnutých oblastí v ďalších tretích krajinách; žiada, aby sa v prípade potreby zaviedli prísnejšie opatrenia vrátane povolenia dovozu len z tých pestovateľských oblastí, kde sa nevyskytujú škodlivé organizmy;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia veľmi často dostatočne rýchlo nereaguje, aby zabránila zavlečeniu chorôb rastlín z tretích krajín do EÚ; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby overila zdroj infekcie a preskúmala oficiálny systém fytosanitárnych kontrol EÚ, aby sa naše územie mohlo chrániť;

4.  naliehavo vyzýva Komisiu, najmä preto, že sa blíži leto, aby prijala účinné opatrenia na zabránenie šíreniu baktérie Xylella fastidiosa v Európskej únii, a to najmä zameraním sa na najviac ohrozené plodiny, pričom nemožno zabúdať ani na iné plodiny, ktoré by takisto mohli byť vážne postihnuté chorobou, a v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť ustanovení článku 9 vykonávacieho rozhodnutia z roku 2015;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby odškodnili producentov za opatrenia zamerané na likvidáciu postihnutných rastlín, ako aj stratu príjmov, ktorá zahŕňa straty v zmysle poľnohospodárskej výroby, ale aj v súvislosti s kultúrnym dedičstvom, históriou a činnosťami v oblasti cestovného ruchu;

6.  žiada Komisiu a príslušné orgány, aby využili všetky možné finančné prostriedky a nástroje na pomoc pri hospodárskej obnove postihnutých oblastí; vyzýva Komisiu, aby určila stimuly pre výrobcov, ktorí realizujú preventívne opatrenia;

7.  vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby na implementáciu príslušných stratégií boli k dispozícii dostatočné finančné a ľudské zdroje vrátane finančnej podpory pre poľnohospodárov na uplatňovanie vhodných poľnohospodárskych postupov na riešenie situácie v súvislosti s baktériou Xylella fastidiosa a jej vektormi; naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne podporila zintenzívnenie výskumu okrem iného posilnením medzinárodnej výmeny kontaktov a poskytovaním finančných prostriedkov výskumným ústavom, čoho cieľom je rozšíriť naše vedecké poznatky o baktérii Xylella fastidiosa a jednoznačne stanoviť typ prepojenia medzi patogénom, príznakmi a rozvinutím choroby;

8.  zdôrazňuje potrebu viesť informačné kampane v potenciálne postihnutých oblastiach EÚ, aby upriamila pozornosť zainteresovaných subjektov nielen v poľnohospodárstve, ale aj v záhradníctve vrátane predajcov okrasných rastlín, profesionálnych záhradníkov a ich zákazníkov;

9.  sa domnieva, že Komisia a členské štáty by teraz pred príchodom leta mali upozorňovať cestovateľov na riziká, ktoré predstavuje dovezenie nakazených rastlín z krajín postihnutých baktériou Xylella fastidiosa do EÚ;

10.  požaduje uvoľnenie viac finančných prostriedkov, aby sa zabezpečilo odhalenie škodlivých organizmov na miestach vstupu do EÚ; ďalej nabáda členské štáty, aby zvýšili počet pravidelných kontrol zameraných na zabránenie šíreniu baktérie Xylella fastidiosa mimo vymedzených oblastí;

11.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila otvorenú databázu so zoznamom inštitúcií a príslušných orgánov na úrovni EÚ a členských štátov na účely výmeny informácií a skúseností vrátane najlepších postupov, ako aj rýchleho upozorňovania príslušných orgánov a prijímania potrebných opatrení;

12.  vyzýva Komisiu, aby transparentným spôsobom vypracovala návrh komplexných usmernení na realizáciu preventívnych a kontrolných opatrení s jednoznačným uvedením ich rozsahu a trvania, a to na základe existujúcich skúseností a najlepších postupov, ktoré príslušné orgány a služby v členských štátoch môžu použiť ako podporný nástroj;

13.  žiada Komisiu, aby každoročne alebo podľa toho, ako sa situácia vyvinie, informovala Európsky parlament o hrozbe, ktoré pre pestovateľov v EÚ predstavuje baktérie Xylella fastidiosa a iné organizmy, ktoré sú nebezpečné pre poľnohospodársku výrobu;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia